eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Skierniewice › Nadzór inwestorski wielobranżowy nad realizacją zadania inwestycyjnego: "Przebudowa/rozbudowa ulic Miedniewickiej, Działkowej, Sybiraków i Starbacicha w mieście Skierniewice"Ogłoszenie z dnia 2023-01-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Nadzór inwestorski wielobranżowy nad realizacją zadania inwestycyjnego:
"Przebudowa/rozbudowa ulic Miedniewickiej, Działkowej, Sybiraków i Starbacicha w mieście Skierniewice"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: URZĄD MIASTA SKIERNIEWICE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000524306

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: RYNEK 1

1.5.2.) Miejscowość: Skierniewice

1.5.3.) Kod pocztowy: 96-100

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.7.) Numer telefonu: 468345101

1.5.8.) Numer faksu: 468345101

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: umskier@um.skierniewice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.um.skierniewice.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://skierniewice.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Nadzór inwestorski wielobranżowy nad realizacją zadania inwestycyjnego:
"Przebudowa/rozbudowa ulic Miedniewickiej, Działkowej, Sybiraków i Starbacicha w mieście Skierniewice"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-94fab9fa-715d-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00034234

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00017151/13/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.24 Nadzór inwestorski wielobranżowy nad realizacją zadania inwestycyjnego: "Przebudowa/rozbudowa ulic Miedniewickiej, Działkowej, Sybiraków i Starbacicha w mieście Skierniewice"

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00470120/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RZP.271.76.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 664521,98 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem postępowania jest wykonanie usługi polegającej na sprawowaniu wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: "Przebudowa/rozbudowa ulic Miedniewickiej, Działkowej, Sybiraków i Starbacicha w mieście Skierniewice".
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego polega na wielobranżowym nadzorowaniu wykonania Robót , koordynacji i rozliczenia inwestycji w tym głównie:
• świadczeniu usług wykonania nadzoru inwestorskiego nad realizowanymi robotami budowlanymi w poszczególnych branżach w zakresie zgodnym z art. 25 ustawy Prawo Budowlane ; w tym kontrola i dokonywanie rozliczeń budowy;
• sprawdzaniu stosowanych materiałów budowlanych i weryfikowanie dokumentów potwierdzających właściwości użytkowe tych materiałów stosownie do art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz.2351 ze zm.) oraz stosownie do dokumentacji projektowej w tym specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót;
• sprawowaniu nadzoru nad wykonywaniem obowiązków gwarancyjnych przez Wykonawcę Robót w okresie od dnia podpisania umowy do zakończenia okresu gwarancji i rękojmi;
• służeniu radą i pomocą Zamawiającemu w szczególności w zakresie opiniowania i rekomendowania rozwiązań i zagadnień technicznych w tym w wsporach z Wykonawcą Robót, osobami i instytucjami trzecimi,
• podejmowaniu działań i informowaniu Zamawiającego o konieczności podejmowania działań zmierzających do mobilizacji Wykonawcy Robót celem terminowej realizacji zadania/inwestycji;
• działaniu na rzecz i w imieniu Zamawiającego w ramach zawartej umowy i obowiązującego prawa, w celu realizacji inwestycji w ramach zabezpieczonych na ten cel środków i w terminach przewidzianych umową z Wykonawcą Robót ;
Nadzór inwestorski sprawując usługę będzie działał zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo Budowlane, ustawy o finansach publicznych utrzymując jednocześnie standardy jakościowe zgodne z zatwierdzoną dokumentacją; specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz zasadami wiedzy technicznej a także w sposób zapewniający dotrzymanie warunków dofinansowania inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (edycja 2). Szczegółowy zakres usługi zawiera ust. 2 poniżej.
Szczegółowy zakres robót budowlanych objętych nadzorem został opisany w dokumentacji projektowej w tym specyfikacjach technicznych, które stanowią załącznik nr 8 do SWZ.
2 Zakres usług świadczonych w ramach zamówienia obejmuje:
2.1 Nadzór inwestorski i koordynacja realizacji Robót zgodnie z przepisami i zasadami prawa polskiego i Unii Europejskiej, a także udzielanymi na ich podstawie wytycznymi, w szczególności dotyczącymi procedur i standardów realizacji inwestycji,
Do obowiązków Nadzoru Inwestorskiego w tym zakresie należy w szczególności:
2.1.1 zapewnienie własnych środków i zasobów oraz wykwalifikowanego personelu odpowiedniego dla realizacji przedmiotu zamówienia we wszystkich niezbędnych branżach w tym Inspektorów Nadzoru i specjalistów np. w zakresie zieleni itp.
2.1.2 organizowanie, koordynowanie i uczestniczenie w spotkaniach koordynacyjnych z Wykonawcą Robót oraz w innych spotkaniach dotyczących inwestycji;
2.1.3 współpraca z Wykonawcą Robót i Zamawiającym oraz egzekwowanie od Wykonawcy Robót usuwania usterek i wad a także informowanie Zamawiającego o konieczności egzekwowania od Wykonawcy Robót usunięcia ewentualnych usterek;
2.1.4 dokonywanie analizy poprawności wykonania Robót, w tym również robót zamiennych i dodatkowych (o ile takie będą występowały), w zakresie przepisów prawa, rozwiązań technicznych, zastosowanych materiałów oraz warunków dofinansowania inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (edycja 2);
2.1.5 dokonanie klasyfikacji i podziału środków trwałych zrealizowanej inwestycji;
2.2 Nadzór Inwestorski obejmujący nadzór nad robotami budowlanymi wszystkich branż w całym zakresie inwestycji.
W ramach pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego Nadzór Inwestorski jest zobowiązany do wykonywania w szczególności:
2.2.1 pełnego zakresu czynności określonych nadzoru inwestorskiego w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane.
2.2.2 pełnienia funkcji koordynatora Inspektorów Nadzoru w przypadku występowania innych branż przy realizacji inwestycji - zgodnie z art. 27 w/w ustawy Prawo Budowlane;
2.2.3 zapewnienie własnych środków i zasobów oraz wykwalifikowanego personelu w tym posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych na budowie zgodnie z obowiązującym prawem i w celu sprawowania nadzoru inwestorskiego; w przypadku konieczności powołania Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o specjalności nie wymienionej w SWZ a koniecznego dla prawidłowego i kompletnego sprawowania usługi, Nadzór Inwestorski we własnym zakresie i na własny koszt powoła takiego Inspektora Nadzoru lub innego specjalistę,
2.2.4 nadzorowanie wypełniania warunków umowy zawartej pomiędzy zamawiającym a Wykonawcą Robót (zw. Kontraktem) w szczególności, co do zgodności jego wykonania z dokumentacją projektową w tym specyfikacjami technicznymi i zasadami sztuki budowlanej;
2.2.5 nadzorowanie wypełniania obowiązków w zakresie ochrony środowiska, w szczególności: prowadzenia nadzoru w zakresie ochrony środowiska nad realizacją robót budowlanych; monitorowania działań Wykonawcy Robót pod kątem wywiązywania się z obowiązku przestrzegania odpowiednich decyzji, pozwoleń, zezwoleń, norm i przepisów z zakresu ochrony środowiska, w tym m.in. ustawy Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U z 2021 r poz. 1973 ze zm.), ustawy o ochronie przyrody (Dz.U z 2022 r poz.916 oraz poz.1726), ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku, i ich naprawie (Dz.U z 2020 r poz.2187), ustawy Prawo wodne (Dz.U z 2021 poz.2233 ze zm.), ustawy o odpadach (Dz.U z 2022 r poz. 699 ze zm.), jak również wymagań Zamawiającego i - w razie stwierdzenia nieprawidłowości - podejmowanie stosownych działań zmierzających do niezwłocznej poprawy sytuacji.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest zobowiązany do identyfikowania ewentualnych negatywnych skutków spowodowanych działaniami Wykonawcy Robót w związku z realizacją Robót, w tym m.in.:
a) uciążliwości w postaci hałasu i innych emisji do środowiska,
b) zanieczyszczenia gleby bądź wód powierzchniowych lub gruntowych,,
c) zniszczenia chronionych typów siedlisk przyrodniczych, siedlisk chronionych gatunków fauny i flory i naruszenia innych zasad ochrony, o których mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
d) nieprawidłowości w wykonywaniu czynności określonych we właściwych decyzjach oraz postanowieniach dotyczących ochrony środowiska, a stwierdzonych przez Inspektora podczas prowadzenia przez niego nadzoru;
e) nieprawidłowym postępowaniem z wytworzonymi odpadami, w tym odpadami niebezpiecznymi;
2.2.6 nadzorowanie prawidłowego i terminowego wykonania budowy obejmujące w szczególności bieżący nadzór nad przebiegiem budowy oraz czynności formalne i prawne wynikające z zakresu uprawnień Nadzoru Inwestorskiego;
2.2.7 rozwiązywanie problemów i sporów powstałych w trakcie robót z Wykonawcą Robót i osobami lub instytucjami trzecimi.
2.2.8 sprawdzanie zgodności Robót z dokumentacją projektową dla inwestycji;
2.2.9 uczestniczenia w spotkaniach koordynacyjnych i przedstawianie merytorycznego stanowiska w poruszanych kwestiach;
2.2.10 dokonywania rozliczeń wykonanych Robót, pod względem merytorycznym (np. co do ilości, jakości, stosowanych materiałów oraz stosowanej technologii wykonania) i finansowym (np. zgodności z Kontraktem i przepisami obowiązującego prawa, programu z którego Zamawiający uzyskał dofinansowanie, zgodności z zasadami kosztorysowania, stosowanych cen jednostkowych, narzutów) w tym jeśli są robót dodatkowych i zamiennych, w imieniu Zamawiającego;
2.2.11 informowania Zamawiającego o zagrożeniach w realizacji inwestycji, o występujących odstępstwach jakościowych, odstępstwach co do sposobu wykonywania inwestycji, przekroczeń finansowych;
2.2.12 przygotowywania, sporządzania i dostarczania dla Zamawiającego wszelkich informacji i opinii oraz rekomendacji; dokumentów związanych z realizacją inwestycji w tym z zakresu technicznego i rzeczowo-finansowego;
2.2.13 uczestnictwa w komisjach do stwierdzenia ewentualnych wad w okresie rękojmi oraz nadzór nad naprawami wad ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji;
2.2.14 Nadzór Inwestorski zobowiązany jest do składania sprawozdań ( w formie uzgodnionej z Zamawiającym) z realizacji inwestycji na wniosek Zamawiającego oraz będzie informował na bieżąco Zamawiającego o przebiegu prac ewentualnych zagrożeniach i ryzykach w realizacji inwestycji;
2.2.15 poinformowania w imieniu Zamawiającego organu Nadzoru Budowlanego o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych, załączając odpowiednie oświadczenia kierownika budowy i inspektorów nadzoru zgodnie z wymogami prawa.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

71630000-3 - Usługi kontroli i nadzoru technicznego

71310000-4 - Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane

71311000-1 - Usługi doradcze w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71521000-6 - Usługi nadzorowania placu budowy

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 257377,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 395445,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 354117,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie PROSTA-PROJEKT

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: PROCM Construction Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 290775785

7.3.3) Ulica: Kielecka 37

7.3.4) Miejscowość: Piotrkowice

7.3.5) Kod pocztowy: 26-020

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-11

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 354117,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.