eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bodzentyn › Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu "Budowa zadaszenia nad sceną przy budynku Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich w Bielinach"Ogłoszenie z dnia 2023-01-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu "Budowa zadaszenia nad sceną przy budynku Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich w Bielinach"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZWIĄZEK GMIN GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH

1.3.) Oddział zamawiającego: Związek Gmin Gór Świętokrzyskich

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 290877132

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Suchedniowska 3

1.5.2.) Miejscowość: Bodzentyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-010

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.7.) Numer telefonu: 41 302 50 94 w. 209

1.5.8.) Numer faksu: 41 302 61 07

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zggs@zggs.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zggs.com.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

http://www.zggs.biuletyn.net

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - związek jednostek samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu "Budowa zadaszenia nad sceną przy budynku Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich w Bielinach"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2e179848-6648-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00034213

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00059718/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Nadzór inwestorski nad budową zadaszonej sceny w Bielinach

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZGGŚ-270.NZS.07.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 6811,32 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu:
„Budowa zadaszenia nad sceną przy budynku Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich w Bielinach”
2. Podstawowy zakres robót budowlanych, dla których należy zapewnić nadzór:
Budowane zadaszenie znajduje się w miejscowości Bieliny na dz.nr ewid. 1247 i 1248. Dojazd z istniejących dróg o nr ewid. 1305/1 (ul. Starowiejska) oraz z drogi o nr ewid. 1249 (ul. Partyzantów). Budowane zadaszenie będzie znajdowało się nad istniejącą sceną w części północno-zachodniej działki. Istniejąca działka uzbrojona jest w wodę, kanalizację, teletechnikę oraz energię elektryczną. Obiekt budowlany usytuowany na planie prostokąta o wym, zewn. 10,07 x 5,32 i wysokości 8,0 m. Obiekt jednokondygnacyjny na stałe związany z gruntem, przykryty blachą płaską ułożoną na rąbek stojący o kącie nachylenia połaci 40 stopni. Dach dwuspadowy, symetryczny, z kalenicą usytuowaną prostopadle do drogi o nr ewid. 1249 (ul. Partyzantów). Wejście i wjazd na scenę o nawierzchni z kostki betonowej od strony północnej. Podstawowym elementem dekoracyjnym obiektu ma być deskowanie na ścianach i dachu w kolorze złoty dąb, wyeksponowane na tle lekkiej konstrukcji stalowej w kolorze grafitowym. Powierzchnia zabudowy 53,5 m2, kubatura 306,4 m3.
Zasilanie obiektu wykonane z istniejącej szafki zasilającej zlokalizowanej obok sceny na terenie objętym inwestycją. Miejscem dostarczenia energii elektrycznej będą zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu w kierunku instalacji odbiorcy. Zabudować w niej należy rozłącznik bezpiecznikowy R303.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 9799,41 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 19974,33 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 9799,41 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Firma Projektowo-Budowlana Jadwiga Perlik

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 291986567

7.3.3) Ulica: Ociesęki 27

7.3.4) Miejscowość: Ociesęki

7.3.5) Kod pocztowy: 26-035

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-11

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 9799,41 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.