eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łomianki › Dostawa oraz montaż wyposaż. budynku Szkoły Podstawowej w Sadowej w zakresie wyposażenia kuchni w ramach zad."Budowa Szkoły Podstawowej w Sadowej wraz z poprawą infrastruktury sportowej" zad.2019/06.Ogłoszenie z dnia 2023-01-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa oraz montaż wyposaż. budynku Szkoły Podstawowej w Sadowej w zakresie wyposażenia kuchni w ramach zad.„Budowa Szkoły Podstawowej w Sadowej wraz z poprawą infrastruktury sportowej” zad.2019/06.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Łomianki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 1181768394

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Warszawska 115

1.5.2.) Miejscowość: Łomianki

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-092

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@poczta.lomianki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.lomianki.pl/bip/zamowienia-publiczne/lista-postepowan-2022

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/lomianki/proceedings

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa oraz montaż wyposaż. budynku Szkoły Podstawowej w Sadowej w zakresie wyposażenia kuchni w ramach zad.„Budowa Szkoły Podstawowej w Sadowej wraz z poprawą infrastruktury sportowej” zad.2019/06.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cdcfe03b-64c9-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00033362

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00045175/17/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa oraz montaż wyposażenia budynku Szkoły Podstawowej w Sadowej w zakresie wyposażenia kuchni w ramach zadania "Budowa Szkoły Podstawowej wraz z poprawą infrastruktury sportowej"-zad. 2019/06

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00447209/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RZP.271.47.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa oraz montaż wyposażenia budynku Szkoły Podstawowej w Sadowej w zakresie wyposażenia kuchni, w ramach zadania: „Budowa Szkoły Podstawowej w Sadowej wraz z poprawą infrastruktury sportowej ” – zad. 2019/06.
2. W zakres rzeczowy zadania wchodzi dostawa oraz montaż wyposażenia budynku Szkoły Podstawowej w Sadowej w zakresie wyposażenia kuchni wg pozycji i ilości opisanych
w zał. nr 1 do Formularza oferty.
3. W przypadku użytych w dokumentacji nazw lub logotypów materiałów należy rozumieć je jako przykładowe – o parametrach pożądanych przez Zamawiającego. Oznacza to,
że Zamawiający dopuszcza w każdym wypadku użycie materiału równoważnego
pod względem głównych (istotnych) parametrów technicznych i użytkowych,
przy zachowaniu, co najmniej takiego samego poziomu jakości, trwałości, funkcjonalności oraz kompatybilności z pozostałymi materiałami użytymi (wbudowanymi) przy realizacji zamówienia. Dopuszczalne są jedynie takie zmiany materiałów, które mieszczą się
w ramach zawartych rozwiązań konstrukcyjnych, technologicznych i technicznych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów potwierdzających parametry materiałów i urządzeń. W przypadku zamiaru zastosowania jakichkolwiek rozwiązań lub materiałów równoważnych. Wykonawca ma obowiązek opisać je szczegółowo w ofercie oraz wykazać ich równoważność.
4. Na etapie realizacji Umowy należy umożliwić Zamawiającemu weryfikację dostarczanego sprzętu i w przypadku stwierdzenia niezgodności, możliwe jest wstrzymanie całej dostawy wraz z nakazem natychmiastowej wymiany na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy.
5. Elementy wyposażenia znajdujące się na drogach ewakuacyjnych muszą posiadać odpowiednią klasę reakcji na ogień.
6. W celu potwierdzenia, że dostarczone produkty odpowiadają określonym normom
lub specyfikacjom technicznym, należy załączyć do dokumentacji powykonawczej wszystkie wymienione w opisie (oraz inne wymagane stosownymi przepisami) certyfikaty. Certyfikaty mają być wystawione przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Dokumenty te mają być opisane sposób niebudzący wątpliwości do jakiego asortymentu są dedykowane.
7. Jeżeli w dokumentacji lub innym dokumencie stanowiącym Opis przedmiotu zamówienia użyto znaku towarowego Zamawiający informuje, iż w każdym takim przypadku dopuszcza się rozwiązania równoważne, a znak towarowy został zastosowany w celach informacyjnych.
8. Zamawiający wymaga od wykonawcy dostawy, kompleksowego montażu elementów wyposażenia oraz utylizacji śmieci powstałych podczas realizacji zamówienia
(np. opakowań). W przypadku pozycji dotyczących transportu, montażu, rozruchu oraz utylizacji odpadów konieczna jest weryfikacja i wykonanie wizji lokalnej.
Od wykonawcy wymaga się również weryfikacji oraz ewentualnego rozszerzenia zamówienia o brakujące elementy. Ewentualne zmiany wymagają uzgodnienia
z Zamawiającym.
9. Wykonawca we własnym zakresie przyłączy do mediów elementy wyposażenia, które tego wymagają. W przypadku konieczności zmiany podejść Wykonawca wykona
je we własnym zakresie po uprzednim uzgodnieniu z Wykonawcą obiektu.
10. Wykonawca w ramach zawartej umowy dokona montażu 4 szt. zlewów
wraz z niezbędnym osprzętem , które są w posiadaniu Zamawiającego.

Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiący Załącznik nr 3 do
SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39141000-2 - Meble i wyposażenie kuchni

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39221000-7 - Sprzęt kuchenny

39000000-2 - Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące

39200000-4 - Wyposażenie domowe

39220000-0 - Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz artykuły cateringowe

39300000-5 - Różny sprzęt

39310000-8 - Urządzenia zaopatrzeniowe

39314000-6 - Przemysłowy sprzęt kuchenny

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 368560,14 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 509773,50 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 416494,21 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Invest Horeca Bistro Mariusz Gajdos

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 734-294-74-79 REGON 121080689

7.3.3) Ulica: Zawiszy Czarnego 24,

7.3.4) Miejscowość: Nowy Sącz

7.3.5) Kod pocztowy: 33-300

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-28

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 416501,44 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.