eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Biała Podlaska › Budowa i rozbudowa istniejących układów retencyjno-rozsączających oraz budowa podłączenia do miejskiej kanalizacji deszczowej zlewni ul. Kopernika na terenie Gminy Miejskiej w Białej PodlaskiejOgłoszenie z dnia 2022-01-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa i rozbudowa istniejących układów retencyjno-rozsączających oraz budowa podłączenia do miejskiej kanalizacji deszczowej zlewni ul. Kopernika na terenie Gminy Miejskiej w Białej Podlaskiej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIEJSKA BIAŁA PODLASKA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 030237380

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3

1.5.2.) Miejscowość: Biała Podlaska

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-500

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL811 - Bialski

1.5.7.) Numer telefonu: 833416865

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@bialapodlaska.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bialapodlaska.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa i rozbudowa istniejących układów retencyjno-rozsączających oraz budowa podłączenia do miejskiej kanalizacji deszczowej zlewni ul. Kopernika na terenie Gminy Miejskiej w Białej Podlaskiej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0b97a656-7ac0-11ec-83b1-bea871b78b5b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00032707

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bialapodlaska.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.), za pośrednictwem Platformy zakupowej https://bialapodlaska.ezamawiajacy.pl. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji elektronicznie na adres e-mail: zamowienia@bialapodlaska.pl lub za pośrednictwem Platformy w zakładce „Korespondencja”. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się numerem przedmiotowego postępowania.https://bialapodlaska.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z 67 ustawy p.z.p., Zamawiający podaje wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) komputer klasy PC lub MAC, o konfiguracji: pamięć min 2GB RAM, procesor Intel IV 2GHZ, system operacyjny MS Windows 7, Linux, Mac Os x 10.4, lub ich nowsze wersje;
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji (w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0);
4) włączona obsługa JavaScript;
5) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, informuję, że:
1.administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu jest Prezydent Miasta Biała Podlaska z siedzibą: Urząd Miasta Biała Podlaska ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, tel. 83 341 61 00, adres e-mail: sekretariat@bialapodlaska.pl.
2.kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Miejskiej Biała Podlaska, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, 21-500 Biała Podlaska jest możliwy pod adresem email: iod@bialapodlaska.pl.3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego.4.Podstawą prawną przetwarzania art. 6 ust. 1 lit c) RODO w związku z przepisami prawa krajowego: ustawa z dnia 11 września 2019 r. roku Prawo zamówień publicznych, zwana dalej „p.z.p.”;ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.5.Państwa
dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne. 6.Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich.7.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres przeprowadzenia postępowania, a następnie zostaną zarchiwizowane na okres 5 lat.8.W przypadku zamówień współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, Pani/Pana dane osobowe
będą przechowywane przez okres co najmniej 10 lat zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji danych, określonych w wytycznych dotyczących danego projektu.9.Posiada Pani/Pan prawo: dostępu do danych, na mocy art. 15 RODO;prawo do sprostowania danych, na mocy art. 16 RODO;żądania od
administratora ograniczenia przetwarzania danych, na mocy art. 18 RODO;Skorzystanie przez Panią/Pana, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.11.W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.12.W przypadku gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez
Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;. 13.Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy p.z.p., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencją niepodania danych może być odrzucenie oferty; 14.W oparciu o przetwarzane dane administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.1.4.2022.JW2

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa i rozbudowa istniejących układów retencyjno-rozsączających oraz budowa podłączenia do miejskiej kanalizacji deszczowej zlewni
ul. Kopernika na terenie Gminy Miejskiej w Białej Podlaskiej.
2. Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji deszczowej lokalnej oraz uzbrojenia-systemów retencyjno-rozsączających do ziemi. Podstawowy zakres rzeczowy robót/zestawienie ilości, długości przewodów i elementów:
1) Kanalizacja lokalna ul. Jasna zlewnia 1 /naw.asfaltowa/ – przynależna – 200m2; Fz=180m2
- przykanaliki deszczowe Ø 160 mm z PVC –L=4,0 mb
- wpust uliczny osadnikowy Ø 425mm –1+1kpl.
- zbiornik rozsączający skrzynki o wym.4,8x0,6x1,2 –1kpl./8 szt/V=3,5m3
2) Kanalizacja lokalna ul. Gołębia zlewnia 2 /j.asf/ -F-400m2:Fz=360m2
- przykanalik deszczowy Ø 160mm z PVC –L=2m
- wpust uliczny osadnikowy Ø 425mm –1kpl.
- zbiornik rozsączający skrzynkiowym.3,6x1,2x1,8/18szt/–1kpl.V=7,8m3
Istniejący system drenażowy do rozbudowy:
- wpusty Ø 500mmbetonowe osadnikowe z kratami t.ciężki -2kpl
- przykanaliki deszczowe PVCØ 200mm, L=14m
- studnia drenażowa żelbetowa Ø 1200mm rozsączające, V=3,5m3 z włazem t.ciężki -1kpl
3) Kanalizacja lokalna ul. Powstańców zlewnia 3 /j.asf/ - 300m2:Fz=270m2
- przykanalik deszczowyØ 160mm z PVC –L=6m
- wpust uliczny osadnikowy Ø 425mm –1kpl.
- zbiornik rozsączający skrzynki o wym.4,8x0,6x1,2 –1kpl.; V=3,5m3
4) Odwodnienie 3 pkt. ul.Żwirki i Wigury - Długa zlewnia 4 /F=500-700m2 :razem Fz=450-630 m2- studnia rozsączająca Vertical Ø 1000mmzwpustem kl. D o gł. 3,0m –1 kpl.
- przykanaliki deszczowe Ø 160mm z PVC –L=12,0 mb
- wpust uliczny osadnikowy Ø 425 mm – 3 kpl.
- zbiornik rozsączający skrzynko wym.3,6x1,2x1,8–1kpl-V=7,8 m3
- zbiornik rozsączający skrzynko wym.4,8x1,2x1,2 –1kpl V=7 m3
5) Odwodnienie skrzyżowania ul. Sosnowa - ul. Witoszyńskiego zlewnia 5 - F=400m2 Fz=360m2:
- przykanalik deszczowy Ø 160 mm z PVC –L=3m
- wpust uliczny osadnikowy Ø 425mm –2kpl.
- zbiornik rozsączający skrzynki o wym.3,6x1,2x1,8–2 kpl / 2xV=7,8m2
6) Kanalizacja lokalna ul. Okólna zlewnia 6 naw.asfalt./przynależna F=300m2 Fz=240m2:
- przykanalik deszczowy Ø 160 mm z PVC – L=6m
- wpust uliczny osadnikowy Ø 425 mm –2 kpl.
- zbiornik rozsączający skrzynki o wym.4,8x0,6x1,2 –1 kpl. V=3,5m3
7) Kanalizacja-rozbudowa ul.Łomaska zlewnia 7 naw.asfalt./przynależna F=778m2; Fz=700m2
- zbiornik rozsączający skrzynki o wym.3,6x1,2x1,8–1 kpl - V=7,8m3
- przykanalik PVC Ø 160mm L=2m
Istniejący system drenażowy do oczyszczenia rozbudowy:
- wpusty Ø 500mmbetonowe osadnikowe z włazami t.ciężki -2 kpl
- przykanaliki deszczowe PVC Ø 200mm,L=9m
- studnia/chłonna/żelbet. Ø 1200mmrozsączająca,V=3,5m3z włazem t.ciężki -1kpl
8) Kanalizacja lokalna ul. Sielczyk zlewnia 8 naw.asfalt./przynależna F=300m2+ gruntowa Fz=200m2
- wpust uliczny osadnikowy Ø 425 mm –1kpl.
- zbiornik rozsączający skrzynki o wym.4,8x0,6x1,2 –1kpl;
Istniejące poprzeczne odwodnienie liniowe V200t.ciężkiego o dł.6m/do wykorzystania/
9) Kanalizacja punktowa: Czerwińskiego zlewnia 9 naw.asfalt. F=200-300m2; Fz=180m2
- wpust uliczny osadnikowy Ø 425 mm –1kpl.
- zbiornik rozsączający skrzynki o wym.4,8x0,6x1,2 –1kpl
10) Kanalizacja lokalna ul. Tuwima zlewnia 10 - F=350m2;
- przykanaliki deszczowe Ø 160mm z PVC –L=17 mb
- wpust uliczny osadnikowy Ø425 mm –3kpl.
- zbiornik rozsączający skrzynki o wym.3,6x1,2x1,8–1kpl.-V=7,8m3
11) Kanalizacja lokalna ul. Szumowa zlewnia nr 11naw.asfalt./przynależna F=250m2:
- wpust uliczny osadnikowy Ø 425mm –2kpl.
- zbiornik rozsączający skrzynki o wym.4,8x0,6x1,2 –1kpl
12) Kanalizacja punktowa : ul. Grzybowa zlewnia 12 naw.asfalt./przynależna F=400-450m2 Fz=360m2
- przykanalik deszczowy Ø 160mm z PVC –L=12m
- odwodnienie liniowe V200 ,L=24+35m
- wpust uliczny osadnikowy Ø 425mm –3kpl.
- zbiornik rozsączający skrzynki o wym.4,8x1,2x1,2 –1kplV=7,8m3
13) Kanalizacja lokalna ul. Grzybowa-Modrzewiowa zlewnia 13 - F=250m2; Fz=180m2
- przykanaliki deszczowe Ø 160mm z PVC –L=7 m lub17mb
- wpust uliczny osadnikowy Ø 425 mm –1kpl.
- Studnia drenażowa PP Ø 1000 mm rozsączająca ist.V=4,5m3 z włazem t.ciężki - 1kpl
14) Kanalizacja lokalna ul. Łomaska 57 zlewnia nr 14naw.asfalt./przynależna F=250-300m2; Fz=180m2:
- przykanalik deszczowy Ø 160mm z PVC –L=4m
- wpust uliczny osadnikowy Ø 425mm –1kpl.
- zbiornik rozsączający skrzynki o wym.3,6x1,2x1,8–1kpl
- studnia rozsączająca Vertical Ø 1000 mm z włazem kl.D o gł. 3,0m –1kpl.
Istniejący system drenażowy do rozbudowy:
- Wpusty Ø 500 mm betonowe osadnikowe z włazami t.ciężki - 2kpl
- Przykanaliki deszczowe PVC Ø 200mm,L=12m
- Studnia/chłonna/żelbet. Ø 1200mmrozsączająca,V=3,5m3z włazem t.ciężki -1kpl
15) Kanalizacja punktowa :ul. Łomaska 79 zlewnia 15 naw.asfalt./przynależna F=400-450m2Fz=360m2
- przykanalik deszczowy Ø 160mm z PVC –L=2m
- zbiornik rozsączający skrzynki o wym.3,6x1,2x1,8–1kpl
Istniejący system drenażowy do rozbudowy:
- wpusty Ø 500mmbetonowe osadnikowe z włazami t.ciężki -2kpl
- przykanaliki deszczowe PVC Ø 200mm,L=12m
- studnie/chłonne/żelbet. Ø 1200 mm rozsączające, V=3,5m3z włazem t.ciężki -1kpl=
16) Kanalizacja punktowa :ul. Orzechowa 25a zlewnia 16 naw.tluczeń/przynależna F=200-50m2 Fz=180m2
- wpust deszczowy 425m osadnikowy–2 kpl
- zbiornik rozsączający skrzynki o wym.4,8x0,6x1,2–1kpl; V=3,5m3
17) Kanalizacja deszczowa miejska – podłączenie wpustów ul.Kopernika 7A zlewnia nr 17:
- przewód deszczowy Ø 200mm PVC; L=5,0m
- przykanaliki deszczowe Ø 160mm zPVC–L=5mb
- wpust uliczny osadnikowy Ø 425 mm –2 kpl.
- istniejący wpust uliczny osadnikowy Ø 425 mm –1kpl.z przykanalikiem PVC160-L=9m
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SWZ. Składają się na niego następujące dokumenty:
1) dokumentacja projektowa,
2) przedmiary robót (UWAGA: Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje ryczałtową formę wynagrodzenia. Przy ryczałtowej formie wynagrodzenia, dołączony do dokumentacji projektowej przedmiar pełni jedynie funkcję pomocniczą i orientacyjną, a wykonawca zobowiązany jest do realizacji całokształtu prac wynikających z dokumentów zamówienia oraz dokumentacji projektowej za zaoferowaną w ofercie cenę ryczałtową wyliczoną na podstawie kalkulacji własnej).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena ofert dokonana zostanie w/g następujących zasad:
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w
kryteriach:
1) „Cena ofertowa brutto” – C
2) „Gwarancja” – G

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat, od dnia w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie 1 (jedno) zamówienie polegające na budowie lub remoncie kanalizacji sanitarnej lub deszczowej, o wartości brutto co najmniej 300 000,00 zł.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275 z późn. zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - wg wymogów Załącznika nr 7 do SWZ;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Do wykorzystania wzór wykazu robót budowlanych (druk), stanowiący Załącznik nr 10 do SWZ;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga w niniejszym postępowaniu przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Formularz ofertowy – do wykorzystania wzór (druk), stanowiący Załącznik nr 3 do SWZ (przy czym Wykonawca może sporządzić ofertę wg innego wzorca, powinna ona wówczas obejmować dane wymagane dla oferty w SWZ i załącznikach).
2) Oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ
3) Oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 7 SWZ (jeżeli dotyczy),
4) Zobowiązanie lub inne dokumenty, o których mowa w Rozdziale X ust. 4 SWZ - do wykorzystania wzór (druk), stanowiący Załącznik nr 9 do SWZ (jeżeli dotyczy).
5) Potwierdzenie umocowania do działania w imieniu wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby:
a) zamawiający w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania, żąda złożenia wraz z ofertą odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru;
b) wykonawca lub podmiot udostępniający zasoby nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w lit a), jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów;
c) jeżeli w imieniu wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w lit a), zamawiający żąda od wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy.
6) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) oświadczenia o których mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ składa z ofertą każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.
2) w przypadku, o którym mowa w Rozdziale VII ust. 5 SWZ wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Oświadczenie należy złożyć wg wymogów Załącznika nr 6 do SWZ. Oświadczenie to jest podmiotowym środkiem dowodowym.
3) zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale IX ust. 8 SWZ, przy czym podmiotowe środki dowodowe, o których mowa:
- w Rozdziale IX ust. 8 pkt 1 SWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/-ą spełnienie warunku,
- w Rozdziale IX ust. 8 pkt 2 SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1) zmiany zakresu/sposobu realizacji świadczenia, w przypadku:
a) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych związanych z istnieniem niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty, ściany szczelne itp.) skutkujących niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych lub materiałowych;
2) zmiany terminu realizacji, w przypadku:
a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót,
b) zawieszenia robót przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem zapisów § 10 ust. 4 umowy,
c) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
d) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy,
e) gdy wystąpią niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,
f) gdy wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
g) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
h) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
i) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-02-09 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy zakupowej, działającej pod adresem https://bialapodlaska.ezamawiajacy.pl.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-02-09 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-03-10

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1.Wykonawca będzie zobowiązany nie później niż w terminie wprowadzenia na budowę, o
którym mowa w § 6 ust. 2 wzoru umowy, posiadać umowę ubezpieczenia, ustanawiającą
ochronę od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez siebie działalności
gospodarczej w okresie realizacji zamówienia, z tym zastrzeżeniem, że suma ubezpieczenia nie
będzie mogła być niższa niż kwota brutto, o której mowa w postanowieniu § 7 ust. 1 wzoru
umowy, a suma gwarancyjna nie może być niższa niż 100% tej kwoty. Polisa lub inny dokument
potwierdzający ubezpieczenie może obejmować cały okres realizacji zamówienia lub krótszy,
pod warunkiem dostarczenia jej kopii na kolejny okres ubezpieczenia w czasie, na który zostanie
zawarta umowa. 2. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub
zawodowej - dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.3.Środki ochrony
prawnej przewidziane są w dziale IX ustawy p.z.p. 4.Środkami ochrony prawnej są odwołanie i
skarga do sądu.
5. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał
interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę
w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec
ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie
oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której
mowa w art. 469 pkt 15 ustawy p.z.p. oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
6.Odwołanie przysługuje na:1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego,
podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie
umowy;2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której
zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;3) zaniechanie przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy,
mimo że zamawiający był do tego obowiązany.
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00029605/01 z dnia 2022-01-21
2022-

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.