eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Grybów › Budowa łącznika między Urzędem Gminy Grybów a budynkiem Gminnego Ośrodka Kultury z biblioteką PublicznąOgłoszenie z dnia 2023-01-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa łącznika między Urzędem Gminy Grybów a budynkiem Gminnego Ośrodka Kultury z biblioteką Publiczną

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA GRYBÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491892268

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Jakubowskiego 33

1.5.2.) Miejscowość: Grybów

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-330

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@gminagrybow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminagrybow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/grybow

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa łącznika między Urzędem Gminy Grybów a budynkiem Gminnego Ośrodka Kultury z biblioteką Publiczną

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-79b88830-869c-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00032695

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00005908/16/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.14 Budowa łącznika między Urzędem Gminy Grybów a budynkiem Gminnego Ośrodka Kultury z biblioteką Publiczną

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00519086

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IR.ZP.271.31.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa przewiązki komunikacyjnej stanowiącej połączenie budynku Gminnego Ośrodka Kultury z budynkiem Urzędu Gminy na działkach nr 400/3, 400/1 położonych w obrębie ewidencyjnym1, Miasto Grybów. Szczegółowy zakres przedmiotowych robót budowlanych został pokreślony za pomocą dokumentacji: Projekt zagospodarowania terenu, projekty techniczne, STWIOR oraz przedmiar robót.
2. Zakres robót obejmuje m.in.:
- roboty rozbiórkowe i demontażowe,
- roboty fundamentowe, izolacyjne,
- roboty budowlane i konstrukcyjne,
- stolarka zewnętrzna i wewnętrzna,
- roboty okładzinowe, tynki wewnętrzne,
- instalacje c.o. oraz elektryczne.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający odrzucił ofertę nr 1 i ofertę nr 3 Wykonawcy Firma Ogólnobudowlana "DelfinDach" Grzegorz Łukasik, 33-330 Grybów, Biała Wyżna 202. Oferta kolejnego potencjalnego Wykonawcy tj. Firmy Budowlanej BUDIMAT Mateusz Rzemiński,
33-330 Grybów, Biała Niżna 465 wynosi 463 999,68 zł. zł. i przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia, tj. kwotę 350 000,00 zł., której Zamawiający nie może zwiększyć.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.