eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › SZP/242-050/2021_Zakup kabiny do mycia kuwet na potrzeby Katedry Inżynierii Elementów Lekkich, Odlewnictwa i Automatyki Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej.Ogłoszenie z dnia 2021-04-13


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00032020 z dnia 2021-04-13

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
SZP/242-050/2021_Zakup kabiny do mycia kuwet na potrzeby Katedry Inżynierii Elementów Lekkich, Odlewnictwa i Automatyki Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POLITECHNIKA WROCŁAWSKA

1.3.) Oddział zamawiającego: Dział Zakupów i Zamówień Publicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001614

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: wyb. Stanisława Wyspiańskiego 27

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 50-370

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: anna.j.mikolajczak@pwr.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://przetargi.pwr.edu.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/ https://przetargi.pwr.edu.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

SZP/242-050/2021_Zakup kabiny do mycia kuwet na potrzeby Katedry Inżynierii Elementów Lekkich, Odlewnictwa i Automatyki Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-24050c3a-92d2-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00032020

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002529/32/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.60 Dostawa kabiny do mycia kuwet

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00026749/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SZP/242-050/2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 9725,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest : Zakup kabiny do mycia kuwet na potrzeby Katedry Inżynierii Elementów Lekkich, Odlewnictwa i Automatyki Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje jednorazową dostawę nowego, wolnego od wad fizycznych, sprzętu, zgodnie ze specyfikacją, parametrami, konfiguracją i właściwościami określonymi w Umowie i OPZ, wniesienie sprzętu do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego.3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć, wraz z urządzeniem, instrukcję obsługi Sprzętu, sporządzoną w języku polskim lub angielskim / oryginalne instrukcje producenta, opisującą instalację oraz obsługę sprzętu/urządzenia/aparatury.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) znajduje się w Załączniku nr 3 do SWZ. 5. Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia , będący projektowanymi postanowieniami umowy w sprawie zamówienia publicznego, znajduje się we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 SWZ.6. Kod CPV: 42995000-7 Różne maszyny czyszczące7. Przedmiot zamówienia / dostawa wykonany będzie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego:Katedra Inżynierii Elementów Lekkich, Odlewnictwa i Automatyki Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej. Wrocław, ul. Smoluchowskiego 25, 50-370 Wrocław, bud. B-1, laboratorium;8. Wykonawca udziela Zamawiającemu min. 12-miesiecznego okresu gwarancji na zakupiony sprzęt oraz wszelkie prace objęte przedmiotem zamówienia. Okres gwarancji jest liczony od daty odbioru końcowego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 42995000-7 - Różne maszyny czyszczące

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty;Uzasadnienie faktyczne: Postępowanie przetargowe podlega unieważnieniu, ponieważ do wyznaczonego terminu składania ofert nie wpłynęła żadna oferta.
2021-04-13 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o wyniku postępowania - - Dostawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.