eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tomaszów Mazowiecki › Wykonanie zadań w Projekcie pn. Współpraca szkoły z uczelnią branża elektroenergetyczna tech elektryk gr I, tech urządzeń i systemów energetyki odnawialnej grupa II" współfin ze środ POWER- energetykOgłoszenie z dnia 2021-04-13


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00031984 z dnia 2021-04-13

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykonanie zadań w Projekcie pn. Współpraca szkoły z uczelnią branża elektroenergetyczna tech elektryk gr I, tech urządzeń i systemów energetyki odnawialnej grupa II” współfin ze środ POWER- energetyk

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzą zamawiający działający wspólnie

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W TOMASZOWIE MAZ.

1.3.) Oddział zamawiającego: ZSP NR 1 W TOMASZOWIE MAZ.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000190532

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Św. Antoniego 29

1.5.2.) Miejscowość: Tomaszów Mazowiecki

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-200

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zsp1.sekretariat@onet.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsp1.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

1.8.) Informacje o pozostałych zamawiających działających wspólnie

Zamawiający 2

1.2.) Nazwa zamawiającego: Politechnika Łódzka

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7270021895

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Żeromskiego 116

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 90-924

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: cmf@adm.p.lodz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.p.lodz.pl/

1.9.) Podział obowiązków – zamówienie wspólne

Projekt prowadzony jest wspólnie z Politechniką Łódzką zakres obowiązków opisany jest w umowie o dofinansowanie projektu.

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie zadań w Projekcie pn. Współpraca szkoły z uczelnią branża elektroenergetyczna tech elektryk gr I, tech urządzeń i systemów energetyki odnawialnej grupa II” współfin ze środ POWER- energetyk

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-85b9e1bd-9c6a-11eb-b7a8-ba075a5bf367

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00031984

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00011960/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Wykonanie zadań w Projekcie pn. Współpraca szkoły z uczelnią branża elektroenergetyczna tech elektryk gr I, tech urządzeń i systemów energetyki odnawialnej grupa II” współfin ze środ POWER- energetyk

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt pn. „Współpraca szkoły z uczelnią- branża, elektroenergetyczna - technik elektryk grupa I, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej grupa II” realizowanym przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim we współpracy z Politechniką Łódzką współfinansowanym ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój”

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://nbip.pl/zsp1/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentówelektronicznych,elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przyich użyciuopisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkachkorzystania zelektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Zasady składania ofertorazdokumentów składanych wraz z ofertą oraz wymagania techniczne i organizacyjne ichwysyłaniaopisane zostały w Instrukcji użytkownika. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z ww.Instrukcją ipostępować wg zasad w niej wskazanych. Wykonawca ubiegając się o udzieleniezamówienia wszczególności składając ofertę akceptuje zasady korzystania z systemu miniPortalwskazane wInstrukcji użytkownika i SWZ. W celu korzystania z systemu miniPortal konieczne jestdysponowanieprzez użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet.Aplikacja działa tylkona platformie Windows i wymaga .NET Framework 4.5. W przypadku korzystaniaz urządzeńmobilnych oraz Mac lub Linux, dostęp do wszystkich funkcjonalności systemu miniPortalmoże byćograniczony. Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania ioznaczaniaczasu odbioru danych: specyfikacja połączenia formularze udostępnione są za pomocąprotokołu TLS1.2, format danych oraz kodowanie miniPortal - Formularze dostępne są w formacieHTML zkodowaniem UTF-8, oznaczenia czasu odbioru danych – miniPortal - wszelkie operacjeopierają się oczas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy,integracja zsystemem ePUAP jest wykonana w wykorzystaniem standardowego mechanizmu ePUAP.Wprzypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do Zamawiającego, ESP Zamawiającegoautomatyczniegeneruje Rodzaj Urzędowego Poświadczenia Odbioru, czyli Urzędowe PoświadczeniePrzedłożenia(UPP), które jest powiązane z wysyłanym dokumentem. W UPP w sekcji „Danepoświadczenia” jestzawarta informacja o dacie doręczenia.System dostępny jest za pośrednictwemnastępującychprzeglądarek internetowych: Microsoft Internet Explorer od wersji 9.0, Mozilla Firefox odwersji 15,Google Chrome od wersji 20.11.5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych zapośrednictwemdedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i„Formularzado komunikacji” wynosi 150 MB. Dodatkowe informacje zamieszczone w Rozdziale 11SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZSP1.2720.17.2021/PŁ1004

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie zadań w Projekcie pn. „Współpraca szkoły z uczelnią- branża, elektroenergetyczna - technik elektryk grupa I, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej grupa II” realizowanym przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim we współpracy z Politechniką Łódzką współfinansowanym ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - energetyk Zamówienie składa się z jednego zadania: Opracowanie propozycji działań mających na celu zapoznawanie uczniów i nauczycieli kształcenia zawodowego z nowymi technikami/technologiami stosowanymi w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.Do wykonania przedmiotu zamówienia Zamawiający wybierze 2 Wykonawców tworzących zespół autorów. Każdy Wykonawca przeznaczy na wykonanie zadania 175 godzin w 2021 r.Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie w szczególności opracowanie w zespole dwuosobowym propozycji działań mających na celu zapoznanie uczniów i nauczycieli kształcenia zawodowego z nowymi technikami i technologiami z uwzględnieniem:- opisu rodzajów przykładowych nowych technik i technologii,- sposobów włączania nowych technik i technologii w proces kształcenia,- stosowania nowych technologii z uwzględnieniem wzroku słuchu, dotyku.Opracowanie ma mieć zwartą formę zgodną ze schematem:- nazwa działania,- zakres działania,- adresaci działania,- miejsce i okres realizacji,- rodzaj zajęć praktycznych z zastosowaniem innowacyjnych programów komputerowych i tablic interaktywnych w procesie dydaktycznym,- osoby prowadzące zajęcia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 3) Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna tę ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punków. 2) Punkty z oceny kryteriów: C – Cena brutto i D – Dodatkowe doświadczenie zawodowe – pożądane, Niepełnosprawność N zostaną zsumowane. Punktacja będzie zaokrąglona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 40,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe – pożądane

4.3.6.) Waga: 55,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Niepełnosprawność

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie w podanym poniżej zakresie:1) Wykształcenie wyższe magisterskie lub wykształcenie kierunkowe (w danym zawodzie lub pokrewnym);2) Doświadczenie w opracowaniu propozycji działań mających na celu zapoznawanie uczniów i nauczycieli kształcenia zawodowego z nowymi technikami/technologiami stosowanymi w zawodzie, którego dotyczy zamówienie ( w okresie ostatnich 3 lat opracowanie minimum 1 propozycji);3) Doświadczenie zawodowe w zawodzie, którego dotyczy zamówienie oraz wiedza praktyczna i znajomość zagadnień z grupy branżowej - elektroenergetycznej w szczególności wiedza na temat najnowszych osiągnięć technicznych i technologicznych wykorzystywanych w szkolnictwie wyższym w odniesieniu do zawodu/grupy branżowej którego dotyczy zamówienie ( ponadto m.in. znajomość podstaw programowych w zawodzie technik elektryk, znajomość standardów wymagań dla zawodów z branży elektroenergetycznej, wiedza na temat specjalizacji w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej );4) Doświadczenie we współpracy z publiczną lub niepubliczną szkołą z uprawnieniami szkoły publicznej prowadzącą kształcenie w zawodach ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego lub publiczną/niepubliczną uczelnią prowadzącą kształcenie na kierunkach studiów o profilu praktycznym odpowiadającym zawodom w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego;5) Doświadczenie we współpracy z organizacją branżową lub pracodawcą właściwym dla zawodu technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;6) Minimum 2 letnie doświadczenie w pracy naukowo-dydaktycznej na uczelni prowadzącej kształcenie na kierunkach studiów o profilu praktycznym odpowiadającym zawodom z danej grupy branżowej elektroenergetycznej lub jej części;7) Znajomość funkcjonowania kształcenia zawodowego oraz rynku pracy;8) Znajomość przepisów prawa oświatowego, w tym w szczególności w zakresie kształcenia zawodowego, oraz dotyczących podstawy programowej kształcenia w zawodach oraz ramowych planów nauczania w szkołach publicznych danego typu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 8.1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca na dzień składania ofert:a) nie podlega wykluczeniu,b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.8.1.1. Oświadczenie należy złożyć wg wymogów załącznika nr 4 i 5 do SWZ.8.1.2. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w pkt 8.1 SWZ lub jest one niekompletne lub zawiera błędy, Zamawiający wezwie Wykonawcę odpowiednio do jego złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.8.1.3. Złożenie, uzupełnienie lub poprawienie oświadczenia, o którym mowa w pkt 8.1 SWZ nie może służyć potwierdzeniu spełniania kryteriów selekcji.8.1.4. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych oświadczeń, o których mowa w pkt 8.1 SWZ.8.1.5. Jeżeli złożone przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w pkt 8.1 SWZ budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, kryteriów selekcji lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumentów.8.2. W przypadku, o którym mowa w rozdziale 6.3 SWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy.8.2.1. Oświadczenie należy złożyć wg wymogów załącznika nr 6 do SWZ.8.2.2. Oświadczenie to jest podmiotowym środkiem dowodowym.8.3. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania) następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień złożenia):8.3.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:a) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami sporządzonego zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do SWZ – w odniesieniu do warunku określonego w pkt. 6.1.4. ppkt. 2) SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takimprzypadku,Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu oudzieleniezamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawiezamówieniapublicznego.10.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się oudzieleniezamówienia:a) oświadczenia o których mowa w pkt. 8.1 SWZ składa z ofertą każdyzWykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzająbrakpodstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriówselekcji wzakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału wpostępowaniulub kryteriów selekcji.b) w przypadku, o którym mowa w rozdziale 6.3 SWZWykonawcy wspólnieubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie,z którego wynika,które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególniWykonawcy. Oświadczenienależy złożyć wg wymogów załącznika nr 6 do SWZ. Oświadczenieto jest podmiotowymśrodkiem dowodowym.c) zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego,złożyć podmiotoweśrodki dowodowe, o których mowa w pkt. 8.3 SWZ, przy czym podmiotoweśrodki dowodowe, októrych mowa w pkt. 8.3.1 SWZ składa odpowiednioWykonawca/Wykonawcy, który/którzywykazuje/-ą spełnienie warunku.10.3. Jeżeli zostaławybrana oferta Wykonawców wspólnieubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiającymoże żądać przed zawarciem umowyw sprawie zamówienia publicznego kopii umowyregulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.2. Zleceniodawca przewiduje następujące przypadki zmiany umowy:3. w przypadku gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń Instytucji Pośredniczącej i Zarządzającej, możliwa jest zmiana umowy w zakresie dostosowania jej brzmienia i warunków do zmian wynikających z wytycznych lub zaleceń;4. w przypadku wystąpienia „siły wyższej”. „Siła wyższa” oznacza wydarzenie zewnętrzne, nieprzewidywalne i poza kontrolą stron niniejszej umowy, którego skutkom nie można zapobiec, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu, w takim przypadku zmianie może ulec, termin i zakres umowy oraz wynagrodzenie Zleceniobiorcy w stopniu uzasadnionym siłą wyższą; za siłę wyższą Strony nie rozumieją okoliczności wywołanych epidemią SARS-COV-2 , z zastrzeżeniem, że Zleceniodawca nie naliczy Zleceniobiorcy kary umownej za nieobecność na spotkaniu realizowanym w formie stacjonarnej, jeśli nieobecność ta będzie wynikała z objęcia Zleceniobiorcy kwarantanną, co zostanie potwierdzone odpowiednim orzeczeniem organów sanitarno-epidemiologicznych;5. w przypadku zmiany stanu prawnego, który będzie wpływał na realizację przedmiotu umowy, do umowy mogą zostać wprowadzone zmiany dostosowujące umowę do zmienionych przepisów prawa powszechnie obowiązującego;6. niezbędna jest zmiana sposobu wykonania przedmiotu umowy, o ile zmiana taka jest konieczna w celu prawidłowego wykonania umowy;7. zmiana terminu realizacji umowy w przypadku, gdy zaistnieje przerwa/zawieszenie w realizacji Zamówienia z przyczyn niezależnych od Zleceniobiorcy lub Zleceniodawcy, lub w przypadku zajścia okoliczności, które nie były znane w momencie wszczęcia postępowania i których nie można było przewidzieć w trakcie realizacji umowy; Zmiana nie może powodować zwiększenia wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 umowy.8. w przypadku konieczności zmiany terminu realizacji umowy w szczególności spowodowanej przedłużającym się czasem trwania procedury przetargowej, lub z innych uzasadnionych przyczyn wskazanych przez Zleceniodawcę m.in. modyfikacja wniosku o dofinansowanie projektu. Zmiana umowy z powodów, o których mowa w zdaniu poprzednim możliwa jest pod warunkiem poinformowania Zleceniobiorcy przez Zleceniodawcę o konieczności wprowadzenia zmiany wraz z podaniem przyczyn żądanej zmiany.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-21 15:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-21 16:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-05-20

2021-04-13 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.