eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ogrodzieniec › Czyszczenie ostańca w m. Ryczów na terenie Gminy OgrodzieniecOgłoszenie z dnia 2023-01-13


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Czyszczenie ostańca w m. Ryczów na terenie Gminy Ogrodzieniec

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Ogrodzieniec

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276258842

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Wolności 25

1.5.2.) Miejscowość: Ogrodzieniec

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-440

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.7.) Numer telefonu: (32) 67-09-700, (32) 67-09-713

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@ogrodzieniec.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ogrodzieniec.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://www.ogrodzieniec.bip.jur.pl/artykuly/6434

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Czyszczenie ostańca w m. Ryczów na terenie Gminy Ogrodzieniec

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-205e3641-754d-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00031646

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00040311/14/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Oczyszczanie dwóch Ostańców w Ryczowie oraz Podzamczu (Suchy Połeć) na terenie Gminy Ogrodzieniec

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00478247/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.2.51.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 122927,89 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest odsłonięcie Skały w Ryczowie poprzez wycinkę 70 szt.
z oznaczonych 107 drzew rosnących na terenie działki o nr ew. 391/15 (obręb Ryczów).
2. Usługa obejmuje wycinkę drzew oraz oczyszczenie działki z podrostów i pędów drzew i krzewów. Miejscem wykonywania przedmiotu zamówienia jest teren stanowiący własność Gminy Ogrodzieniec.
3. Opis i zakres prac zawiera szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 4 do SWZ) oraz decyzja i mapka (Załącznik nr 5 do SWZ).
4. Wykonawca będzie zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

4.5.3.) Główny kod CPV: 77211400-6 - Usługi wycinania drzew

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

77211500-7 - Usługi pielęgnacji drzew

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 9

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 9

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 92400,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 130999,99 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 92400,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: P.H.U. Tomasz Bednarek

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 9492108741

7.3.3) Ulica: Pabianice 32

7.3.4) Miejscowość: Pabianice

7.3.5) Kod pocztowy: 42-253

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-04

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 92400,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-02-10

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.