eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczecin › Modernizacja ośrodka wypoczynkowego wraz z wymianą domków drewnianych przy ul. Kościelnej 10 w DziwnowieOgłoszenie z dnia 2021-04-12


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00031164 z dnia 2021-04-12

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja ośrodka wypoczynkowego wraz z wymianą domków drewnianych przy ul. Kościelnej 10 w Dziwnowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 320588161

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. Piastów 17

1.5.2.) Miejscowość: Szczecin

1.5.3.) Kod pocztowy: 70-310

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@zut.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zut.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja ośrodka wypoczynkowego wraz z wymianą domków drewnianych przy ul. Kościelnej 10 w Dziwnowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-75c3c426-9bb2-11eb-945c-72824b6a02d0

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00031164

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://www.zamowienia.zut.edu.pl/przetargi-ebdp/roboty-budowlane/2021-1.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1.Postępowanie niniejsze prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.2.Wykonawca, musi posiadać konto na platformie ePUAP dostępnej na stronie https://epuap.gov.pl/wps/portal (zwanego dalej w skrócie jako „ePUAP”). Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty, a także do formularza komunikacji.3.Składanie Zamawiającemu ofert w niniejszym postępowaniu (a także ich zmiana lub wycofanie) dopuszczone jest wyłącznie za pomocą narzędzia (systemu) informatycznego Urzędu Zamówień Publicznych pod nazwą miniPortal (zwanego w skrócie jako „miniPortal”), dostępnego na stronie https://miniportal.uzp.gov.pl.4. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w ramach niniejszego postępowania w sprawach innych niż składanie oferty, będzie następować za pośrednictwem: 1)Dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (formularz komunikacji) lub 2)Poczty elektronicznej Zamawiającego: dzp@zut.edu.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: .Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu, musi posiadać konto na platformie ePUAP dostępnej na stronie https://epuap.gov.pl/wps/portal. 2.Składanie Zamawiającemu ofert w niniejszym postępowaniu (a także ich zmiana lub wycofanie) dopuszczone jest wyłącznie za pomocą narzędzia (systemu) informatycznego Urzędu Zamówień Publicznych pod nazwą miniPortal (zwanego w skrócie jako „miniPortal”), dostępnego na stronie https://miniportal.uzp.gov.pl. 3. Zamawiający przekazuje link do niniejszego postępowania oraz wygenerowany w miniPortalu nr ID postępowania jako Załącznik SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania. 4.Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu środków, o których mowa ust. 1 i 2 powyżej, opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal [Instrukcja użytkowania systemu miniPortal, która jest do pobrania na stronie miniPortalu, o której mowa w ust. 2 powyżej → plik Instrukcja użytkownika systemu miniPortal-ePUAP oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) [regulamin e-PUAP, dostępnym na stronie, o której mowa w ust. 2 powyżej]. Poprzez uczestnictwo w niniejszym postępowaniu Wykonawca, akceptuje postanowienia wskazanej Instrukcji użytkownika systemu miniPortal oraz regulaminu ePUAP. 5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem wskazanych w ust. 1 powyżej dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz formularza komunikacji wynosi 150 MB. 6. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w ramach niniejszego postępowania w sprawach innych niż wskazane w ust. 2 powyżej (tj. innych niż składanie oferty), w szczególności składanie Zamawiającemu wniosków o wyjaśnienie SWZ, oświadczenia i dokumentów, o których mowa w dziale IX SWZ albo zawiadomienia lub inne informacje z postępowania kierowane do Wykonawców w wykonaniu ustawy PZP - będzie następować za pośrednictwem: 1) Dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (formularz komunikacji), z tym że dokumenty elektroniczne lub elektroniczne kopie oświadczeń lub dokumentów są składane Zamawiającemu jako załączniki wskazanego formularza komunikacji lub 2) Poczty elektronicznej Zamawiającego: dzp@zut.edu.pl). Sposób sporządzenia i przekazania ofert, innych oświadczeń i dokumentów wymaganych w niniejszym postępowaniu musi być zgody z wymaganiami określonymi w:1)Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452); 2) Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415). 3) Przekazywane odpowiednio na pomocą wyżej wskazanych powyżej w niniejszym dziale rodzajów środków komunikacji oferty, oświadczenie i dokumenty składane w niniejszym postępowaniu wymagają przygotowania w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, np. w formacie .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, lub .odt.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/A/ATT/11/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu jest modernizacja ośrodka wypoczynkowego wraz z wymianą domków drewnianych przy ul. Kościelnej 10 w Dziwnowie, która obejmuje: 1) Rozbiórkę wszystkich budynków znajdujących się na terenie ośrodka (13 domków drewnianych i 1 budynek murowany);2) Budowę 3 budynków segmentowych (2 segmenty czteromodułowe i 1 segment trzymodułowy);3) Zagospodarowanie terenu wraz z nasadzeniami;4) Budowę niezbędnej infrastruktury technicznej.1. W zakres warunków realizacji niniejszego zamówienia wchodzą świadczenia dodatkowe do wykonania po stronie Wykonawcy, związane z rozpoczęciem, wykonywaniem i ukończeniem robót budowanych stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia, w tym w szczególności:1) Pozyskanie, nabycie i dostarczenie na miejsce realizacji zamówienia (teren budowy) niezbędnych materiałów, wyrobów i urządzeń budowlanych, narzędzi lub innego rodzaju sprzętu i maszyn do wykonania robot budowalnych składających się na przedmiot niniejszego zamówienia;2) Dobór i utrzymywanie odpowiedniego personelu do realizacji niniejszego zamówienia, w tym zapewnienie kierownika budowy oraz kierowników branż (minimum: konstrukcyjno-budowlanej, elektrycznej i sanitarnej), posiadających uprawnienia do kierowania robotami w tych branżach, przy czym funkcję kierownika budowy może również pełnić ta sama osoba, która jest kierownikiem robót branży konstrukcyjno-budowlanej;3) Wykonanie robót związanych z usunięciem gruzu i odpadów pochodzących z rozbiórek z terenu budowy i ich zagospodarowaniem (wywóz z terenu budowy, składowanie na wysypisku, utylizacja, itp.);4) Przygotowanie dokumentacji powykonawczej;5) Uzyskanie dla Zamawiającego decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu w stanie po wykonaniu w nich robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia, w przypadku i w zakresie, w jakim pozwolenie takie będzie wymagane;6) Sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, o którym mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz w przepisach wykonawczych do tej ustawy;7) Wykonanie wszelkich wymaganych przepisami prawa badań, sprawdzeń, pomiarów oraz sporządzenia wymaganych przepisami protokołów, inwentaryzacji, itp. Protokoły badań, sprawdzeń i pomiarów muszą być zakończone wynikiem pozytywnym;8) Udzielenie Zamawiającemu minimum 60 miesięcznej gwarancji wykonanych w ramach niniejszego zamówienia robót budowlanych, jak również wbudowanych, zainstalowanych lub w inny sposób zastosowanych w wykonaniu tych robót materiałów, wyrobów i urządzeń budowlanych; 9) Usuwanie wszystkich wad i usterek z tytułu udzielonej gwarancji oraz w ramach odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady. Zamawiający - stosownie do art. 281 ust. 2 pkt 7 ustawy PZP – podaje, iż wyznaczony przez niego zakres (rodzaj) czynności zamówienia, polegający na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks pracy, określają postanowienia § 12 Wzoru Umow

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres Gwarancji

4.3.6.) Waga: 10,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wysokość katy umownej

4.3.6.) Waga: 10,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie niniejszego zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają określony w ramach w art. 112 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP warunek dotyczący zdolności zawodowej do należytego wykonania niniejszego zamówienia, tj. wykażą Zamawiającemu, że dysponują odpowiednim, tj. na poziomie określonym w ust. 2 poniżej, doświadczeniem zawodowym2. Przy uwzględnieniu dodatkowych postanowień ust. 3 i 4 poniżej, Zamawiający uzna wskazany w ustępie powyższym warunek udziału w niniejszym postępowaniu za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże Zamawiającemu fakt wykonania trzech robót budowlanych (każda zwana dalej jako „ROBOTA”), spełniających dodatkowo następujące cechy:1) Każda z trzech ROBÓT została wykonana (zakończona) w okresie ostatnich pięciu lat licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert w niniejszym postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż pięć lat, to w tym okresie);2) Każda z trzech ROBÓT była prowadzona na podstawie odrębnie zawartej umowy i w ramach tej umowy została wykonana (zakończona) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy niż pięć lat, to w tym okresie);3) Jedna z trzech ROBÓT, o których mowa w pkt 1) powyżej była o wartości nie mniejszej niż równowartość 1 700 000,00 zł (słownie: jeden milion siedemset tysięcy złotych), natomiast dwie pozostałe o wartości nie mniejszej, niż równowartość 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych). Przez wskazaną w niniejszym punkcie wartość danej ROBOTY, Zamawiający rozumiał będzie kwotę stanowiącą cenę zapłaty (wynagrodzenie) z tytułu umowy o wykonanie tej ROBOTY pomniejszoną o należny podatek VAT (tym samym wskazane wyżej wartości: 1 700 000,00 zł i 1 000 000,00 zł są wartościami netto, tj. bez podatku VAT);4) Jedna z trzech ROBÓT, o których mowa w pkt 1) i 2) powyżej stanowiła budowę, przebudowę lub remont budynku lub budynków przeznaczonych do pracy lub zamieszkania przez ludzi oraz obejmowała swoim zakresem minimum prace budowlane w branży ogólnobudowlanej (przy czym w zakres tej ROBOTY – obok ww. wymaganej branży ogólnobudowlanej - mogą dodatkowo wchodzić również roboty budowlane innych branż, w tym np. elektryczna czy sanitarna);5) Druga z trzech ROBÓT, o których mowa w pkt 1) i 2) powyżej stanowiła budowę, przebudowę lub remont budynku lub budynków przeznaczonych do pracy lub zamieszkania przez ludzi oraz obejmowała swoim zakresem minimum prace budowlane w branży elektrycznej (przy czym w zakres tej ROBOTY – obok ww. wymaganej branży elektrycznej mogą dodatkowo wchodzić również roboty budowlane innych branż, w tym np. ogólnobudowlana czy sanitarna);6) Trzecia z trzech ROBÓT, o których mowa w pkt 1) i 2) powyżej stanowiła budowę, przebudowę lub remont budynku lub budynków przeznaczonych do pracy lub zamieszkania przez ludzi oraz obejmowała swoim zakresem minimum prace budowlane w branży sanitarnej (przy czym w zakres tej ROBOTY – obok ww. wymaganej branży sanitarnej mogą dodatkowo wchodzić również roboty budowlane innych branż, w tym np. ogólnobudowlana czy elektryczna);7) Przynajmniej dwie z trzech ROBÓT, o których mowa w pkt 1) - 2) powyżej, wymagały prowadzenia w oparciu o pozwolenie na budowę8) Przynajmniej jedna z trzech ROBÓT, o których mowa w pkt 1) - 2) powyżej, wymagała uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 9) Każda z trzech ROBÓT, o których mowa w pkt 1) – 8) powyżej została wykonana należycie. 3. Z zastrzeżeniem wyjątku dopuszczonego w ust. 4 pkt 1) niniejszego działu, ROBOTY wymagane na podstawie ust. 2 niniejszego działu, muszą być ROBOTAMI wykonanymi przez Wykonawcę (Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył w wykonaniu ROBÓT), z tym że w przypadku Wykonawców, o których mowa w art. 58 ustawy PZP (Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie) powyższy wymóg może być też spełniony łącznie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 4. Stosownie do postanowień art. 118 ust. 1 ustawy PZP Wykonawca - w celu potwierdzenia spełniania wskazanego w ust. 2 powyżej warunku udziału w niniejszym postępowaniu - może polegać na zdolnościach zawodowych innego podmiotu (dalej zwanego „PODMIOTEM TRZECIM”) niezależnie od charakteru prawnego łączących Wykonawcę z nim stosunków prawnych, pod warunkiem, że Wykonawca taki wykaże Zamawiającemu, że realizując zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania będzie dysponował niezbędnymi zasobami PODMIOTU TRZECIEGO. W takim przypadku wymagane będzie również spełnienie następujących warunków łącznie:1) Ta ROBOTA/ROBOTY spośród wymaganych na podstawie ust. 2 powyżej, które są przywoływane jako wykonane przez dany PODMIOT TRZECI (w celu wykazywania spełnienia określonego w ust. 2 niniejszego działu warunku udziału w niniejszym postępowaniu) – będą wykonane przez ten PODMIOT TRZECI (jako podmiot, który bezpośrednio uczestniczył w wykonaniu ROBOTY/ROBÓT);2) Dany PODMIOT TRZECI, na którego zdolności powołuje się Wykonawca przy wykazywaniu spełnienia określonego w ust. 2 niniejszego działu warunku udziału w niniejszym postępowaniu musi (na podstawie art. 118 ust. 2 ustawy PZP) być tym podmiotem (PODMIOTEM TRZECIM), który jako podwykonawca Wykonawcy zrealizuje roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia minimum w zakresie dotyczącym robót branży:a) Ogólnobudowlanej – w przypadku, gdy przy wykazywaniu spełnienia określonego w ust. 2 niniejszego działu warunku udziału w niniejszym postępowaniu przywoływane jako wykonana przez ten PODMIOT TRZECI ROBOTA, o której mowa w ust. 2 pkt 4) powyżej,b) Elektrycznej - w przypadku, gdy przy wykazywaniu spełnienia określonego w ust. 2 niniejszego działu warunku udziału w niniejszym postępowaniu przywoływane jako wykonana przez ten PODMIOT TRZECI ROBOTA, o której mowa w ust. 2 pkt 5) powyżej,c) Sanitarnej - w przypadku, gdy przy wykazywaniu spełnienia określonego w ust. 2 niniejszego działu warunku udziału w niniejszym postępowaniu przywoływane jako wykonana przez ten PODMIOT TRZECI ROBOTA, o której mowa w ust. 2 pkt 6) powyżej

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Od Wykonawcy oferty najkorzystniejszej (najwyżej ocenionej) wymagane będą do złożenia, na odrębne wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie (ustalonym stosownie do art. 274 ust. 1 ustawy PZP, nie krótszym jednak niż 5 dni), następujące oświadczenia i dokumenty, aktualne na dzień ich złożenia, potwierdzające spełnienie określonego w dziale VIII ust. 2 SWZ warunku udziału w niniejszym postępowaniu: 1) Wykaz ze wskazaniem trzech robót budowlanych (ROBÓT), wymaganych na podstawie działu VIII ust. 2 SWZ, z podaniem w nim w odniesieniu do każdej z tych trzech ROBÓT jej rodzaju, wartości, daty wykonania (ukończenia), miejsca wykonania, a także podmiotu/podmiotów, na rzecz których każda z tych ROBÓT została wykonana. Wyżej wskazane informacje będą wymagały podania w wykazie w takim zakresie, aby pozwalało to Zamawiającemu potwierdzić spełnianie wymogów określonych w dziale VIII ust. 2 SWZ, z wyjątkiem informacji, o których mowa w dziale VIII ust. 2 pkt 8) SWZ o należytym wykonaniu ROBÓT, które to informacje podlegają wykazaniu w sposób wskazany w pkt 2) poniżej. Zaleca się, aby wezwany (Wykonawca oferty najwyżej ocenionej) przygotował i złożył ww. wykaz (zwany dalej WYKAZEM) wykorzystując do tego formularz, którego wzór stanowi Załącznik nr 6 SWZ. Jeżeli Wykonawca wykazujący spełnienie określonego w dziale VIII ust. 2 SWZ warunku udziału w niniejszym postępowaniu powołuje się na doświadczenie w realizacji ROBÓT wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami WYKAZ może dotyczyć ROBÓT, w których wykonaniu Wykonawca wykazujący spełnienie warunku bezpośrednio uczestniczył;2) Dowody określające, że wymagane ROBOTY z WYKAZU spełniają wymóg określony w dziale VIII ust. 2 pkt 4) SWZ. Takimi dowodami są referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, z zastrzeżeniem pkt 3) poniżej;3) Zamiast wskazanych w pkt 2) powyżej dokumentów potwierdzających należyte wykonanie ROBOTY/ROBÓT, wystawionych przez podmiot/podmioty, na rzecz których roboty te były wykonane – Wykonawca może przedstawić również inne odpowiednie dokumenty, przy czym tyko wtedy, jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w pkt 2) powyżej. Obowiązek wykazania Zamawiającemu istnienia wyżej wskazanej przyczyny stanowiącej przeszkodę w złożeniu dokumentu lub dokumentów wymaganych na podstawie wyżej wskazanego pkt 2) niniejszego ustępu, należy do Wykonawcy.12. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te podmiotowe środki dowodowe (które Zamawiający posiada) oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Formularz ofertowy wg wzoru na załączniku nr 7; 2) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie określonym postanowieniami działu IX ust. 1-10 SWZ. Oświadczenie składają odrębnie:- Wykonawca/każdy spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia Wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia podaje Załącznik nr 4 do SWZ.- Podmiot trzeci –tyko wtedy, gdy Wykonawca składający ofertę przy wykazywaniu spełnienia określonego w dziale VIII ust. 2 SWZ polega na zasobach PODMIOTU TRZECIEGO, stosownie do uprawnień w tym zakresie podanych w dziale VIII ust. 4 SWZ. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim PODMIOT TRZECI udostępnia swoje zasoby Wykonawcy. Wzór oświadczenia podaje Załącznik nr 5 do SWZ. 3)Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub innego właściwego rejestru – w celu potwierdzenie, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia takich dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych a Wykonawca wskazał Zamawiającemu dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów (np. nr REGON, NIP lub nr KRS); 4)Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, tylko w przypadku, gdy w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 2) powyżej; 5)Odrębne pełnomocnictwo wskazujące osoby reprezentujące Wykonawców w postępowaniu albo pełnomocnictwo do reprezentowania w niniejszym postępowaniu wraz z uprawnieniem do zawarcia umowy – w przypadku, gdy oferta składana jest przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, tj. składających ofertę wspólną w rozumieniu art. 58 ustawy PZP. 6)Oświadczenie, z którego będzie wynikać, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy (szczegóły w tym zakresie podane są w dziale IX ust. 10 SWZ) - tylko w przypadku, gdy oferta składana jest przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;7)W przypadku, gdy spełnienie o warunku udziału w niniejszym postępowaniu opiera się na zdolnościach Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, Wykonawcy ci, stosownie do wymogu art. 117 ust. 4 ustawy PZP, dołączają do oferty oświadczenie, z którego będzie wynikać, które roboty budowlane spośród stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia wykonają poszczególni Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie. 8) Wykonawca, który przy wykazywaniu spełnienia warunku udziału w postępowaniu powołuje się na zasoby wskazanego tam PODMIOTU TRZECIEGO, składa wraz z ofertą, zobowiązanie tego podmiotu do oddania Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia potwierdzające, że Wykonawca realizując niniejsze zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu. Zobowiązanie PODMIOTU TRZECIEGO, winno potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z PODMIOTEM TRZECIM gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów. 9) Jeżeli Wykonawca w ramach składanej oferty oferuje rozwiązania równoważne w stosunku do podanych w opisie przedmiotu zamówienia, winien o ofercie (lub dokumentach składanych w ramach oferty) o tym poinformować (podając jakich przypadków to dotyczy) oraz wraz z ofertą przedłożyć dowód/dowody wymagane w takim przypadku stosownie do treści art. 101 ust. 5 ustawy PZP

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. W niniejszym postępowaniu Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 34 000,00 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące złotych).2. Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium w jednej lub kilku następujących formach:1) Gwarancjach bankowych;2) Gwarancjach ubezpieczeniowych;3) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości;4) W pieniądzu, wpłaconym przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego:Santander Bank Polska S.A. Oddział w Szczecinie Nr rachunku: 02 1090 1492 0000 0000 4903 0242z zalecanym dopiskiem według następującego wzoru: wadium w postępowaniu ZP/A/ATT/11/2021. 3. Pod rygorem odrzucenia oferty, wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą (termin ten określają postanowienia działu XV ust. 1 SWZ), z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy PZP.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień niniejszej umowy. Zakres, charakter zmian oraz warunki ich wprowadzenia podają postanowienia działu XVI SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-27 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Składanie ofert następuje za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego na miniPortal pod adresem internetowym: https://miniportal.uzp.gov.pl/, https://epuap.gov.pl/wps/portal

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-27 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-05-26

2021-04-12 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.