eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zduńska Wola › Wykonanie robót wykończeniowych w pomieszczeniach przestrzeni gastronomicznej i przestrzeni fitness w obiekcie Centrum Rekreacyjno-Sportowego RELAKS przy ul. Kobusiewicza 20 w Zduńskiej WoliOgłoszenie z dnia 2021-04-12


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00031097 z dnia 2021-04-12

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie robót wykończeniowych w pomieszczeniach przestrzeni gastronomicznej i przestrzeni fitness w obiekcie Centrum Rekreacyjno-Sportowego RELAKS przy ul. Kobusiewicza 20 w Zduńskiej Woli

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli Sp. z o. o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 730335959

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Królewska 15

1.5.2.) Miejscowość: Zduńska Wola

1.5.3.) Kod pocztowy: 98-220

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@mpwikzdw.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mpwikzdw.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający sektorowy - art. 5 ust. 1 pkt 2 - gospodarka wodna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Celem działania spółki jest zaspokojenie potrzeb mieszkańców Miasta Zduńska Wola w zakresie zaopatrzenia i dystrybucji wody oraz oczyszczania ścieków

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie robót wykończeniowych w pomieszczeniach przestrzeni gastronomicznej i przestrzeni fitness w obiekcie Centrum Rekreacyjno-Sportowego RELAKS przy ul. Kobusiewicza 20 w Zduńskiej Woli

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-263f7db3-9b86-11eb-945c-72824b6a02d0

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00031097

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00022246/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Wykonanie robót wykończeniowych w pomieszczeniach przestrzeni gastronomicznej i przestrzeni fitness w obiekcie Centrum Rekreacyjno-Sportowego RELAKS przy ul. Kobusiewicza 20 w Zduńskiej Woli

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://mpwikzdw.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://mpwikzdw.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym złożenie ofert, odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej pod adresemhttps://mpwikzdw.ezamawiajacy.pl zwanej dalej „Platformą” lub „Systemem”.2. Komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@mpwikzdw.com.pl, jestdopuszczalna w wyjątkowej sytuacji, np. w przypadku awarii Platformy.3. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem sprawy określonym przez Zamawiającego.4. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na https://mpwikzdw.ezamawiajacy.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.5. Wykonawca w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego bez płatnie rejestruje się lub loguje (w przypadku posiadania konta na Platformie), akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronieinternetowej https://mpwikzdw.ezamawiajacy.pl oraz uznaje go za wiążący.6. Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym, Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia oferty. Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informacje o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu.7.Szczegóły funkcjonowania platformy zakupowej zostały opisane w Instrukcji dla Wykonawcy.8. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania zPlatformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma zakupowa nr tel. +4822 257 22 23 (infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00) email:oneplace@marketplanet.pl9. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi 100 MB. Zalecany format plików to: .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx,.rtf.10. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lubdokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na Platformie. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanym na adres e-mail Zamawiającego przyjmuje się datę dostarczenia wiadomości na adres e-mail Zamawiającego. 11. Dokumenty elektroniczne w postępowaniu muszą spełniać łącznie następujące wymagania:1) są utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie i powielenie, a także przekazanie przy życiu środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych;2) umożliwiają prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym;3) umożliwiają prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą wydruku;4) zawierają dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu zapisanych informacji.12. Zalecenia Zamawiającego odnośnie kwalifikowanego podpisuelektronicznego:1) dokumenty sporządzone i przesyłane w formacie .pdf zaleca się podpisywać kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES;2) dokumenty sporządzone i przesyłane w formacie innym niż .pdf (np.: .doc, .docx, .xls, .xlsx, .rtf) zaleca się podpisywać kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie XAdES;3) do składania kwalifikowanego podpisu elektronicznegozaleca się stosowanie algorytmu SHA-2 (lub wyższego). Ciąg dalszy w: SEKCJA IX -POZOSTAŁE INFORMACJE

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:1. administratorem Pani/Pana danych osobowychjestPrezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli Sp. z o. o., tel. tel. 43 823 31 97, fax 43 823 24 06;2. z inspektorem ochrony danych osobowych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli sp. z o. o można skontaktować się pod adresem inspektor@mpwikzdw.com.pl i telefonem 502 678 323;3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Wykonanie robót wykończeniowych w pomieszczeniach przestrzeni gastronomicznej i przestrzeni fitness w obiekcie Centrum Rekreacyjno-Sportowego RELAKS przy ul. Kobusiewicza 20 w Zduńskiej Woli” Znak sprawy: 12/2021/R , prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie Pzp.;4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lubpodmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 Pzp;5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy PZP, przezokres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy wsprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje całyczas trwaniaumowy w sprawie zamówienia publicznego;6. obowiązek podania przez Panią/Pana danychosobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym wprzepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;7. w odniesieniu do Pani/Panadanych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22RODO;8. posiada Pani/Pan:a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczeniaprzetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO***;d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznaPani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;9. nieprzysługuje Pani/Panu:a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danychosobowych;b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.10. w przypadku gdywykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazaniadodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu;11. wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;12. w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia. Ciąg dalszy poniżej.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 12/2021/R

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych wykończeniowych w pomieszczeniach przestrzeni gastronomicznej i przestrzeni fitness w obiekcie Centrum Rekreacyjno-Sportowego RELAKS przy ul. Kobusiewicza 20 w Zduńskiej Woli.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna stanowiąca załącznik nr 2 do SWZ oraz rozdział V Opis przedmiotu zamówienia SWZ.Ciąg dalszy Sekcji VII punk 7.42)Zmiana w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy będzie możliwa w przypadku :a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy,b) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej,c) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,d) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,e) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jejpostanowieniami.f) konieczności zmiany materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń, rozwiązańtechnicznych / technologicznych, w sytuacji gdy wykorzystanie materiałów budowlanych sprzętu, urządzeń, rozwiązań technicznych/technologicznych wskazanych w dokumentacji projektowej stanie się niemożliwe z powodu zaprzestania produkcji, wycofania z rynku lub zastąpienia innymi bądź zastosowanie rozwiązań lub materiałów zamiennych podyktowane będziewzględami użytkowymi lub funkcjonalnymi,usprawnieniem procesu budowy, zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie, obniżeniem kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu zamówienia, postępem technologicznym lub zmianą obowiązujących przepisów; powyższa zmiana umowy jest dopuszczalna pod warunkiem zmiany na materiały, urządzenia i sprzęt, posiadające co najmniej takie parametry jakościowe i cechy użytkowe, jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty (jak te wskazane wdokumentacji projektowej) lub że w trakcie realizacji zamówienia zastosowane zostaną lepszej jakości materiały budowlane lub inne parametry, pod warunkiem niezwiększania ceny.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45312000-7 - Instalowanie systemów alarmowych i anten

45314000-1 - Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych

45315600-4 - Instalacje niskiego napięcia

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45410000-4 - Tynkowanie

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45442100-8 - Roboty malarskie

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: TERMIN GWARANCJI

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej i zawodowej, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie, jedną robotę budowlaną o wartości minimum 100 000,00 złotych brutto polegającą na wykonaniu robót budowlanych, wykończeniowych i instalacyjnych w branży sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej w budynku użyteczności publicznej. Zamawiający informuje, że w przypadku wykazania zamówień w walucie innej niż PLN, przeliczenie wartości na walutę polską nastąpi na podstawie Tabeli A kursów średnich NBP z dnia opublikowania ogłoszenia przedmiotowego przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty należy dołączyć:1. Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;2. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;3. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu stanowi Załącznik nr 3 do SWZ. W przypadku wspólnego ubieganiasię o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepoleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców.;4. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowi - wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowi Załącznik nr 3do SWZ;5. W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału wpostępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza niżej wymienione zmiany postanowień zawartej umowy zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w następujących przypadkach:1) Zmiana terminu realizacji zamówienia będzie możliwa w przypadku:a) działań organów administracji i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji, w szczególności eksploatatorów infrastruktury oraz właścicieli gruntów pod inwestycję, w tym:-przekroczenie zakreślonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich regulacji nie ma –typowych w danych okolicznościach, terminów wydawania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.,- odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, w tym odmowy udostępnienia przez właścicieli nieruchomości do celówrealizacji inwestycji, przesunięcie terminu wykonania umowy nastąpi o czas niezbędny na ustanie ww. czynników.b) zmiany przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów, które te przepisy narzucają - w takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas niezbędny do uzyskania tych dokumentów,c) działania siły wyższej, uniemożliwiającegowykonanie robót w określonym pierwotnym terminie - w takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania, przez siłę wyższą Strony rozumieją wyjątkowe wydarzenia i okoliczności, nieprzewidziane i nagłe, w szczególności- zaburzenia życia społecznego np.: wojna, terroryzm, niepokoje, zamieszki, strajk, epidemie, w tym COVID-19- klęski żywiołowe np.: huragany, powodzie, pożary, aktywność wulkaniczna, katastrofy,d) zaistnienia niesprzyjającychwarunków atmosferycznych innych niż charakterystyczne dla naszego obszaru klimatycznego, uniemożliwiających wykonanie prac budowlanych lub spełnienie wymogów technologicznych, udokumentowanych w roboczym dzienniku budowy (fakt ten musi zostać udokumentowany wpisem kierownika robót do roboczego dziennika budowy i musi zostać potwierdzony przez Zamawiającego oraz przedstawienia potwierdzającego raportu stacji meteorologicznej InstytutuMeteorologii i Gospodarki Wodnej ) - w takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych oraz czas potrzebny do usunięcia skutków niesprzyjających warunków atmosferycznych (Za charakterystyczne warunki atmosferyczne uważa się typowe dla okresu 5 letniego, licząc od daty składania oferty wstecz. Nie uważa się za nietypowe krótkotrwałe, gwałtowne opady deszczu, gradobicie, burzez wyładowaniami, które są zjawiskami występującymi w naszej strefie klimatycznej. Obowiązek przedłożenia dokumentów na okoliczność wykazania warunków nietypowych leży po stronie Wykonawcy),e) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotuUmowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, – w takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas niezbędny do wykonania ww. robót i zamówień dodatkowych,f) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego, wstrzymanie robót przez Zamawiającego, zdolności płatnicze, warunki organizacyjne, okoliczności, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy -w takiej sytuacji termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas, na który w/w okoliczności wstrzymały realizację umowy. Ciąg dalszy w: SEKCJA IV.4.2.2.)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-27 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na https://mpwikzdw.ezamawiajacy.pl w myśl ustawy Prawo zamówień publicznych na stronie internetowej prowadzonego po stępowania

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-27 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-05-26

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Ciąg dalszy z sekcji III.3.6) 13. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie zakupowej, tj.:1) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;2) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;3) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;4) WłączonaobsługaJavaScript;5)Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie.pdf.14. Informacje dotyczące odpowiedniego przygotowania stanowiska znajdą Państwa na stronie:https://oneplace.marketplanet.pl/przygotuj-stanowisko-pc-wykonujacponizsze- kroki 15.Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Wniosek należy przesłać za pośrednictwem Platformy przez opcję „Zadaj pytanie” lub przy użyciu zakładki „Korespondencja”: w celu zadania pytania Zamawiającemu, Wykonawca klika lewym przyciskiem myszy klawisz ZADAJ PYTANIE. Powoduje to otwarcie okna, w którym należy uzupełnić dane Wykonawcy, temat i treść/przedmiot pytania, po wypełnieniu wskazanychpól wraz z wymaganym kodem weryfikującym z obrazka Wykonawca klika klawiszPOTWIERDŹ, wykonawca uzyskuje potwierdzenie wysłania pytania poprzezkomunikat systemowy "Pytanie wysłane". 16. Treść pytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami bądź informacje o dokonaniu modyfikacji SWZ, Zamawiający przekaże Wykonawcom za pośrednictwem Platformy.17. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.18. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki dooferty) odbywa się elektronicznie poprzez zakładkę „Korespondencja” nahttps://mpwikzdw.ezamawiajacy.pl Korespondencja przesłana ww. sposób nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem sprawy określonym przez Zamawiającego.19. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę poprzez zakładkę „Korespondencja” na https://mpwikzdw.ezamawiajacy.pl jako załączniki. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie z dnia 30 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452) oraz Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy z dnia 23 grudnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415).20.Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.
2021-04-12 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.