eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Stawiguda › Budowa ulicy Zachodniej w Jarotach w formule "zaprojektuj i wybuduj".Ogłoszenie z dnia 2021-04-12


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00031096 z dnia 2021-04-12

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa ulicy Zachodniej w Jarotach w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Stawiguda

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510743195

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Olsztyńska 10

1.5.2.) Miejscowość: Stawiguda

1.5.3.) Kod pocztowy: 11-034

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.7.) Numer telefonu: 895126839

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@stawiguda.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.stawiguda.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa ulicy Zachodniej w Jarotach w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c12b880f-9b95-11eb-945c-72824b6a02d0

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00031096

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001107/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.9 Budowa ulicy Zachodniej w Jarotach wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/stawiguda

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/stawiguda

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Ze względu na ograniczoną liczbę znaków w formularzu ogłoszenia o zamówieniu informuję, że informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej oraz informacje dotyczące wymogu użycia podpisu elektronicznego zostały szczegółowo określone w SWZ dostępnej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/stawiguda

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Stawiguda, ul. Olsztyńska 10, 11-034 Stawiguda; inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Stawiguda jest Pan Kamil Sapeta, kontakt: tel. 533-80-80-90, e-mail: iod@stawiguda.pl; Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego BiZ.271.1.5.2021.NSA prowadzonym w trybie podstawowym; odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1919 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; posiada Pani/Pan:− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; nie przysługuje Pani/Panu:− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowaniao udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BiZ.271.1.5.2021.NSA

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy ulicy Zachodniej w Jarotach (dz. nr 201/10, 209/28, 209/4 obr. Jaroty) wraz z uzyskaniem stosownych uzgodnień, decyzji, opinii oraz stosownego zezwolenia na realizację, oraz prace budowlane polegające na budowie ulicy Zachodniej w Jarotach.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45232310-8 - Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233300-2 - Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 500 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 2019 z późn. zm.) w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego (roboty ziemne, wykonanie podbudowy, wykonanie nawierzchni, wykonanie kanalizacji deszczowej, wykonanie oświetlenia) podobnych do robót budowlanych objętych niniejszym zamówieniem przedmiotowym o wartości max. 50% zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium i jego znaczeniem:1. Kryteria Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najniższa cena brutto wyrażona w PLN.Cena* – Wc (waga 60 %), proporcjonalnie wg wzoru: Wartość całkowita kryterium Cena Wc = (najniższa cena brutto z ofert / cena brutto oferty badanej) x 100 pkt x 60% * w przypadku podmiotów zagranicznych, które na podstawie odrębnych przepisów, nie są zobowiązane do uiszczenia podatku VAT w kraju i ich oferty zawierają cenę z 0% stawką podatku VAT, Zamawiający dokonując oceny ofert w kryterium ceny dla porównania tych ofert doliczy do ceny ofertowej podmiotów zagranicznych, kwotę należnego, obciążającego Zamawiającego z tytułu realizacji umowy, podatku VAT oraz cła. 2. Warunki rękojmi (Wr) – (waga 40 %) Rękojmia na wykonanie robót i zamontowane urządzenia (Wr) – (max. 40 pkt) Rękojmia minimum 60 miesięcy Za zwiększenie okresu rękojmi do 66 miesięcy przyznanych zostanie 40 pkt. Wartość rękojmi powyżej 66 miesięcy będzie punktowana jedynie maksymalną ilością wynoszącą 40 pkt., lecz taka wartość nie spowoduje eliminacji oferty. Objaśnienie: 60 miesięcy – 0 pkt 66 miesięcy – 40 pkt Wartość całkowita kryterium rękojmi Wr Wr = (ilość punktów dodatkowych danej oferty / maksymalna ilość punktów dodatkowych do zdobycia) x 100 pkt x 40% 3. Całkowita punktowa wartość oferty liczona będzie wg wzoru: W = Wc + Wr

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Warunki rękojmi

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Warunek określony w art. 112 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp, tj. posiadają zdolności do występowania w obrocie gospodarczymZamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.2. Warunek określony w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, tj. posiadają uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisówZamawiający informuje, że działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.3. Warunek określony w art. 112 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, tj. sytuacja ekonomiczna lub finansowa Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. posiada środki finansowe lub mają zdolność kredytową na kwotę nie niższą niż: 500 000,00zł4. Warunek określony w art. 112 ust. 2 pkt. 4 ustawy Pzp, tj. zdolność techniczna lub zawodowa Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli:2.4.1 Wykonawca nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wybudował: dwie roboty budowlane (drogi, ulice, parkingi, ścieżki rowerowe, chodniki itp.) o nawierzchni z kostki betonowej lub betonu asfaltowego o powierzchni nie mniejszej niż 1500 m2 każda,4.2. dysponuje osobami do wykonania zamówienia tj. dysponują osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na stanowiskach:Projektant - Koordynator projektu - minimalne wymaganiaDoświadczenie na funkcji projektanta przy wykonaniu co najmniej jednego projektu budowy drogi, ulicy, parkingu, ścieżki rowerowej, chodnika itp. o nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni nie mniejszej niż 2000 m2.Wykształcenie wyższe.Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej lub konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń wydane na podstawie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.) lub odpowiadające im uprawnienia otrzymane według wcześniej obowiązujących przepisów Prawa budowlanego.Projektant branży sanitarnej- minimalne wymaganiaDoświadczenie na funkcji projektanta przy wykonaniu co najmniej jednego projektu budowy kanalizacji deszczowej o długości nie mniejszej niż 500m.Wykształcenie wyższe.Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności sanitarnej bez ograniczeń wydane na podstawie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.) lub odpowiadające im uprawnienia otrzymane według wcześniej obowiązujących przepisów Prawa budowlanego.Projektant branży elektrycznej - minimalne wymaganiaDoświadczenie na funkcji projektanta przy wykonaniu co najmniej jednego projektu budowy oświetlenia drogi, ulicy, parkingu, ścieżki rowerowej, chodnika itp. o długości nie mniejszej niż 500m.Wykształcenie wyższe.Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności elektrycznej bez ograniczeń wydane na podstawie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.) lub odpowiadające im uprawnienia otrzymane według wcześniej obowiązujących przepisów Prawa budowlanego.Kierownik Budowy - minimalne wymaganiaDoświadczenie na funkcji kierownika budowy lub robót na co najmniej jednym zadaniu, w zakresie którego była budowa drogi, ulicy, parkingu, ścieżki rowerowej, chodnika itp. o nawierzchni z kostki betonowej o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 2000 m2Wykształcenie wyższe lub średnie.Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń o specjalności: drogowej wydane na podstawie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.) lub odpowiadające im uprawnienia otrzymane według wcześniej obowiązujących przepisów Prawa budowlanego.Kierownik robót sanitarnych - minimalne wymaganiaDoświadczenie na funkcji kierownika budowy lub robót na co najmniej jednym zadaniu, w zakresie którego było wykonanie kanalizacji deszczowej o długości min. 500m.Wykształcenie wyższe lub średnie.Uprawnienia budowlane w specjalności w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych wydane na podstawie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.) lub odpowiadające im uprawnienia otrzymane według wcześniej obowiązujących przepisów Prawa budowlanego.Kierownik robót elektrycznych - minimalne wymaganiaDoświadczenie na funkcji kierownika budowy lub robót na co minimum jednym zadaniu obejmującym budowę oświetlenia ulicznego.Wykształcenie wyższe lub średnie. Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń wydane na podstawie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.) lub odpowiadające im uprawnienia otrzymane według wcześniej obowiązujących przepisów Prawa budowlanego.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem; 2) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty (załącznik nr 4 do SWZ)3) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 5 do SWZ) oraz oświadczeniem, że osoby przewidziane do realizacji posiadają wymagane uprawnienia (załącznik nr 5B do SWZ)

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1)odpis lub informacji z KRS lub z CEiDG, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji 2)zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności 3)zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 1.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zamiast: zaświadczenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 5, zaświadczenia albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o których mowa w ust. 2 ust. 1 pkt 6, lub odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w ust. 2 pkt 4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a)nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, b)nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. 2.Dok., o których mowa w pkt 1 powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.3.Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1. lub gdy dok. te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Zapis pkt. 2 stosuje się.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Ustala się wadium w wysokości 25 000,00złz dopiskiem Wadium – Budowa ulicy Zachodniej w Jarotach w formule „zaprojektuj i wybuduj”.Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku następujących formach:1) w pieniądzu, sposób przekazania przelew na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego: 98 8823 0007 2001 0100 1973 00082) gwarancjach bankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych;4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 299)Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 2–4, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.Przy czym za termin wniesienia wadium w formie pieniądza uważa się za skutecznie wniesione, jeżeli przed upływem terminu składania ofert znajdzie się ono na koncie Zamawiającego.Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.2. W przypadku, o którym mowa w pkt. 1, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których mowa w pkt. 1.4. Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w pkt.1, została wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.5. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w pkt. 2.2, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.7. W przypadku, o którym mowa w pkt. 5 i 6, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje zmiany umowy w okolicznościach określonych w projekcie umowy stanowiącej załącznik nr 8 do SWZ.2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian w umowie na podstawie art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-27 09:45

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej na stronie: https://platformazakupowa.pl/pn/stawiguda

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-27 09:50

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-05-26

2021-04-12 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.