eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bydgoszcz › Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn.: "Dostosowanie siedziby Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy przy ul. Wojska Polskiego 4f w Bydgoszczy do potrzeb Komisariatu Policji Bydgoszcz-Szwederowo.Ogłoszenie z dnia 2021-04-12


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00031086 z dnia 2021-04-12

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn.: „Dostosowanie siedziby Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy przy ul. Wojska Polskiego 4f w Bydgoszczy do potrzeb Komisariatu Policji Bydgoszcz-Szwederowo.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 091362152

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Powstańców Wielkopolskich 7

1.5.2.) Miejscowość: Bydgoszcz

1.5.3.) Kod pocztowy: 85-090

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.7.) Numer telefonu: (47) 751-16-31

1.5.8.) Numer faksu: (47) 751-53-19

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetarg@bg.policja.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn.: „Dostosowanie siedziby Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy przy ul. Wojska Polskiego 4f w Bydgoszczy do potrzeb Komisariatu Policji Bydgoszcz-Szwederowo.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-70cb8afd-9b6d-11eb-90e5-2aec432e2be5

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00031086

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00017185/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Przystosowanie budynku Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy do potrzeb Komisariatu Policji Bydgoszcz – Szwederowo, ul. Wojska Polskiego 4F

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.platformazakupowa.pl/kwp_bydgoszcz lub przetarg@bg.policja.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Określają: „REGULAMIN platformazakupowa.pl” oraz „Instrukcja dla Wykonawców platformazakupowa.pl”.Regulamin znajduje się stronie głównej Platformy, natomiast Instrukcja dostępna jest pod danym postępowaniem w polu „Wymagania i specyfikacje” wybierając „Pod linkiem”. Instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ,składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem:https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej zamawiającego wynosi 26 MB. Szczegółowe informacje dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych: a)Specyfikacja połączenia: Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie: -stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, -komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, -zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 100., -włączona obsługa JavaScript, -zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, b)Format przesyłanych danych:-Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych zgodnie z Załącznikiem nr 2 „Formaty danych oraz standardy zapewniające dostęp do zasobów informacji udostępnianych za pomocą systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych” do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12.04.2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, w szczególności: .txt;.rft; .pdf; .xps; .odt; .ods; .odp; .doc; .xls; .ppt; .docx; .xlsx; .pptx; .csv, .zip, .tar, .gz, (.gzip), .7Z. -Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls.jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf - W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip lub .7Z. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać “Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”. c)Szyfrowanie na Platformie odbywa się za pomocą protokołu TLS1.3. Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków pozostałe informacje w zakresie wymagań technicznych i organizacyjnych dot. korespondencji elektronicznej określone zostały w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1.Zamawiający informuje, że Administratorem danych osobowych Wykonawcy, jego pracowników, podwykonawców i pracowników podwykonawców oraz podmiotów udostępniających zasoby i ich pracowników jest Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy, ul. Powstańców Wlkp. 7, 85-090 Bydgoszcz, tel. 47 751 53 20, e-mail: przetarg@bg.policja.gov.pl . 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu email:iod.kwp@bg.policja.gov.pl . 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzenia analiz związanych z realizowanymi zamówieniami publicznymi, realizacji oraz rozliczenia umowy zawartej z wybranym Wykonawcą oraz w celu archiwizacji. 4.Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi: 1)ustawa Prawo zamówień publicznych, wydane na jej podstawie akty wykonawcze, ustawa o rachunkowości, ustawa o finansach publicznych oraz ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (art. 6 ust. 1 lit c oraz e RODO ), 2)zamiar zawarcia i realizacji umowy z Wykonawcą będącym osobą fizyczną (art. 6 ust. 1 lit b RODO),3)prawnie uzasadniony interes administratora polegający na prowadzeniu analiz związanych z realizowanymi zamówieniami publicznymi oraz innych analiz na potrzeby wewnętrzne; współpracy z innymi instytucjami lub rozpatrywaniu wniosków osób lub instytucji, oraz na realizacji i rozliczaniu zawartych umów z Wykonawcami (art. 6 ust. 1 lit f RODO). Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków pozostałe informacje w zakresie rodzaju danych osobowych i sposobu ich przetwarzania oraz udostępniania szczegółowo określone zostały w SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Patrz Ogłoszenie pkt. RODO (obowiązek informacyjny)

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SZPiFP-11-21

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na zaprojektowaniu i wykonaniu zadania pn.: „Dostosowanie siedziby Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy przy ul. Wojska Polskiego 4f w Bydgoszczy do potrzeb Komisariatu Policji Bydgoszcz - Szwederowo.2. Szczegółowy zakres prac polegający na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz realizacji robót budowlanych polegających na dostosowaniu siedziby Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy do potrzeb Komisariatu Policji Bydgoszcz – Szwederowo oraz uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z wymaganiami dotyczącymi materiałów i urządzeń, technologii, standardu wykonania określony został w:1) Programie Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ,2) Projektowanych Postanowieniach Umowy stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 280 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: – przedłużenie okresu gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:a) Wykonawca musi wykazać osoby, które będą skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w zakresie sporządzenia dokumentacji projektowej, legitymujące się uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń wydawanymi na podstawie Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 220 ze zm.) w specjalności: architektonicznej, konstrukcyjno – budowlanej, inżynieryjno - drogowej,instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych.b) Wykonawca musi wykazać osoby, które będą skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w zakresie robót budowlanych, legitymujące się uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, wydawanymi na podstawie Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 220) w specjalności:konstrukcyjno – budowlanej, pełniącą jednocześnie obowiązki kierownika budowy,instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych.Wykonawca musi wykazać, że dysponuje co najmniej jedną osobą w każdej specjalności wymienionych w lit. a i b.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnianie powyższego warunku Wykonawcy wykazują łącznie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Nie dotyczy (Zamawiający nie żąda podmiotowych środków dowodowych)

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz osób (wzór stanowi załącznik nr 7 do SWZ), skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za:- świadczenie usług projektowych, wraz z informacjami na temat ich, kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami- kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy (Zamawiający nie żąda przedmiotowych środków dowodowych)

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Formularz "Oferta" 2. Dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowana wykonawcy: a) W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy, Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie, podmiotu udostępniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, b) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w lit. a, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów w formularzu ofertowym;2) Pełnomocnictwa(jeżeli dotyczy).3) Dokument potwierdzający wniesienie wadium.4) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy.5) ZOBOWIĄZANIE podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów wraz z pełnomocnictwami, jeżeli prawo do podpisania danego zobowiązania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 1.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 45.000,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych 00/100).Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków pozostałe informacje dot. wadium szczegółowo określone zostały w SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi wskazywać w szczególności: postępowanie o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie tego zamówienia oraz zakres umocowania pełnomocnika. 2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie okoliczności wskazanych w rozdz. V ust. 3 i 4 SWZ.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie publiczne przez wykonawców oświadczenie (załącznik nr 4 do SWZ) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie np.: każdy członek konsorcjum i każdy wspólnik spółki cywilnej. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców (np. członek konsorcjum/ wspólnik spółki cywilnej) wykazuje spełnianie tych warunków.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć aktualne na dzień złożenia podmiotowe środki dowodowe.5. Zamawiający w rozdz. V ust. 2 SWZ określił sposób spełniania przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

1. Zamawiający dopuszcza udzielenie Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania zamówienia w oparciu o art. 442 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w przypadku dysponowania przez Zamawiającego stosownymi środkami finansowymi. Zaliczka jest udzielana na pokrycie kosztów realizacji zamówienia będącego przedmiotem niniejszej umowy. 2. Zamawiający może udzielić Wykonawcy zaliczki jednorazowo lub w transzach w wysokości nie mniejszej niż 5% i nie większej niż 50% wartości umownej, o której mowa w § 1 ust. 6 umowy (wysokość i ilość transz/zaliczki określi Zamawiający). Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków pozostałe informacje w zakresie zaliczek szczegółowo określone zostały w załączniku do SWZ (Projektowane postanowienia umowy).

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy. Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia szczegółowo określony został w Załączniku do SWZ - Projektowane postanowienia umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-29 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy przekazać za pośrednictwem Platformy pod adresem: www.platformazakupowa.pl/kwp_bydgoszcz

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-29 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-05-29

2021-04-12 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.