eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jaworzno › "Budowa zjazdu wraz z kanalizacją deszczową z Obwodnicy Północnej na działkę nr 53/25 obr. 191 przy ul. Galmany w Jaworznie ".Ogłoszenie z dnia 2021-04-12


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00031047 z dnia 2021-04-12

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Budowa zjazdu wraz z kanalizacją deszczową z Obwodnicy Północnej na działkę nr 53/25 obr. 191 przy ul. Galmany w Jaworznie ”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: WODOCIĄGI JAWORZNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 270127688

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. św. Wojciecha 34

1.5.2.) Miejscowość: Jaworzno

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-600

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampub@wodociagi.jaworzno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wodociagi.jaworzno.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający sektorowy - art. 5 ust. 1 pkt 1 - gospodarka wodna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Budowa zjazdu wraz z kanalizacją deszczową z Obwodnicy Północnej na działkę nr 53/25 obr. 191 przy ul. Galmany w Jaworznie ”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cffddbd5-9b88-11eb-945c-72824b6a02d0

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00031047

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.wodociagi.jaworzno.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.wodociagi.jaworzno.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywasię drogą elektroniczną przy użyciu:1) w zakresie ofert - miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/,ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal 2) w pozostałym zakresie: poczty elektronicznej :zampub@wodociagi.jaworzno.pl 2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu oudzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający kontona ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty.3. Wymagania techniczne iorganizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu,opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem:https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf oraz Regulaminie ePUAP.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia ParlamentuEuropejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych wzwiązku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i wsprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnerozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) zwanego dalejRODO), uprzejmie informujemy że:1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są WodociągiJaworzno sp. z o.o., z siedzibę przy ul. Świętego Wojciecha 34, 43-600 Jaworzno, tel.: (32) 318-60-14;2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem OchronyDanych, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 43-600 Jaworzno, ul. ŚwiętegoWojciecha 34, pocztą elektroniczną na adres mail: rodo@wodociagi.jaworzno.pl 3. Pani/Pana daneosobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzeniaprzedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa i serwis 2 lekkichciągników komunalnych z osprzętem zimowym” oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ichprzetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówieńpublicznych spoczywających na Zamawiającym;4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18oraz art. 74 ustawy PZP;5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czastrwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;6.Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jestwymogiem określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzieleniezamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;7. Wodniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposóbzautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;8. Posiada Pani/Pan:a. na podstawie art. 15 RODOprawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;b. na podstawie art. 16 RODO prawo dosprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych przy czym skorzystanie z prawa dosprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzieleniezamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraznie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);c. na podstawie art. 18 RODOprawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniemprzypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzanianie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środkówochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważnewzględy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ograniczaprzetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;d.prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, żeprzetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9. Nie przysługujePani/Panu:a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;b.prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;c. na podstawie art. 21RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawnąprzetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym naPani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, którychdane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i któreZamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że mazastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZZP/ZU/L/13/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Cena oferty netto (CN) - 90 %2. Termin realizacji (TR) - 10 % :• 90 dni (maksymalny termin realizacji) – 0 pkt.• 80 dni – 5 pkt.• 70 dni – 10 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:W odniesieniu do warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał:• środki finansowe w wysokości umożliwiającej realizację zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa – w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku.W celu przeliczenia na PLN wszystkich wartości i danych finansowych podanych w innych walutach, Zamawiający zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) aktualny na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.4) zdolności technicznej lub zawodowej:W odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że:1.1 w zakresie wiedzy i doświadczenia:a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie: wykonał należycie co najmniej jedno zamówienie (umowę) zakończone w terminie polegające na budowie drogi o nawierzchni asfaltowej o powierzchni całkowitej co najmniej 450 m2 oraz jedno zamówienie (umowę) polegające na budowie/przebudowie sieci kanalizacyjnej o długości całkowitej co najmniej 50 m.Zamawiający uzna za spełniony powyższy warunek, jeżeli Wykonawca zrealizował wymagany zakres prac w ramach jednego zamówienia lub w ramach dwóch oddzielnych zamówień.W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, warunki powyższe będą oceniane łącznie. 1.2 w zakresie potencjału osobowego:Osoby proponowane na poszczególne stanowiska powinny biegle władać językiem polskim lub dysponować kompetentnym tłumaczem we wszystkich godzinach pracy.Wykonawca wskaże do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia następujące osoby:• Kierownik Zespołu/Przedstawiciel Wykonawcy – niniejsza osoba ma posiadać następujące uprawnienia, kwalifikacje zawodowe, doświadczenie:- posiadać co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w branży budowlanej, w tym doświadczenie w kierowaniu (pełnieniu funkcji Kierownika Zespołu/Przedstawiciela Wykonawcy/Kierownika Budowy) przynajmniej 1 kontraktem na roboty polegające na budowie drogi o nawierzchni asfaltowej o powierzchni całkowitej co najmniej 450 m2 oraz przynajmniej jednym kontraktem na roboty polegające na budowie/przebudowie sieci kanalizacyjnej o długości co najmniej 50 m.• Kierownik Budowy – niniejsza osoba ma posiadać następujące uprawnienia, kwalifikacje zawodowe, doświadczenie: - posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń, wydane na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa (lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, wystarczające do realizacji przedmiotu zamówienia),- posiadać łącznie co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w kierowaniu (tj. pełnieniu funkcji kierownika budowy/robót) robotami budowlanymi w zakresie budowy dróg,- w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w kierowaniu (tj. pełnieniu funkcji kierownika budowy) realizacją przynajmniej 1 kontraktu na roboty polegające na budowie drogi o nawierzchni asfaltowej o powierzchni całkowitej co najmniej 450 m2 oraz realizacją przynajmniej jednego kontraktu na roboty polegające na budowie/przebudowie sieci kanalizacyjnej o długości co najmniej 50 m.Zamawiający dopuszcza pełnienie przez 1 osobę obydwu funkcji wymienionych powyżej. Wymieniony powyżej skład personelu Wykonawcy należy traktować, jako minimalne wymagania Zamawiającego i nie wyczerpuje on całości personelu niezbędnego dla rzetelnego wypełnienia obowiązków Wykonawcy. Wykonawca powinien dostarczyć ww. osobom niezbędne wsparcie i pomoc ze strony innych specjalistów, która może być niezbędna do właściwego wykonania przedmiotu zamówienia. Koszty operacyjne i wynagrodzenie całego personelu muszą być zawarte w cenie oferty. Zamawiający zastrzega, że nie dopuszcza podwójnego wliczania do okresu wymaganego doświadczenia, okresu pełnienia funkcji w ramach inwestycji realizowanych w tym samym czasie. W przypadku dysponowania osobami będącymi obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, kwestie uprawnień należy rozpatrywać z uwzględnieniem art. 12a ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2016, poz. 1725) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE (Dz. U. 2016, poz. 65 z późn. Zm.).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ.Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 3a do SWZ. Oświadczenie Wykonawcy, że znajduje się w sytuacji finansowej umożliwiającej mu realizację zamówienia – Załącznik nr 4;Wykaz robót budowlanych – Załącznik nr 5;Wykaz osób – Załącznik nr 6.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Kosztorys Ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót ujętego w załączaniu nr 1 do niniejszej SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Kosztorys Ofertowy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Przystępując do złożenia oferty, każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 6.000,00 PLN (słownie: sześć tysięcy PLN).2. Wadium można wnieść w formie:2.1. pieniężnej,2.2. gwarancji bankowej,2.3. gwarancji ubezpieczeniowej,2.4. w poręczeniu udzielanym przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. (Dz. U. z 2019 r. poz.310, 836 i 1572).3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego Konto: PKO Bank Polski S.A. nr rachunku 66 1020 2528 0000 0102 0477 1707, z dopiskiem: „Budowa drogi dojazdowej wraz z kanalizacją deszczową z Obwodnicy Północnej na działkę nr 53/25 w Jaworznie”. Wadium należy wnieść przed terminem składania ofert, tj. nie później niż do 28.04.2021 r. do godz. 830. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej, za termin jego wniesienia zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Do oferty należy dołączyć:1. Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;2. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;3. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z wzorami stanowiącymi Załącznik nr 3 i 3a do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepoleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Dopuszczalność zmian umowy w sprawie zamówienia publicznego i warunki wprowadzenia zostały przewidziane w § 25 projektu umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-28 08:30

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-28 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-05-28

2021-04-12 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.