eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdańsk › Sporządzenie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn."Budowa ulic Turzycowej i Czermińskiego w Gdańsku ...Ogłoszenie z dnia 2021-04-12


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00030997 z dnia 2021-04-12

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Sporządzenie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.„Budowa ulic Turzycowej i Czermińskiego w Gdańsku ...

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000168372

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Żaglowa 11

1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-560

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.7.) Numer telefonu: 58 320 51 00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: drmg@gdansk.gda.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.drmg.gdansk.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Jednostka organizacyjna administracji samorządowej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sporządzenie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.„Budowa ulic Turzycowej i Czermińskiego w Gdańsku ...

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-336e8ac3-9914-11eb-90e5-2aec432e2be5

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00030997

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00005662/15/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa ulic Turzycowej i Czermińskiego wraz z kanalizacją deszczową na odcinku Jabłoniowa do ronda im. 77 Pułku AK

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/drmg_gdansk

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/drmg_gdansk

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:- stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż512 kb/s;- komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram,procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych -MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje;- zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.;- włączona obsługa JavaScript;- zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf;- Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej -kodowanie UTF8;- Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, zamawiający informuje, że:1) administratorem danych osobowych, które mogą zostać przekazanezamawiającemu w toku niniejszego postępowania jest Dyrekcja RozbudowyMiasta Gdańska, 80–560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11 działająca w imieniu GminyMiasta Gdańska;2) firmą podprzetwarzającą dane w imieniu administratora jestplatformazakupowa.pl, którego operatorem jest Open Nexus Sp. o.o.z siedzibą w Poznaniu, ul. 28 Czerwca 1956 Roku 406, 61-441 Poznań;3) inspektorem ochrony danych osobowych w Dyrekcji Rozbudowy MiastaGdańska jest Pan Daniel Gramatowski, mail: iod.drmg@gdansk.gda.pl +48 58550 75 23;4) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO wcelu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówieniapublicznego;5) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępnionazostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 96 ust. 3ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r.poz. 2019 ze zm.);6) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przezokres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeliczas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje całyczas trwania umowy oraz przedawnienia wynikających z niej roszczeń;7) obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonymw przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzieleniezamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danychwynikają z ustawy;8) dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnionym napodstawie przepisów prawa z wyjątkiem podmiotów świadczących na rzeczadministratora danych czynności związane z bieżącą obsługą jego działalnościnp. usługi księgowe, usługi informatyczne itp.;9) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposóbzautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;10) osoby, których dane osobowe zostaną przekazane zamawiającemu w tokuniniejszego postępowania posiadają:− na podstawie art. 15 RODO, prawo dostępu do danych osobowych ichdotyczących,− na podstawie art. 16 RODO, prawo do sprostowania danych osobowych ichdotyczących, z tym że skorzystanie z prawa do sprostowania nie możeskutkować zmianą wyniku niniejszego postępowania, ani zmianąpostanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie możenaruszać integralności protokołu z postępowania oraz jego załączników,− na podstawie art. 18 RODO, prawo żądania od administratora ograniczeniaprzetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o którychmowa w art. 18 ust. 2 RODO,− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony DanychOsobowych, gdy którakolwiek z tych osób uzna, że przetwarzanie danychosobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO;11) osobom, których dane osobowe zostaną przekazane zamawiającemu w tokuniniejszego postępowania nie przysługuje:− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, prawo do usunięcia danychosobowych,− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20RODO,− na podstawie art. 21 RODO, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danychosobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jestart. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 40/BZP-U.510.28/2021/MS

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pełna nazwa zamówienia, która ze względów na ograniczoną ilość znaków nie zmieściła się w Sekcji II.2.3.) ogłoszenia: Sporządzenie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Budowa ulic Turzycowej i Czermińskiego w Gdańsku wraz z kanalizacją deszczową na odcinku od ul. Jabłoniowej do ronda im. 77 Pułku AK.”1. Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Budowa ulic Turzycowej i Czermińskiego w Gdańsku wraz z kanalizacją deszczową na odcinku odul. Jabłoniowej do ronda im. 77 Pułku AK.”.2. Szczegółowy zakres zamówienia oraz warunki realizacji zostały określone w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ. Pozostałe warunki realizacji zamówienia zostały określone w Projektowanychpostanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego, stanowiących załącznik nr 9 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71300000-1 - Usługi inżynieryjne

71355000-1 - Usługi pomiarowe

71400000-2 - Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu

71500000-3 - Usługi związane z budownictwem

71600000-4 - Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej

71700000-5 - Usługi nadzoru i kontroli

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Przedłużenie minimalnego okresu rękojmi dla dokumentacji projektowej liczonego od dnia odbioru ostatniej części dokumentacji projektowej

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie co najmniej:a) jedno zamówienie, które obejmowało swoim zakresem opracowaniedokumentacji projektowej, składającej się co najmniej z projektubudowlanego i wykonawczego, w zakresie budowy lub przebudowy obiektumostowego* o wartości zamówienia równej lub wyższej niż 100 000 zł brutto.b) jedno zamówienie, które obejmowało swoim zakresem opracowaniedokumentacji projektowej, składającej się co najmniej z projektubudowlanego i wykonawczego, w zakresie budowy lub przebudowykanalizacji deszczowej i drogi** o wartości zamówienia równej lub wyższejniż 200 000 zł brutto.* obiekt mostowy w rozumieniu Ustawy z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych (t.j. Dz. U. 2020r. poz. 470 z późn. zm.).** droga w rozumieniu Ustawy z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych (t. j. Dz. U.2020r. poz. 470 z późn. zm.).2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy skierują do jegorealizacji:1) projektanta posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania wspecjalności architektonicznej,2) projektanta posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania wspecjalności konstrukcyjno - budowlanej,3) projektanta posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania wspecjalności inżynieryjnej drogowej,4) projektanta posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania wspecjalności inżynieryjnej mostowej,5) projektanta posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania wspecjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeńtelekomunikacyjnych,6) projektanta posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania wspecjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych ielektroenergetycznych,7) projektanta posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania wspecjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,8) specjalistę z zakresu nauk przyrodniczych, który ukończył studia wyższe zzakresu nauk przyrodniczych.3. Projektant / projektanci powinni posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333 t.j. ze zm.) orazrozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniejobowiązujących przepisów.4. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne wbudownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby,których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadachokreślonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2020.220 t.j.).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziałuw postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zwanego dalej„postępowaniem”, zamawiający żąda następujących podmiotowych środkówdowodowych:1) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem,a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz zzaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, żeprzed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatnościnależnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarłwiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;2) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostkiorganizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziałuregionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego UbezpieczeniaSpołecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składekna ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy,wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadkuzalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wrazz zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożeniadokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofertwykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społecznelub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumieniew sprawie spłat tych należności;3) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;4) jeżeli to niezbędne - oświadczenia wykonawcy o aktualności informacjizawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresiepodstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, októrych mowa w:a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się ozamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcamiporozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,e) art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, odnośnie do naruszenia obowiązkówdotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowaw ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170),f) art. 109 ust. 1 pkt 7–8 ustawy.5) Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznychlub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonychw art. 118 ustawy, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, októrych mowa w pkt 2 ppkt 1)-4), dotyczących tych podmiotów,potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawywykluczenia z postępowania.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie, że wykonawcaspełnia warunki udziału w postępowaniu.1) W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziałuw postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej,zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:a) wykazu usług wykonanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnieniawarunku opisanego w pkt 3 SWZ, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okresprowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ichwartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługizostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługizostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, sąreferencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzeczktórego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczynniezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -oświadczenie wykonawcy;b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówieniapublicznego, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunkuopisanego w ust. XVIII pkt 2 SWZ, wraz z informacjami na temat ichuprawnień i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówieniapublicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności orazinformacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.2) Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług,wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz usług dotyczy usług, wktórych wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.3) Okresy wyrażone w latach lub miesiącach, o których mowa w ppkt 1) lit a) liczysię wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 3 500,00 zł.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymujenieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą (z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy).3. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilkunastępujących formach:1) pieniądzu;2) gwarancjach bankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych;4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji RozwojuPrzedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowyDyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, w Banku Pekao S.A., nr konta: 38 1240 1268 1111 0010 3860 7357, z oznaczeniem: Wadium – nr referencyjny40/BZP-U.510.28/2021/MS .5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 3 ppkt 2–4, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.6. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 3 ppkt 2–4, musi wskazywać jako beneficjenta Gminę Miasta Gdańska - DyrekcjęRozbudowy Miasta Gdańska.7. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 3 ppkt 2–4, powinno być nieodwołalne i musi gwarantować zamawiającemubezwarunkową wypłatę na jego pierwsze pisemne żądanie kwoty wadiumw przypadkach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy, bez jakichkolwiek dodatkowych zastrzeżeń i warunków.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.2) W przypadku, o którym mowa w ppkt 1), wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacjizawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający sięo udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców,którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.4) W przypadku, o którym mowa w ppkt 3), wykonawcy wspólnie ubiegający się oudzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika,które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.5) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców,spełnienie co najmniej dwóch odrębnych warunków udziału w postępowaniuwykonawcy mogą wykazać łącznie, chyba że SWZ stanowi inaczej. Każdy zwykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykazuje brakpodstaw wykluczenia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia zostały szczegółowo opisane w paragrafie 12. Projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego, stanowiących załącznik nr 9 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-27 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi dokumentami za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus, dostępnej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/drmg_gdansk

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-27 12:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-05-26

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Udostępnienie zasobów (korzystanie przez wykonawcę ze zdolności technicznychlub zawodowych).1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziałuw postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnegozamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lubzawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteruprawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.2) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacjizawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościachpodmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, dorealizacji których te zdolności są wymagane.3) Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniającychzasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasobydo oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacjidanego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, żewykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobamitych podmiotów.Umocowanie do reprezentowania wykonawcy.1) W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jestumocowana do jego reprezentowania, zamawiający żąda od wykonawcy odpisulub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacjio Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.2) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa wppkt 1), jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych iogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiającedostęp do tych dokumentów.3) Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jegoreprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w ppkt 1),zamawiający żąda od wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentupotwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy.4) Zapis ppkt 3) stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniuwykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.5) Zapisy ppkt 1)–3) stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniupodmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy.3. Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do formularza treści ogłoszenia o zamówieniu, pozostałe informacje zawarto w SWZ, dostępnej wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
2021-04-12 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.