eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olsztyn › Dostawa i montaż systemu wietrzenia galerii nad TEG hali Segmentu Biologicznego Przetwarzania przy wykorzystaniu istniejącej wentylacji pożarowejOgłoszenie z dnia 2021-04-12


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00030918 z dnia 2021-04-12

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa i montaż systemu wietrzenia galerii nad TEG hali Segmentu Biologicznego Przetwarzania przy wykorzystaniu istniejącej wentylacji pożarowej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510734049

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Lubelska 53

1.5.2.) Miejscowość: Olsztyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 10-410

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@zgok.olsztyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zgok.olsztyn.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa i montaż systemu wietrzenia galerii nad TEG hali Segmentu Biologicznego Przetwarzania przy wykorzystaniu istniejącej wentylacji pożarowej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ea7e38f5-9b58-11eb-90e5-2aec432e2be5

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00030918

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

"Modernizacja instalacji mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów w Olsztynie" przewidziane do współfinansowania ze środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego „Warmia i Mazury 2014-2020

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zgok-olsztyn.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zgok-olsztyn.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w ustawie PZP, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy Przetargowej Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie (dalej: ZGOK), dostępnej pod adresem: https://zgok-olsztyn.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html oraz poczty elektronicznej: zamowienia@zgok.olsztyn.pl. Złożenie, wycofanie lub zmiana oferty następują wyłącznie za pośrednictwem platformy. Instrukcje korzystania z Platformy Przetargowej dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu ww. Platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje” na stronie internetowej pod adresem https://zgok-olsztyn.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html. Wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające użycie środków komunikacji elektronicznej i pracę na Platformie Przetargowej ZGOK: dowolny komputer klasy PC z systemem operacyjnym Windows oraz dostępem do sieci Internet, zainstalowane oprogramowanie Acrobat Reader do obsługi dokumentów w formacie PDF, które można pobrać bezpłatnie ze strony internetowej http://get.adobe.com/reader/.Dopuszczalne przeglądarki internetowe: Internet Explorer 8, Internet Explorer 9, Internet Explorer 10, Internet Explorer 11, Google Chrome 31, Mozilla Firefox 26, Opera 18. Pozostałe wymagania techniczne: dostęp do sieci Internet, obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest - ajax, włączona obsługa JavaScript, zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s, zainstalowany Acrobat Reader, zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy. Oświadczenia lub dokumenty przekazywane za pośrednictwem środka komunikacji elektronicznej przesyła się w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie §2 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020r. poz. 2452). Równocześnie Zamawiający rekomenduje format danych przesyłanych plików: .pdf. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Platformy Przetargowej ZGOK.Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail: zamowienia@zgok.olsztyn.pl. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415). Z uwagi na ograniczoną ilość znaków, pozostałe informacje zawarte są w Specyfikacji Warunków Zamówienia dostępnej na Platformie przetargowej ZGOK https://zgok-olsztyn.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html oraz poczty elektronicznej: zamowienia@zgok.olsztyn.pl.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia ParlamentuEuropejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L119z04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1) Administratorem danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, adres: 10-410 Olsztyn, ul. Lubelska 53, zarejestrowana w dniu 8marca 2002 roku, pod numerem 0000097877, w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS, numer NIP 739-29-54-369, REGON 510734049, kapitał zakładowy 29 993 500 zł.2) W sprawach z zakresu ochronydanych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email:iod@zgok.olsztyn.pl 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie ww. zamówieniapublicznego;4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”; 5)Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończeniapostępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, wliczając okres rękojmi i gwarancji plus okres przedawnieniaroszczeń;6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednioPani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje nie podania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzjenie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informuje się, że posiada Pani/Pan: a) na podstawie art.15RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; może zostać Pani/Panzobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności sprecyzowania nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia); b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych;przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników; c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO tj. prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osobyfizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego; d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących naruszaprzepisy RODO;9) nie przysługuje Pani/Panu: a) w związku z art. 17ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZGOK/TP2/4/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja w sposób kompleksowy zadania inwestycyjnego, w skład, którego wchodzi dostawa oraz montaż systemu wietrzenia galerii nad TEG oraz opracowanie pełnej dokumentacji powykonawczej i eksploatacyjnej. Zamawiający informuje, że klapy dymowe (w ilości 26 sztuk), które zostaną zaadoptowane na cele bytowe stanowią część systemu wentylacji pożarowej, który jest priorytetowy dla bezpieczeństwa pożarowego Zakładu. Funkcjonowanie wspomnianego systemu wentylacji pożarowej oparte jest o pneumatykę i w żaden sposób nie może zostać zachwiane. Zamontowane nowe podzespoły wentylacji na cele bytowe, nie mogą mieć wpływu na certyfikację już istniejącego systemu wentylacji pożarowej. Po montażu, system ma pracować autonomicznie, niezależnie od instalacji wentylacji pożarowej, jedynym wyjątkiem są klapy, które będą wykorzystywane jako podzespół nowego systemu. Zamontowany nowy system wietrzenia galerii nad TEG hali SBP umożliwi dwutorową obsługę. Pierwsza przy wykorzystaniu przycisków dostępnych z poziomu posadzki, zabezpieczonych w skrzynkach/ obudowach chroniących przed dostępem osób trzecich. Druga przy wykorzystaniu stacji meteo, usytuowanej na dachu hali. Stacja ma pełnić zadanie kontroli otwarcia oraz zamknięcia klap. W momencie, gdy warunki pogodowe będą niekorzystne (wiatr powyżej 12 m/s, opady deszczu, śniegu, gradu), stacja ma przekazać sygnał w celu zamknięcia klap. W ramach zamówienia Wykonawca przeszkoli personel Zamawiającego oraz weźmie udział w próbach rozruchowych.2. Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia 24 miesięcznej gwarancji licząc od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zakresu podstawowego oraz objętego opcją znajduje się w Załączniku nr 4 pn. w Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

31625000-3 - Alarmy przeciwpożarowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. W ramach niniejszego zamówienia, przewiduje możliwość skorzystania z opcji, o której mowa w art. 441 ustawy PZP. Opcja zwiększająca zakres zamówienia będzie obejmować usługi przeglądów w okresie gwarancyjnym wraz z materiałami eksploatacyjnymi. Skorzystanie z opcji będzie uzależnione od możliwości finansowych Zamawiającego. O zamiarze skorzystania z opcji Zamawiający poinformuje Wykonawcę do dnia zakończenia terminu realizacji zakresu podstawowego zamówienia.2. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, termin realizacji zamówienia zostanie wydłużony o okres wskazany w oświadczeniu informującym o korzystaniu z opcji, nie dłuższy niż 24 miesiące. Uwzględniając powyższe uprawnienie Zamawiającego, maksymalny łączny termin realizacji umowy wyniesie do 28 miesięcy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 28 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:1.1. nie podlegają wykluczeniu;1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:1.2.1. zdolności technicznej lub zawodowej: a) Wykonawcy: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej 1 (jedno) zamówienie polegające na montażu lub eksploatacji (w tym: serwis i/lub naprawa) systemów wentylacji pożarowej o łącznej wartości co najmniej 40.000,00 zł netto (suma wszystkich wykonanych zamówień we wskazanym okresie). Wykazane przez Wykonawcę zadanie musi być wykonane i zakończone, tj. potwierdzone np. protokołem odbioru końcowego lub innym równoważnym dokumentem.b) osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia:Wykonawca musi wskazać minimum jedną osobę, która będzie skierowana przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, która będzie pełnić funkcję kierownika projektu i będzie w szczególności odpowiedzialna za kontrolę jakości, posiadającą wiedzę i doświadczenie w pracy na urządzeniach stanowiących system wentylacji pożarowej oparty o pneumatykę.Zamawiający wskazuje, że realizowany przez Wykonawcę system będzie współpracował z istniejącym u Zamawiającego pneumatycznym systemem wentylacji pożarowej firmy AWAK.2. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej - dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:a. na potwierdzenie spełniania warunku, o którym mowa w Rozdziale XII ust. 1 pkt 1.2. ppkt 1.2.1. lit. a) SWZ: wykaz wykonanych dostaw (załącznik nr 5), w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, (spełniających warunek określony w Rozdziale XII ust. 1 pkt 1.2. ppkt 1.2.1. lit. a) wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy dostawy te zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami wykaz, o którym mowa powyżej dotyczy dostaw, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.b. na potwierdzenie spełniania warunku, o którym mowa w Rozdziale V ust. 1 pkt 1.2. ppkt 1.2.1. lit. b) SWZ: wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (załącznik nr 6), w szczególności odpowiedzialnych za realizację zamówienia, wraz z informacjami na temat doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego (opisanego w Rozdziale V ust. 1 pkt 1.2. ppkt 1.2.1. lit b) SWZ a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga składania przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria, ponieważ nie są one konieczne do przeprowadzenia przedmiotowego postepowania.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda od Wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa powyżej, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa powyżej, Zamawiający żąda od Wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.Zapisy zawarte powyżej stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.Zapisy zawarte powyżej stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy PZP lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach.Zamawiający nie wzywa do złożenia dokumentów wymaganych w niniejszym postępowaniu, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w Oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1, dane umożliwiające dostęp do tych środków. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich aktualność. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów, pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.2. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać:a. wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, b. Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,c. ustanowionego pełnomocnika oraz d. zakres jego umocowania, a takżee. oświadczenie o przyjęciu wspólnej solidarnej odpowiedzialności za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. 3. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 4. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich zastosowanie zasady określone w niniejszym Rozdziale. Spółka cywilna ubiegająca się o zamówienie musi wyznaczyć pełnomocnika do jej reprezentowania. Ustawowe zasady reprezentacji spółki cywilnej zezwalające każdemu wspólnikowi na jej reprezentowanie w takich granicach, w jakich jest uprawniony do prowadzenia jej spraw, nie spełniają bowiem wymogu z art. 58 ust. 2 ustawy PZP. W przypadku spółki cywilnej art. 58 ust. 2 ustawy PZP nie będzie miał zastosowania, jeżeli oferta zostanie podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wszystkich wspólników spółki cywilnej.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Możliwość zmian Umowy w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP istnieje w razie:1) nadzwyczajnej zmiany stosunków, określonej w art. 3571 kodeksu cywilnego, 2) zaistnienia nieprzewidywalnych warunków fizycznych, 3) zaistnienia siły wyższej, 4) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 5) zaistnienia omyłek pisarskich lub rachunkowych, 6) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań użytych w umowie lub dokumentacji, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana treści umowy będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności lub niejasności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony, 7) okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, 8) działań lub zaniechań organów administracji, mających wpływ na realizację Przedmiotu umowy, 9) zdarzeń losowych dotyczących osób wyznaczonych do realizacji zamówienia; 10) nie wywiązywania się lub nienależytego wywiązywania się z obowiązków przez kierownika projektu odpowiadającego za kontrolę jakości realizacji umowy; 11) stwierdzenia, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, wpływają na wykonanie tej umowy,2. W okolicznościach określonych powyżej w pkt 1-8 powyżej, Zamawiający przewiduje, iż zmianie mogą ulec postanowienia umowy dotyczące terminu (również terminu częściowego) wykonania zamówienia. W okolicznościach określonych powyżej w pkt 9 i 10 Zamawiający dopuszcza zmianę kierownika projektu wskazanego w wykazie osób stanowiącego treść oferty Wykonawcy. W przypadku potrzeby zmiany osoby pełniącej funkcję kierownika projektu, nowa osoba wyznaczona do pełnienia funkcji kierownika projektu musi spełniać wymagania określone przez Zamawiającego w SWZ w Rozdziale XII ust. 1 pkt 1.2.1. lit. b. SWZ.3. Zamawiający wskazuje, iż zakres dopuszczalnych zmian będzie odpowiadał zakresowi, w jakim warunki (okoliczności) określonych powyżej będą pozostawały w adekwatnym związku przyczynowo-skutkowym z terminem wykonania umowy Wykonawcy.4. W razie zmiany stawki podatku VAT mającej zastosowanie Umowy, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie stosownie do zmiany tej stawki i odpowiednio do okresu, w którym zastosowanie ma zmieniona stawka. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia zawarcia aneksu, nie wcześniej jednak niż po wejściu w życie zmienionych przepisów .

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-22 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://zgok-olsztyn.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-22 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-05-21

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

2021-04-12 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Dostawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.