eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pniewy › Przebudowa ul. Jasnej, pomiędzy ulicami Promienistą i Spokojną w Pniewach.Ogłoszenie z dnia 2021-04-12

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00030894 z dnia 2021-04-12

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa ul. Jasnej, pomiędzy ulicami Promienistą i Spokojną w Pniewach.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA PNIEWY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631258247

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Dworcowa 37

1.5.2.) Miejscowość: Pniewy

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-045

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@pniewy.wlkp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pniewy.wlkp.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa ul. Jasnej, pomiędzy ulicami Promienistą i Spokojną w Pniewach.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5c4e87aa-9947-11eb-90e5-2aec432e2be5

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00030894

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001730/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Przebudowa ulic Jasnej w Pniewach

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/pniewy_wlkp

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem Platformy działającej podadresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pniewy_wlkp

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: Maciej Wieczorek (w zakresieprzedmiotu zamówienia) oraz Michał Smorawski (w zakresie procedury przetargowej) korespondencjenależy prowadzić za pomocą platformy zakupowej pod adresem:https://platformazakupowa.pl/pn/pniewy_wlkp 2. Postępowanie prowadzone jest elektronicznie wjęzyku polskim za pośrednictwem Platformy Zakupowej (dalej jako „Platforma”) pod adresem:https://platformazakupowa.pl/pn/pniewy_wlkp 3. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami,w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są wyłączniedrogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy i formularza „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”.Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datęich przesłania za pośrednictwem Platformy poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość dozamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.4. Zamawiający będzie przekazywał informacje Wykonawcom wyłącznie drogą elektroniczną zapośrednictwem Platformy. Informacje dot. odpowiedzi na pytania, zmiany SWZ, zmiany terminuskładania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na Platformie w sekcji „Komunikaty”. 5.Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawcabędzie przekazywana drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy do tego konkretnegoWykonawcy.6. Wykonawca jako profesjonalista powinien sprawdzać komunikaty i wiadomościbezpośrednio na Platformie, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie możetrafić do folderu SPAM. 7. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia30 grudnia 2020 roku w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagańtechnicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej wpostępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452) określaniezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie: - stały dostęp dosieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,- komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB RAM, procesor Intel IV 2 GHz lub jego nowszawersja, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os X 10 4, Linux lub ich nowszewersje, - zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalniewersja 10 0., - włączona obsługa JavaScript, - zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub innyobsługujący format plików .pdf, - Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej – kodowanie UTF8, - Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę Zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. 8. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzieleniezamówienia publicznego: a) akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminiezamieszczonym na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin w zakładce „Regulamin” oraz uznaje go za wiążący, b) zapoznał się i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem: tps://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view 9. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania, pobrania dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 10. W sytuacjach awaryjnych np. braku działania Platformy Zamawiający dopuszcza możliwość komunikacji z Wykonawcami

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 1. Zgodnie z art.13ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. wsprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawieswobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie odanych) (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy,że:1.administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Gminy Pniewy, ul. Dworcowa 37,62-045 Pniewy 2. administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych: Robert Józefowicz, ul.Dworcowa 37, 62-045 Pniewy, adres mail: ido@itmediagroup.pl, tel. 5305115673. Pani/Pana daneosobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym zprzedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybiepodstawowym zgodnie z art. 275 ust. 1 pzp. 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osobylub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawyP.Z.P 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowyprzekracza 4 lata,okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6. obowiązek podaniaprzez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiemustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w postępowaniu oudzielenie zamówienia publicznego.7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje niebędą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.8. Posiada Pan/ Pani:a)na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (wprzypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmierniedużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mającychna celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzieleniezamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowaniaPani/Pana danych osobowych(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianąwyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy wzakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jegozałączników); c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczeniaprzetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzieleniezamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawodo ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celuzapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznejlub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwaczłonkowskiego);d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdyuzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisyRODO;9. Nie przysługuje Pani/Panu:a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo dousunięcia danych osobowych;b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20RODOc) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyżpodstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO 10.przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODOprzetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dlaprzedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BZT.271.2.4.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przebudowa ulicy Jasnej, pomiędzy ulicami Promienistą i Spokojną, w Pniewach. Zadanie obejmuje przebudowę nawierzchni jezdni na długości ok. 120 m wraz wykonaniem zatok parkingowych, zjazdów i dojść do furtek oraz ułożenie kanalizacji deszczowej.1. Zakres prac obejmuje w szczególności:- roboty przygotowawcze i rozbiórkowe obejmujące roboty pomiarowe, rozebranie istniejących nawierzchni z płyt betonowych i kostki betonowej wraz z krawężnikami, - ułożenie nawierzchni jezdni z kostki betonowej szarej o gr. 8 cm na podbudowie z chudego betonu o gr. 20 cm i mieszanki związanej hydraulicznie o gr. 10 cm – 710 m2;- ułożenie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej czerwonej o gr. 8 cm na podbudowie z chudego betonu o gr. 20 cm – 100 m2;- ułożenie nawierzchni dojść do furtek z kostki betonowej szarej o gr. 6 cm na podbudowie z mieszanki związanej hydraulicznie o gr. 10 cm – 15 m2;- ułożenie nawierzchni zatok parkingowych z kostki betonowej grafitowej o gr. 8 cm na podbudowie z chudego betonu o gr. 20 cm – 195 m2;- wykonanie ścieku z dwóch rzędów kostki brukowej koloru szarego na ławie betonowej – 255 m,- regulacja pionowa włazów studni rewizyjnych (4 szt.) oraz zaworów (14 szt.),- wykonanie oznakowania drogowego zgodnie z przyjętą organizacją ruchu,- humusowanie wraz z wykonaniem trawników dywanowych - 295 m2,- wykonanie kanalizacji deszczowej: kanały PVC o śr. 200 mm – 22,8 m, kanały PVC o śr. 315 mm – 117,9 m, studnie betonowe o śr. 500 m – 8 szt., wpusty ściekowe – 8 szt. Szczegółowy zakres robót został określony w dokumentacji projektowo-wykonawczej (w zakresie ul. Jasnej w Pniewach), Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót oraz przedmiarze robót, które stanowią załącznik nr 1 do SWZ.Zakres obejmuje również: - wykonania geodezyjnych czynności pomiarowych, w tym sporządzenia powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej, - wypełnienia warunków wynikających z uzyskanych warunków technicznych, uzgodnień dokumentacji projektowej, decyzji, opinii itp.,- w terminie do 30 czerwca 2021 r. przetransportowanie i złożenia w miejscu wskazanym przez inwestora, w odległości do 2 km od miejsca wykonywanej pracy betonowych płyt drogowych zdemontowanych z ul. Jasnej, stanowiących własność Zamawiającego,- wykonania dokumentacji odbiorowej.Przed złożeniem oferty potencjalny Wykonawca może dokonać wizji w terenie w celu zapoznania się z okolicznościami mającymi wpływ na ofertę. Obiekt objęty postępowaniem jest ogólnodostępny.Przed złożeniem oferty potencjalny Wykonawca może dokonać wizji w terenie w celu zapoznania się z okolicznościami mającymi wpływ na ofertę.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233150-5 - Roboty w zakresie regulacji ruchu

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP w przypadku:Udzielenia w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zgodnych z przedmiotem tego zamówienia - do wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisówZamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.4) zdolności technicznej lub zawodowejO uzyskanie zamówienia mogą ubiegać się podmioty posiadające doświadczenie polegające na wykonaniu w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:• co najmniej 2 robót budowlanych polegających na budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie drogi na kwotę nie mniejszej niż 300.000,00 zł brutto każda. 3) Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.4) Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 6 do SWZ;2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji3) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;4) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresieostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, porównywalnych zrobotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości,daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniemdowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególnościinformacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowoukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje, poświadczenia bądź inne dokumentysporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli zuzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tychdokumentów – inne odpowiednie dokumenty - Wykaz sporządza oferent z uwzględnieniempowyższych zapisów.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM1) Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 10.000,00 złotych (słownie: dziesięć tysięcy 00/100 zł);2) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.3) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:1. pieniądzu;2. gwarancjach bankowych;3. gwarancjach ubezpieczeniowych;4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).4) Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w SGB BS Duszniki O/Pniewy Nr 04 9072 0002 0500 1007 2000 0014z dopiskiem „Wadium – nr BZT.271.2.4.2021 UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego.5) Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:1. musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie p.z.p.2. z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;3. powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;4. termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);5. w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;6. beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: GMINA PNIEWY, UL. DWORCOWA 37, 62-045 PNIEWY NIP: 787-20-83-727 7. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 p.z.p.), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);6) Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 p.z.p. zostanie odrzucona .7) Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 p.z.p.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

XII. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA)1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.4) Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranejoferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym we wzorze Umowy,stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-26 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/pniewy_wlkp

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-26 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-05-26

2021-04-12 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.