eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sztabin › Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej im. K. Brzostowskiego w Sztabinie o przedszkole ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji LokalnychOgłoszenie z dnia 2021-04-12

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00030879 z dnia 2021-04-12

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej im. K. Brzostowskiego w Sztabinie o przedszkole ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. K. BRZOSTOWSKIEGO W SZTABINIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 791057941

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Augustowska 82

1.5.2.) Miejscowość: Sztabin

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-310

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.7.) Numer telefonu: 87 6412033

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sp.sztabin@gmail.com

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: spsztabin.szkolna.net

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej im. K. Brzostowskiego w Sztabinie o przedszkole ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-258ee7ce-989a-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00030879

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00029854/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej im. K. Brzostowskiego w Sztabinie o przedszkole

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl , ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na Epuap i udostępnionego na miniPortalu. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej. W postępowaniu komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: sp.sztabin@gmail.com

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Zasady składania ofert oraz dokumentów składanych wraz z ofertą oraz wymagania techniczne i organizacyjne ich wysyłania opisane zostały w Instrukcji użytkownika. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z ww. Instrukcją i postępować wg zasad w niej wskazanych. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia w szczególności składając ofertę akceptuje zasady korzystania z systemu miniPortal wskazane w Instrukcji użytkownika i SWZ. W celu korzystania z systemu miniPortal konieczne jest dysponowanie przez użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet. Aplikacja działa tylko na platformie Windows i wymaga .NET Framework 4.5. W przypadku korzystania z urządzeń mobilnych oraz Mac lub Linux, dostęp do wszystkich funkcjonalności systemu miniPortal może być ograniczony. Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych: specyfikacja połączenia - formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2; format danych oraz kodowanie miniPortal - Formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8; oznaczenia czasu odbioru danych – miniPortal - wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy; integracja z systemem ePUAP jest wykonana w wykorzystaniem standardowego mechanizmu ePUAP. W przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do Zamawiającego, ESP Zamawiającego automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego Poświadczenia Odbioru, czyli Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP), które jest powiązane z wysyłanym dokumentem. W UPP w sekcji „Dane poświadczenia” jest zawarta informacja o dacie doręczenia. System dostępny jest za pośrednictwem następujących przeglądarek internetowych: Microsoft Internet Explorer od wersji 9.0, Mozilla Firefox od wersji 15, Google Chrome od wersji 20. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 1. administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu jest Gmina Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin, tel. 87 6439750 e-mail: ugsztabin@sztabin.ug.gov.pl 2. inspektorem ochrony danych osobowych jest Bartosz Mendyk. e-mail: kancelaria@ius-europae.pl 3. dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej im. K. Brzostowskiego w Sztabinie o przedszkole ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych” prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp;4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp; 5. dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6. obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7. w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8. Wykonawca posiada: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy; - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników; - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO; 9. Wykonawcy nie przysługuje: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 10. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Skorzystanie z prawa do sprostowania danych osobowychokreślonego w art. 16 rozporządzenia RODO nie może skutkować zmianą wyniku postępowania oudzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawąPzp. Skorzystanie z prawa żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowychna podstawie art. 18 ust. 1 rozporządzenia RODO nie ogranicza przetwarzania danych osobowych doczasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SP.271.1.2021.JL

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i przebudowa budynku istniejącej Szkoły Podstawowej im. Karola Brzostowskiego w Sztabinie o przedszkole.Szczegółowy zakres robót zawarty jest w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – stanowiących Załącznik Nr 9 do niniejszej specyfikacji. Przedmiar robót załączony do SWZ ma charakter pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia faktycznej ilości robót z dokumentacją projektową. Z uwagi na to , że umowa na roboty budowlane będzie umową ryczałtową, w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej, nie będzie mogło być to uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robót koniecznych do wykonania wynikających z dokumentacji projektowej, nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umownej. Poniżej przedstawiono główne elementy planowanych do wykonania robót:- rozbiórka chttp://sztabin.punktyadresowe.pl/zęści konstrukcji dachu szkoły wraz z przykryciem ( w miejscu łączenia budynku przedszkola z budynkiem szkoły ) - rozbiórka części ścian zewnętrznych szkoły( w miejscu łączenia budynku przedszkola z budynkiem szkoły )- roboty ziemne- roboty fundamentowe- wykonanie ścian parteru- strop nad parterem- wykonanie konstrukcji dachu wraz z pokryciem- roboty wykończeniowe wewnętrzne- montaż stolarki okiennej i drzwiowej - wykonanie elewacji- wykonanie instalacji wodociągowej - wykonanie instalacji kanalizacyjnej- wykonanie instalacji elektrycznej i odgromowej - wykonanie instalacji centralnego ogrzewania.Z uwagi na fakt, iż roboty będą prowadzone w czynnym obiekcie szkoły, wszelkie prace należy wykonywać w sposób niestwarzający zagrożenia dla osób przebywających w obiekcie. Sposób prowadzenia prac nie może wpływać na funkcjonowanie obiektu. W trakcie prowadzenia robót Wykonawca zobowiązany będzie do zachowania estetyki i czystości. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązany będzie do: 1) urządzenia terenu budowy, 2) poniesienia ewentualnych kosztów wyłączeń i włączeń energii elektrycznej, 3) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji – naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego, 4) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy, 5) utrzymanie porządku w trakcie wykonywania robót i systematyczne porządkowanie placu budowy,6) uporządkowania placu budowy po zakończeniu robót i przekazaniu go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru ostatecznego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 210 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymikryteriami: A. Cena ofertowa – 60%, liczonym wg wzoru: (Cmin / Cof bad) x 60 pkt, gdzie Cof bad –cena ofertowa brutto badanej oferty, Cmin – najniższa zaproponowana cena ofertowa brutto spośródofert niepodlegających odrzuceniu;B. Okres oferowanej gwarancji – 40%. GWARANCJA JAKOŚCI – waga 40 %, gdzie punkty wyliczane są w następujący sposób:- za okres udzielenia gwarancji jakości wynoszący co najmniej 3 lata – 0 punktów,- za okres udzielenia gwarancji jakości wynoszący co najmniej 3,5 roku – 10 punktów,- za okres udzielenia gwarancji jakości wynoszący co najmniej 4 lata – 20 punktów,- za okres udzielenia gwarancji jakości wynoszący co najmniej 4,5 roku – 30 punktów,- za okres udzielenia gwarancji jakości wynoszący co najmniej 5 lat – 40 punktów,

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.4) zdolności technicznej lub zawodowej:Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: - w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat wstecz od dnia składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał w sposób należyty, zgodnie z zasadami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej jedno zamówienie związane z przedmiotem zamówienia polegające na budowie, przebudowie lub remoncie kubaturowego obiektu budowlanego, o wartości brutto nie mniejszej niż 600 000,00 zł ( słownie: sześćset tysięcy złotych 00/100);W przypadku gdy wartość wykazywanego zamówienia określona została w walucie innej niż PLN, Wykonawca przeliczy ją według średniego kursu NBP na dzień zatwierdzenia protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu, podając datę zatwierdzenia protokołu/dokumentu i kurs walut.- dysponuje jedną osobą na stanowisko kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń oraz posiadającą co najmniej 3 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub robót - dysponuje jedną osobą na stanowisku kierownika robót, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz posiadającą co najmniej 3 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub robót w ww. specjalności, - dysponuje jedną osobą na stanowisku kierownika robót, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz posiadającą co najmniej 3 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub robót w ww. specjalności.W przypadku warunku zdolności technicznej lub zawodowej, w zakresie dysponowania osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi, Zamawiający uznaje wymagane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi określone w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. z 2019 r. poz. 831) oraz uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawnych, a także zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.). Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień dopuszcza odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r., poz. 220).3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – wystarczy, aby jeden z wykonawców spełniał warunki.4. Zamawiający żąda podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 118 ust. 3 Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z późn.zm. ), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 3 do SWZ;2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, porównywalnych z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty Wykaz należy sporządzić według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do SWZb) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.Wykaz należy sporządzić według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 6 do SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 10 000,00 zł ( słownie : dziesięć tysięcy złotych 00/100)2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Szkoły Podstawowej im. Karola Brzostowskiego w Sztabinie 16-310 Sztabin, ul. Augustowska 82Bank Spółdzielczy w Augustowie nr rachunku: 53 9351 0000 0023 4522 2000 0100 2) gwarancjach bankowych,3) gwarancjach ubezpieczeniowych;4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( tj. Dz.U. z 2019 r poz. 310 ze zm.)4. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które zostanie zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej – przed upływem terminu składania ofert. 6. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie p.z.p. 2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert); 5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest Zamawiający (Gmina Sztabin-Szkoła Podstawowa im. K. Brzostowskiego w Sztabinie) 7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 p.z.p.) Zamawiający wymaga, aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);7. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy.8. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 p.z.p. zostanie odrzucona. 9. Zasady dokonywania zatrzymania i zwrotu wadium określono w przepisach art. 98 ustawy.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. 3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: a) oświadczenia o których mowa w rozdziale VIII ust. 1 pkt. 1) i ust. 2 pkt. 2) SWZ składa z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji. b) zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w rozdziale VIII ust. 1 pkt. 3) i ust. 2 pkt. 2) SWZ, przy czym podmiotowe środki dowodowe, o których mowa: - w rozdziale VIII ust. 1 pkt. 3) SWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/-ą spełnienie warunku - w rozdziale VIII ust. 2 pkt. 2) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 4. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Oprócz przypadków, o których mowa w art. 454 i 455 ustawy – Prawo zamówień publicznych, strony dopuszczają możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności: 1) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, może nastąpić w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych (opady deszczu, śniegu, temperatury +300C, temperatury -50C) powodujących wstrzymanie lub przerwanie całości wykonywanych robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, w okresie dłuższym niż 5 następujących po sobie dni kalendarzowych – potwierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o tyle dni, przez ile trwało ich wstrzymanie; 2) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, może nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy i administracji publicznej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły wyższej,3) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, może nastąpić w przypadku skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego żądania wstrzymania robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia lub wydania zakazu prowadzenia robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia przez organ administracji publicznej, o ile żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robót budowlanych lub zakazano prowadzenie robót budowlanych,4) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, może nastąpić w przypadku wystąpienia kolizji z sieciami zewnętrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną Wykonawcy na usunięcie kolizji z sieciami zewnętrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej – o ile usunięcie kolizji wymagać będzie przedłużenia terminu realizacji;5) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, może nastąpić w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian, powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnień (ustaleń) z właściwymi organami, uzyskania opinii właściwych organów, przy czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie może skutkować zwiększeniem (zmianą) zakresu świadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, oraz zwiększeniem wynagrodzenia Wykonawcy,6) przedłużenia terminu wykonania zamówienia w zakresie niezbędnym do wykonania robót zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, 7) zmiany w zakresie rozliczenia finansowego pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą, określonego w § 4 ust. 1 umowy; Zamawiający dopuszcza możliwość częściowego rozliczenia przedmiotu umowy zgodnie z procentowym zaawansowaniem wykonanych robót oraz wystawienia przez Wykonawcę jednej faktury częściowej oraz faktury końcowej po kompletnym wykonaniu pozostałej części zakresu robót. Odbiór częściowy robót będzie możliwy po zrealizowaniu zakresu robót odpowiadający minimum 50 % wartości całego zadania, jednak nie więcej niż 60 %. Ze względu na ograniczoną ilość znaków , nie wymieniono wszystkich okoliczności zmiany umowy. Pozostałe okoliczności zmiany umowy zawarte są w paragrafie 13 projektu umowy- Załącznik nr 4 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-29 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego na miniPortalu. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-29 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-05-28

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu:a) potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie uprawnieńbudowlanych osób wskazanych do realizacji przedmiotu zamówienia oraz kopie zaświadczeń o przynależności wskazanych osób do właściwego samorządu zawodowego;b) kosztorysofertowy szczegółowy do złożonej oferty w podziale na rodzaje robót, z podaniem przyjętych parametrów cenotwórczych (R, S, Kp, Kz, Z) oraz ilości poszczególnych robót, ceny jednostkowej i wartości robót.W przypadku, gdyby została wybrana oferta wykonawców wspólnieubiegających się o zamówienie (dotyczy spółki cywilnej i konsorcjum), Zamawiający przed podpisaniem umowy może zażądać przedstawienia umowy regulującej ich współpracę.Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, do dnia podpisania umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości stanowiącej 5% ceny ofertowej.
2021-04-12 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.