eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lipnica › "Świadczenie usługi odbierania i transportu odpadów komunalnych objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lipnica w 2022 roku"Ogłoszenie z dnia 2022-01-21

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
„Świadczenie usługi odbierania i transportu odpadów komunalnych objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lipnica w 2022 roku”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Lipnica

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 770979520

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Józefa Słomińskiego 19

1.5.2.) Miejscowość: Lipnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 77-130

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: lipnica@lipnica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.lipnica.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Świadczenie usługi odbierania i transportu odpadów komunalnych objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lipnica w 2022 roku”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f2d122ed-6431-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00030798

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002980/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Świadczenie usługi odbierania i transportu odpadów komunalnych objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lipnica w 2022 r

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00330241/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

na podst. art. 214 ust 1 pkt 11 ust pzp:
a) Zamawiający sprawuje nad Zakładem Gospodarki Komunalnej GOCHY sp. z. o. o.(osoba prawna) kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami Zakładu Gospodarki Komunalnej GOCHY sp. z. o o.
b) ponad 90% działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej GOCHY sp. z. o. o. dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez Zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten Zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a,
c) w kontrolowanej spółce Zakładzie Gospodarki Komunalnej GOCHY sp. z. o. o nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego; Gmina Lipnica posiada 100% udziału

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RO.271.16.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 570451

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: „Świadczenie usługi odbierania i transportu odpadów komunalnych objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lipnica w 2022 roku”
Wspólny słownik zamówień (CPV) :
90513100-7 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

4.5.3.) Główny kod CPV: 90513100-7 - Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 616087,87 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 616087,87 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 616087,87 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Gospodarki Komunalnej GOCHY sp. z. o. o

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8421782493

7.3.3) Ulica: ul. Józefa Słomińskiego 19

7.3.4) Miejscowość: Lipnica

7.3.5) Kod pocztowy: 77-130

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-01-10

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 570451,73 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2022-01-10 do 2022-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.