eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rabka-Zdrój › Dostawy mięs i wędlin woł/wpOgłoszenie z dnia 2022-01-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawy mięs i wędlin woł/wp

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: "UZDROWISKO RABKA" SPÓŁKA AKCYJNA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491971074

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Orkana 49

1.5.2.) Miejscowość: Rabka-Zdrój

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-700

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@uzdrowisko-rabka.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.uzdrowisko-rabka.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/d4547eab-0bee-49e4-b179-9fa9b4580366

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Spółka Akcyjna z udziałem Skarbu Państwa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawy mięs i wędlin woł/wp

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-725ebf60-5807-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00030783

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00040380/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 dostawy mięs i wędlin woł/wp

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00304983/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.21.TP.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 59004,75 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

dostawy w orientacyjnych ilościach:
Zadanie 1: Sprzedaż i dostawy mięs woł/wp w orientacyjnych ilościach :
Antrykot - kg 55,Karczek wieprzowy z kością -kg 230, Łopatka wieprzowa bez kości- kg 950,Mięso gulaszowe wołowe / z karku-kg 100, Schab wieprzowy bez kości-kg 1140,Wołowina bez kości - pieczeniowe ekstra- kg 205,Słonina-kg 65,Kości wołowe-kg 200,Kości wieprzowe- kg 700,Szynka wieprzowa bez kości-kg 810,Polędwiczki wp-kg 20,Golonka wp - kg 15.Mięsa świeże, nie mrożone, usunięte luźne strzępy mięs, z młodych sztuk / do 2 lat /.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w zał. nr 3.1. do SIWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15110000-2 - Mięso

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

15131130-5 - Wędliny

4.5.5.) Wartość części: 59004,75 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 2. Sprzedaż i dostawy wędlin woł/wp w orientacyjnych ilościach :
Baleron wieprzowy-kg 55, Boczek wędzony- kg 90, Kabanos wieprzowy-kg 140,Kiełbasa toruńska-kg 415,Kiełbasa wiejska-kg 205, Flaki wołowe gotowane /drobno cięte/ - kg 18, Kiełbasa żywiecka - kg 135,Ogonówka - kg 350, Smalec - kg 60,Polędwica sopocka -kg 540,Szynka wiejska- kg 920,Kiełbasa szynkowa wieprzowa - kg 600,Boczek faszerowany -kg 65,Kiełbasa biała- kg 10,Salami-45kg ,Pieczeń rzymska- kg 10,Żeberka wędzone -kg 28, Pasztet pieczony wieprzowy-kg 115, Kiełbasa krakowska sucha -kg 195,
Kaszanka - kg 80, Szynka konserwowa - kg 275,Kiełbaski frankfurterki -kg 170.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15131130-5 - Wędliny

4.5.5.) Wartość części: 0 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 59004,75 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 64273,65 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 59004,75 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Miesny IGAR

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7352137167

7.3.3) Ulica: ul.Bystra 16B

7.3.4) Miejscowość: 34-700 Rabka Zdrój

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-31

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 59004,75 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-06-30

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

złożone dwie oferty zostały odrzucone na podst. art.226 ust 1 pkt 5

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.