eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Andrespol › Świadczenie usług w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Andrespol i Miasta ŁodziOgłoszenie z dnia 2022-01-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Świadczenie usług w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Andrespol i Miasta Łodzi

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA ANDRESPOL

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 472057744

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rokicińska 126

1.5.2.) Miejscowość: Andrespol

1.5.3.) Kod pocztowy: 95-020

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - Łódzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@andrespol.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.bip.andrespol.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://www.bip.andrespol.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Andrespol i Miasta Łodzi

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-65baca61-514b-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00030624

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001310/13/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Świadczenie usług w zakresie przewozów pasażerskich na terenie Gminy Andrespol i Miasta Łodzi

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00290660/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.7240.28.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 840673,20 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Część nr 1 – Regularna obsługa linii autobusowej nr 202
a. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług lokalnego transportu zbiorowego linią autobusową nr 202 – na trasie Łódź na trasie Łódź – (Rondo Inwalidów(1616) – Rokicińska) – Kraszew – Justynów - Janówka(3595)) - Łódź (Rokicińska - Rondo Inwalidów (1616)) w okresie od dnia 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku.
b. Usługi przewozowe na linii nr 202 świadczone będą zgodnie z rozkładem jazdy określonym w załączniku nr 13 do SWZ.
c. Przewidywana wielkość pracy przewozowej w okresie od 01.01.2022r. do dnia 31.12.2022r. wynosi łącznie 147993 wozokilometrów.
d. Długość trasy przejazdu (w jednym kierunku) wynosi:
Trasa Łódź – Janówka – 14,72 km,
Trasa Łódź – Kraszew – Janówka – 18,13 km
Trasa Janówka – Kraszew – Łódź – 17,77 km
Trasa Janówka – Łódź – 14,36 km
Przyjęte długości tras przejazdu są obowiązujące przez cały okres świadczenia usługi. Wykonawca zobowiązany będzie do przyjmowania w/w długości tras do wyliczenia kosztów wykonywanej usługi.
e. Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania zezwolenia, o którym mowa w art. 18 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. z 2021r., poz. 919 ze zm.) i przedłożenia go Zamawiającemu nie później niż jeden dzień przed przystąpieniem do wykonywania usługi.
Pozostałe informacje i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w SWZ dostępnej wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie prowadzonego postępowania.

4.5.3.) Główny kod CPV: 60112000-6 - Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

4.5.5.) Wartość części: 815145,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2) Część nr 2 – Regularna obsługa linii autobusowej nr 201
a. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług lokalnego transportu zbiorowego linią autobusową nr 201 - na trasie Łódź – (Rondo Inwalidów (1616) – Rokicińska) – Bedoń Przykościelny (Kościelna/Kościół (3381)) - Łódź (Rokicińska - Rondo Inwalidów (1616)) w okresie od dnia 01.01.2022 roku do dnia 31.03.2022 roku.
b. Usługi przewozowe świadczone będą zgodnie z rozkładem jazdy określonym w załączniku nr 14 do SWZ.
c. Przewidywana wielkość pracy przewozowej w okresie od 01.01.2022r. do dnia 31.03.2022r. wynosi łącznie 18201 wozokilometrów.
d. Długość trasy przejazdu (w jednym kierunku) wynosi:
Trasa Łódź – Bedoń Przykościelny – 11,36 km
Trasa Bedoń Przykościelny – Łódź – 11,00 km
Przyjęte długości tras przejazdu są obowiązujące przez cały okres świadczenia usługi. Wykonawca zobowiązany będzie do przyjmowania w/w długości tras do wyliczenia kosztów wykonywanej usługi.
e. Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania zezwolenia, o którym mowa w art. 18 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. z 2021r., poz. 919 ze zm.) i przedłożenia go Zamawiającemu nie później niż jeden dzień przed przystąpieniem do wykonywania usługi.
Pozostałe informacje i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w SWZ dostępnej wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie prowadzonego postępowania.

4.5.3.) Główny kod CPV: 60112000-6 - Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

4.5.5.) Wartość części: 92781,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 645723,06 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 645723,06 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Usługi Handel Transport Anna Chmiel

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9591352059

7.3.3) Ulica: Charężów 6

7.3.4) Miejscowość: Chęciny

7.3.5) Kod pocztowy: 26-060

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-23

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 645723,06 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 80987,17 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 80987,17 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 80987,17 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Usługi Handel Transport Anna Chmiel

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9591352059

7.3.3) Ulica: Charężów 6

7.3.4) Miejscowość: Chęciny

7.3.5) Kod pocztowy: 26-060

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-23

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 80987,17 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.