eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Krosno › Odbiór, transport i unieszkodliwianie lub przekazanie do zagospodarowanie odpadów z Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie IIOgłoszenie z dnia 2021-04-12

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00030531 z dnia 2021-04-12

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Odbiór, transport i unieszkodliwianie lub przekazanie do zagospodarowanie odpadów z Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: WOJEWÓDZKI SZPITAL PODKARPACKI IM.JANA PAWŁA II W KROŚNIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000308620

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Korczyńska 57

1.5.2.) Miejscowość: Krosno

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-400

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sezam.szpital@krosno.med.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.krosno.med.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

podmiot prawa publicznego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Odbiór, transport i unieszkodliwianie lub przekazanie do zagospodarowanie odpadów z Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie II

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9549c045-991a-11eb-90e5-2aec432e2be5

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00030531

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00005926/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Odbiór i utylizacja odpadów komunalnych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Korzystanie z Platformy możliwe jest na 2 sposoby, pod warunkiem spełnienia następujących minimalnych wymagań technicznych:a) Oprogramowanie zewnętrzne (dostawcy podpisu kwalifikowanego)• Mozzilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera ver. 58 i późniejsze, Microsoft Edge ver 18 i późniejsze, Internet Explorer 11• Lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox,Opera. Zalecane jest używanie najnowszych wersji przeglądarek• system operacyjny Windows 7 i późniejszeb) Oprogramowanie wbudowane w SmartPZP• zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre)• w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web•
oprogramowanie SzafirHost w systemie operacyjnym.16. Dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach .png, .jpg, .jpeg, .gif, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .odt, .ods, .odp, .odf, .pdf, .zip, .rar, .7zip, .txt, .ath, .xml, .dwg, .xades, .tar, .7z, .eml, .msg10. Zgodnie z przepisem art. 64 ustawy Pzp Platforma jest kompatybilna ze wszystkimi podpisami elektronicznymi.
Do przesłania dokumentów niezbędne jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego w celu potwierdzenia czynności złożenia oferty. 11.
Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania usługi kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz warunkach jej użycia można znaleźć na stronach internetowych kwalifikowanych dostawców usług zaufania, których lista znajduje się pod adresem internetowym: http://www.nccert.pl/kontakt.htm.12.
Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania usługi profilu zaufanego można znaleźć pod adresem internetowym: https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany13. Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania podpisu osobistego można znaleźć pod adresem internetowym: https://www.gov.pl/web/edowod/
podpis-osobisty14. Ważne zalecenie! W zależności od formatu kwalifikowanego podpisu (PAdES, XAdES) i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) Wykonawca dołącza na Platformę uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny): a) dokumenty w formacie „pdf” należy podpisywać tylko formatem
PAdES; b) Zamawiający dopuszcza podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf”, wtedy należy użyć formatu XAdES.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: EZ/215/15/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Opróżnianie magazynu odpadów przy ulicy Korczyńskiej 57 (budynek A, blok operacyjny) oraz przy ul. Grodzkiej 45 nie rzadziej niż 3 razy w tygodniu oraz po wcześniejszej zgodzie Wykonawcy na zgłoszenie telefoniczne z zastrzeżeniem, że odpady o kodzie 180102*, 180103*, 180182*, 180104 będą odbierane nie rzadziej niż co 72 h.
2) Ważenie odebranych odpadów z magazynów przy ul. Korczyńskiej 57 odbywać będzie się przez Wykonawcę z siedziby Zamawiającego. W przypadku awarii wagi u Zamawiającego, ważenie będzie odbywać się u Wykonawcy.
3) Transport odpadów pojazdem specjalistycznym do miejsca składowania
i unieszkodliwiania.
4) Termiczne unieszkodliwienie odebranych odpadów.
5) Odbiór odpadów na „CITO” następował będzie w okresie 24 godzin liczone od dnia przekazania pisemnego zgłoszenie e-mail na adres Wykonawcy przez pracownika Sekcji Administracyjno-Gospodarczej. Zgłoszenie nie może nastąpić później niż do godziny 11:00.
6) Wykonawca będzie realizował Usługi przy użyciu własnego sprzętu, środków transportu
i urządzeń do tego celu przystosowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7) Wykonawca oświadcza, że posiada zezwolenie na wykonanie usług związanych
z odbiorem i unieszkodliwianiem odpadów.
8) Zamawiający zobowiązuje się do gromadzenia odpadów w workach foliowych
w magazynie oraz zapewnia dojazd i dojście do magazynu.
9) Do pozycji nr 2 załącznika nr 1 do wniosku na odbiór, wywóz i unieszkodliwianie Wykonawca zobowiązuje się dostarczać pojemniki o pojemności 20 i 60 litrów wraz
z pokrywą zamknięcia, do siedziby Zamawiającego po uprzednim zgłoszeniu pisemnym na adres e-mail Wykonawcy na adres wskazany w formularzu ofertowym przez Wykonawcę.

Pojemniki 60 l – około 150 szt. na 5 miesięcy oraz Pojemniki 20 l – około 100 szt. na 5 miesięcy = łącznie dla 2 lokalizacji: ul. Korczyńska 57 i ul. Grodzka 45.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2021-06-05 do 2021-10-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Postawienie i dzierżawa 3 kontenerów o pojemności min. 8 m3 przy ul. Korczyńskiej 57, na składowanie odpadów segregowanych (makulatura i opakowania tekturowe – kod 150101).
2) Podstawienie i dzierżawa przez Wykonawcę 1 kontenera o pojemności 4 m3 przy ul. Korczyńskiej 57, obok budynku z Oddziałem Terapii Uzależnienie od Alkoholu, na składowanie odpadów segregowanych (makulatura i opakowania tekturowe).
3) Podstawienie i dzierżawa 1 kontenera o pojemności min. 8 m3 przy ul. Grodzkiej 45 na składowanie odpadów segregowanych (makulatura i opakowania tekturowe).
4) Opróżnianie kontenerów na telefoniczne wezwanie Zamawiającego.
5) Zagospodarowanie odpadów.
6) Ważenie odebranej makulatury i opakowań tekturowych z ul. Korczyńskiej 57, będzie odbywać się na terenie Zamawiającego.
7) Ważenie przez Wykonawcę odebranej makulatury i opakowań tekturowych z ul. Grodzkiej 45, będzie odbywać się u Wykonawcy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-10-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
- Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą posiadać aktualne zezwolenie /decyzję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Tekst jednolity: Dz. U. 2020 poz. 797) oraz przepisami wykonawczymi do ustawy: posiadają aktualne zezwolenie na odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów objętych przedmiotem zamówienia zgodnie z przepisami ustawy o odpadach z dn. 14.12.2012 (Dz. U. z 2020 r., poz. 797), posiadają wpis do BDO w dziale VII z grupy 18 w zakresie transportu odpadów - Dotyczy Pakietu I
- Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą posiadać: wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012r. (t.j Dz.U.2019r. poz. 701 ze zm.) oraz wpis do rejestru BDO w zakresie podmiotu transportującego odpady.- Dotyczy Pakietu II

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: V. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:

1. koncesji, zezwolenia, licencji lub dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania tj.:
• Zezwolenie na odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 797, 875 z późn. zm.)
• Oświadczenie zawierające informację o dokładnym miejscu, w którym unieszkodliwianie będą odpady medyczne z grupy 18.
• Oświadczenie, że Wykonawca dysponuje instalacją do unieszkodliwienia odpadów medycznych na terenie województwa podkarpackiego.
• Wpis do BDO w zakresie transportu odpadów.
• Wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012r. (t.j Dz.U.2019r. poz. 701 ze zm.)

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: IV. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz w celu wykazania braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda dołączenia do oferty: oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez zamawiającego, stanowiące załącznik nr 3 do SWZ – składane wraz z ofertą.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamowienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 4 do SWZ.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z projektowanych postanowień umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.
4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-20 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-20 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-05-18

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

2021-04-12 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Usługi

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.