eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kobylanka › "Naprawy i remonty w ramach bieżącego utrzymania dróg gruntowych na terenie Gminy Kobylanka".Ogłoszenie z dnia 2021-04-11


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00030518 z dnia 2021-04-11

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Naprawy i remonty w ramach bieżącego utrzymania dróg gruntowych na terenie Gminy Kobylanka”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kobylanka

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811685639

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szkolna

1.5.2.) Miejscowość: Kobylanka

1.5.3.) Kod pocztowy: 73-108

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@kobylanka.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kobylanka.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

www.kobylanka.logintrade.net

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Naprawy i remonty w ramach bieżącego utrzymania dróg gruntowych na terenie Gminy Kobylanka”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-59c4ecc1-7c39-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00030518

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00011881/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Remonty dróg Gminnych

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00015911/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: KŚ.271.3.2021.AM

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 230884,50 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na naprawach, remontach w ramach bieżącego utrzymania dróg gruntowych zlokalizowanych na terenie Gminy Kobylanka w 2021 r. Jest to zamówienie mieszane obejmujące równocześnie roboty budowlane oraz dostawy niezbędnych materiałów do ich wykonania. Wykonawca realizował będzie naprawy dróg gruntowych stanowiące zespół zabiegów technicznych polegających na usuwaniu uszkodzeń nawierzchni: likwidacji ubytków, zastoisk wody, wybojów, zagłębień zagrażających bezpieczeństwu ruchu, jak również hamujących proces powiększania się powstałych uszkodzeń, przy użyciu równiarki drogowej samojezdnej i walca wibracyjnego samojezdnego oraz uzupełnianiu ubytków nawierzchni w zależności od potrzeb kruszywem łamanym lub gruzem betonowym. Dojazd Wykonawcy do miejsca naprawy drogi oraz powrót do bazy winien być uwzględniony w cenach jednostkowych poszczególnych zadań i nie podlega dodatkowej wycenie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w Załączniku nr 8 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 299850

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 299850

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 299850

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Michał Szlendak

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Bartosz Baranowski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5993137332

7.3.3) Ulica: Partyzantów 4

7.3.4) Miejscowość: Gorzów Wielkopolski

7.3.5) Kod pocztowy: 66-440

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-04-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 299850

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

2021-04-11 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o wyniku postępowania - - Roboty budowlane

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.