eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Piastów › Dostawa systemu telemedycyny wraz z niezbędną infrastrukturą sprzętową, konfiguracją urządzeń i niezbędnymi szkoleniami na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej PIASTUN.Ogłoszenie z dnia 2021-04-09


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00030462 z dnia 2021-04-09

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa systemu telemedycyny wraz z niezbędną infrastrukturą sprzętową, konfiguracją urządzeń i niezbędnymi szkoleniami na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej PIASTUN.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej PIASTUN

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 016391637

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Reja 1

1.5.2.) Miejscowość: Piastów

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-820

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przychodnia@piastunzoz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://piastunzoz.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

SPZOZ

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa systemu telemedycyny wraz z niezbędną infrastrukturą sprzętową, konfiguracją urządzeń i niezbędnymi szkoleniami na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej PIASTUN.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2b3801a0-9956-11eb-90e5-2aec432e2be5

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00030462

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

pn. „Poprawa jakości i dostępności SPZOZ PIASTUN dla osób ze szczególnymi potrzebami.” w ramach projektu: Dostępność Plus dla zdrowia (POWR.05.02.00-00-0044/18), Działanie 5.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują: poprzez portal, dostępny pod adresem: miniPortal (uzp.gov.pl).Ofertę Wykonawca składa za pośrednictwem portalu ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.2) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortalu oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). 3) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „formularza do komunikacji” wynosi 150 MB. 4) Za datę przekazania wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na miniPortal (uzp.gov.pl) lub w zakresie ofert na ePUAP.5) Dane postępowania można wyszukać na Liście wszystkich postępowań klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania na miniPortalu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 3/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres zamówienia obejmuje: 1. Uruchomienie infrastruktury technicznej na które składają się: dostawa i wdrożenie niezbędnej Infrastruktury sprzętowej,2. Uruchomienie zintegrowanego systemu telemedycyny, na które składają się:1) dostawa licencji i wdrożenie systemu telemedycyny,2) integracja dostarczonego systemu z istniejącym u Zamawiającego oprogramowaniem KS-SOMED,3) przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych personelu w zakresie obsługi dostarczonego oprogramowania,4) przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych administratora w zakresie zarządzania systemem.

4.2.6.) Główny kod CPV: 72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin uruchomienia infrastruktury technicznej.

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: zdolności technicznej lub zawodowej:Zamawiający stawia następujący warunek w tym zakresie: A) posiadanie doświadczenia polegającego na dostawie - w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, systemu telemedycyny do szpitala lub innej jednostki służby zdrowia na kwotę brutto min. 100.000,00 zł. Uwaga: Zamawiający nie dopuszcza sumowania zamówień, wymagane zamówienie na kwotę brutto min. 100.000,00 zł powinno być zrealizowane na podstawie jednej umowy.B) dysponowanie:B1) Kierownikiem projektu (1 osobą) posilającym certyfikat:- Prince2Practitioner lub- PMP (PMI) lub- IPMA lub równoważny* Poprzez certyfikat równoważny w stosunku do podanych powyżej certyfikatów Zamawiający rozumie certyfikat potwierdzający umiejętność stosowania metodyki równoważnej do tej, której umiejętność stosowania potwierdzają ww. certyfikaty, a więc metodyki cechującej się:1) zdefiniowanymi co najmniej procesami, produktami i rolami, które funkcjonują w organizacji świadczącej usługi niezależnie od wielkości, typu organizacji i posiadanych narzędzi,2) możliwością modelowania procesów, definiowania produktów oraz określania ról niezależnie od wielkości, typu organizacji i posiadanych narzędzi,3) tym, że każdy proces posiada zdefiniowane role i produkty,4) ogólnodostępnością od ponad 3 lat przed dniem składania ofert,5) stosowaniem jej w minimum 10 krajach,6) tym, że prawa do metodyki równoważnej nie mogą przysługiwać przedsiębiorstwu prywatnemu, tj. kontrolowanemu przez podmioty inne niż publiczne.Uwaga: certyfikat powinien być wydany przez akredytowaną instytucję.B2) Specjalistą ds. wdrożeń medycznych – 1 osoba posiadająca wykształcenie wyższe i co najmniej 2 wdrożenia medyczne w ostatnich 3 latach licząc od daty składania ofert.Uwaga, Wykonawca będzie musiał skierować do realizacji niniejszego zamówienia publicznego osoby przedstawione w wykazie osób, a w przypadku braku takiej możliwości będzie musiał skierować do realizacji niniejszego zamówienia inne osoby, które spełniają wyżej określone wymogi.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Nie

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) zgodnie z art. 125 p.z.p. aktualne na dzień składania ofert - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ;2) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ;3) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) zgodnie z art. 125 p.z.p. aktualne na dzień składania ofert - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ;2) wykaz dostaw – zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy;3) wykaz osób - skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1) Wypełniony i podpisany opis przedmiotu zamówienia – zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ (przedmiotowy środek dowodowy o którym mowa art. 106 ust. 1 p.z.p.);2) oświadczenie producenta, że zaoferowany dysk twardy komputera oferowanych stacji roboczych jest objęty usługą pozostawienia dysku twardego u klienta w razie awarii, (przedmiotowy środek dowodowy o którym mowa art. 106 ust. 1 p.z.p.);

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

oświadczenie producenta, że zaoferowany dysk twardy komputera oferowanych stacji roboczych jest objęty usługą pozostawienia dysku twardego u klienta w razie awarii.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Oferta na Formularzu ofertowym – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ.2) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XI SWZ (jeżeli dotyczy);3) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy.4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiając przewiduje możliwość zmiany umowy:1) w przypadku działania siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenia zewnętrzne o charakterze niezależnym od stron, którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, w zakresie determinowanym wystąpieniem siły wyższej, 2) zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku zmian/wejścia w życie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów dotyczących stanu epidemii COVID-19, utrudniających lub uniemożliwiający realizację umowy,3) zmianę nieistotnych elementów przedmiotu zamówienia na inne, nie przewidziane w opisie przedmiotu zamówienia elementy, jeśli w toku realizacji umowy takie rozwiązanie będzie bardziej korzystne dla Zamawiającego,4) zmiany umowy w zakresie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wskazanych w wykazie osób załączonym do oferty Wykonawcy, zmiana osoby może nastąpić za zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie – w przypadku akceptacji zmiany przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany wskazać nową osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje zawodowe i doświadczenie co najmniej takie same jak określone w opisie warunków udziału w postępowaniu, 5) zmiany umowy w przypadku zmian podmiotowych stron umowy w wyniku przekształcenia podmiotowego (następstwa prawnego).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-19 13:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://epuap.gov.pl/wps/portal

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-19 14:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-05-18

2021-04-09 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.