eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bytom › "Dostawa pomp dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział CZOK z podziałem na Części.Ogłoszenie z dnia 2021-04-09


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00030430 z dnia 2021-04-09

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Dostawa pomp dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział CZOK z podziałem na Części.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276902504

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Strzelców Bytomskich 207

1.5.2.) Miejscowość: Bytom

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-914

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL228 - Bytomski

1.5.7.) Numer telefonu: 48 32 432 10 63

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: jszewczyk@srk.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.srk.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Górnictwo

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dostawa pomp dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział CZOK z podziałem na Części.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7321fe74-9916-11eb-90e5-2aec432e2be5

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00030430

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.srk.com.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://efo.coig.biz

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Dopuszczalne przeglądarki internetowe:przeglądarka internetowa z włączonąobsługąJavaScript:Internet Explorer wersja 10 lub 11, Mozilla Firefox od wersji 50 (bez wsparcia dlawersjibeta),zainstalowane darmowe oprogramowanie JAVA (JRE) – zgodnie z zaleceniami zestronydostawcyJava, minimalna rozdzielczość ekranu wymagana do poprawnegowyświetlania1366x786.11.5.2.Pozostałe wymagania techniczne:1) dostęp do sieci Internet,2) komputerklasy PCkomputer klasy PCz jednym z następujących systemów operacyjnych: Windows 7, Windows8,Windows 10 (bezwsparcia dla Windows XP, Vista)

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-CZOK-0012/21

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I: Dostawa pomp zatapialnych – Pompownia „Siemianowice”.Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia zamówionych pomp i rozładunku na własny koszt, pod niżej wskazany adres pompowni Oddziału Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi: Część I - Pompownia „Siemianowice” 41-503 Chorzów, ul. Wiejska 5.Szczegółowy opis ujęto w zał. nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 42122480-8 - Pompy wirowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: wg kryterium określonego w pkt 21. SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

wg kryterium określonego w pkt 21. SWZ

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II: Dostawa pompy WPS150/3 – Pompownia „Szombierki”.Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia zamówionych pomp i rozładunku na własny koszt, pod niżej wskazany adres pompowni Oddziału Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi: Część II - Pompownia „Szombierki”, 41-700 Bytom, ul. Zabrzańska 7.Szczegółowy opis ujęto w zał. nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 42122480-8 - Pompy wirowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: wg kryterium określonego w pkt 21. SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

wg kryterium określonego w pkt 21. SWZ

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część III: Dostawa pompy szlamowej – Pompownia „Bolko”.Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia zamówionych pomp i rozładunku na własny koszt, pod niżej wskazany adres pompowni Oddziału Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi: Część III – Pompownia „Bolko”, 41-902 Bytom, ul. Kruszcowa 4.Szczegółowy opis ujęto w zał. nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 42122480-8 - Pompy wirowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: wg kryterium określonego w pkt 21. SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

wg kryterium określonego w pkt 21. SWZ

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

8.1.1. Zamawiający uzna warunek w zakresie zdolności do występowania w obrocie gospodarczym za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże się:1. wpisem do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania8.1.2. Zamawiający uzna warunek w zakresie zdolności technicznej i zawodowej jeżeli wykonawca wykaże się:1. dla części I i III należytym wykonaniem dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w tym co najmniej jedna dostawą lub dostawami polegającą/ymi na dostawie pomp o łącznej wartości minimum 50 000,00 zł brutto wraz z dowodami określającymi czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.2. dla części II należytym wykonaniem dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w tym co najmniej jedna dostawą lub dostawami polegającą/ymi na dostawie pomp o łącznej wartości minimum 30 000,00 zł brutto wraz z dowodami określającymi czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.8.2. Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Podmiotowe środki dowodowe, jakie zobowiązany będzie złożyć wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, lub wykonawcy, których Zamawiający wezwie do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych w przypadkach, o których mowa w art. 126 ust. 2 ustawy Pzp:9.2.1. dokument potwierdzający, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem;9.2.2. wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy; zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ.9.2.3. oświadczenie Wykonawcy w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 9.1. Wykonawca składa wraz z ofertą:1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – wzór zgodnie z załącznikiem nr 1 do „Formularza Ofertowego”, 2) oświadczenie podmiotu udostępniającego o braku podstaw do wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, jeżeli wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów w odniesieniu do tych podmiotów – wzór zgodniez załącznikiem nr 2 do „Formularza Ofertowego”;3) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów stanowiące załącznik nr 3 do „Formularza Ofertowego”. Zobowiązanie do oddania do dyspozycji zasobów – jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o których mowa w pkt 8. ppkt 8.2 polega na zdolnościach innych podmiotów, z którego będzie wynikać:1. zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;2. sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;3. czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.10.2 W przypadku, gdy wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom Zamawiający żąda, wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw podwykonawców, o ile są znane na etapie składania ofert – zgodnie z załącznikiem nr 5 do „Formularza ofertowego”

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych:

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Oświadczenie Wykonawcy zawarte w druk „FORMULARZ OFERTOWY w zakresie dotyczącym udzielonej gwarancji, zgodnie z opisem w pkt. 4 ppkt. 1 załącznika nr 1 do SWZ.2) Oświadczenie dotyczące wadium - stanowiące załącznik nr 4 do „Formularza Ofertowego”3) Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia spełnia istotne dla Zamawiającego wymagania techniczno- użytkowe i jakościowe w postaci parametrów technicznych określonych w opisie przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami, stanowiące załącznik nr 6 do „Formularza ofertowego” ( dotyczy wszystkich Części )4) Kartę(y) katalogową(e) oferowanego produktu zawierającą wykresy potwierdzające parametry pomp. ( dotyczy wszystkich Części )5) Oświadczenie Wykonawcy stwierdzające możliwość stosowania wyrobu (przedmiotu zamówienia) w podziemnych wyrobiskach górniczych, zgodnie z przepisami górniczymi ustawy z dnia 09.06.2011r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981) wraz z wymaganymi w tych przepisach dokumentami, stanowiące załącznik nr 7 do „Formularza ofertowego” ( dotyczy wszystkich Części )6) Oświadczenie, że oferowany produkt pracuje/pracował w wyrobiskach dołowych zakładów górniczych, stanowiące załącznik nr 8 do „Formularza ofertowego” ( dotyczy wszystkich Części )

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Tak

6.3.1.) Adres internetowy aukcji: https://laip-srk.coig.biz/

6.3.2.) Opis aukcji elektronicznej:

23. AUKCJA ELEKTRONICZNA23.1. Zgodnie z art. 281 ust. 17 ustawy Prawo zamówieńpublicznych Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu przewiduje aukcjęelektroniczną.23.1.1. po dokonaniu badania złożonych ofert w celu wyboru najkorzystniejszejoferty przeprowadzona zostanie aukcja elektroniczna, jeżeli w postępowaniu złożone zostaną conajmniej dwie oferty niepodlegające odrzuceniu, lub co najmniej dwie oferty niepodlegająceodrzuceniu, gdy zamawiający zrezygnował z negocjacji23.1.2. w toku aukcji elektronicznejstosowane będzie kryterium ofert – zgodnie z zapisami w SWZ – w toku aukcji licytowana będzietylko cena,23.1.3. sposób oceny ofert w toku aukcji elektronicznej będzie obejmował przeliczaniepostąpień na punktową ocenę oferty, z uwzględnieniem punktacji otrzymanej przed otwarciemaukcji,23.1.4. w trakcie aukcji każdemu wykonawcy udostępniany jest: numer porządkowyprzydzielony jego ofercie, aktualna pozycja w rankingu ofert, wysokość ceny najkorzystniejszej,wysokość postąpienia, które wykonawca powinien dokonać w celu złożenia najkorzystniejszejoferty przy uwzględnieniu zaoferowanych przez niego pozostałych kryteriów oceny ofert, czaspozostały do zakończenia aukcji,23.1.5. aukcja trwa dwadzieścia minut. Złożenie co najmniejjednego postąpienia w trakcie ostatnich 10 minut aukcji wydłuża ją o 10 minut dogrywki.Złożenie co najmniej jednego postąpienia w trakcie dogrywki wydłuża czas aukcji o kolejnądziesięciominutową dogrywkę. Zamawiający nie wprowadza ograniczeń co do liczbydogrywek,23.1.6. gdzie postąpienie zostanie określone na poziomie nie mniejszym niż 0,1 %ceny całkowitej ceny brutto, określonej w ofercie ocenionej jako najkorzystniejsza.23.2. AdresPortalu Aukcji Publicznych, na którym będzie prowadzona aukcja elektroniczna: https://laipsrk.coig.biz/23.2.1. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji Wykonawców: a) Zaproszeniedo udziału w aukcji elektronicznej zawierające między innymi komplet: login i hasło(umożliwiające zalogowanie do systemu aukcyjnego), zostanie przesłane Wykonawcom zapośrednictwem Portalu Aukcji Publicznych, na adres e-mail Wykonawcy, wskazany w formularzuofertowym.23.2.2. Zalecane wymagania techniczne urządzeń informatycznych użytych doudziału w aukcji elektronicznej, zapewniające stabilne współdziałanie z Portalem AukcjiPublicznych:a) Szerokopasmowe łącze internetowe,b) Komputer klasy PC z jednym znastępujących systemów operacyjnych: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8,Windows 10 (bez wsparcia dla Windows XP);c) Stabilne wersje (bez wsparcia dla wersji beta)przeglądarki internetowej Internet Explorer w wersji od 9 do 11. Przeglądarka internetowa musimieć włączoną obsługę JavaScript oraz zainstalowane darmowe oprogramowanie Java (JRE) –zgodnie z zaleceniami ze strony dostawcy Java,d) Ważny podpis elektroniczny zweryfikowanykwalifikowanym certyfikatem wydanym przez jedno z następujących centr certyfikacji:• Cencert,•Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.,• PWPW,• Certum• EuroCert.e) Urządzenie technicznesłużące do obsługi podpisu elektronicznego weryfikowanego ważnym kwalifikowanymcertyfikatem,f) Minimalna rozdzielczość ekranu wymagana do poprawnego wyświetlania portaluto 1366x768,g) Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące w/w warunków Wykonawcaznajdzie na stronie https://laip-srk.coig.biz w dziale „Informacje podstawowe” oraz instrukcjiobsługi w dziale „Instrukcja obsługi” (dostępnej po zalogowaniu).23.3. Administrator nie ponosiodpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z korzystania przez Uczestników zoprogramowania innego niż zalecane.23.4. Akceptacja regulaminu Portalu Aukcji Publicznychjest elementem wymaganym w trakcie pierwszego logowania oraz po każdorazowej zmianieregulaminu Portalu.23.5. Wykonawca ma możliwość zalogowania do Portalu Aukcji Publicznych,przeprowadzenia testu podpisu kwalifikowanego oraz udziału w stałej aukcji testowej odmomentu otrzymania wraz z zaproszeniem poufnego identyfikatora (komplet login-hasło).23.6.W przypadku, gdy Wykonawca posiada podpis elektroniczny wystawiony przez zagranicznecentrum certyfikacji, jest on zobligowany do dostarczenia Administratorowi wzoru takiegopodpisu w terminie nie krótszym niż 10 dni przed rozpoczęciem aukcji.

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Część I: 1 300,00 złotych (słownie jeden tysiąc trzysta złotych 00/100) Część II: 700,00 złotych (słownie: siedemset złotych 00/100)Część III: 1 200,00 złotych (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych 00/100)

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenieoktórymmowa w pkt. 9.1.1) składa każdy z wykonawców. Oświadczenie te potwierdzibrakpodstawwykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie wjakimkażdy zwykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowywstosunkudo treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,wprzypadkachwynikających wprost z przepisów Ustawy prawo zamówień publicznych orazwprzypadkuwystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w § 22 załącznika nr 2doSWZ(PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWNE)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-19 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy Zakupowejdziałającej pod adresem: https://efo.coig.biz poprzez ElektronicznyFormularz Ofertowy

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-19 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-05-18

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Nie

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 5

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

22.1. Zamawiający zaprosi do negocjacji maksymalnie pięciu Wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu najwyżej ocenionych wg kryterium określonego w pkt 21. SWZ
2021-04-09 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Dostawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.