eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Milanówek › Zaprojektowanie i wykonanie zadania w formule zaprojektuj i wybuduj pn.: "Przebudowa targowiska miejskiego w Milanówku".Ogłoszenie z dnia 2021-04-09


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00030056 z dnia 2021-04-09

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zaprojektowanie i wykonanie zadania w formule zaprojektuj i wybuduj pn.: „Przebudowa targowiska miejskiego w Milanówku”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Milanówek

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013269150

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Tadeusza Kościuszki 45

1.4.2.) Miejscowość: Milanówek

1.4.3.) Kod pocztowy: 05-822

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.7.) Numer telefonu: 22 758 30 61

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@milanowek.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.milanowek.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00030056

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-04-09

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00015295/05

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 05

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale X SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający określa warunek w poniższym zakresie. Zamawiający wymaga aby Wykonawca prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową był wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający określa warunek w poniższym zakresie. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 1 000 000,00 zł4)zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający określa warunek w poniższym zakresie. a)Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał odpowiednią wiedzę i doświadczenie w wykonaniu (wg uznania Wykonawcy w ramach alternatywy 1, alternatywy 2, albo alternatywy 3): ALTERNATYWA NR 1 w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności był krótszy w tym okresie co najmniej 2 zamówień, każdego z nich zrealizowanego w formule ,,zaprojektuj i wybuduj’’, obejmującego swoim zakresem: - opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej budowę lub/i przebudowę obiektów handlowych w tym targowisk o powierzchni min. 700 m2 wraz z zaprojektowaniem instalacji branżowychoraz - budowę lub/i przebudowę obiektów handlowych w tym targowisk o powierzchni min. 700 m2 wraz z wykonaniem instalacji branżowych oraz zagospodarowaniem terenu, o wartości min. 1.000.000,00 zł brutto.ALTERNATYWA NR 2w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności był krótszy w tym okresie zamówień polegających na:- opracowaniu min. 2 dokumentacji projektowych, przy czym każda z nich powinna obejmować budowę lub/i przebudowę obiektów handlowych w tym targowisk o powierzchni min. 700 m2 wraz z zaprojektowaniem instalacji branżowych;oraz- wykonaniu min. 2 zamówień, każde z nich polegające na budowie lub/i przebudowie obiektów handlowych w tym targowisk o powierzchni min. 700 m2 wraz z wykonaniem instalacji branżowych oraz zagospodarowaniem terenu, o wartości min. 1.000.000,00 zł brutto.ALTERNATYWA NR 3w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności był krótszy w tym okresie zamówień polegających na:- opracowaniu min. 2 dokumentacji projektowych, w tym dopuszcza się aby była to także 1 dokumentacja projektowa realizowana w formule ,,zaprojektuj i wybuduj’’, przy czym każda z nich powinna obejmować budowę lub/i przebudowę obiektów handlowych w tym targowisk o powierzchni min. 700 m2 wraz z zaprojektowaniem instalacji branżowych oraz- wykonaniu min. 2 zamówień, w tym dopuszcza się aby było to także 1 zamówienie - roboty budowlane zrealizowane w formule ,,zaprojektuj i wybuduj’’, przy czym każde z nich polegające na budowie lub/i przebudowie obiektów handlowych w tym targowisk o powierzchni min. 700 m2 wraz z wykonaniem instalacji branżowych oraz zagospodarowaniem terenu, o wartości min. 1.000.000,00 zł brutto.Szczegółowe zapisy dot. alternatywy odpowiednio 1 lub 2 lub 3 zostały zawarte w rozdziale IX ust. 1 pkt 4 lit a) SWZ.b) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, iż będzie wstanie skierować do realizacji zamówienia publicznego niżej wymienione osoby, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami:- 1 osobą posiadającą kwalifikacje zawodowe lub doświadczenie w sprawowaniu funkcji projektanta posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania w specjalności budowlanej. Zamawiający uzna, że osoba posiada wymagane doświadczenie jeśli Wykonawca wykaże, że osoba wskazana jako projektant wykonała w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 2 dokumentacje projektowe , przy czym każda z nich powinna obejmować budowę lub/i przebudowę obiektów handlowych w tym targowisk o powierzchni min. 700 m2 wraz z zaprojektowaniem instalacji branżowych.- 1 osobą pełniącą funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności budowlanej . Zamawiający uzna, że osoba posiada wymagane doświadczenie jeśli Wykonawca wykaże, że wskazana osoba wykonała w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 2 usługi polegające (każda) na pełnieniu funkcji kierownika budowy podczas realizacji budowy lub/i przebudowy obiektów handlowych w tym targowisk o powierzchni min. 700 m2 wraz z wykonaniem instalacji branżowych oraz zagospodarowaniem terenu.Doświadczenie osób/-y skierowanej/-ych do realizacji zamówienia celem pełnienia funkcji projektanta i kierownika budowy, stanowi w niniejszym postępowaniu kryterium oceny ofert.2. W każdym przypadku, gdy wymagane jest posiadanie określonych uprawnień przez osobę/-y wskazywaną/-e do pełnienia jakiejkolwiek funkcji wymienionej powyżej, Zamawiający dopuszcza posiadanie przez taką osobę/-y uprawnień wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, o ile ich zakres odpowiada zakresowi wymaganych uprawnień lub jest szerszy.3. Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie(Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub ważne odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do realizacji zadania w zakresie objętym niniejszym zamówieniem. 4. Dopuszcza się również kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12 a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r., poz. 220) oraz w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117 ze zm.).5. W przypadku wskazania kwot w walutach obcych Zamawiający dokona ich przeliczenia według średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez NBP w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w BZP. Jeżeli w dniu opublikowania się ogłoszenia o zamówieniu NBP nie publikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje w/w informację.6. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

Po zmianie:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale X SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający określa warunek w poniższym zakresie. Zamawiający wymaga aby Wykonawca prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową był wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający określa warunek w poniższym zakresie. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 1 000 000,00 zł4)zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający określa warunek w poniższym zakresie. a)Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał odpowiednią wiedzę i doświadczenie w wykonaniu (wg uznania Wykonawcy w ramach alternatywy 1, alternatywy 2, albo alternatywy 3): a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał odpowiednią wiedzę i doświadczenie w wykonaniu (wg uznania Wykonawcy w ramach alternatywy 1, alternatywy 2, albo alternatywy 3): ALTERNATYWA NR 1 w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności był krótszy w tym okresie co najmniej 2 zamówień, każdego z nich zrealizowanego w formule ,,zaprojektuj i wybuduj’’, obejmującego swoim zakresem: - opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej budowę lub/i przebudowę terenów utwardzonych lub/i obiektów handlowych, każde o powierzchni min. 700 m2 wraz z zaprojektowaniem instalacji branżowych.oraz - budowę lub/i przebudowę terenów utwardzonych lub/i obiektów handlowych każde o powierzchni min. 700 m2 wraz z wykonaniem instalacji branżowych oraz zagospodarowaniem terenu, o wartości min. 700.000,00 zł brutto.ALTERNATYWA NR 2w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności był krótszy w tym okresie zamówień polegających na:- opracowaniu min. 2 dokumentacji projektowych, przy czym każda z nich powinna obejmować budowę lub/i przebudowę terenów utwardzonych lub/i obiektów handlowych o powierzchni min 700 m2 wraz z zaprojektowaniem instalacji branżowych;oraz- wykonaniu min. 2 zamówień, każde z nich polegające na budowie lub/i przebudowie terenów utwardzonych lub/i obiektów handlowych każde o powierzchni min. 700 m2 wraz z wykonaniem instalacji branżowych oraz zagospodarowaniem terenu, o wartości min. 700.000,00 zł brutto.ALTERNATYWA NR 3w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności był krótszy w tym okresie zamówień polegających na:- opracowaniu min. 2 dokumentacji projektowych, w tym dopuszcza się aby była to także 1 dokumentacja projektowa realizowana w formule ,,zaprojektuj i wybuduj’’, przy czym każda z nich powinna obejmować budowę lub/i przebudowę terenów utwardzonych lub/i obiektów handlowych o powierzchni min. 700 m2 wraz z zaprojektowaniem instalacji branżowych oraz- wykonaniu min. 2 zamówień, w tym dopuszcza się aby było to także 1 zamówienie - roboty budowlane zrealizowane w formule ,,zaprojektuji wybuduj’’, przy czym każde z nich polegające na budowie lub/i przebudowie terenów utwardzonych lub/i obiektów handlowych o powierzchni min. 700 m2 wraz z wykonaniem instalacji branżowych oraz zagospodarowaniem terenu, o wartości min. 700.000,00 zł brutto.Szczegółowe zapisy dot. alternatywy odpowiednio 1 lub 2 lub 3 zostały zawarte w rozdziale IX ust. 1 pkt 4 lit a) SWZ.b) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, iż będzie wstanie skierować do realizacji zamówienia publicznego niżej wymienione osoby, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami:- 1 osobą posiadającą kwalifikacje zawodowe lub doświadczenie w sprawowaniu funkcji projektanta posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania w specjalności budowlanej. Zamawiający uzna, że osoba posiada wymagane doświadczenie jeśli Wykonawca wykaże, że osoba wskazana jako projektant wykonała w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 2 dokumentacje projektowe każda z nich obejmująca budowę lub/i przebudowę terenów utwardzonych lub/i obiektów handlowych o powierzchni min. 700 m2 wraz z zaprojektowaniem instalacji branżowych;- 1 osobą pełniącą funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności budowlanej . Zamawiający uzna, że osoba posiada wymagane doświadczenie jeśli Wykonawca wykaże, że wskazana osoba wykonała w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 2 usługi polegające (każda) na pełnieniu funkcji kierownika budowy podczas realizacji budowy lub/i przebudowy terenów utwardzonych lub/i obiektów handlowych o powierzchni min 700 m2 wraz z wykonaniem instalacji branżowych oraz zagospodarowaniem terenu.Doświadczenie osób/-y skierowanej/-ych do realizacji zamówienia celem pełnienia funkcji projektanta i kierownika budowy, stanowi w niniejszym postępowaniu kryterium oceny ofert.2. W każdym przypadku, gdy wymagane jest posiadanie określonych uprawnień przez osobę/-y wskazywaną/-e do pełnienia jakiejkolwiek funkcji wymienionej powyżej, Zamawiający dopuszcza posiadanie przez taką osobę/-y uprawnień wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, o ile ich zakres odpowiada zakresowi wymaganych uprawnień lub jest szerszy.3. Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie(Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub ważne odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do realizacji zadania w zakresie objętym niniejszym zamówieniem. 4. Dopuszcza się również kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12 a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r., poz. 220) oraz w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117 ze zm.).5. W przypadku wskazania kwot w walutach obcych Zamawiający dokona ich przeliczenia według średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez NBP w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w BZP. Jeżeli w dniu opublikowania się ogłoszenia o zamówieniu NBP nie publikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje w/w informację.6. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2021-04-09 12:00

Po zmianie:
2021-04-14 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2021-04-09 12:30

Po zmianie:
2021-04-14 12:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2021-05-08

Po zmianie:
2021-05-13

2021-04-09 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zmianie ogłoszenia - -

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.