eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Siedlce › Przygotowanie podręcznika symulacji medycznejOgłoszenie z dnia 2021-04-09


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00029980 z dnia 2021-04-09

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Przygotowanie podręcznika symulacji medycznej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001471

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Konarskiego 2

1.5.2.) Miejscowość: Siedlce

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-110

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL925 - Siedlecki

1.5.7.) Numer telefonu: 25 643 19 35

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: monika.wachnikowska@uph.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.uph.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Publiczna Szkoła Wyższa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przygotowanie podręcznika symulacji medycznej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-942227dc-9903-11eb-90e5-2aec432e2be5

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00029980

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi w ramach realizacji projektu „Centrum Symulacji Medycznej - szansą na podniesienie jakości kształcenia” będzie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://uph-edu.logintrade.net/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://uph-edu.logintrade.net/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 2. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym o którym mowa w ustawie z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych. za pośrednictwem platformy przetargowej dostępnej pod adresem internetowym: https://uph.edu.logintrade.net/3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie i Instrukcji dostępnych pod adresem https://uph.edu.logintrade.net/4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z platformy przetargowej, określone w Regulaminie portalu.5. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują: poprzez Platformę Przetargową, dostępną pod adresem: https://uph.edu.logintrade.net/ drogą elektroniczną: e-mail: monika.wachnikowska@uph.edu.pl 6. Wymagania techniczne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, rejestracja na Platformie, w tym złożenie oferty w formie elektronicznej:1) Rekomendowane przeglądarki internetowe:a) Internet Explorer 8, Internet Explorer 9, Internet Explorer 10, Internet Explorer 11,b) Google Chrome 31c) Mozilla Firefox 26d) Opera 182) Pozostałe wymagania techniczne:a) dostęp do sieci Internetb) obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest - ajaxc) włączona obsługa JavaScriptd) zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/se) zainstalowany Acrobat Readerf) zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy.3) Rekomendowane formaty przesyłanych danychimage/bmp, image/x-windows-bmp, application/msword, application/drafting, image/gif, application/x-compressed, application/x-gzip, multipart/x-gzip, image/jpeg, image/pjpeg, application/x-latex, application/pdf, image/pict, image/png, application/mspowerpoint, application/postscript, application/rtf, application/x-rtf, text/richtext, image/tiff, image/x-tiff, application/mswrite, application/excel, application/x-excel, application/vnd.ms-excel, application/x-msexcel, application/vnd.ms-excel, text/xml, application/x-zip-compressed, application/zip, application/vnd.ms-office, image/x-ms-bmp, video/x-msvideo, audio/x-ms-wma, application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet, application/acad, application/x-acad, application/autocad_dwg, image/x-dwg, application/dwg, application/x-dwg, application/x-autocad, image/vnd.dwg, drawing/dwg4) Kodowanie i oznaczenie czasu przekazania danychCzas zapisywany jest w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS. Czas przekazania danych jest to czas, w którym zostanie potwierdzone złożenie oferty, dokumentu przez Wykonawcę. W przypadku wybrania opcji złożenia oferty bez logowania, potwierdzenie odbywa się poprzez kliknięcie w link dostępny w wiadomości mailowej, wysłanej automatycznie po złożeniu oferty, dokumentu będąc niezalogowanym na Platformie zakupowej. Wiadomość otrzymuje Wykonawca na adres e-mail wskazany w formularzu „Złóż ofertę”. W przypadku Wykonawcy zalogowanego na Platformie Przetargowej, czas przekazania danych jest to czas wysłania dokumentu, oferty przez Platformę Przetargową.5) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych zapośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz dokomunikacji wynosi 150 MB. UWAGA!W razie wystąpienia jakichkolwiek problemów prosimy o kontakt z działem Helpdesk Logintrade +48 71 787 35 34, e-mail: helpdesk@logintrade.net

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Przyrodniczo – Humanistyczny w Siedlcach, z siedzibą w Siedlcach (08-110) przy ul. Konarskiego 2, reprezentowany przez Rektora2. administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: roman.sikorski@uph.edu.pl;3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.8. posiada Pani/Pan:1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9. nie przysługuje Pani/Panu:1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 10. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZPZ.290.9.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3. Przedmiot zamówienia obejmuje:1) Podręcznik ma obejmować proces kształcenia metodami symulacji medycznej na kierunku pielęgniarstwo wszystkich semestrów.2) Podręcznik ma pomóc osiągnąć profesjonalny i wysoki poziom kształcenia w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej, a zatem powinien zawierać oprócz wielu cennych wskazówek praktycznych, również informacje dotyczące dydaktyki, niezbędne dla prawidłowego i skutecznego prowadzenia nauczania metodami symulacji.3) Podręcznik powinien być dokumentem dostępnym cyfrowo, zgodnie z wymaganiami dostępności (Wen Content Acceessibility Guidelines- międzynarodową normę tworzenia dostępnych treści cyfrowych).4) Podręcznik powinien zawierać około 100 stron4. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie:1) Opracowanie treści podręcznika ze szczególnym zwróceniem uwagi na metodologię symulacji medycznej, w tym: historię symulacji medycznej w Polsce i na świecie, zasady przygotowywania scenariuszy symulacyjnych, pre-briefing, debriefing, ewaluację w symulacji medycznej, egzaminy OSCE, pracę z pacjentem standaryzowanym, metodę czterech kroków, scenariusze niskiej, pośredniej i wysokiej wierności, stosowane techniki psychologiczne w kształceniu symulacyjnym, uwzględnienie zajęć dla osób z niepełnosprawnością oraz zajęć praktycznych w poszczególnych dziedzinach pielęgniarstwa wymienionych standardzie kształcenia na kierunku pielęgniarstwo - studia pierwszego stopnia. 2) Opracowanie graficzne wnętrza podręcznika i zaprojektowanie okładki.3) Współpraca z autorami/ekspertami wskazanymi przez Zamawiającego na etapie opiniowania przygotowanych przez Wykonawcę treści.4) Zapewnienie dostępu zamawiającemu do treści na każde żądanie zamawiającego niezależnie od etapu wykonywanej usługi.5) Uzyskanie pisemnej akceptacji treści podręcznika, grafiki, okładki przez Zamawiającego przed oddaniem do druku. 6) Podręcznik musi zostać opatrzony odpowiednimi logotypami Unii Europejskiej oraz projektu unijnego, które Zamawiający przekaże Wykonawcy. 7) Wydanie podręcznika w liczbie 40 egzemplarzy z przekazaniem Zamawiającemu praw autorskich.8) Dostarczenie podręcznika do siedziby Zamawiającego w formie elektronicznej edytowalnej oraz wydrukowanej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 92312210-6 - Usługi świadczone przez autorów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

22110000-4 - Drukowane książki

22120000-7 - Wydawnictwa

79552000-8 - Usługi przetwarzania tekstu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą – z punktu widzenia kryteriów:1) cena za wykonanie przedmiotu zamówienia – znaczenie 60%;2) termin wykonania – znaczenie 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin wykonania

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie posiadania zdolności technicznej lub zawodowej do wykonania zamówienia.2. Zamawiający uzna, iż Wykonawca posiada zdolność techniczną i zawodową do wykonania zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże iż w ciągu ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert – a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie:a) Wykonał zamówienie/zamówienia polegające opracowaniu i wydaniu minimum dwóch podręczników o tematyce symulacji medycznejb) dysponuje osobami:i) (min 1 osoba) przygotowującymi treści podręcznika z co najmniej 3 letnim doświadczeniem w realizacji zajęć metodą symulacji medycznej, ii) Recenzent podręcznika powinien legitymować się co najmniej stopniem naukowym doktora nauk medycznych lub nauk o zdrowiu, oraz doświadczenie w recenzowaniu podręcznika dla co najmniej jednego Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: nie dotyczy

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2. Zamawiający uzna, iż Wykonawca posiada zdolność techniczną i zawodową do wykonania zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże iż w ciągu ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert – a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie:a) Wykonał zamówienie/zamówienia polegające opracowaniu i wydaniu minimum dwóch podręczników o tematyce symulacji medycznejb) dysponuje osobami:i) (min 1 osoba) przygotowującymi treści podręcznika z co najmniej 3 letnim doświadczeniem w realizacji zajęć metodą symulacji medycznej, ii) Recenzent podręcznika powinien legitymować się co najmniej stopniem naukowym doktora nauk medycznych lub nauk o zdrowiu, oraz doświadczenie w recenzowaniu podręcznika dla co najmniej jednego Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

nie dotyczy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia.2. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o zamówienie, zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w po¬stępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.3. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 2 musi być dołączone do oferty w formie oryginału podpisanego przez uprawnionych, w świetle dokumentów rejestracyjnych, przedstawicieli Wykonaw-ców, lub mieć postać aktu notarialnego, albo notarialnie potwierdzonej kopii. Z treści pełnomocnictwa winno wynikać, iż dotyczy ono udziału w niniejszym postępowaniu, a jego okres ważności obejmować musi niniejsze postępowanie.4. Jeśli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy na następujących warunkach:1) Zmiana osób przygotowujących lub recenzujących przedmiot umowy, może nastąpić za zgodną wolą stron, pod warunkiem, że osoby zaproponowane będą posiadały nie gorsze kwalifikacje jak osoby wskazane w ofercie.2. Zamawiający ustala następujące warunki wprowadzenia zmiany do umowy: 1) strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, na które powołuje się wnioskując o dokonanie zmiany; 2) wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie; 3) zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-19 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://uph-edu.logintrade.net/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-19 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-05-18

2021-04-09 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.