eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczecin › Pełnienie nadzoru nad projektem oraz dokumentacją podczas realizacji zadania inwestycyjnego "Budowa siedziby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ulicy Kazimierza Twardowskiego w Szczecinie"Ogłoszenie z dnia 2021-04-08


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00029855 z dnia 2021-04-08

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Pełnienie nadzoru nad projektem oraz dokumentacją podczas realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa siedziby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ulicy Kazimierza Twardowskiego w Szczecinie”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811640482

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Mieszka I 33

1.5.2.) Miejscowość: Szczecin

1.5.3.) Kod pocztowy: 71-011

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: m_optacy@999.szczecin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.999.szczecin.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Pełnienie nadzoru nad projektem oraz dokumentacją podczas realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa siedziby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ulicy Kazimierza Twardowskiego w Szczecinie”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1448be4d-9896-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00029855

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/999_szczecin

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/999_szczecin

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Środkiem komunikacji elektronicznej w niniejszym postępowaniu jest: a) Platforma, dostępna pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/999_szczecin i formularz Wyślij wiadomość (dostępny na stronie postępowania).Uwaga! Komunikat Wyślij wiadomość nie służy do składania ofert. b) m_optacy@999.szczecin.pl w sytuacjach awaryjnych np. nie działania Platformy.Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.2. Zaleca się, aby komunikacja z Wykonawcami odbywała się tylko na Platformie, a nie za pośrednictwem email.3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych opisane zostały w Regulaminie Platformy.4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy na Platformie został podany w instrukcji dla Wykonawców.5. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość”, po którym pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.6. Zamawiający rekomenduje przesyłanie danych w formatach dopuszczalnych odpowiednimi przepisami prawa: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf.W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystywanie jednego z formatów: .zip .7Z.7. Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.8. Oświadczenie na podstawie art. 125 ust. 1składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.9. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.10. Forma dokumentów zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 2021.03.ZP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Pełnienie nadzoru nad projektem oraz dokumentacją podczas realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa siedziby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ulicy Kazimierza Twardowskiego w Szczecinie”2. Główne miejsce lub lokalizacja realizacji usług: Lokalizacja inwestycji: pomiędzy ulicami 26 Kwietnia i Kazimierza Twardowskiego w Szczecinie, na działkach o numerach geodezyjnych: dz. nr 5/3, 4/1, 5/1, 5/4, 3, 8/1 obręb 2090; dz. nr 1/8 obręb 2254;dz. nr 1/2 obręb 2105 (kod NUTS PL424 Miasto Szczecin)10. Zamawiający przewiduje w trybie art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP możliwość udzielenia dotychczasowemu wykonawcy usług, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, do wysokości 30% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienie o jakim mowa w poprzednim zdaniu będzie polegało na wykonywaniu czynności analogicznych jak wskazane w przedmiocie zamówienia. Punktem odniesienia do ustalania warunków dotyczących wynagrodzenia będzie oferta złożona przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu

4.2.6.) Główny kod CPV: 71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje w trybie art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP możliwość udzielenia dotychczasowemu wykonawcy usług, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, do wysokości 30% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienie o jakim mowa w poprzednim zdaniu będzie polegało na wykonywaniu czynności analogicznych jak wskazane w przedmiocie zamówienia. Punktem odniesienia do ustalania warunków dotyczących wynagrodzenia będzie oferta złożona przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnianie kryteriów: cena brutto - 60% (60 pkt) doświadczenie Kierownika Kadry Nadzoru - 40% (40 pkt)2. Sposób oceny ofert według przyjętych kryteriów (1%=1pkt):Kryterium 1 będzie obliczone za pomocą następującego wzoru:Cena brutto = [(Cn : Cb) x 60 %] x 100gdzie:Cn - cena najniższa (brutto)Cb - cena wynikająca z oferty badanej (brutto)Kryterium 2 będzie obliczone w następujący sposób:Kryterium „Doświadczenie Kierownika Kadry Nadzoru” będzie rozpatrywane na podstawie informacji zawartych w Formularzu Ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ, dotyczącym doświadczenia Kierownika Kadry Nadzoru wyznaczonego do realizacji zamówienia.W tym kryterium Zamawiający przyzna punkty w następujący sposób:Posiadanie przez osobę wskazaną przez wykonawcę do pełnienia roli Projektanta o specjalności architektonicznej - Kierownik zespołu nadzoru, w okresie ostatnich pięciu lat przed składaniem ofert, doświadczenia w:a) sprawowaniu co najmniej dwóch nadzorów autorskich nad dokumentacją projektową branży architektonicznej, przez okres min. 6 miesięcy, budowy lub przebudowy budynku użyteczności publicznej o kubaturze min. 5000 m3 każdy lub wykonaniu co najmniej dwóch dokumentacji projektowych branży architektonicznej budowy lub przebudowy budynku użyteczności publicznej o kubaturze min. 5000 m3 każdy– 20 punktówb) sprawowaniu co najmniej trzech nadzorów autorskich nad dokumentacją projektową branży architektonicznej, przez okres min. 6 miesięcy, budowy lub przebudowy budynku użyteczności publicznej o kubaturze min. 5000 m3 każdy lub wykonaniu co najmniej trzech dokumentacji projektowych branży architektonicznej budowy lub przebudowy budynku użyteczności publicznej o kubaturze min. 5000m3 każdy – 40 punktówW tym kryterium max. liczba pkt. wynosi łącznie 40 punktów

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie Kierownika Kadry Nadzoru

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zdolność techniczna lub zawodowa:Minimalny poziom zdolności:Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy składający ofertę wykazali, że dysponują, lub będą dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zgodnie z poniższym:1) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie lub wykonuje należycie co najmniej dwie usługi polegające na pełnieniu nadzoru autorskiego nad pełnobranżową dokumentacją projektową, przez okres min. 6 miesięcy, budowy lub przebudowy budynku, w tym co najmniej jedna usługa dotyczyła budynku użyteczności publicznej o kubaturze minimum 5 000 m3 lub wykonał należycie co najmniej dwie usługi polegające na wykonaniu pełnobranżowej dokumentacji projektowej budowy lub przebudowy budynku, w tym co najmniej jedna usługa dotyczyła budynku użyteczności publicznej o kubaturze minimum 5 000 m32) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że osoby skierowane do realizacji zamówienia legitymują się kwalifikacjami zawodowymi i uprawnieniami odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca, na każdą funkcję wymienioną poniżej, wskaże osoby, które musi mieć dostępne na etapie realizacji zamówienia, spełniające określone poniżej wymagania:a) Projektant branży architektura – pełniący rolę kierownika kadry nadzoru: minimalna liczba osób: 1 minimalne doświadczenie i kwalifikacje: osoba ta musi posiadać uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń i wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert sprawowała lub sprawuje nadzór autorski nad dokumentacją projektową branży architektonicznej, przez okres min. 6 miesięcy, budowy lub przebudowy budynku użyteczności publicznej o kubaturze minimum 5 000 m3 lub wykonała dokumentację projektową branży architektonicznej budowy lub przebudowy budynku użyteczności publicznej o kubaturze minimum 5 000 m3b) Projektant branży konstrukcyjno – budowlanej: minimalna liczba osób: 1 minimalne doświadczenie i kwalifikacje: osoba ta musi posiadać uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń i wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert sprawowała lub sprawuje nadzór autorski nad dokumentacją projektową branży konstrukcyjno-budowlanej, przez okres min. 6 miesięcy, budowy lub przebudowy budynku użyteczności publicznej lub wykonała dokumentację projektową branży konstrukcyjno – budowlanej budowy lub przebudowy budynku użyteczności publicznejc) Projektant branży telekomunikacyjnej minimalna liczba osób: 1 minimalne doświadczenie i kwalifikacje: osoba ta musi posiadać uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń i wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert sprawowała lub sprawuje nadzór autorski nad dokumentacją projektową branży telekomunikacyjnej, przez okres min. 6 miesięcy, budowy lub przebudowy budynku użyteczności publicznej lub wykonała dokumentację projektową branży telekomunikacyjnej budowy lub przebudowy budynku użyteczności publicznejd) Projektant branży elektroenergetycznej minimalna liczba osób: 1 minimalne doświadczenie i kwalifikacje: osoba ta musi posiadać uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń i wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert sprawowała lub sprawuje nadzór autorski nad dokumentacją projektową branży elektroenergetycznej, przez okres min. 6 miesięcy, budowy lub przebudowy budynku użyteczności publicznej lub wykonała dokumentację projektową branży elektroenergetycznej budowy lub przebudowy budynku użyteczności publiczneje) Projektant branży sanitarnej minimalna liczba osób: 1 minimalne doświadczenie i kwalifikacje: osoba ta musi posiadać uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń i wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert sprawowała lub sprawuje nadzór autorski nad dokumentacją projektową branży sanitarnej, przez okres min. 6 miesięcy, budowy lub przebudowy budynku użyteczności publicznej lub wykonała dokumentację projektową branży sanitarnej budowy lub przebudowy budynku użyteczności publicznejf) Projektant branży drogowej minimalna liczba osób: 1 minimalne doświadczenie i kwalifikacje: osoba ta musi posiadać uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń i wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, sprawowała lub sprawuje nadzór autorski nad dokumentacją projektową branży drogowej przez okres min. 6 miesięcy lub wykonała co najmniej jedną dokumentację projektową branży drogowejZamawiający dopuszcza pełnienie maksymalnie trzech z wymienionych powyżej funkcji przez tę samą osobę, od warunkiem, że dana osoba spełnia wymagania określone w SWZ dla tych funkcji łącznie, co zostanie wykazane zamawiającemu za pomocą dowodów wymaganych treścią niniejszej SWZ.Wykonawca może wykazywać usługi różne rodzajowo (np. jedna usługa nadzoru autorskiego i jedna usługa wykonania projektu), z tym zastrzeżeniem, że w przypadku wykonania projektu oraz sprawowania nad nim nadzoru autorskiego, Zamawiający przyjmie to jako jedną usługę.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 PZP, sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; b) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 PZP, oraz w art. 109 ust. 1 pkt 5, 7-10 PZP. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: c) wykaz usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania, odbiorców i kubatur budynków oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane należycie lub są wykonywane należycie (w przypadku świadczeń ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy). Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3A do SWZ.d) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia zgodnego z wymogami SWZ i niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3B do SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

b) zobowiązanie innego podmiotu oraz jego oświadczenie, o których mowa w Rozdziale 1 Dział VIII pkt. 1 ppkt 1 i 2 SWZ (jeżeli dotyczy);c) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy);

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

zgodnie z SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Strony przewidują możliwość zmiany umowy w szczególności w następujących sytuacjach:1) w zakresie terminu realizacji przedmiotu umowy z powodu:a) przedłużających się procedur przetargowych w szczególności z uwagi na wykorzystanie środków ochrony prawnej w postępowaniu na wybór wykonawcy robót lub przesunięcia się terminu zawarcia umowy z wykonawcą robót,b) przesunięcia terminu realizacji zamówienia wykonawcy robót, w szczególności z uwagi na: wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej umową na roboty budowlane, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy na roboty budowlane ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy; wystąpienie zmian spowodowanych warunkami geologicznymi, archeologicznymi, terenowymi w szczególności: niewypały i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne itp.; wystąpienie okoliczności nieleżących po stronie wykonawcy robót, w szczególności: wstrzymania robót przez Zamawiającego z uwagi na np. wykonywanie prac przez inny podmiot, wystąpienie okoliczności których strony nie były w stanie przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności; wstrzymanie przez Zamawiającego lub organy administracji publicznej(w tym orzeczeniem sądu) robót, w szczególności z powodu zagrożenia życia lub zdrowia na budowie, prac archeologicznych; c) wystąpienia siły wyższej lub zdarzeń losowych niezależnych od stron umowy, w szczególności takich jak: wojna, działania wojenne, klęski żywiołowe, niepokoje społeczne w tym okupacje budowy, itp.2) konieczności skrócenia minimalnego czasu realizacji umowy na pełnienie nadzoru nad projektem i dokumentacją w następstwie zawarcia umowy z wykonawcą robót budowlanych na krótszy czas realizacji niż wymagany przez Zamawiającego,3) konieczności wprowadzenia zmian do umowy na nadzór nad projektem i dokumentacją będących następstwem rozwiązania umowy między Zamawiającym a wykonawcą robót przed ukończeniem robót budowlanych i wynikającą z tego faktu koniecznością dostosowania jej postanowień do zaistniałej sytuacji,4) konieczności dostosowania treści umowy do zasad przewidzianych w umowach o dofinansowanie zawartych z instytucjami finansującymi oraz w wytycznych i innych dokumentach pochodzących od instytucji finansujących (również w przypadku ich zmian), w szczególności w zakresie sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności),5) zmian osobowych w kadrze nadzoru, w szczególności z uwagi na: a) śmierć, choroby lub wypadek którejkolwiek z osób, b) utratę uprawnień do wykonywania zawodu, c) jeżeli jest konieczne zastąpienie którejkolwiek z osób personelu z innych przyczyn, niż wymienione powyżej, które nie są zależne od Wykonawcy inne możliwości zmian umowy określa SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-16 10:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/999_szczecin

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-16 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-05-15

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

2021-04-08 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Usługi

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.