eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Przeprowadzenie szkolenia pn: "Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym"Ogłoszenie z dnia 2021-04-08


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00029682 z dnia 2021-04-08

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Przeprowadzenie szkolenia pn: „Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto st. Warszawa - Urząd Pracy m. st. Warszawy

1.3.) Oddział zamawiającego: Urząd Pracy m. st. Warszawy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 016210417

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Grochowska 171 B

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 04-111

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: +48 22 877 75 01

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@up.warszawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: warszawa.praca.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przeprowadzenie szkolenia pn: „Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1c25ca47-9856-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00029682

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00004036/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym (ok. 286h w tym 80h praktyk) z egzaminem wewnętrznym

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w m.st. Warszawa (IV)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w m.st. Warszawa (IV)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO)

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://warszawa.praca.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: warszawa.praca.gov.pl; www.bip.up.warszawa.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal adres elektronicznej skrzynki podawczej: /270s2sltsn/SkrytkaESP. 2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx oraz Regulaminie ePUAP.3. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150MB.5. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.6. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza – katalog spraw: inne sprawy urzędowe ->Zamówienia publiczne ->Złożenie, zmiana, wycofanie oferty oraz komunikacja Zamawiającego z Wykonawcą dostępnego na ePUAP po wskazaniu podmiotu Urząd Pracy m. st. Warszawy oraz udostępnionego przez miniPortal Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP).7. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: zamowienia.publiczne@up.warszawa.pl.8. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: zamowienia.publiczne@up.warszawa.pl. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.9. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: nie dotyczy

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 119), zwanego dalej RODO, Urząd Pracy m. st. Warszawy informuje, że:1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Pracy m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. Grochowskiej 171B, 04-111 Warszawa, reprezentowany przez Dyrektora Urzędu Pracy m.st. Warszawy.2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w następujących celach:a) przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;b) realizacji umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) oraz wewnętrznych regulaminów odnośnie udzielania zamówień przez Urząd Pracy m. st. Warszawy;c) archiwalnych.3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w pkt 2, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:a) przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;b) realizacji umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przepisów ustawy;c) po zakończeniu realizacji umowy – umowa przechowywana jest przez okres 10 lat od jej zakończenia a pozostałe dokumenty z nią związane przez okres 5 lat od zakończenia umowy.5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia i sprostowania oraz w zakresie wynikających z przepisów do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do przetwarzania danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli uzna Pani/Pan, że dane te są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa.7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Brak podania danych osobowych będzie równoznaczne z brakiem możliwości udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego a także zawarcia lub realizacji umowy.8. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych:• pod adresem e-mail: iod@up.warszawa.pl.,• lub pisemnie na adres siedziby Urzędu.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 2/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 390261,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia pn: „Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym”, które obejmuje:1) zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia wraz z praktykami zawodowymi,2) zorganizowanie i przeprowadzenia badań sanitarno-epidemiologicznych oraz badań lekarskich, 3) ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków wskazanych uczestników szkolenia.Przedmiot zamówienia został opisany w Opisie przedmiotu zamówienia, zwanym OPZ, stanowiącym -Załącznik nr 1 do SWZ. Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z postanowieniami wzoru umowy – stanowiącej Załącznik nr 7 do SWZ.Zamówienie finansowane jest w ramach dwóch projektów oraz z Funduszu Pracy. Z wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, zostaną podpisane trzy odrębne umowy:1) Umowa w ramach środków Funduszu Pracy dla max. 48 osób skierowanych na badania sanitarno-epidemiologiczne oraz badania lekarskie i max. 45 osób skierowanych na szkolenie.2) Umowa w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w m.st. Warszawa (IV)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) dla max. 28 osób skierowanych na badania sanitarno-epidemiologiczne oraz badania lekarskie i max. 25 osób skierowanych na szkolenie. 3) Umowa w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w m.st. Warszawa (IV)” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO) dla max. 33 osób skierowanych na badania sanitarno-epidemiologiczne oraz badania lekarskie i max. 30 osób skierowanych na szkolenie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85121000-3 - Usługi medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą liczbą punktów uzyskanych w kryteriach oceny ofert.3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.4. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w SWZ.5. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawców do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.6. W przypadku braku zgody, o której mowa w pkt. 5, oferta podlega odrzuceniu.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: wiedza i doświadczenie osób zdolnych do wykonania zamówienia

4.3.6.) Waga: 21,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: przeprowadzenie analiz skuteczności i efektywności przeprowadzonych szkoleń

4.3.6.) Waga: 8,00

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: posiadanie certyfikatu jakości usług w zakresie szkoleń związanych z tematyką szkolenia

4.3.6.) Waga: 6,00

Kryterium 5

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: wystawienie zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia na podstawie § 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej

4.3.6.) Waga: 5,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca, wykaże, że posiada:1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, powyższy dokument składa każdy z Wykonawców oddzielnie.Zamawiający dokonana oceny spełniania ww. warunku poprzez weryfikację wpisu w elektronicznej bazie Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada wpis i prowadzi działalność gospodarczą.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca, wykaże, że posiada:1) aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzony przez wojewódzki urząd pracy właściwy dla siedziby Wykonawcy, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409 z późn. zm.).Wykonawca do spełnienia ww. warunku nie może korzystać z podwykonawcy.Zamawiający dokonana oceny spełniania ww. warunku poprzez weryfikację wpisu do RIS w elektronicznej bazie danych prowadzonej przez wojewódzki urząd pracy. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli instytucja szkoleniowa będzie posiadała aktualny wpis w RIS jako instytucja aktywna w 2021 r. 2) aktualny zatwierdzony przez ministra właściwego do spraw rodziny program 280 godzinnego szkolenia zgodnie z wymogiem art. 48 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi wieku do lat 3 (Dz. U. 2020 r. poz. 326, z późn. zm.). Wykonawca do spełnienia ww. warunku nie może korzystać z podwykonawcy.Zamawiający dokonana oceny spełniania ww. warunku poprzez weryfikację przedłożonej przez Wykonawcę kserokopii dokumentu poświadczonego za zgodność z oryginałem. 3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej – nie zostały określone.4 zdolności technicznej lub zawodowej:Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca: 1) wykaże wykonanie lub wykonywanie w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie – dwóch usług szkoleniowych, dla co najmniej 10 osób każde szkolenie, realizowane w oparciu o § 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym oraz dziennego opiekuna (Dz. U. z 2011 nr 69, poz. 368 z późn. zm.) wraz z podaniem wartości, dat wykonania i podmiotu, na rzecz którego usługa została wykonana oraz załączeniem dowodów, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt. 2) Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2020 r., poz. 2415). W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, co najmniej jeden z Wykonawców musi samodzielnie spełniać w pełnym zakresie ww. warunek zamówienia, poprzez wykazanie co najmniej dwóch usług szkoleniowych. Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunków w oparciu o „Wykaz na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postepowaniu” - Załącznik nr 4 do SWZ.2) będzie dysponował co najmniej siedmioma osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi uprawnienia do prowadzenia zajęć, które wspólnie zrealizują Program szkolenia.Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku w oparciu o złożony Wykaz na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 4 do SWZ. Wykaz zawierać będzie informację, który blok tematyczny, o którym mowa w § 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym oraz dziennego opiekuna (Dz. U. z 2011 nr 69, poz. 368 z późn. zm.) będzie realizować dana osoba. Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie przy udziale osób, które zostały wykazane w ww. załączniku. Wykonawca na etapie realizacji zamówienia musi dysponować taką liczbą osób zdolnych do wykonania zamówienia, aby zapewnić prawidłową oraz terminową realizację przedmiotu zamówienia i zagwarantować jego wysoką jakość. 3) będzie dysponował co najmniej 4 salami wykładowymi przystosowanymi do zajęć teoretycznych , spełniającymi wymagania OPZ. Ze względu na sytuacje epidemiologiczną oraz możliwości realizacji grup w jednym czasie , szkolenia muszą się odbywać w różnych lokalizacjach na terenie miasta Warszawy Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku w oparciu o złożony Wykaz na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 4 do SWZ.4) będzie dysponował co najmniej 20 żłobkami lub klubami dziecięcymi wpisanymi do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, o którym mowa w rozdziale 3 Rejestr żłobków i klubów dziecięcych ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 2021 r. poz. 75 z późn. zm.) celem realizacji praktyk zawodowych.Wykonawca na etapie realizacji zamówienia musi dysponować taką liczbą potencjału technicznego, aby zapewnić prawidłową oraz terminową realizację przedmiotu zamówienia i zagwarantować jego wysoką jakość.Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku w oparciu o złożony Wykaz na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 4 do SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik; Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 §2 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.b) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;c) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp - wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu stanowi Załącznik nr 5 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, lub korzystania z zasobów podmiotu udostępniającego swoje zasoby, oświadczenie o niepoleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu stanowi Załącznik nr 5a do SWZ. - Oświadczenie Wykonawcy występującego wspólnie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu stanowi Załącznik nr 5b do SWZ. - Oświadczenie podmiotu udostępniającego swoje zasoby o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu stanowi Załącznik nr 5c do SWZ. Na wezwanie Zamawiającego, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:1) aktualny zatwierdzony przez ministra właściwego do spraw rodziny program 280 godzinnego szkolenia zgodnie z wymogiem art. 48 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi wieku do lat 3 (Dz. U. 2020 r. poz. 326, z późn. zm.) – Zamawiający wymaga dołączenia kserokopii decyzji administracyjnej wydanej przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej o zatwierdzonym programie poświadczonej za zgodność z oryginałem.2) Wykaz na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postepowaniu - Załącznik nr 4 do SWZ.3) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby - dowód dysponowania zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia (art. 118 ustawy Pzp, jeśli dotyczy).Zamawiający może wezwać Wykonawców, do złożenia w wyznaczonym terminie, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych zgodnie z art. 274 ust. 2 ustawy Pzp. Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia: 1) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium w kwocie: 5 800,00 zł ( słownie : pięć tysięcy osiemset złotych 00/100), które musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.a) Wadium może być wnoszone w formach określonych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.b) W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, ustaloną kwotę należy wpłacić na konto Zamawiającego o numerze 43 1030 1508 0000 0005 5004 3033 w CitiBanku Handlowym. Zamawiający nie dopuszcza wpłaty wadium w pieniądzu do kasy Urzędu. Dowód wniesienia wadium w pieniądzu musi zawierać w rubryce „tytułem” sformułowanie „wadium w sprawie nr 2/2021”. UWAGA! Za termin wniesienia wadium w formie pieniądza zostanie przyjęty termin uznania rachunku bankowego Zamawiającego.c) W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 ustawy Pzp, Wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej. d) Beneficjentem takich dokumentów jest Miasto st. Warszawa - Urząd Pracy m.st. Warszawy, 04-111 Warszawa ul. Grochowska 171B. e) Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności określonej w art. 98 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.f) Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. g) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2–4, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, w przypadkach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp - wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu stanowi Załącznik nr 5 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, lub korzystania z zasobów podmiotu udostępniającego swoje zasoby, oświadczenie o niepoleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców;Oświadczenie Wykonawcy występującego wspólnie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu stanowi Załącznik nr 5b do SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiana postanowień Umowy może nastąpić w szczególności w przypadkach, gdy: 1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy; wówczas Strony dokonają niezwłocznie zmiany Umowy w zakresie wymaganym przepisami;2) niezbędna jest zmiana sposobu wykonania zobowiązania, o ile zmiana taka jest konieczna w celu prawidłowego wykonania Umowy;3) niezbędna jest zmiana terminu realizacji Umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających realizację Umowy w wyznaczonym terminie;4) niezbędna jest zmiana osób przewidzianych do realizacji Umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających realizację Umowy. Zastosowanie ma pkt 18.2. OPZ;5) niezbędna jest zmiana miejsca realizacji Umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających realizację Umowy w wyznaczonym miejscu. Zastosowanie ma pkt 19.9. OPZ;6) nastąpi zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, o którym mowa w Załączniku do Umowy. Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy nie może mieć wpływu na prawidłowy przebieg usługi, ani powodować podwyższenia jej kosztu. Postanowienia dotyczą Wykonawcy, który będzie realizował zamówienie przy udziale podwykonawcy;7) nastąpi wprowadzenie podwykonawcy do realizacji Umowy. Wykonawca przestawi wówczas oświadczenie o podwykonawcy wskazujące jego nazwę i adres siedziby;8) dotrzymanie przez Wykonawcę istotnych postanowień Umowy nie jest możliwe ze względu na działanie siły wyższej;9) inne przypadki nie wymienione powyżej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-16 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formul;arza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-16 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-05-15

2021-04-08 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.