eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Płock › Wymiana nawierzchni na dwóch kortach tenisowych i boisku wielofunkcyjnym na Stadionie Miejskim w Płocku, przy ul. Sportowej 3Ogłoszenie z dnia 2021-04-08

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00029670 z dnia 2021-04-08

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wymiana nawierzchni na dwóch kortach tenisowych i boisku wielofunkcyjnym na Stadionie Miejskim w Płocku, przy ul. Sportowej 3

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 366071611

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Celebry Papieskiej 1

1.5.2.) Miejscowość: Płock

1.5.3.) Kod pocztowy: 09-400

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL923 - Płocki

1.5.7.) Numer telefonu: 24 367 26 92

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@mosirplock.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: mosirplock.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Działalność obiektów sportowych

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wymiana nawierzchni na dwóch kortach tenisowych i boisku wielofunkcyjnym na Stadionie Miejskim w Płocku, przy ul. Sportowej 3

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1c754292-9859-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00029670

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.mosirplock.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym składanie ofert, oświadczeń, o których mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy Pzp, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub innych oświadczeń odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanych formularzy dostępnych na ePUAP (www.epuap.gov.pl) oraz udostępnionych przez miniPortal (www.miniportal.uzp.gov.pl). We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem niniejszego postępowania: MOSiR 3/2021. 2. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail: zamowienia@mosirplock.pl, szczególnie w zakresie przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień, wyjaśnień, wezwań do złożenia dokumentów oraz innych informacji.3. Adres strony internetowej: http://www.mosirplock.pl/pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Dokumenty sporządza się:a) w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach: pdf, doc, docx, odt.b) w przypadku gdy podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione jako dokumenty w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tych dokumentów (scan), opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczając zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji, wynosi 150 MB.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o. jako Zamawiający w niniejszym postępowaniu, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, że:1) administratorem danych osobowych osób uczestniczących w niniejszym postępowaniu jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o., 09-400 Płock, Pl. Celebry Papieskiej 1;2) inspektorem ochrony danych osobowych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o. jest Pan Sławomir Mańkowski, kontakt: adres e-mai: iod@mosirplock.pl, tel. 692 905 238;3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Wymiana nawierzchni na dwóch kortach tenisowych i boisku wielofunkcyjnym na Stadionie Miejskim w Płocku, przy ul. Sportowej 3”, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji;4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym, na ich wniosek, udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), dalej „Ustawa Pzp”; 5) Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, 6) obowiązek podania przez osobę fizyczną, biorącą udział w niniejszym postępowaniu, danych osobowych dotyczących bezpośrednio tej Osoby, jest wymogiem ustawowym wynikającym z określonych przepisów Ustawy Pzp, związanym z udziałem tej osoby w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy Pzp; 7) w odniesieniu do otrzymanych w toku postępowania danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;8) Osoba, podająca w prowadzonym postępowaniu swoje dane osobowe posiada:a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych,b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania i uzupełnienia, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących tej Osoby narusza przepisy RODO;9) Osobie, podającej swoje dane osobowe nie przysługuje:a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w niniejszym postępowaniu jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO („przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze”).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: MOSiR 3/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem Zamówienia jest realizacja II ETAPU inwestycji pn. „Modernizacja trzech kortów tenisowych wraz z wykonaniem ich zadaszenia trzema halami namiotowymi łukowymi wraz z zapleczem techniczno-socjalnym i infrastrukturą techniczną oraz wymiana nawierzchni na dwóch kortach tenisowych i boisku wielofunkcyjnym” - znajdujących się na terenie Stadionu Miejskiego im. Bernarda Szymańskiego w Płocku, przy ul. Sportowej 3. ETAP II polega na: „Wymianie nawierzchni na dwóch kortach tenisowych i boisku wielofunkcyjnym na Stadionie Miejskim w Płocku, przy ul. Sportowej 3”.Zakres prac II ETAPU inwestycji – realizowanych w ramach niniejszego Zamówienia, obejmuje: W zakres prac wchodzi kompleksowe wykonanie - zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową i decyzją o pozwoleniu na budowę - robót budowlanych w zakresie wymiany nawierzchni dwóch kortów tenisowych zewnętrznych i boiska wielofunkcyjnego zewnętrznego, w tym w szczególności:• wykonanie prac ziemnych, usunięcie i utylizacja istniejącej nawierzchni z mączki ceglanej na kortach tenisowych oraz nawierzchni boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej (tartanowej)• budowa dwóch kortów tenisowych i boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni akrylowej kategorii ITF3 wraz z podbudową asfaltobetonową,• dostawa i montaż wyposażenia kortów i boiska wielofunkcyjnego,• dostawa i montaż ogrodzenia panelowego i piłko chwytów wokół kortów i boiska wielofunkcyjnego z bramą techniczną (sztuk 2) i furtkami wejściowymi ( sztuk 3),• wykonanie dojść do kortów i boiska wielofunkcyjnego,• sporządzenie dokumentacji powykonawczej oraz inwentaryzacji geodezyjnej, • uzyskanie od właściwego organu administracyjnego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zrealizowanego obiektu, po złożeniu stosownego wniosku wraz z niezbędną dokumentacją wymaganą przepisami prawa.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45212221-1 - Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 84 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: cena - 100%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Wg kolejności

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.7.) Kolejność kryterium: 1

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:1) nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w art. 108 Ustawy Pzp oraz określonych przez Zamawiającego w Rozdziale VI SWZ, 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki: 1) posiadają zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – w tym zakresie Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową byli wpisani do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych i innych prowadzonych w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania,2) posiadają uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.3) pozostają w sytuacji ekonomicznej lub finansowej pozwalającej na realizację zamówienia – w tym zakresie Zamawiający wymaga aby Wykonawca: posiadał ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną w odniesieniu do jednego oraz wszystkich zdarzeń w okresie ubezpieczenia, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, w wysokości co najmniej wartości złożonej oferty; OC powinno obowiązywać przez cały okres realizacji niniejszego zamówienia,4) posiadają zdolności techniczne lub zawodowe – w tym zakresie Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że:- nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w sposób należyty oraz zgodny z przepisami prawa budowlanego, prawidłowo wykonał i ukończył przynajmniej: a) dwie (2) roboty budowlane, polegające na wybudowaniu lub przebudowie kortów tenisowych o nawierzchni akrylowej, w tym przynajmniej jednego o wartości nie niższej niż 250 000,00 zł brutto,b) jedno (1) zadanie polegające na budowie lub przebudowie boiska o nawierzchni akrylowej, o pow. co najmniej 800 m2. UWAGA: Jeżeli Wykonawca będzie powoływał się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz jw. powinien dotyczyć robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca bezpośrednio uczestniczył.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, zostanie przez Zamawiającego wezwany do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia:1. potwierdzenie posiadania zdolności do występowania w obrocie gospodarczym, (o którym mowa w R. V ust. 2 pkt 1 SWZ) – w tym celu Wykonawca prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową, zobowiązany jest przedłożyć dokument potwierdzający, że jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju lub za granicą (np. KRS, CEIDG), w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem;UWAGA: Zamawiający nie wzywa Wykonawcy do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych o ile Wykonawca wskaże w ofercie, dane umożliwiające dostęp do tych baz i potwierdzi aktualność danych zawartych w tych bazach. 2. Potwierdzenie sytuacji ekonomicznej lub finansowej, o której mowa w R. V ust. 2 pkt 3) SWZ: w tym celu Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną tego ubezpieczenia, określoną przez Zamawiającego w SWZ w R. V ust. 2 pkt 3 (w wysokości co najmniej wartości złożonej oferty)UWAGA:Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego.3. Potwierdzenie zdolności technicznej lub zawodowej (doświadczenie), o której mowa w R. V ust. 2 pkt 4), w tym celu Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć: wykaz robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy w dniach 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 ze zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. UWAGA - dot. oferty wspólnej (konsorcjum, Spółka cywilna itp.)Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub pełnomocnik umocowany do składania oświadczeń woli w imieniu każdego z Wykonawców, osobno dla każdego z Wykonawców.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

a) Certyfikat Międzynarodowej Federacji Tenisowej ITF – kategoria 3 Medium,b) Autoryzacja upoważniająca Wykonawcę do instalacji nawierzchni akrylowej w ramach przedmiotowego zadania.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

a) Certyfikat Międzynarodowej Federacji Tenisowej ITF – kategoria 3 Medium,b) Autoryzacja upoważniająca Wykonawcę do instalacji nawierzchni akrylowej w ramach przedmiotowego zadania.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) pełnomocnictwo /oryginał/ lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy przez osobę/y podpisującą/e ofertę - jeżeli uprawnienie do podpisu nie wynika bezpośrednio z zapisu w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innym właściwym rejestrze,2) w przypadku złożenia oferty wspólnej - pełnomocnictwo udzielone Liderowi – zapis zawarty w pkt.1 stosuje się odpowiednio,3) w przypadku podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach art. 118 Ustawy Pzp lub Podwykonawcy – do osoby działającej w imieniu tych podmiotów zapis zawarty w pkt. 1 stosuje się odpowiednio.4) potwierdzenie wpłaty (przelewu) wadium wnoszonego w pieniądzu lub jeżeli wadium wnoszone jest w formie gwarancji lub poręczenia – oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej w dopuszczonej przez Zamawiającego formie/formach.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wadium wynosi 9.000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych) należy je wnieść przed upływem terminu składania ofert2. Wadium może być wniesione, wg wyboru Wykonawcy, w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu,2) gwarancjach bankowych,3) gwarancjach ubezpieczeniowych4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310 ze zm.).Poręczenie/gwarancja wymienione w ust. 2, ppkt 2-4, winno zawierać stwierdzenie, że na każde pisemne żądanie Zamawiającego, wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami SWZ, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela. Koniecznym jest aby dokument gwarancji/poręczenia obejmował odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące zatrzymania wadium przez Zamawiającego.3. Wadium w formie pieniądza należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego, otwarty w PKO BP SA 31 1020 1592 0000 2502 0267 6666 w tytule wpłaty: Wadium w postępowaniu na: „Wymianę nawierzchni na dwóch kortach tenisowych i boisku wielofunkcyjnym na Stadionie Miejskim w Płocku, przy ul. Sportowej 3”.4. Wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą wpływu na rachunek Zamawiającego. 5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca przekazuje oryginał gwarancji lub poręczenia. 6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie: przy wadium w postaci gwarancji bankowych/ubezpieczeniowych, w ich treści muszą znajdować się wszystkie podmioty.7. potwierdzenie wniesienia wadium:1) pieniężnej – potwierdzenie przelewu należy załączyć do oferty.2) gwarancji lub poręczenia - oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.8. Wadium utrzymuje się do dnia upływu terminu związania ofertą z wyjątkiem, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 Ustawy Pzp. 9. Zamawiający zwraca wadium według zasad określonych w art. 98 ust. 1-5 ustawy Pzp, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:1) upływu terminu związania ofertą,2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.10. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku, zwraca wadium Wykonawcy:1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,2) którego oferta została odrzucona,3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem Wykonawcy którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia. 11. Wykonawcy, którego oferta wybrana została jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 13. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie poprzez złożenie gwarantowi/poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium.14. Zatrzymanie wadium:1) pieniężne - wraz z odsetkami, 2) w formie gwarancji/poręczenia - zamawiający występuje do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium zgodnie z art. 98 ust 6 Pzp.Przypadki zatrzymania Wadium art 98 ust. 6 pkt 2 i 3.15. Brak wadium jego wadliwe wniesienie lub nieutrzymanie do terminy związania ofertą lub złożenie wniosku o zwrot, powoduje odrzucenie oferty, które nie powoduje utraty wadium.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (konsorcjum/spółka cywilna itp.). W przypadku złożenia oferty wspólnej Wykonawcy mają obowiązek ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez pozostałych Wykonawców, wspólnie ubiegających się o zamówienie lub ich uprawnionych przedstawicieli.UWAGA: Forma udzielonego pełnomocnictwa musi spełniać wymagania takie jak forma przygotowanej oferty ( zgodnie z art. 99 § 1 kc).2) Oświadczenia, o których mowa w Rozdz. VII ust. 1 pkt 1 i 2, tj.- potwierdzające brak podstaw wykluczenia - składa każdy z Wykonawców wraz z ofertą,- potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu – składa każdy z Wykonawców w zakresie w jakim wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.3) Oferta przedstawiona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, musi być przedstawiona jako jedna oferta, od jednego Wykonawcy i spełniać następujące wymagania: a) warunek określony w ust. 2 pkt 1 (zdolność do występowania w obrocie gospodarczym) musi spełniać każdy z Wykonawców,b) warunek określony w ust. 2 pkt 3 (zdolność ekonomiczna i finansowa) musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców (Partnerów) składających ofertę wspólną, c) warunek określony w ust. 2 pkt. 4 (zdolność zawodowa, w zakresie doświadczenia) - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 4) Wykonawcy wspólnie ubiegających się o zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, wykonają poszczególni Wykonawcy.5) Wykonawcy składający ofertę wspólną, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy- zgodnie art. 445 ust. 1 Ustawy Pzp. 6) Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zostaną wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia, kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców – zgodnie z art. 59 ustawy Pzp.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonane wyłącznie za zgodą obu Stron, w formie pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.2. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w przypadkach określonych w art. 455 Ustawy Pzp oraz przewiduje możliwość dokonania w umowie następujących istotnych zmian:1) wynagrodzenia w przypadku: a) zmiany podatku VAT. Inicjatorem tej zmiany może być Zamawiający lub Wykonawca. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 7 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian,b) wystąpienia robót zamiennych, dodatkowych, zaniechanych lub zmiany zakresu realizowanych robót, jeżeli będzie to niezbędne dla prawidłowej realizacji zamówienia – po dokonaniu uzgodnień przez Strony Umowy.2) terminu wykonania umowy w przypadku:a) zmiany umowy dokonanej zgodnie z art. 455 Ustawy Pzp,b) wystąpienia robót zamiennych, zaniechanych, dodatkowych lub zmiany zakresu realizowanych robót, jeżeli będzie to niezbędne dla prawidłowej realizacji zamówienia,c) zaistnienia działań wojennych, aktów terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego lub cywilnego, wojny domowej, skażeń radioaktywnych,d) zaistnienia klęski żywiołowej, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi, bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niż pracownicy Wykonawcy lub jego Podwykonawców,e) zagrożenia epidemicznego lub wystąpienia epidemii, której skutki będą miały bezpośredni wpływ na realizację umowy,f) wystąpienia przestojów, opóźnień, utrudnień w realizacji robót budowlanych wynikających z winy Zamawiającego - o okres wynikający z przerw, opóźnień, przestojów,g) wystąpienie innych przyczyn niezależnych od woli Stron, niemożliwych do przewidzenia, mających wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w wyznaczonym terminie,3) dopuszczenia przez Zamawiającego możliwości skorzystania przez Wykonawcę z usług Podwykonawców w przypadku gdy Wykonawca na etapie składania ofert określi, że samodzielnie wykona zamówienie lub zmiany Podwykonawcy. Zmiana taka nie wymaga aneksu do umowy, a jedynie pisemnego poinformowania Zamawiającego o zmianie.3. Z uwagi na to, że niniejsza Umowa zawierana jest w okresie stanu epidemii, ogłoszonego w związku z COVID 19, Strony dopuszczają zmiany Umowy w zakresie określonym w art. 15r. ustawy z dn. 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.), w przypadku wystąpienia w okresie realizacji umowy takich sytuacji, które będą wymagały zastosowania rozwiązań, określonych w przepisach przywołanej ustawy. Dotyczy to w szczególności:- zmiany terminu wykonania umowy lub jej części lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej części,- zmiany sposobu wykonywania robót budowlanych,- zmianę zakresu świadczenia Wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia albo sposobu rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy. 4. Zmiany, o których mowa w ust. 3 powyżej, spowodowane okolicznościami związanymi z COVID-19, poprzedzone będą dokonaniem stosownych uzgodnień między Stronami niniejszej Umowy.5. W przypadku gdy Strony, z uzasadnionej przyczyny, wydłużą termin wykonania przedmiotu Umowy, nie może być on dłuższy niż czas konieczny, wynikający wprost z okoliczności stanowiących podstawę dla zmiany terminu.6. Wniosek o zmiany Umowy, z powodu okoliczności, o których mowa w niniejszym paragrafie, Wykonawca, pod rygorem utraty roszczenia o zmianę Umowy, zobowiązany jest złożyć u Zamawiającego najpóźniej w terminie 3 dni od dnia zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę do zmiany Umowy. 7. Przedłużenie terminu zakończenia robót wymaga przedłużenia ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub, jeśli nie jest to możliwe, wniesienia nowego oraz przedłużenia terminu ważności polisy odpowiedzialności cywilnej (OC).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-23 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone i opublikowane na ePUAP:/mosirplock/SkrytkaESP

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-23 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-05-22

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Wykonawca może powierzyć część zamówienia podwykonawcy.2. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej, na zasadach i w terminach określonych w Ustawie Pzp dla zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne.
2021-04-08 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.