eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bytom › Budowa chodnika przy ul. Orzegowskiej w Bytomiu w ramach środków Budżetu ObywatelskiegoOgłoszenie z dnia 2021-04-08

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00029597 z dnia 2021-04-08

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa chodnika przy ul. Orzegowskiej w Bytomiu w ramach środków Budżetu Obywatelskiego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu

1.3.) Oddział zamawiającego: MZDIM Bytom

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 240136989

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Smolenia 35

1.5.2.) Miejscowość: Bytom

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-902

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL228 - Bytomski

1.5.7.) Numer telefonu: 32 39 69 700

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@mzdim.bytom.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://mzdim-bytom.logintrade.net/rejestracja/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa chodnika przy ul. Orzegowskiej w Bytomiu w ramach środków Budżetu Obywatelskiego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-11e75233-9845-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00029597

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001880/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Budowa chodnika przy ul. Orzegowskiej w ramach środków z Budżetu Obywatelskiego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://mzdim-bytom.logintrade.net/rejestracja/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu następujących środków komunikacji elektronicznej: 1) Platformy do obsługi postępowań przetargowych, dostępnej pod adresem: https://mzdim-bytom.logintrade.net/rejestracja/; Obsługę techniczną Platformy świadczy firma Logintrade S.A. W przypadku pytań dotyczących korzystania z Platformy lub ewentualnych problemów technicznych prosimy o kontakt: pn – pt. w godz. 8.00 – 16.00, tel. +48 71 787 35 34 lub e-mail: helpdesk@logintrade.net. 2) Poczty elektronicznej: zamowienia@mzdim.bytom.pl; https://mzdim-bytom.logintrade.net/rejestracja/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Rejestracja i korzystanie z Platformy jest bezpłatne. Dokonując rejestracji Wykonawca akceptuje regulamin korzystania z Platformy. 2. Zgodnie z § 11 ust. 2 r.d.e. Zamawiający udostępnia poniżej informacje na temat specyfikacji, połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych. Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy: 2.1. dopuszczalne przeglądarki internetowe: a) Internet Explorer 8, Internet Explorer 9, Internet Explorer 10, Internet Explorer 11 b) Google Chrome 31 c) Mozilla Firefox 26 d) Opera 18 2.2. pozostałe wymagania techniczne: a) dostęp do sieci Internet b) obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest-ajax c) włączona obsługa JavaScript d) zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s e) zainstalowany Acrobat Reader f) zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java – Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy 2.3. wspierane są rozwiązania dostarczane przez firmy: a) Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej Sigillum Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. b) Centrum Obsługi Podpisu Elektronicznego Szafir Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. c) Powszechne Centrum Certyfikacji Certum firmy Asseco Data Systems S.A. d) Kwalifikowane Centrum Certyfikacji Kluczy CenCert firmy Safe Technologies S.A. 3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi 150 MB. Większe pliki zaleca się skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP) w celu nie przekroczenia w/w wielkości. Zamawiający informuje, że w oparciu o zapisy pkt 4 załącznika nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych, wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformacyjnych (t.j. Dz. U. 2017 poz. 2247 z późn. zm.) nie dopuszcza się kompresji pliku archiwum w formacie RAR. W przypadku próby zastosowania formatu kompresji RAR nie będzie możliwe jego złożenie za pomocą Platformy. 4. Dopuszczalne formaty przesyłanych danych: Zamawiający wskazuje jako format danych przesyłanych przez Wykonawcę środkiem komunikacji elektronicznych oświadczeń lub dokumentów format .pdf. Jednak Wykonawca może przygotować dokumenty i oświadczenia w każdym innym formacie określonym treścią rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1320 z poźn. zm). 5. Kodowanie i oznaczenie czasu przekazania danych: czas zapisany jest w formacie YYYY MM-DD HH:MM:SS. 6. Do połączenia używany jest szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL. Certyfikat SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Wykonawca oświadcza, że spełnia wymagania określone w art. 28, 29, 30, 32, 33 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w szczególności: a) zapewnia, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych, b) zapewnia, że dostęp do powierzonych danych osobowych mają jedynie osoby upoważnione, którym Wykonawca polecił przetwarzanie danych osobowych, c) zapewnia, że dostęp do pomieszczeń, w których przetwarzane są powierzone dane, mają jedynie osoby do tego upoważnione oraz, że dostęp do tych pomieszczeń jest nadzorowany, d) zapewnia, że systemy, aplikacje i sprzęt informatyczny wykorzystywany do przetwarzania powierzonych danych są zabezpieczone przed nieautoryzowanym ujawnieniem lub utratą powierzonych danych, e) zapewnia, że połączenie zdalnego dostępu do systemu informatycznego zabezpieczone jest szyfrowanym kanałem, f) zapewnia, że będzie współpracować z administratorem w celu realizacji praw osób, których dotyczą powierzone dane osobowe, wskazanych w Rozdziale III przytoczonego Rozporządzenia, g) zapewnia, że będzie niezwłocznie informować administratora o naruszenia ochrony danych osobowych, a także współpracować z administratorem w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązków związanych z naruszeniem ochrony danych osobowych ciążących na administratorze na podstawie przytoczonego Rozporządzenia.Wykonawca oświadcza, że prowadzi dokumentację potwierdzającą wykonywanie powyższych czynności oraz, że na żądanie administratora udostępni wskazaną dokumentację.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DNP.260.10.2021.TP2.RB

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej oraz przebudowa pasa drogowego na odcinku ul. Orzegowskiej od kompleksu garaży przy budynku nr 80 do parkingu samochodowego przy ul. Bażantowej (dz. nr 2372, dz. nr 2356) celem budowy chodnika o długości ok. 130 mb oraz szerokości 2 m jako dojście do Parku Fazaniec. 2. Przedmiot zadania obejmuje: 1) opracowanie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych w zakresie koniecznym do wykonania robót budowlanych zgodnie z zamówieniem, 2) uzyskanie stosownych do zamówienia decyzji i uzgodnień niezbędnych dla realizacji zadania, w tym decyzji Pozwolenia na budowę lub Zgłoszenia robót, decyzji wodnoprawnej i konserwatorskiej, 3) wykonanie robót budowlanych - zarurowanie rowu otwartego wraz z jego zasypaniem, odwodnienie jezdni, budowa nowego chodnika, zagospodarowanie terenów zielonych oraz profilowanie i umocnienie skarpy; zabezpieczenie ruchu pieszych, 4) wykonanie czynności odbiorowych wraz z przygotowaniem dla Zamawiającego kompletu dokumentów, w tym dokumentacji powykonawczej, 5) uzyskania dla wykonywanej inwestycji prawomocnej decyzji na użytkowanie lub uzyskania zaświadczenia o braku sprzeciwu co do użytkowania inwestycji. 3. Dokumentacja techniczna winna obejmować: 1) koncepcję projektową, 2) projekt budowlany – przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót Wykonawca winien uzyskać akceptację od Zamawiającego rozwiązań projektowych zawartych w projekcie budowlanym; 3) projekt wykonawczy branży drogowej; 4) projekt wykonawczy branży instalacyjnej; 5) przedmiar robót budowlanych; 6) STWiORB dla branż objętych zadaniem; 7) projekt czasowej organizacji ruchu. 4. Roboty drogowe winny obejmować: 1) zarurowanie rowu otwartego wraz z jego zasypaniem, 2) odwodnienie jezdni, 3) budowa nowego chodnika, 4) zagospodarowanie terenów zielonych oraz profilowanie i umocnienie skarpy; 5. Teren inwestycji jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków numer 1341/ 87 – Park Krajobrazowy „Fazaniec” oraz częściowo jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w południowej części miasta Bytomia, zwany planem „Szombierki – Zachód”. 6. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa program funkcjonalno – użytkowy stanowiący załącznik nr 5 do specyfikacji warunków zamówienia. 7. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w: 7.1. wzór umowy (załącznik nr 4) 7.2. program funkcjonalno – użytkowy (załącznik nr 5) - które stanowią załączniki do specyfikacji.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233140-2 - Roboty drogowe

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 polegających na powtórzeniu podobnych czynności.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres Gwarancji i Rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. 2. Na podstawie art. 112 ustawy p.z.p. Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 2.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 2.2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 2.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 2.4. Zdolności technicznej lub zawodowej : Wykonawca spełni warunek jeśli: a) wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zamówienia odpowiadające swoim przedmiotem robotom budowlanym będącym przedmiotem niniejszego zamówienia, co najmniej jedno zamówienie polegające na budowie lub przebudowie chodnika w ciągu drogi klasy min. „Z” o powierzchni min. 250 m2 oraz budowie lub przebudowie kanalizacji deszczowej min. fi 400 mm oraz długości min. 100 m, b) dysponuje co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej lub równoważne, posiadający doświadczenie na stanowisku (pełnienie funkcji) projektanta branży drogowej przy sporządzeniu co najmniej 2 dokumentacji projektowych dla zadań polegających na budowie lub przebudowie chodnika w ciągu drogi klasy min. ”Z”* o dł. odcinka min. 130 m, c) dysponuje co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadający doświadczenie na stanowisku (pełnienie funkcji) projektanta branży instalacyjnej przy sporządzeniu co najmniej 2 dokumentacji projektowych dla zadań polegających na budowielub przebudowie kanalizacji deszczowej lub zarurowaniu rowu rurami min. fi 400 mm oraz długości min. 100 m,d) dysponuje co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie wystarczającym do kierowania robotami instalacyjnymi w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych dla potrzeb niniejszego zamówienia,e) dysponuje co najmniej 1 osobą (kierownikiem budowy) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej – w nieograniczonym zakresie, lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SWZ.2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.3. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1 składają odrębnie:3.1. Wykonawca/każdy spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienie. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia Wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.3.2. podmiot udostępniający zasoby, na którego potencjał powołuje się Wykonawca, celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby Wykonawcy.4. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest załączyć:4.1. odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru potwierdzającego, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania,4.2. pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów opisanych w pkt. 4.1,4.3. zobowiązanie, o którym mowa w rozdziale X, pkt. 3 SWZ w przypadku polegania na zasobach podmiotu udostępniającego zasób Wykonawcy,4.4. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: a) pełnomocnictwo, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności wskazanie:- postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,- wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego pełnomocnictwa,b) oświadczenie, o którym mowa w rozdziale XI pkt 5 SWZ (Zamawiający dopuszcza złożenia tego oświadczenia na formularzu ofertowym); lub jako dodatkowy załącznik do oferty.5. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt 4.1, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.6. Zapisy pkt 4.2 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.7. Zapisy pkt 4.1, 4.2 i pkt 5 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy p.z.p. lub Podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego dokumentów potwierdzających ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, z sumą gwarancyjną co najmniej 400.000,00 zł w całym okresie trwania umowy, tj. dowodów potwierdzających bieżącą opłatę składek i/lub kontynuację polisy przedłożonej przed zawarciem niniejszej umowy. 2) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność. 3) W zakresie nieuregulowanym w niniejszym SWZ zastosowanie maja przepisy ustawy p.z.p. 4. W zakresie nieuregulowanym ustawą p.z.p. lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. 2020 poz. 2415; zwanym dalej "r.p.ś.d.") oraz przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. 2020 poz. 2452 zwanym dalej "r.d.e.")

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasadach opisanych w art. 118 - 123 ustawy p.z.p., polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Podmiot na zasoby, którego Wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy p.z.p.2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu trzeciego udostępniającego swoje zasoby na potrzeby wykonywania danego zamówienia publicznego lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ.4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt. 3, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa, w szczególności:4.1 zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;4.2 sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;4.3 czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.5. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale VII SWZ, a także zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.6. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. 8. UWAGA: Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby. 9. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w Rozdziale IX pkt. 1 SWZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, zgodnie z katalogiem dokumentów określonych w Rozdziale IX SWZ (art. 125 ust. 5 p.z.p).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Tak

6.3.1.) Adres internetowy aukcji: https://mzdim-bytom.logintrade.net/rejestracja/

6.3.2.) Opis aukcji elektronicznej:

1.Po wstępnym badaniu i ocenie ofert zgodnie z kryteriami oceny ofert i przypisaniu im punktacji, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 2. Zamawiający przeprowadzi aukcję elektroniczną w celu uzyskania nowych, obniżonych cen lub nowych wartości w zakresie niektórych elementów ofert, podlegających ocenie w ramach kryteriów oceny oferty. 3. Zamawiający przeprowadzi aukcję elektroniczną, jeżeli w danym postępowaniu zostaną złożone co najmniej 2 oferty nie podlegające odrzuceniu.4. Aukcja elektroniczna zostanie przeprowadzona przy użyciu platformy zakupowej w formie powtarzalnego procesu elektronicznego, umożliwiającego klasyfikację ofert za pomocą metod automatycznej oceny.5. Zaproszenie do udziału w aukcji zostanie wysłane drogą elektroniczną jednocześnie do wszystkich Wykonawców, którzy złożyli w danym postępowaniu oferty niepodlegające odrzuceniu.6. Aukcja elektroniczna będzie dotyczyć tylko kryterium – cena. 7. Punktacja za pozostałe kryteria, jaką otrzyma oferta, zostanie przyznana zgodnie z Rozdziałem XVIII. SWZ. Łączna punktacja będzie stanowiła sumę punktów w kryterium cena oraz w pozostałych kryteriach oceny.8. Do obliczenia wartości punktowej złożonej oferty w zakresie kryterium ceny przyjmuje się wzór wskazany w Rozdziale XVIII. SWZ.9. Od momentu otwarcia aukcji elektronicznej do momentu jej zamknięcia każdy Wykonawca może złożyć dowolną liczbę postąpień. Minimalna wysokość postąpienia zostanie określona w zaproszeniu do aukcji elektronicznej.10. Termin otwarcia aukcji dla danego postępowania zostanie podany w zaproszeniu do udziału w aukcji, jednak nie może być on krótszy niż 2 dni robocze od dnia przekazania zaproszenia.11. Informacje dotyczące parametrów wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń zostały zawarte w Rozdziale XII. SWZ.12. W toku aukcji elektronicznej wykonawcy za pomocą formularza umieszczonego na platformie zakupowej Login Trade, umożliwiającego wprowadzenie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego polaczenia z tą stroną, składają kolejne korzystniejsze postąpienia, podlegające automatycznej ocenie i klasyfikacji.13. Postąpienia, pod rygorem nieważności, składane są w formie elektronicznej.14. Aukcja zostanie zamknięta zgodnie z informacją zawartą w zaproszeniu. 15. Zamawiający zamyka aukcję elektroniczną:15.1. w terminie określonym w zaproszeniu do udziału w aukcji elektronicznej;15.2. jeżeli w ustalonym terminie nie zostaną zgłoszone nowe postąpienia;15.3. po zakończeniu ostatniego, ustalonego etapu.26. Zamawiający po zamknięciu aukcji elektronicznej dokonuje oceny ofert w oparciu o kryteria oceny ofert wskazane w ogłoszeniu o zamówieniu i w dokumentach zamówienia, z uwzględnieniem wyników aukcji elektronicznej.27. Do momentu zamknięcia aukcji elektronicznej, Zamawiający nie ujawnia informacji umożliwiających identyfikację wykonawców biorących udział w danym etapie aukcji elektronicznej.28. W przypadku, gdy awaria systemu teleinformatycznego spowoduje przerwanie aukcji elektronicznej, Zamawiający wyznacza termin kontynuowania aukcji elektronicznej na następny dzień roboczy przypadający po usunięciu awarii, z uwzględnieniem stanu ofert po ostatnim zatwierdzonym postąpieniu.29. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany jest w terminie do końca następnego dnia roboczego od momentu zakończenia aukcji do przesłania Zamawiającemu zestawienia cen jednostkowych dostosowanych do zaoferowanej podczas aukcji ceny.Uwaga: Wykonawca nie musi brać udziału w aukcji elektronicznej. W tej sytuacji złożona przez niego oferta pierwotna jest wiążąca”.

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w następującej wysokości : 2.500,00 zł 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt. 2 i 3 oraz ust. 2. Wadium powinno zostać złożone poprzez platformę do obsługi postępowań przetargowych, dostępną pod adresem: https://mzdim-bytom.logintrade.net/rejestracja/ lub poprzez pocztę elektroniczną: zamowienia@mzdim.bytom.pl.3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:3.1. pieniądzu;3.2. gwarancjach bankowych;3.3. gwarancjach ubezpieczeniowych;3.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2020 poz. 299).4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w GETIN Noble Bank O/Bytom nr rachunku 43 1560 1049 0000 9030 0026 9731 z dopiskiem "Wadium – Budowa chodnika przy ul. Orzegowskiej w ramach środków z Budżetu Obywatelskiego – DNP.260.10.2021.TP2.RB”.UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi spełniać co najmniej poniższe wymagania:5.1. musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w p.z.p., bez potwierdzania tych okoliczności;5.2. z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;5.3. powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;5.4. termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert); 5.5. w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;5.6. beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Bytom ul. Parkowa 2, 41-902 Bytom – Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom;5.7. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 p.z.p.), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);5.8. musi zostać złożone w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę poręczenia lub gwarancji.6. W przypadku wniesienia wadium w formie poręczeń lub gwarancji - wymaga się, by oryginał dokumentu został złożony przed terminem złożenia oferty. 7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 p.z.p. zostanie odrzucona.8. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa p.z.p.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.2. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, w tym oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.3. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej (o ile został sformułowany), o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy p.z.p., zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia (o ile zostały sformułowane) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.5. W przypadku, o którym mowa w pkt 3 i 4, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1.Zakazuje się zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności. 2.Dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia:1)niezależnie od wartości tej zmiany, o ile została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, w postaci jasnych, precyzyjnych i jednoznacznych postanowień umownych, które mogą obejmować postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian wysokości ceny, jeżeli spełniają one łącznie następujące warunki:a)określają rodzaj i zakres zmian,b)określają warunki wprowadzenia zmian,c)nie przewidują takich zmian, które modyfikowałyby ogólny charakter umowy;2)gdy nowy wykonawca ma zastąpić dotychczasowego wykonawcę:a)jeżeli taka możliwość została przewidziana w postanowieniach umownych, o których mowa w pkt 1, lubb)w wyniku sukcesji, wstępując wprawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy, lubc)w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców, w przypadku, o którym mowa w art. 465 ust.1 ustawy p.z.p.3)jeżeli dotyczy realizacji, przez dotychczasowego Wykonawcę, dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych, a w przypadku zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa –usług lub robót budowlanych, których nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym, o ile stały się one niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:a)zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności wyposażenia, usług lub instalacji zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,b)zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,c)wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy, a w przypadku zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa łączna wartość zmian nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy, z wyjątkiem należycie uzasadnionych przypadków; 4) jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy.3.Dopuszczalne są również zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, których łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 10% wartości pierwotnej umowy, w przypadku zamówień na usługi lub dostawy, albo 15%, w przypadku zamówień na roboty budowlane, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy.4.W przypadkach, o których mowa w ust.2, Zamawiający:1)nie może wprowadzać kolejnych zmian umowy w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy;2)po dokonaniu zmiany umowy zamieszcza ogłoszenie o zmianie umowy w BZP lub przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.5.Jeżeli umowa zawiera postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian wysokości cen, dopuszczalną wartość zmiany ceny, o której mowa w ust. 2 pkt 3 lit. c i pkt 4, lub dopuszczalną wartość zmiany umowy, o której mowa w ust. 2, ustala się w oparciu o zmienioną cenę.6.Dokonanie zmiany umowy w zakresie j/w wymaga uprzedniego złożenia na piśmie wniosku wykazującego zasadność wprowadzenia zmian i zgody stron na jej dokonanie. 7.Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają – pod rygorem nieważności – zachowania formy pisemnej w postaci aneksu z zastrzeżeniem § 3 ust. 3 i 4 umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-22 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://mzdim-bytom.logintrade.net/rejestracja/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-22 11:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-05-21

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

W przypadku skorzystania z możliwości negocjacji Zamawiający ogranicza do 3, liczbę Wykonawców, których zaprosi do negocjacji. Zamawiający zaprosi pierwszych trzech Wykonawców, którzy otrzymali kolejno trzy najwyższe liczby punktów w ramach kryteriów oceny ofert.
2021-04-08 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Roboty budowlane

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.