eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kielce › Dostawa odczynników i akcesoriów wraz z dzierżawą analizatorów do oznaczania równowagi kwasowo-zasadowej



Ogłoszenie z dnia 2022-01-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa odczynników i akcesoriów wraz z dzierżawą analizatorów do oznaczania równowagi kwasowo-zasadowej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka - Szpital Specjalistyczny w Kielcach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 290503911

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Prosta 30

1.5.2.) Miejscowość: Kielce

1.5.3.) Kod pocztowy: 25-371

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: a.cieslik@szpitalprosta.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpgin.kielce.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa odczynników i akcesoriów wraz z dzierżawą analizatorów do oznaczania równowagi kwasowo-zasadowej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6196f6e1-7a92-11ec-83b1-bea871b78b5b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00029520

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00032371/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa odczynników do oznaczania równowagi kwasowo-zasadowej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.szpitalprosta.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, z zastrzeżeniem wymogów określonych poniżej.
- przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal - dotyczy złożenia oferty wraz z dokumentami składanymi wraz z oferta przetargową,
- przy użyciu poczty elektronicznej - email: a.cieslik@szpitalprosta.pl dopuszczalna jest komunikacja również w pozostałych przypadkach (np. zadawanie pytań, składanie wyjaśnień, wzywanie do wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, uzupełnienie dokumentów itp.)
Uwaga: plik zawierający w/w dokumenty powinien mieć nazwę (firmy) wykonawcy. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego, Wykonawca powinien się posługiwać numerem sprawy określonym w SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, winien posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
12.6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP lub datę otrzymania na skrzynkę e-mail. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu, stanowiąc załącznik do niniejszej SWZ. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w postaci katalogów elektronicznych. Wykonawca składa ofertę, za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Formularz do zaszyfrowania ofert przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPor¬talu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, i adres email na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SAG ZP-03/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do siedziby Zamawiającego (Medyczne Laboratorium Diagnostyczne) odczynników, materiałów zużywalnych, materiałów kontrolnych wraz z dzierżawą analizatorów do oznaczania równowagi kwasowo-zasadowej przez okres 36 miesięcy od daty zawarcia umowy. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku nr 2 do niniejszej specyfikacji warunków zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696200-7 - Odczynniki do badania krwi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy odczynników

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu do oferty Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w Załączniku nr 3 do SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w punkcie 8.1 ppkt. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
3) Zamawiający nie wymaga złożenia przez podwykonawcę oświadczenia, o którym mowa w punkcie 8.1. ppkt. 1 SWZ w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentacji nie wynika z dokumentów rejestrowych (tj. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru), Wykonawca do oferty składa pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub podmiotu udostępniającego zasoby.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę wraz z ofertą następujących, przedmiotowych środków dowodowych:
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, należy przedłożyć:
1) Dokumenty potwierdzające, że asortyment jest dopuszczony do obrotu w Polsce zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1565).
● Certyfikat CE i/lub Deklarację zgodności,
● Dokument potwierdzający zgłoszenie i/lub wpis do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i do używania (dotyczy wyrobów objętych obowiązkiem zgłoszenia/wpisu do ww. rejestru, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami).
UWAGA! Jeżeli zgodnie z obowiązującymi przepisami oferowane w przetargu wyroby nie wymagają posiadania któregoś z ww. dokumentów – Wykonawca składa stosowne oświadczenie z zaznaczeniem, której pozycji ono dotyczy.
Prospekty, katalogi, foldery lub opisy w języku polski potwierdzające parametry techniczne oferowanych analizatorów i spełnianie wymagań technicznych stawianych przez Zamawiającego opisanych w Załączniku nr 2 do SWZ wraz z ich zaznaczeniem.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, o ile przewidział to w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje zgodnie z art. 455 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z zachowaniem formy przewidzianej w ust. 1, następujące zmiany postanowień zawartej umowy:
a) zmiany kodów (numerów katalogowych) produktów, nazwy produktów bez możliwości zmian cen jednostkowych podanych w ofercie, w przypadku aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów albo poprawienie sprawności, wydajności lub innego zwiększenia wartości dostawy dla Zamawiającego, poprzez zastąpienie dotychczasowych kodów (numerów katalogowych) lub nazwy produktów, kodem (numerem katalogowym) lub nazwą nowego produktu pod warunkiem, że parametry nowego towaru spełniają wymagania określone w SIWZ,
b) zmiany producenta przedmiotu dostawy w związku z zaprzestaniem produkcji lub dystrybucji przedmiotu dostawy pod warunkiem zaoferowania wyrobu o parametrach równorzędnych lub wyższych niż parametry przedmiotu oferty. Powyższe zmiany nie mogą skutkować zmianą cen jednostkowych podanych w ofercie i nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego,
c) dostawy produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową w przypadku wystąpienia przejściowego braku produktu z przyczyn leżących po stronie producenta, w cenie jednostkowej nie wyższej niż w umowie,
d) obniżenia wynagrodzenia o którym mowa w § 2 ust. 1, w przypadku niezamówienia całości towaru określonego w załączniku nr 1, lub w przypadku obniżenia stawek podatku od towaru i usług,
e) obniżenia cen jednostkowych towaru, o których mowa w załączniku nr 2 do umowy, także w przypadku obniżenia stawki podatku od towaru i usług,
f) zmiany terminu, o którym mowa w § 8 ust. 1, w sytuacji określonej w § 8 ust. 3 umowy.
g) zmiany wielkości i liczby opakowań w ilościach równoważnych przy zachowaniu ceny zaproponowanej w ofercie.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-01-31 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: za pośrednictwem miniportalu, skrzynka ePUAP: /ŚCMiN_SzS /domyslna

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-01-31 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-03-01

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj








Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.