eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Radom › Świadczenie usług serwisowych zapewniających prawidłowe funkcjonowanie w ruchu ciągłym urządzeń, instalacji i systemów teletechnicznych w obiektach Radomskiego Szpitala SpecjalistycznegoOgłoszenie z dnia 2021-04-08


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00029222 z dnia 2021-04-08

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług serwisowych zapewniających prawidłowe funkcjonowanie w ruchu ciągłym urządzeń, instalacji i systemów teletechnicznych w obiektach Radomskiego Szpitala Specjalistycznego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr. Tytusa Chałubińskiego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000315086

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Lekarska 4

1.5.2.) Miejscowość: Radom

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-610

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.7.) Numer telefonu: 48 3615283

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampubl@rszs.regiony.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://szpital.radom.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług serwisowych zapewniających prawidłowe funkcjonowanie w ruchu ciągłym urządzeń, instalacji i systemów teletechnicznych w obiektach Radomskiego Szpitala Specjalistycznego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-481c950f-8af7-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00029222

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00004010/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 Usługi eksploatacyjno - konserwacyjne urządzeń, instalacji i sieci niskonapięciowych i teletechnicznych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://szpital.radom.pl/zamowienie/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: (NIE DOTYCZY SKŁADANIA OFERT)1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych w ust. 9), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia.2. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej Zamawiającego: zampubl@rszs.regiony.pl.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się w załączniku nr 9 SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się w załączniku nr 9 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RSS/SZP/P-04/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

świadczenie usług serwisowych zapewniających prawidłowe funkcjonowanie w ruchu ciągłym urządzeń, instalacji i systemów teletechnicznych w obiektach Radomskiego Szpitala Specjalistycznego

4.2.6.) Główny kod CPV: 50711000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych instalacji budynkowych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

32323500-8 - Urządzenia do nadzoru wideo

32412000-4 - Sieci komunikacyjne

32412100-5 - Sieć telekomunikacyjna

35121700-5 - Systemy alarmowe

45312200-9 - Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych

50324100-3 - Usługi w zakresie konserwacji systemu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

numeracja zgodna z swz1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1.1) nie podlegają wykluczeniu na podst. art. 108, ust. 1 ustawy pzp; 1.2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: a) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie.b) Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie.c) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie.d) Zdolność techniczna lub zawodowa:d.1. Osoby skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia1) Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował min. 3 osobami:- posiadającymi uprawnienia kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji wg punktów Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 28.04.2003 ( D.U.2003, poz. 828 ze zm.) w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci: Grupa 1 pkt-y 2, 10 ( obsługa, konserwacja, remonty, montaż, pomiary), w tym min. 1 osobą posiadającą uprawnienia kwalifikacyjne w zakresie dozoru wg punktów Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 28.04.2003 ( D.U.89 poz. 828 ze zm.) w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci: Grupa 1 pkt-y 2, 10 ( obsługa, konserwacja, remonty, montaż, pomiary)- wpisanymi na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego - osobami, które ukończyły pozytywnie szkolenie w zakresie obsługi, konserwacji i administracji potwierdzone aktualnym, imiennym świadectwem/ certyfikatem/ dyplomem wystawionym przez producenta - w zakresie obsługi, konserwacji i administracji, w tym: centrala telefoniczna SILKAN serii NCP - minimum 3 osoby, system kontroli dostępu ROGER RACS5 - minimum 3 osoby, system CCTV Hikvision - minimum 3 osoby, system BMS GC5 ogrzewanie w pomieszczeniach, monitorowanie okien, sterowanie z harmonogramem systemem TV – minimum 2 osoby.Uwaga: Zamawiający dopuszcza kwalifikacje równoważne, zdobyte w innych państwach z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2020 r., poz. 220 ze zm.).d.2. Potencjał techniczny wykonawcy - warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował:  certyfikowanymi miernikami do pomiarów elektrycznych i elektronicznych certyfikowanymi miernikami do pomiaru transmisji i kategorii sieci komputerowych, elektronarzędziami do wykonywania instalacji elektrycznych i teletechnicznych, zestawami narzędzi elektromontera niezbędnymi do prowadzenia obsługi bieżącej i konserwacji przekazanych systemów teletechnicznych. drabinami bądź podestami d.3. Doświadczenie umożliwiające realizację zamówieniaWarunek ten zostanie spełniony jeśli wykonawca wykaże, iż w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał lub wykonuje przez okres co najmniej 12 miesięcy nieprzerwanie usługi serwisowe dla urządzeń i systemów niskoprądowych i teleinformatycznych (SKD, CCTV, SSWiN, Telefoniczna, Interkomowa, logiczna i sieci komputerowej) – min. 3 z wymienionych w budynkach użyteczności publicznej bądź zakładach produkcyjnych, budynkach komercyjnych itp., na kwotę min. 150 000 zł netto każda.W przypadku gdy w wykazie zamówień przedstawionym przez wykonawcę rozliczenia między wykonawcą a zamawiającym za wykonane zamówienie zostało dokonane w innej walucie niż w złotych polskich, wykonawca (do celu oceny oferty) dokona przeliczenia wartości wykonanych zamówień w innej walucie niż złoty polski na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w tabeli kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego (http://www.nbp.pl) na dzień ogłoszenia. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowana tabela kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego, należy przyjąć kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: numeracja zgodna z swz2) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencjia) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt. 2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, jeżeli aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.b) Dokumenty, o których mowa w pkt. 2) powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed jej złożeniem.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: numeracja zgodna z swz3) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy - według wzoru określonego w załączniku nr 5 do SWZ.4) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – według wzoru określonego w załączniku nr 6 do SWZ.5) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – według wzoru określonego w załączniku nr 7 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

przedmiotowe środki dowodowe nie są wymagane

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

numeracja zgodna z swz6.1.2. pełnomocnictwo dla osoby działającej na podstawie pełnomocnictwa w formie określonej w pkt. 9 SWZ.6.1.3. wypełniony formularz cenowy stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

numeracja zgodna z swz6.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o którym mowa w pkt. 6.1.1. składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia.6.4.1. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty w formie określonej w ust. 9.13 i 9.14 SWZ.6.4.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia.6.4.3. W przypadku dokonania przez Zamawiającego oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawców składających ofertę wspólną, aby przed zawarciem umowy złożyli Zamawiającemu umowę regulującej współpracę tych Wykonawców (z wyłączeniem przypadków gdy umowa została załączona do oferty).6.4.4. Przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający rozumie również wykonawców będących wspólnikami spółki cywilnej. 6.4.5. W przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, wykonawca przedstawia, wraz z oświadczeniem o którym mowa w pkt. 6.1.1) niniejszej SWZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby. 6.4.6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1) Zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w n/w przypadkach:a) zmiany stawki podatku VAT wprowadzonej przepisami prawa - może się zmienić od dnia wejścia w życie danego aktu prawnego, w takim przypadku zmieni się wartość stawki podatku VAT i ceny brutto, cena netto pozostanie bez zmian (nie dotyczy sytuacji gdy obowiązek zapłaty podatku leży po stronie Zamawiającego),b) W przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia "10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie adekwatnej zmianie, w oparciu o następujące zasady:c) W razie zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne - wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie adekwatnej zmianie, w oparciu o następujące zasady:d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowyche) W przypadku udowodnienia przez Wykonawcę zmiany kosztów związanych z realizacją zamówienia, Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia Wykonawcy nie wcześniej niż po roku obowiązywania umowy liczonego od dnia zawarcia umowy wyłącznie w oparciu o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych określony w obowiązującej na ten moment ustawie budżetowej. W takim przypadku Wykonawca, zobowiązany jest również do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy.f) Zmiany określone w pkt. a, b, c, d i e nastąpią w formie aneksu do umowy. Podpisany aneks będzie podstawą wystawienia faktury ze zmienioną kwotą wynagrodzenia.2) Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy nie dłużej jednak niż o 6 miesięcy, za zgodą obu stron.3) zmiany konta bankowego podanego przez Wykonawcę w §9 ust. 6 umowy – zmiana ta może nastąpić jedynie w formie aneksu pod rygorem nieważności.Z uwagi na ograniczoną ilość znaków w tej rubryce warunki wprowadzenia zmian określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 8 SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-16 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-16 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-05-14

2021-04-08 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.