eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczecin › Wykonanie systemu alarmowego o zagrożeniach w budynku C, D, E, F, G Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Szczecińskiego przy ulicy Krakowskiej 71-79 w SzczecinieOgłoszenie z dnia 2021-04-08

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00029087 z dnia 2021-04-08

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie systemu alarmowego o zagrożeniach w budynku C, D, E, F, G Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Szczecińskiego przy ulicy Krakowskiej 71-79 w Szczecinie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Uniwersytet Szczeciński

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001208777

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. Papieża Jana Pawła II nr 22A

1.5.2.) Miejscowość: Szczecin

1.5.3.) Kod pocztowy: 70-453

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.5.7.) Numer telefonu: +48 91 444 10 51

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kamila.zariczniak@usz.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://usz.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie systemu alarmowego o zagrożeniach w budynku C, D, E, F, G Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Szczecińskiego przy ulicy Krakowskiej 71-79 w Szczecinie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-07366a65-9834-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00029087

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/usz

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/usz

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Środkiem komunikacji elektronicznej w niniejszym postępowaniu jest:a) Platforma, dostępna pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/usz i formularz Wyślij wiadomość (dostępny na stronie postępowania).Uwaga! Komunikat Wyślij wiadomość nie służy do składania ofert.b) przetargi@usz.edu.pl w sytuacjach awaryjnych np. nie działania Platformy. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.2. Zaleca się, aby komunikacja z Wykonawcami odbywała się tylko na Platformie, a nie za pośrednictwem email.3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych opisane zostały w Regulaminie Platformy.4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy na Platformie został podany w instrukcji dla Wykonawców.5. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość”, po którym pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.6. Zamawiający rekomenduje przesyłanie danych w formatach dopuszczalnych odpowiednimi przepisami prawa: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystywanie jednego z formatów: .zip .7Z.7. Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.8. Oświadczenie na podstawie art. 125 ust. 1 składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.9. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.10. Forma dokumentów zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: A-ZP.381.21.2021.KZ

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie systemu alarmowego o zagrożeniach w budynku C, D, E, F, G Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Szczecińskiego przy ulicy Krakowskiej 71-79 w Szczecinie

4.2.6.) Główny kod CPV: 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert według przyjętych kryteriów (1%=1pkt):Kryterium 1 będzie obliczone za pomocą następującego wzoru:Cena brutto = [(Cn : Cb) x 60 %] x 100gdzie:Cn - cena najniższa (brutto)Cb - cena wynikająca z oferty badanej (brutto)Maksymalną ilość punktów w obrębie kryterium otrzyma oferta z najniższą ceną.Kryterium 2 będzie obliczone za pomocą następującego wzoru:Gwarancja = [(Gb : Gn) x 20%] x 100, gdzie:Gb - okres gwarancji i rękojmi w ofercie badanejGn - najdłuższy oferowany okres gwarancji i rękojmiMaksymalną ilość punktów w obrębie kryterium uzyska oferta z najdłuższym oferowanym okresem gwarancji.UWAGA:Maksymalna liczba 20 punktów, zostanie przyznana za udzielenie 60 miesięcznej lub dłuższej gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia. W przypadku zaoferowania gwarancji i rękojmi dłuższej niż 60 miesięcy, do oceny kryterium będzie brany okres 60 miesięcy. Minimalny okres gwarancji i rękojmi – 36 miesięcy. Zaoferowanie krótszego okresu gwarancji i rękojmi lub brak informacji spowoduje odrzucenie oferty. Okres gwarancji i rękojmi muszą być tożsame.Kryterium 3 będzie obliczone za pomocą następującego wzoru:Termin wykonania = [(Tn : Tb) x 20 %] x 100gdzie:Tn - najkrótszy termin wykonania przedmiotu zamówieniaTb - termin wykonania przedmiotu zamówienia w ofercie badanej Maksymalną liczbę punktów w obrębie kryterium uzyska oferta z najkrótszym oferowanym terminem wykonania.Uwaga: W przypadku zaoferowania terminu wykonania krótszego niż 90 dni, do oceny kryterium będzie brany termin 90 -dniowy. Maksymalny termin realizacji – 120 dni. Zaoferowanie dłuższego terminu wykonania, lub brak informacji w zakresie terminu wykonania w ofercie spowoduje odrzucenie oferty. Termin musi być podany w dniach kalendarzowych, licznych od dnia zawarcia umowy.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin realizacji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

zdolności technicznej lub zawodowej: Minimalny poziom zdolności:Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną o wartości co najmniej 200 000,00 złotych brutto (słownie złotych brutto: dwieście tysięcy), polegającą na wykonaniu systemu alarmowego w budynku lub budynkach.W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców w całości. Ponadto Zamawiający wymaga, by wykonawca wykazał, iż dysponuje lub będzie dysponował zespołem osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, spełniających poniższe wymagania:  Jedną osobą na stanowisku Kierownika Robót branży elektrycznej która wykaże, iż posiada uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, oraz  Jedną osobą na stanowisku Kierownika Robót branży telekomunikacyjnej, która wykaże, iż posiada uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń, oraz  Jedną osobą posiadającą certyfikat szkolenia CNBOP z zakresu projektowania, montażu i konserwacji systemów sygnalizacji pożaru oraz świadectwo kwalifikacyjne „D” w zakresie eksploatacji urządzeń do 1kV (lub więcej), pkt 2 i 10

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;b) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 PZP, oraz w art. 109 ust. 1 pkt 5, 7-10 PZP

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: ) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;d) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych:a) w przypadku, gdy oferta obejmuje rozwiązania równoważne rozwiązaniom opisywanym w dokumentacji projektowej w zakresie rozwiązań, materiałów, urządzeń, innych elementów, do oferty należy dołączyć ich zestawienie, zgodnie z załącznikiem nr 1a do SWZ (załącznikiem nr 1 do formularza oferty) wraz z dowodami świadczącymi o równoważności – zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozdziale 1, Dział III pkt. 9 SWZ, z którego będzie wynikało, że oferowane roboty budowlane spełniają określone wymagania wskazane przez zamawiającego w dokumentacji projektowej.2. Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 1, lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.3. Przepisu pkt. 2 nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

jw.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Ofertę sporządza się w języku polskim się na Formularzu Ofertowym – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:a) w przypadku, gdy oferta obejmuje rozwiązania równoważne rozwiązaniom opisywanym w dokumentacji projektowej w zakresie rozwiązań, materiałów, urządzeń, innych elementów, do oferty należy dołączyć ich zestawienie, zgodnie z załącznikiem nr 1a do SWZ wraz z dowodami świadczącymi o równoważności.b) oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale 1, Dział VIII pkt. 1 ppkt 1 SWZ;c) zobowiązanie innego podmiotu oraz jego oświadczenie, o których mowa w Rozdziale 1 Dział VIII pkt. 1 ppkt 1 i 2 SWZ (jeżeli dotyczy);d) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy);e) przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale 1, Dział IV SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

zgodnie z SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

2. Zmiana umowy nastąpić może w następujących sytuacjach:1) w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT od towarów i usług;2) w przypadku wystąpienia okoliczności bezwzględnie od Wykonawcy niezależnych, powodujących, że nie jest możliwe dochowanie terminów określonych w umowie lub harmonogramie. Okoliczności, o których mowa powyżej muszą być przez Wykonawcę udowodnione na piśmie przekazanym Zamawiającemu na co najmniej 7 dni przed danym terminem, określonym w zawartej umowie lub załączonym do niej harmonogramie. Zmiana terminu nie może przekraczać 75% terminu realizacji wskazanego w umowie. W takim przypadku termin może zostać odpowiednio przedłużony o czas, jaki jest niezbędny dla wykonania obowiązku umownego;3) w przypadku gdy Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy. Zamawiający przewiduje także możliwość zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy w następujących sytuacjach:1) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych, jeżeli konieczność wprowadzenia tych zmian pojawiła się dopiero w trakcie realizacji Umowy. Rozliczenie robót zamiennych nastąpi kosztorysem różnicowym, który stanowić będzie różnicę pomiędzy kosztorysem zaniechanych robót podstawowych, a kosztorysem robót zamiennych. 2) Gdy nastąpi konieczność zmiany zakresu Przedmiotu Umowy - wykonania prac dodatkowych, wynikających z czynników zewnętrznych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, w tym konieczność uwzględnienia wpływu innych przedsięwzięć i działań powiązanych z przedmiotem niniejszej Umowy. 3) gdy nastąpi konieczność rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części Przedmiotu Umowy. Zmiany mogą dotyczyć zakresu wykonywanych prac, zmian dokumentacji i zmniejszenia wynagrodzenia o kwoty odpowiadające cenie robót, z których Zamawiający rezygnuje, ustalone na podstawie cen jednostkowych Kosztorysu zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 2.dokładnie określono w SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-26 11:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/usz

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-26 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-05-25

2021-04-08 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.