eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Chrzanów › Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku przy ulicy Marcina Borelowskiego nr 1 w Chrzanowie, celem przystosowania go do potrzeb Państwowej Szkoły Muzycznej w Chrzanowie.Ogłoszenie z dnia 2022-01-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku przy ulicy Marcina Borelowskiego nr 1 w Chrzanowie, celem przystosowania go do potrzeb Państwowej Szkoły Muzycznej w Chrzanowie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Janiny Garści

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000276819

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Mickiewicza 12

1.5.2.) Miejscowość: Chrzanów

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-500

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@psm-chrzanow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://psm-chrzanow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku przy ulicy Marcina Borelowskiego nr 1 w Chrzanowie, celem przystosowania go do potrzeb Państwowej Szkoły Muzycznej w Chrzanowie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-93332b46-7a27-11ec-83b1-bea871b78b5b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00029039

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00029026/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku, zlokalizowanego przy ulicy Marcina Borelowskiego nr 1 w Chrzanowie, celem przystosowania go do potrzeb Państwowej Szkoły Muzycznej w Chrzanowie.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielnie zamówienia komunikacja między zamawiającym
a wykonawcami odbywać będzie się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal w systemie ePUAP oraz (za wyjątkiem składania ofert) poczty elektronicznej sekretariat@psm-chrzanow.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy zamawiającym,
a Wykonawcami odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal - Formularza do komunikacji.
We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem zamawiający
i wykonawcy posługują się numerem referencyjnym: ZP.271.1.2022.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez wykonawcę za pośrednictwem miniPortalu - Formularza do komunikacji jako załączniki, zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail: sekretariat@psm-chrzanow.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Janiny Garści w Chrzanowie, ul. Mickiewicza 12 32-500 Chrzanów.
2) Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a RODO Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Kontakt
z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: iodo@psm-chrzanow.pl lub pod nr tel. 32 623 38 51.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4) Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Dane będą następnie przechowywane w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej, a w przypadku zamówień dofinansowanych ze środków zewnętrznych – przez okres trwałości projektu.
5) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
6) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7) Posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8) Nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. Wykonawca jest zobowiązany wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.1.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zamówienia pn. Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku po Szkole Podstawowej, zlokalizowanego przy ulicy Marcina Borelowskiego nr 1 w Chrzanowie, celem przystosowania go do potrzeb Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Janiny Garści w Chrzanowie.
2. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w formule „zaprojektuj i wybuduj”.
3. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
4. Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej:
1) Opracowanie dokumentacji projektowej rozumianej jako zbiór dokumentów, na podstawie której realizowana będzie Inwestycja, która obejmuje w szczególności:
a) Projekt budowlany,
b) Projekty wykonawcze,
c) Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ),
d) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWIORB),
e) Inne decyzje, uzgodnienia, warunki techniczne, opinie i inne dokumenty niezbędne
do wykonania robót budowlanych,
f) Przedmiary robót,
g) Kosztorys inwestorski,
h) Materiał wytworzony przez Wykonawcę w toku postępowania przetargowego na roboty budowlane,
i) Inne wymagane przepisami prawa dokumenty;
2) Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę (i/lub rozbiórkę) oraz/lub dokonanie skutecznych zgłoszeń budowy/rozbiórki/robót budowlanych.

5. Wymagania dotyczące realizacji inwestycji
1) Inwestycja powinna być realizowana:
• na podstawie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę lub na podstawie dokonanych, skutecznych zgłoszeń,
• na podstawie zatwierdzonej przez organy administracyjne oraz Zamawiającego dokumentacji projektowej,
• zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wiedzą techniczną,
• z zachowaniem zasad BHP.
2) Wykonawca jest zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działania w zakresie:
• organizacji robót,
• zabezpieczenie osób trzecich,
• ochrony środowiska,
• warunków BHP,
• zabezpieczenia terenu robót,
• zabezpieczenia ciągów komunikacyjnych przyległych do terenu robót, od następstw ich prowadzenia.
3) Wszystkie wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać wymagania polskich przepisów prawa, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry.

6. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia, zakres prac oraz sposób i warunki realizacji określają ogólne warunki umowy oraz program funkcjonalno-użytkowy (dalej zwany również „PFU”) wraz z załącznikami.
7. Zaleca się aby przed sporządzeniem oferty Wykonawca zapoznał się z terenem, którego dotyczy przedmiot zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71420000-8 - Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 19 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród ważnych ofert złożonych
w postępowaniu, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ:
2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert oraz ich wagą:
Kryterium Cena (C) 60%
Kryterium Okres gwarancji (G) 40%
1) W kryterium I liczba przyznanych punktów dla poszczególnych ofert będzie obliczona zgodnie z poniższym wzorem:

Cena oferty najniższej
---------------------------- x 60 pkt = ilość punktów dla danej oferty
Cena oferty badanej

Maksymalnie wykonawca może uzyskać 60 pkt w niniejszym kryterium.
2) W kryterium II liczba przyznanych punktów dla poszczególnych ofert będzie obliczona zgodnie z poniższym wzorem:
Okres gwarancji badanej oferty
--------------------------------------------------- x 40 pkt = ilość punktów dla danej oferty
Najdłuższy zaoferowany okres gwarancji
(max. 60 miesięcy)

W kryterium II wykonawca może uzyskać max 40 pkt
Minimalny okres gwarancji wymagany przez zamawiającego – 36 miesięcy.
Maksymalny okres gwarancji wymagany przez zamawiającego – 60 miesięcy.
W przypadku gdy wykonawca zaoferuje w ofercie okres gwarancji krótszy niż minimalny wymagany przez zamawiającego to jego oferta zostanie odrzucona.
W przypadku zaoferowania przez wykonawcę większej liczby miesięcy okresu gwarancji niż maksymalny wymagany przez zamawiającego, zamawiający przyzna ofercie maksymalną liczbę punktów, przy czym do umowy przyjęty będzie okres gwarancji podany w ofercie.
W przypadku nie wypełnienia (nie wskazania) przez wykonawcę w formularzu oferta (załącznik nr 1 do SWZ pkt 4) okresu gwarancji, zamawiający uzna, że wykonawca zaproponował minimalny okres gwarancji tj. 36 miesięcy.
3. Maksymalna liczba punktów, możliwych do uzyskania przez Ofertę, będąca sumą wszystkich kryteriów wynosi 100. Każda oferta nieodrzucona zostanie oceniona wg kryteriów opisanych w pkt 1 i otrzyma liczbę punktów (S) obliczoną wg wzoru S=C+G.
4. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów S obliczonych wg wzoru opisanego w pkt 4.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Lp. Stanowisko Kwalifikacje (uprawnienia)
1 Projektant w specjalności architektonicznej uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej
2 Projektant w specjalności konstrukcyjno-budowlanej uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
3 Projektant w specjalności sanitarnej uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
4 Projektant w specjalności elektrycznej uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
5 Kierownik budowy uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
6 Kierownik robót sanitarnych uprawnienia budowlane do kierowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
7 Kierownik robót elektrycznych uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

Przez posiadanie uprawnień budowlanych wymaganych prawem dla osób uczestniczących
w realizacji zamówienia, rozumie się uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji
w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.). Uprawnienia budowlane (nazwy specjalności i ich zakresy) będą rozpatrywane zgodnie z przepisami regulującymi nadawanie uprawnień budowlanych w dacie ich nadania. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.), samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych (ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 roku, poz. 220 z późn. zm.).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

. Oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:
1) Formularz OFERTA – załącznik nr 1 do SWZ,
2) Wypełniony załącznik nr 2 do SWZ, stanowiący oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 oraz 117 ust. 4 ustawy Pzp dotyczące odpowiednio:
a) wykonawcy;
b) każdego ze wspólników konsorcjum (w przypadku składania oferty wspólnej) oraz każdego ze wspólników spółki cywilnej;
c) podmiotów „trzecich”, czyli podmiotów, na zasoby których powołuje się wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, oraz przesłanek wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
3) Zobowiązania podmiotów udostępniających zasoby na które wykonawca będzie się powoływał w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zgodnie z art. 118 ust. 3 ustawy Pzp musi złożyć wraz z ofertą zobowiązania ww. podmiotów do oddania mu do dyspozycji tych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia albo inne podmiotowe środki dowodowe potwierdzające, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zgodnie z art. 118 ust. 4 ustawy Pzp zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, którego wzór załącznik nr 3 do SWZ, musi potwierdzać, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz musi określać w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
4) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).
Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie, ustanowione do reprezentowania wykonawcy/ów ubiegającego/ych się o udzielenie zamówienia publicznego.
W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. konsorcjum) wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 10 000,00 zł

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawca, żaden ze wspólników konsorcjum (w przypadku składania oferty wspólnej),żaden
ze wspólników spółki cywilnej ani żaden podmiot, na którego zasoby powołuje się wykonawca w
celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu nie może podlegać wykluczeniu z
postępowania na podstawie żadnej z przesłanek, o których mowa w art. 108 ust.1ustawy Pzp.2.
Wypełniony załącznik nr 2 do SWZ, stanowiący oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.
1ustawy Pzp dotyczące odpowiednio: a) wykonawcy; b) każdego ze wspólników konsorcjum (w
przypadku składania oferty wspólnej) oraz każdego ze wspólników spółki cywilnej; c) podmiotów
„trzecich”, czyli podmiotów, na zasoby których powołuje się wykonawca w celu spełnienia
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w SWZ oraz przesłanek wykluczenia z
postępowania, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1pkt 4
.3.Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy). Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio
wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie
wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy, to do oferty należy
dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie,
ustanowione do reprezentowania wykonawcy/ów ubiegającego/ych się o udzielenie zamówienia
publicznego. W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców(tzw.
konsorcjum) wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty
należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania
oświadczeń woli każdego ze wspólników.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zakres zmian umowy został określony w załączniku nr 4 do SWZ, tj. we wzorze umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-02-08 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-02-08 15:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-03-09

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.