eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Świlcza › Rozbudowa budynku OSP o dobudowę windy wraz z budową przyłącza wodociągowego i wewnętrznej instalacji energii elektrycznej w Trzcianie



Ogłoszenie z dnia 2021-04-07

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00029025 z dnia 2021-04-07

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Rozbudowa budynku OSP o dobudowę windy wraz z budową przyłącza wodociągowego i wewnętrznej instalacji energii elektrycznej w Trzcianie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi zamawiający centralny

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Świlcza

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690582140

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Świlcza

1.5.2.) Miejscowość: Świlcza

1.5.3.) Kod pocztowy: 36-072

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.7.) Numer telefonu: 17 8670135

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@swilcza.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.swilcza.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa budynku OSP o dobudowę windy wraz z budową przyłącza wodociągowego i wewnętrznej instalacji energii elektrycznej w Trzcianie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b6da63ad-97c1-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00029025

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00003142/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.9 Wykonanie dobudowy windy przy budynku OSP Trzciana

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_swilcza

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Składanie ofert (w tympełnomocnictwa, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, inne dokumenty składającesię na ofertę, o których mowa w SWZ i ustawie): Ofertę należy złożyć w sposób przewidziany w sekcjiIII.3.6. ogłoszenia. Ofertę wraz z załącznikami należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem:https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_swilcza (patrz: sekcja VIII.8.2 ogłoszenia) 2. Sposóbkomunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert): W postępowaniu oudzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególnościskładanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień, podmiotowych środków dowodowych orazprzekazywanie informacji (innych niż wskazanych w pkt. 1) odbywa się elektronicznie zapośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail). Adres poczty elektronicznej do komunikacjiWykonawców z Zamawiającym (email): przetargi@swilcza.com.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Oferty(w tym pełnomocnictwa, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy , inne dokumentyskładające się na ofertę, o których mowa w SWZ i ustawie):1) Wykonawca zamierzający wziąć udział wpostępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi zarejestrować (zalogować) się na Platformiei postępować zgodnie z instrukcjami dostępnymi u dostawcy rozwiązania informatycznego podadresem: https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_swilcza. Ofertę wraz z załącznikami należy przesyłaćdrogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_swilcza. W formularzuoferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres poczty elektronicznej (e-mail), na którymprowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.2) Zamawiający informuje, żeinstrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków owyjaśnienie treści SWZ, składania ofert, wielkości przesyłanych plików, odbierania dokumentówelektronicznych, zmiana lub wycofanie oferty oraz innych czynności podejmowanych w niniejszympostępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronieinternetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje3) ofertę sporządza się,pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisemzaufanym lub podpisem osobistym;4) w celu złożenia oferty należy zarejestrować (zalogować) się naPlatformie i postępować zgodnie z instrukcjami dostępnymi u dostawcy rozwiązania informatycznegopod adresem: https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view5) jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierająinformacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celuutrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku,wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”;6)do oferty należy dołączyć dokumenty wymagane w ustawie oraz w SWZ, w formie elektronicznej lub wpostaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następniezaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę;7) oferta może być złożona tylko do upływu terminuskładania ofert;8) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonaćzmiany ani wycofać złożonej oferty;9) dane postępowanie można wyszukać na Liście wszystkichpostępowań pod adresem: https://platformazakupowa.pl ze strony głównej z zakładki Postępowania lubpod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_swilcza klikając opcję Postępowania.2. Sposóbkomunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert)1) w postępowaniu oudzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami w szczególnościskładanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień, podmiotowych środków dowodowych orazprzekazywanie informacji (innych niż wskazanych w ust. 1 odbywa się elektronicznie za pośrednictwempoczty elektronicznej (e-mail) lub poprzez Platformę, dostępną pod adresem:https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_swilcza2) we wszelkiej korespondencji związanej z niniejszympostępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP) lub numeremreferencyjnym nadanym przez zamawiającego;3) adres poczty elektronicznej do komunikacjiWykonawców z Zamawiającym (e-mail): przetargi@swilcza.com.pl;4) za datę przekazania oświadczeń,wniosków, zawiadomień, podmiotowych środków dowodowych oraz informacji (innych niż wskazanychw pkt 1 przyjmuje się datę ich przekazania na platformie -https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_swilcza lub wpłynięcia na adres poczty elektronicznejwskazany w pkt 3;

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osóbfizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takichdanych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), dalej „RODO”, informuję, że:􀀁􀀁 administratorem Pani/Panadanych osobowych jest Gmina Świlcza, 36-072 Świlcza 168; tel.: 17 8670100, fax: 17 8670157, email:ug.swilcza@intertele,pl;􀀁􀀁 inspektorem ochrony danych osobowych u zamawiającego jak wyżejjest Pan Daniel Panek, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – biuro@mpls.com.pl;􀀁􀀁 Pani/Panadane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanymz przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej ....", numer referencyjny: RGI.271.9.2021, prowadzonym w trybie podstawowym;􀀁􀀁odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostaniedokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dn. 11 września 2019 r. –Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;􀀁􀀁 Pani/Panadane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dniazakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;􀀁􀀁 obowiązek podania przez Panią/Panadanych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonymw przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówieniapublicznego;konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;􀀁􀀁 w odniesieniudo Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,stosowanie do art. 22RODO;􀀁􀀁 posiada Pani/Pan:– na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu dodanych osobowych Pani/Pana dotyczących*;– na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowaniaPani/Pana danych osobowych** ;– na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratoraograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18ust. 2 RODO***;– prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdyuzna Pani/Pan,że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisyRODO;􀀁􀀁 nie przysługuje Pani/Panu:– w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo dousunięcia danych osobowych;– prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20RODO;– na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyżpodstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;􀀁􀀁 wprzypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego, zuprawnienia,o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, zamawiający może żądać od osobywystępującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwylub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;􀀁􀀁 Zamawiający udostępnia daneosobowe, o których mowa wart. 10 RODO, w celu umożliwienia korzystania ze środków ochronyprawnej, o których mowa w dziale IX ustawy, do upływu terminu na ich wniesienie;􀀁􀀁 przysługujePani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzaniePani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jestUrząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Patrz: sekcja III 3.15 ogłoszenia: * Wyjaśnienie:W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1– 3 RODO,wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą,wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podanianazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; ** Wyjaśnienie: Skorzystanie przezosobę,której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowaw art.16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia anizmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym zustawą.Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia dosprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może naruszaćintegralności protokołu postępowania oraz jego załączników; *** Wyjaśnienie: Prawo do ograniczeniaprzetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystaniaze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi naważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. W postępowaniuo udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust.1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania;

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RGI.271.9.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej o dobudowę windy w celu dostosowania dla potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową wraz z budową przyłącza wodociągowego i budową wewnętrznej instalacji energii elektrycznej na dz. nr ewid. 1236/3 1233/1, 1233/2 położonych w miejscowości Trzciana, gmina Świlcza w zakresie:1) rozbiórki:a) parter i piętro,b) elewacja wschodnia – budynek istniejący,c) opaska,d) wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórek;2) szyb windy – budowa:a) konstrukcja żelbetowa i stalowa – szyb windy,b) posadzka i izolacja ścian wewnątrz,c) konstrukcja i pokrycie dachu – szyb windy,d) strop i izolacja,e) izolacja ścian windy poniżej gruntu,f) malowanie,g) elewacja – szyb windy,h) montaż urządzeń – winda,i) budynek istniejący wewnątrz i dylatacja,j) zagospodarowanie działki;3) przyłącz wodociągowy,4) przeniesienie grzejnika,5) elektryka.Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja Warunków Zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45223100-7 - Montaż konstrukcji metalowych

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45262310-7 - Zbrojenie

45262311-4 - Betonowanie konstrukcji

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45432210-9 - Wykładanie ścian

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi za wady

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, tzn. Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej trzy roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie, modernizacji lub remoncie budynku o wartości brutto minimum 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) każda z tych robót budowlanych;Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą wykazać, że warunek udziału w postępowaniu jak wyżej – spełnia jeden z wykonawców samodzielnie lub łącznie (kumulatywnie) wszyscy/ kilku wykonawców wchodzących w skład grupy wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.W przypadku wykonawców rozliczających się w innej walucie niż PLN (polski złoty), przeliczenia walut należy dokonać według tabeli kursów średnich opublikowanych przez Narodowy Bank Polski w dniu wykonania zamówienia przez wykonawcę, a jeżeli w tym dniu kursów nie ogłoszono, to według kursów ostatnio przed tą datą ogłoszonych.W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, tzn. wykonawcy którzy dysponują:1) 1 osobą posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń (lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie obowiązujących wcześniej przepisów). W przypadku wykonawców zagranicznych dopuszcza się kwalifikacje równoważne do wymaganych zdobyte w innych państwach, uznane w myśl art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333);2) 1 osobą posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń (lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie obowiązujących wcześniej przepisów). W przypadku wykonawców zagranicznych dopuszcza się kwalifikacje równoważne do wymaganych zdobyte w innych państwach, uznane w myśl art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333);3) 1 osobą posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ogranczeń (lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie obowiązujących wcześniej przepisów). W przypadku wykonawców zagranicznych dopuszcza się kwalifikacje równoważne do wymaganych zdobyte w innych państwach, uznane w myśl art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333).W/w osoby fizyczne muszą posiadać uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie obowiązujących wcześniej przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych dopuszcza się kwalifikacje równoważne do wymaganych zdobyte w innych państwach, uznane w myśl art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333).Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą wykazać, że warunek udziału w postępowaniu jak wyżej – spełnia jeden z wykonawców samodzielnie lub łącznie (kumulatywnie) wszyscy/ kilku wykonawców wchodzących w skład grupy wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału wpostępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, zamawiający żąda następującychpodmiotowych środków dowodowych:1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż wokresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz zpodaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty tezostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostaływykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumentysporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeliwykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inneodpowiednie dokumenty;2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówieniapublicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz zinformacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówieniapublicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dodysponowania tymi osobami;3) w odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia (rozdz. IXSWZ) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościachtych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Wprzypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzieleniezamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika które roboty wykonają poszczególniwykonawcy.2. Wykaz podmiotowych środków dowodowych wymaganych przez zamawiającego odwykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniającychzasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy:Wykonawca, który polega na zdolnościachpodmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającegozasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub innypodmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będziedysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Określono w SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych);2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu; 2) gwarancjach bankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych;4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto Banku Spółdzielczego w Głogowie Młp. Oddział w Świlczy nr rachunku 92 9159 1023 2005 5000 0026 0074 z dopiskiem: „Wadium - nr postępowania RGI.271.9.2021”. UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie p.z.p. 2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert); 5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Świlcza.7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 p.z.p.), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 p.z.p. zostanie odrzucona.7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 p.z.p.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, zobowiązani sąustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia alboreprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wzwiązku z tym wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązanisą dołączyć do oferty pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do ichreprezentowania. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawcówoświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy składa wraz z ofertą oddzielnie każdy zwykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 3. W odniesieniu do warunkówdotyczących doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogąpolegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty, do realizacji których tezdolności są wymagane. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym wykonawcywspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z któregowynika które roboty wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie wformie pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony, podrygorem nieważności.2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunkudo treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem art. 455p.z.p. oraz art. 3 umowy.3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartejumowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, wprzypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, w zakresie:1)zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowane:a) warunkamiatmosferycznym i uniemożliwiającymi prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób isprawdzeń,dokonywanie odbiorów lub inne czynniki zewnętrzne i niemożliwe do przewidzeniawydarzenia które będą miały wpływ na termin realizacji umowy;b) zmianami będącyminastępstwem działania organów administracji, w szczególności:– przekroczeniem zakreślonychprzez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.,–odmową wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń,– zmianąprzepisów powodujących uzyskanie dokumentów, które te przepisy narzucają lubpowodujących konieczność innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia;c)natrafieniem przez Wykonawcę na urządzenia podziemne uprzednio niezinwentaryzowane lubniewypały.niewybuchy. wykopalisk i archeologiczne;d) klęskami żywiołowymi;e) odmiennymi odprzyjętych w dokumentacji technicznej warunkami geologicznymi (kategorie gruntu, kurzawka,głazy narzutowe itp.) skutkującymi niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowyprzy dotychczasowych założeniach technologicznych;f) odmiennymi od przyjętych wdokumentacji technicznej warunkami terenowymi, w szczególności istnieniem podziemnych sieciinstalacji,urządzeń, nie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych (fundamenty. ścianyszczelne itp.)skutkującymi niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przydotychczasowych założeniach technologicznych lub materiałowych;g) odmiennym, od przyjętychw dokumentacji technicznej, stanem istniejącym remontowanej / przebudowywanej konstrukcji -możliwym do stwierdzeń a dopiero po odkopaniu / odsłonięciu, a skutkującym korektami wprojekcie.2) zmian osobowych; 3) materiałów. parametrów technicznych. technologii wykonaniarobót budowlanych,sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy;4) pozostałych zmian:a)zmiana obowiązującej stawki VAT; dopuszcza się możliwość sporządzenia aneksu do umowyuwzględniającego zmianę wartości wynagrodzenia umowy z tego tytułu;b) ....5) realizacjidodatkowych robót budowlanych nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały sięniezbędne do jego wykonania ...Informacje dotyczące zakresu i rodzaju zmian umowy orazwarunki ich wprowadzenia zostały określone w §21 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 4do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-23 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć za pośrednictwem platformy pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_swilcza

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-23 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-05-22

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Do sekcji III.3.6.2) ogłoszenia: Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopiedokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pomocą poczty elektronicznej,na wskazany w pkt 2.2 adres e-mail. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musibyć zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagańtechnicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej wpostępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie(Dz. U. z 2020 poz. 2452) orazrozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23grudnia 2020 r. w sprawiepodmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich możeżądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415);1. Zamawiający zawiera umowę wsprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłaniazawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.2. Zamawiający może zawrzeć umowę wsprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli wpostępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylkojedną ofertę.3. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będziezobowiązany przed podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonaniaumowy (jeżeli jego wniesienie było wymagane) w wysokości i formie określonej w Rozdziale XXSWZ.4. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się oudzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy wsprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.5.Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przezZamawiającego.
2021-04-07 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj








Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2020

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.