eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Wykonanie i zakup wybranych zdjęć: część I - prezentujących projekty beneficjentów POIiŚ; część II - prezentujących projekt ochrony przeciwpożarowejOgłoszenie z dnia 2021-04-07

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00029009 z dnia 2021-04-07

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykonanie i zakup wybranych zdjęć: część I – prezentujących projekty beneficjentów POIiŚ; część II – prezentujących projekt ochrony przeciwpożarowej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: CENTRUM KOORDYNACJI PROJEKTÓW ŚRODOWISKOWYCH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 140738585

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kolejowa 5/7

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-217

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 223187082

1.5.8.) Numer faksu: 223187098

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pzp@ckps.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.ckps.lasy.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie i zakup wybranych zdjęć: część I – prezentujących projekty beneficjentów POIiŚ; część II – prezentujących projekt ochrony przeciwpożarowej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ced2cca0-9793-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00029009

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Niniejsze zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko./ pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/ckps

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/ckps zwanej dalej Platformą.Szczegółowe informacje dotyczące przyjętego w postępowaniu sposobu komunikacji, znajdują się w rozdziale III podrozdziale 1 niniejszej SWZ. Instrukcja korzystania z systemu stanowi załącznik nr 4_1 do SWZ, Regulamin Platformy stanowi załącznik 4_2 do SWZ.Uwaga! Przed przystąpieniem do składania oferty wykonawca jest zobowiązany zapoznać się z Instrukcją korzystania z Platformyzakupowej oraz Regulaminem Platformy (załącznik nr 4_1 i 4_2 do SWZ). Instrukcja i Regulamin zostały zamieszczone także bezpośrednio na ww. Platformie (https://platformazakupowa.pl/pn/ckps)

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W niniejszym postępowaniu komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ckps2) Informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej:- Wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej, zostały opisane w Regulaminie Internetowej Platformy zakupowej platformazakupowa.pl Open Nexus Sp. z o.o., zwanym dalej Regulaminem na Platformie. - Sposób porządzenia, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 70 Ustawy. 5. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie oraz zobowiązuje się, korzystając z Platformy, przestrzegać postanowień Regulaminu. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za Pośrednictwem Platformy wynosi 150 MB.Za datę: - przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie Platformy poprzez kliknięcie przycisku „Złóż ofertę” w drugim kroku i wyświetlaniu komunikatu, że oferta została złożona.- zawiadomień, dokumentów lub oświadczeń elektronicznych, podmiotowych środków dowodowych lub cyfrowego odwzorowania podmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji sporządzonych pierwotnie w postaci papierowej, przyjmuje się datę kliknięcia przycisku „Wyślij wiadomość”, po czym pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.3) Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy przekazywać za pośrednictwem Platformy. Korespondencję uważa się za przekazaną w terminie, jeżeli dotrze do zamawiającego przed upływem wymaganego terminu. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania wiadomości elektronicznej.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZ.270.19.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 135769,22 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie profesjonalnych i atrakcyjnych zdjęć z 9 projektów realizowanych przez beneficjentów w ramach środków otrzymanych z Funduszy Europejskich, których wdrażaniem zajmuje się CKPŚ oraz przeniesienie autorskich praw majątkowych i praw zależnych do łącznie 135 zdjęć (średnio po 15 zdjęć z każdej sesji), wraz z ich profesjonalną postprodukcja/obróbką graficzną (m.in. korekta kolorów i ostrości, kadrowanie, retusz w wybranym stylu, przygotowanie zdjęć do druku).

4.2.6.) Główny kod CPV: 79960000-1 - Usługi fotograficzne i pomocnicze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta, która przedstawiać będzie najkorzystniejszy bilans kryteriów: cena i doświadczenie

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta, która przedstawiać będzie najkorzystniejszy bilans kryteriów: cena i doświadczenie

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

wykonanie profesjonalnych i atrakcyjnych zdjęć na cele promocji projektu PPOŻ oraz przeniesienie autorskich praw majątkowych i praw zależnych do łącznie 115 zdjęć, wraz z ich profesjonalną postprodukcją/obróbką graficzną (m.in. korekta kolorów i ostrości, kadrowanie, retusz w wybranym stylu, przygotowanie zdjęć do druku).

4.2.6.) Główny kod CPV: 79960000-1 - Usługi fotograficzne i pomocnicze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta, która przedstawiać będzie najkorzystniejszy bilans kryteriów: cena i doświadczenie

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta, która przedstawiać będzie najkorzystniejszy bilans kryteriów: cena i doświadczenie

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunek/warunki udziału w postępowaniu dotyczący/-e:1) zdolności technicznej lub zawodowej:Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek jeżeli a) w zakresie części I wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje) co najmniej 3 usługi polegające na wykonaniu lub sprzedaży zdjęć o tematyce przyrodniczej (co najmniej 5 w każdej usłudze), z zastrzeżeniem iż usługi te winny być wykonane przez osobę, którą wykonawca skieruje do realizacji zamówienia i której doświadczenie (publikacje) będą oceniane w ramach kryterium oceny ofert.b) w zakresie części II wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje) co najmniej 3 usługi polegające na wykonaniu lub sprzedaży zdjęć z zakresu: fotografii krajobrazu, fotografii budowli i pojazdów (wnętrza, fasady etc.) lub fotografii reportażowej (co najmniej 10 zdjęć w każdej usłudze) , z zastrzeżeniem iż usługi te winny być wykonane przez osobę, którą wykonawca skieruje do realizacji zamówienia i której doświadczenie (publikacje) będą oceniane w ramach kryterium oceny ofert.Uwaga: W przypadku usług, które są w trakcie trwania (dot. świadczeń okresowych lub ciągłych), Wykonawca musi wykazać, że zrealizował już usługę w wymienionym zakresie i potwierdzić jej należytą realizację stosownym dowodem. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W przypadku posługiwania się przez wykonawcę cudzym potencjałem wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:- wykazu usług wykonanych (odpowiednio dla części, na którą Wykonawca składa ofertę), a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy, zgodnie z załącznikiem nr 7_1 i 7_2 do SWZ (odpowiednio dla części, na którą Wykonawca składa ofertę).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Oferta składana jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ.2. Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2 do SWZ) w zakresie wskazanym w rozdziale II podrozdziałach 7 i 8 SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane podmiotowe środki dowodowe, wskazane w rozdziale II podrozdziale 9 pkt 2 SWZ.3. Oświadczenie składane jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.4. Oświadczenie składają odrębnie:- wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;- podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się wykonawca, celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby wykonawcy;5. Do oferty wykonawca załącza również: a) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, chyba że Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, a Wykonawca w Formularzu Oferty wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów w odniesieniu do Wykonawcy, Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie, jak również w odniesieniu do podmiotów udostępniających zasoby; w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności ww. dokumentów pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.b) Pełnomocnictwoc) Zobowiązanie podmiotu trzeciego• Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:- zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;- sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;- czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega, (w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia), zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.e) Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa – w sytuacji, gdy oferta lub inne dokumenty składane w toku postępowania będą zawierały tajemnicę przedsiębiorstwa, wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzega, że nie mogą być one udostępniane, oraz wykazuje, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.f) Wykaz osób składany w celu oceny oferty z zastosowaniem kryterium – doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, zgodnie z załącznikiem nr 3_1 i 3_2 do SWZ (odpowiednio dla części, na którą Wykonawca składa ofertę).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden spełnia warunek dotyczący uprawnień, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień niniejszej umowy w postaci uzasadnionego wydłużenia terminu realizacji usługi, w szczególności:a) w przypadku uzasadnionego braku możliwości podjęcia decyzji w zakresie wyboru zdjęć przez Zamawiającego w związku z nieobecnością osób decydujących o ich wyborze. Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu o czas nieobecności osób uprawnionych do wyboru zdjęć (potwierdzenie pisemnie pod rygorem nieważności).b) w przypadku zaistnienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających/utrudniających wykonanie przedmiotu umowy, w szczególności: ciągłego opadu deszczu na terenie danej lokalizacji w terminie planowanej realizacji zdjęć lub zachmurzenia uniemożliwiającego wykonanie zdjęć przy słonecznej pogodzie. Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu do czasu zaistnienia warunków atmosferycznych umożliwiających wykonanie przedmiotu umowy, nie dłużej jednak niż o 14 dni. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia wydruków z ogólnodostępnych serwisów meteorologicznych potwierdzających zaistnienie opisanych wyżej warunków atmosferycznych w danych dniach. c) w przypadku choroby Wykonawcy, w sytuacji gdy wykonane zostały już zdjęcia we wskazanych lokalizacjach i do realizacji pozostała ich postprodukcja. Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu o maksymalnie 30 dni. 3. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień niniejszej umowy w postaci zmiany miejsc realizacji usługi (więcej niż 1 zmiana przewidziana w OPZ i umowie) na inną uzgodnioną przez Strony, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, przykładowo w przypadku:a) okoliczności związanych z pandemią COVID-19 (np. niedostępność osób kontaktowych w nadleśnictwach/ u beneficjentów, gwałtowne szerzenie się wirusa w danym regionie),b) niewykonywania wyznaczonych do sfotografowania działań lub braku obiektów do sfotografowania w czasie umożliwiającym należyte wykonanie usługi w okresie obowiązywania niniejszej umowy,c) warunków pogodowych uniemożliwiających lub utrudniających wykonanie zdjęć w jedynym możliwym terminie w danym miejscu,

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-16 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć na Platformie, na której prowadzone jest postępowanie.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-16 12:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-05-15

2021-04-07 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2020

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.