eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zakopane › "Przebudowa, rozbudowa i remont konserwatorski wraz z infrastrukturą techniczną budynku Muzeum Palace" - filii Muzeum Tatrzańskiego"Ogłoszenie z dnia 2022-01-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Przebudowa, rozbudowa i remont konserwatorski wraz z infrastrukturą techniczną budynku Muzeum Palace” – filii Muzeum Tatrzańskiego”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MUZEUM TATRZAŃSKIE IM.DRA TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000278385

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Krupówki 10

1.5.2.) Miejscowość: Zakopane

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-500

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@muzeumtatrzanskie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://muzeumtatrzanskie.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Przebudowa, rozbudowa i remont konserwatorski wraz z infrastrukturą techniczną budynku Muzeum Palace” – filii Muzeum Tatrzańskiego”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a49c8a6a-7911-11ec-83b1-bea871b78b5b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00028915

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00023657/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 „Przebudowa, remont konserwatorski wraz z infrastrukturą techniczną budynku Muzeum Palace - filii Muzeum Tatrzańskiego”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

„Utworzenie Muzeum Palace” w ramach poddziałania 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 2020.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://muzeumtatrzanskie.pl/aktualnosci/zamowienia_publiczne/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Tak

3.3.) Informacje na temat sposobu udostępnienia zastrzeżonych dokumentów zamówienia

Wykonawca chcąc uzyskać powyższe dokumenty zobowiązany jest zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o udostępnienie tego załącznika oraz przesłać podpisany przez upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy osobę (osoby) oświadczenie, którego wzór stanowi Załącznik nr 10 do SWZ. Wniosek oraz oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim należy przesłać za pośrednictwem email: zp@muzeumtatrzanskie.pl. Wykonawca zobowiązany jest podpisać powyższe oświadczenie kwalifikowanym podpisem elektronicznym wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie.
Udostępnienie powyższego dokumentu, nastąpi drogą elektroniczną w archiwum „rar” z hasłem. Powyższe archiwum wraz z hasłem zostaną przesłane Wykonawcy drogą elektroniczną lub zostaną nagrane w siedzibie Zamawiającego na nośnik dostarczony przez Wykonawcę niezwłocznie po złożeniu przez Wykonawcę ww. oświadczenia.

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1.Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie p.z.p., odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
2.Dokumenty i oświadczenia wskazane w SWZ sporządza się w postaci elektronicznej w ogólnie dostępnych formatach danych w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznych, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3.Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują:
1)drogą elektroniczną: zp@muzeumtatrzanskie.pl;
2)poprzez Platformę, dostępną pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Stały dostęp do sieci Internet;
2) Platforma działa w systemie Windows, Mac i Linux.
3) Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych:
a) specyfikacja połączenia - Formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2,
b) format danych oraz kodowanie miniPortal - Formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8,
c) oznaczenia czasu odbioru danych – miniPortal - wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy,
d) integracja z systemem ePUAP jest wykonana w wykorzystaniem standardowego mechanizmu ePUAP.
e) w przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do Zamawiającego, ESP Zamawiającego automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego Poświadczenia Odbioru czyli Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP), które jest powiązane z wysyłanym dokumentem. W UPP w sekcji „Dane poświadczenia” jest zawarta informacja o dacie doręczenia.
f) system dostępny jest za pośrednictwem następujących przeglądarek internetowych: Microsoft Internet Explorer od wersji 11.0, Mozilla Firefox od wersji 15, Google Chrome od wersji 20, Microsoft Edge.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1.administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem.
2.administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@muzeumtatrzanskie.pl; telefon 799-186-893.
3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4.odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 p.z.p.
5.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 p.z.p. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6.obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych p.z.p., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7.w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8.posiada Pani/Pan:
a)na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b)na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą p.z.p. oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c)na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d)prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9.nie przysługuje Pani/Panu:
a)w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b)prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c)na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ADM.270-1/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujących zadanie pn.:
„Przebudowa, rozbudowa i remont konserwatorski wraz z infrastrukturą techniczną budynku Muzeum Palace” – filii Muzeum Tatrzańskiego” w ramach projektu pod nazwą „Utworzenie Muzeum Palace” w ramach poddziałania 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 2020.
Adres inwestycji dla zadania: Muzeum Palace, Tytusa Chałubińskiego 7, 34-500 Zakopane (budynek wpisany do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków decyzją z dnia 31 maja 2000 r. pod nr A-738).

2. Zakres przedmiotu zamówienia w szczególności obejmuje:
a) kompleksowy remont konserwatorski z przebudową i rozbudową;
b) wykonanie prac remontowych wewnętrznych i zewnętrznych budynku;
c) wymianę instalacji;
d) rozbiórkę;
e) budowę nowej klatki schodowej;
f) wykonanie konstrukcji;
g) zagospodarowanie terenu wraz z zielenią i małą architekturą;
h) remont wnętrz ze zmianą funkcji projektowanych pomieszczeń, koordynacja/przygotowanie kluczowych elementów pod montaż aranżacji wystaw (wyjścia gniazd elektrycznych, ewentualne wnęki etc.);
i) wyposażenie wnętrz;
j) wykonanie dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacji powykonawczej obiektu;
k) wykonanie innych czynności wynikających z SWZ i załączników do niej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39100000-3 - Meble

39150000-8 - Różne meble i wyposażenie

45212311-9 - Roboty budowlane w zakresie galerii sztuki

45212313-3 - Roboty budowlane w zakresie muzeów

45212320-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów wystawiania sztuki

45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45312000-7 - Instalowanie systemów alarmowych i anten

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę, spośród ważnych ofert złożonych w postępowaniu, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowe doświadczenie kierownika budowy (koordynatora) (D)

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja jakości (G)

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym lecz Zamawiający nie precyzuje szczególnych warunków uczestnictwa w tym zakresie;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów lecz Zamawiający nie precyzuje szczególnych warunków uczestnictwa w tym zakresie;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 600.000,00 zł.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który w okresie ostatnich 7 (siedmiu) lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 roboty budowlane o wartości nie mniejszej niż 4 500 000 zł brutto, każda, w tym:
− przynajmniej jedno zadanie (jedną robotę budowlaną) obejmowało budowę, przebudowę lub remont budynku o kubaturze min. 3000 m3, obejmujące swoim zakresem roboty w branży konstrukcyjno-budowlanej, instalacji c.o., wod-kan, klimatyzacji i elektrycznej;
− przynajmniej jedno zadanie (jedna robota budowlana) obejmowała budowę, przebudowę lub remont budynku wpisanego do rejestru zabytków o kubaturze min. 3000 m3, obejmujące swoim zakresem wielobranżowe roboty budowlane;
b) O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który dysponuje lub będzie dysponował, co najmniej następującymi osobami:
− osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy (koordynatora), spełniającą, co najmniej następujące wymagania:
 posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;
 posiadająca co najmniej 18 miesięczne doświadczenie polegające na udziale w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury, zgodnie z art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 710 ze zm.)
− osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót elektrycznych, spełniającą, co najmniej następujące wymagania:
 posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
 posiadająca, co najmniej 18 miesięczne doświadczenie polegające na udziale w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury, zgodnie z art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 710 ze zm.)
− osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót sanitarnych, spełniającą co najmniej następujące wymagania:
 posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
 posiadająca, co najmniej 18 miesięczne doświadczenie polegające na udziale w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury, zgodnie z art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 710 ze m.)

UWAGA: Osoby wymienione powyżej powinny posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019r. poz. 831) oraz ustawą z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 768 ze zm.), albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Zamawiający, określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów Prawa Budowlanego oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1646 ze zm.)

Zamawiający dopuszcza łączenie powyższych funkcji, pod warunkiem posiadania przez kandydata kwalifikacji i doświadczenia odpowiadających wymaganiom stawianym przez Zamawiającego w Rozdziale VIII pkt. 2. 4) b) tiret 1 – 3.

Powyżej wskazane osoby będą skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 p.z.p., sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
2) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 p.z.p., o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 4 do SWZ;
3) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p. w zakresie odnoszącym się do braku podstaw do wykluczenia z postępowania wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1 - 4, 6 oraz w art. 109 ust. 1 pkt 5,7 p.z.p. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 9 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem, odpowiednio do warunku określonego w Rozdziału VIII pkt. 2.3. SWZ.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w niniejszym punkcie, Wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego ww. warunku udziału w postępowaniu.
2) wykaz robót budowlanych odpowiadających opisowi warunku określonemu Rozdziale VIII pkt. 2.4. lit. a) SWZ wykonanych w okresie ostatnich 7 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz, których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 5 do SWZ.
3) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego zgodnie z Rozdziałem VIII pkt. 2.4. lit. b) SWZ, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób stanowi Załącznik nr 8 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100);
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 p.z.p.
3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku: ING Bank Śląski S.A. o numerze 80 1050 1722 1000 0023 7222 7302 z dopiskiem "Wadium - nr postępowania (ADM.270-1/2022).
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w p.z.p., bez potwierdzania tych okoliczności;
2) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest Zamawiający;
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 p.z.p.), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
8) musi zostać złożone w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę poręczenia lub gwarancji.
6. W przypadku wniesienia wadium w formie:
1) pieniężnej - zaleca się, by dowód dokonania przelewu został dołączony do oferty;
2) poręczeń lub gwarancji - wymaga się, by oryginał dokumentu został złożony wraz z ofertą.
7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 p.z.p. zostanie odrzucona.
8. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 p.z.p.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza dokonanie następujących zmian Umowy:
1) zmiana terminu realizacji Umowy,
2) zmiana sposobu wykonania zobowiązania, w tym wykonania robót zamiennych czy zmiany technologii wykonania robót,
3) zmiana w zakresie podwykonawstwa,
4) ograniczenie zakresu realizowanych robót w związku z ujawnieniem się ich zbędności w trakcie trwania Umowy,
5) zmiany ceny,
6) zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją Przedmiotu umowy,
7) w sytuacjach określonych w art. 455 ust. 1 i ust. 2 Ustawy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-02-04 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-02-04 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-03-05

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:
1) w art. 108 ust. 1 p.z.p

2. Zamawiający nie żąda odbycia przez Wykonawcę obligatoryjnej wizji lokalnej, o której mowa w art. 131 ust. 2 pkt. 1 p.z.p. Zamawiający informuje, iż umożliwi zainteresowanym Wykonawcom odbycie wizji lokalnej w dniu 25.01.2022. r. (początek o godz. 10:00) - miejsce spotkania: teren inwestycji. Powyższa wizja lokalna ma charakter fakultatywny. Podczas ww. wizji przedstawiciele Zamawiającego nie będą udzielać odpowiedzi na zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na zapytania będą udzielane zgodnie z art. 284 p.z.p. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest zwrócić się pisemnie (z min. 1 - dniowym wyprzedzeniem) do przedstawiciela Zamawiającego na adres email: zp@muzeumtatrzanskie.pl w dniach od poniedziałku do piątku, od godz. 8.00 do godz. 16.00 o możliwość uczestnictwa w wizji.

3. Ofertę składa się na formularzu ofertowym – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ. Wraz z formularzem ofertowym Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2 a do SWZ),
2) oświadczenie Wykonawcy o poleganiu na zasobach podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy) (Załącznik nr 2 b do SWZ),
3) zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia Wykonawcy zasobów (jeżeli dotyczy) (Załącznik nr 3 a do SWZ),
4) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania (jeżeli dotyczy) (Załącznik nr 3 b do SWZ),
5) pełnomocnictwo do podpisywania w imieniu Wykonawcy oferty (jeżeli dotyczy),
6) oświadczenie, o którym mowa w pkt. 10 d) Załącznika nr 1 do SWZ z treści którego podział obowiązków Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz Wykonawców prowadzących działalność w postaci spółek cywilnych (art. 117 ust. 1 p.z.p.),
7) dokument potwierdzający wniesienie przez Wykonawcę wadium,
8) wypełnioną tabelę elementów scalonych sporządzoną zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 11 do SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.