eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczecin › "Usługa zabezpieczenia medycznej działalności bieżącej oraz procesu medycznego szkolenia żołnierzy zawodowych jednostek oraz instytucji wojskowych będących na zaopatrzeniu 15 WOG w Szczecinie."Ogłoszenie z dnia 2022-01-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Usługa zabezpieczenia medycznej działalności bieżącej oraz procesu medycznego szkolenia żołnierzy zawodowych jednostek oraz instytucji wojskowych będących na zaopatrzeniu 15 WOG w Szczecinie.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 15 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 320987895

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Narutowicza

1.5.2.) Miejscowość: Szczecin

1.5.3.) Kod pocztowy: 70-231

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.5.7.) Numer telefonu: 261454925

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 15wo.przetargi@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.15wog.wp.mil.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Usługa zabezpieczenia medycznej działalności bieżącej oraz procesu medycznego szkolenia żołnierzy zawodowych jednostek oraz instytucji wojskowych będących na zaopatrzeniu 15 WOG w Szczecinie.”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d230504e-79f6-11ec-beb3-a2bfa38226ab

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00028824

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/15wog

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/15wog

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgonie z zapisami SWZ pkt. 8

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych została określona w rozdziale 3 SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych została określona w rozdziale 3 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 09-ZP-01-22-12

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa zabezpieczenia medycznej działalności bieżącej oraz procesu medycznego szkolenia żołnierzy zawodowych jednostek oraz instytucji wojskowych będących na zaopatrzeniu 15 WOG w Szczecinie, z podziałem na części zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.
Szczegółowy opis warunków zamówienia zawierają także projektowane postanowienia przyszłej umowy (załącznik nr 4 do SWZ ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 85121000-3 - Usługi medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Do 70 % wartości brutto zamówienia podstawowego.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa zabezpieczenia medycznej działalności bieżącej oraz procesu medycznego szkolenia żołnierzy zawodowych jednostek oraz instytucji wojskowych będących na zaopatrzeniu 15 WOG w Szczecinie, z podziałem na części zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.
Szczegółowy opis warunków zamówienia zawierają także projektowane postanowienia przyszłej umowy (załącznik nr 4 do SWZ ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 85121000-3 - Usługi medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Do 70 % wartości brutto zamówienia podstawowego.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa zabezpieczenia medycznej działalności bieżącej oraz procesu medycznego szkolenia żołnierzy zawodowych jednostek oraz instytucji wojskowych będących na zaopatrzeniu 15 WOG w Szczecinie, z podziałem na części zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.
Szczegółowy opis warunków zamówienia zawierają także projektowane postanowienia przyszłej umowy (załącznik nr 4 do SWZ ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 85121000-3 - Usługi medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Do 70% wartości brutto zamówienia podstawowego.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

zdolności technicznej i zawodowej; w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej i zawodowej:
 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował: osobami, posiadającymi wymagane kwalifikacje zawodowe (aktualne uprawnienia) oraz pojazdami uprzywilejowanymi niezbędnymi do wykonywania zamówienia:
 dla części 1: minimum 2 zespołami medycznymi;
 dla części 2: minimum 2 zespołami medycznymi;
 dla części 3: minimum 1 zespołem medycznym.
Przy czym Zamawiający wymaga, aby w skład jednego zespołu medycznego wchodził: 1 ambulans posiadający wyposażenie reanimacyjne, 1 kierowca ambulansu, 1 lekarz.
Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia w zakresie kilku części winni wykazać, że dysponują zespołami medycznymi będącymi sumą zespołów medycznych tych części np. dla części 2 i 3 minimum 3 zespoły medyczne.
 W odniesieniu do zdolności zawodowej: Wykonawca wykaże (na załączniku nr 8 do SWZ), że dysponuje lub będzie dysponować osobami, posiadającymi wymagane kwalifikacje zawodowe, uprawnienia niezbędne do wykonywania zamówienia tj.
 dla części 1:
 Co najmniej 2 osoby – lekarz (prawo wykonywania zawodu /numer/);
 Co najmniej 2 osoby – kierowca ambulansu (aktualne zezwolenie do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi).
 dla części 2:
 Co najmniej 2 osoby – lekarz (prawo wykonywania zawodu /numer/);
 Co najmniej 2 osoby – kierowca ambulansu (aktualne zezwolenie do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi).
 dla części 3:
 Co najmniej 1 osoba – lekarz (prawo wykonywania zawodu /numer/);
 Co najmniej 1 osoba – kierowca ambulansu (aktualne zezwolenie do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi).
Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia w zakresie kilku części winni wykazać, że dysponują taką liczbą osób, która będzie sumą liczby osób dla tych części np. dla części 2 i 3 – minimum 3 lekarzy i 3 kierowców ambulansu.
 W odniesieniu do zdolności technicznej: Wykonawca wykaże (na załączniku nr 7 do SWZ), dysponuje lub będzie dysponować pojazdem uprzywilejowanym z obsadą. Pojazdy sanitarne powinny być oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wszystkie pojazdy muszą posiadać ważny przegląd techniczny.
 dla części 1: minimum 2 pojazdy uprzywilejowane;
 dla części 2: minimum 2 pojazdy uprzywilejowane;
 dla części 3: minimum 1 pojazd uprzywilejowany.
Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia w zakresie kilku części winni wykazać, że dysponują taką liczbą pojazdów uprzywilejowanych, która będzie sumą liczby pojazdów dla tych części np. dla części 2 i 3 minimum 3 pojazdy.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana według formuły spełnia/nie spełnia, na podstawie przedłożonych przez wykonawcę dokumentów wskazanych w pkt. 7 SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 7.4. Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 273 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający nie będzie wymagał złożenia w niniejszym postępowaniu podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia. Zamawiający brak podstaw wykluczenia z postępowania oceni na podstawie wstępnego oświadczenia wykonawcy.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 7.2. Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie wstępne o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 5 do SWZ), o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy Pzp, w zakresie wskazanym przez zamawiającego w rozdziale 5 i 6 SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

7.10. Dokumenty składające się na ofertę:
a) Formularz ofertowy – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ, (dokument nie podlega uzupełnieniu),
b) Formularz cenowy załącznik nr 3, 3a, 3b , służący do celów rozliczeń finansowych, stanowiący załącznik do umowy (dokument nie podlega uzupełnieniu),
c) Oświadczenie wstępne o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełnienia warunków w postępowaniu w zakresie wskazanym w Rozdziale 5 i 6 SWZ – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ,
d) Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy - jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów. Warunek ten dotyczy również odpowiednio osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego oraz podwykonawców. Pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania ofert. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego (jeżeli dotyczy),
e) Przedmiotowo środki dowodowe (jeżeli dotyczy),
f) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli dotyczy),
g) Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w formie innej niż pieniądz.(jeśli dotyczy),

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

5.3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego (tzw. konsorcja lub spółki cywilne). W takim przypadku wykonawcy powinni:
1) Ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich lub reprezentowania i zawarcia umowy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty (oryginał w postaci elektronicznej podpisany w formie elektronicznej przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, lub elektroniczna kopia dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.
2) Złożyć wspólną ofertę według niniejszej SWZ, przy czym dokumenty dotyczące własnej firmy, a w szczególności:
a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału i oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
b) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu art. 108 ust.1 pkt.5 ustawy Pzp,
c) odpis z właściwego rejestru,
składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie (w formie elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym).
Oświadczenie o spełnianiu warunków oraz braku podstaw do wykluczenia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w zakresie w jakim wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
Pozostałe dokumenty i oświadczenia (np. formularz oferty, formularz cenowy) składa pełnomocnik w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności i zostaną wprowadzone do umowy aneksem na warunkach uzgodnionych przez strony.
2. Zmiany do Umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, mogą zostać wprowadzone działając zgodnie z dyspozycją przepisu art. 455 ustawy PZP w przypadków wystąpienia poniższych sytuacji:
a) Zamawiający dopuszcza zmiany podyktowane zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, w tym zmiany ustawowej stawki VAT. Wartość należnego wynagrodzenia zostanie skorygowana o wartość należnego podatku poprzez dodanie do wartości netto wartości należytego podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisów prawa. Wartość netto pozostanie bez zmian.
b) Zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy wynikające ze zmniejszenia zakresu realizacji usługi w przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z części przedmiotu umowy z powodu zaistnienia okoliczności organizacyjnych i formalnych, a także zmiany uwarunkowań prawnych, bądź zmian organizacyjnych struktur zamawiającego. W takiej sytuacji wynagrodzenie wykonawcy zostanie pomniejszone o wartość usługi wyłączonej z realizacji zamówienia.
c) Zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy wynikające ze zmniejszenia zakresu realizowanej usługi, w przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z części przedmiotu umowy, w sytuacji o której mowa w § 9 ust.1 pkt 1 i 2.
d) Zmiany terminu realizacji usługi w sytuacji wystąpienia siły wyższej, przy czym termin ten oznacza wydarzenia zewnętrzne, nieprzewidziane, nieoczekiwane i poza kontrolą stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu, przy czym strona może się powołać na zaistnienie siły wyższej tylko wtedy, gdy poinformuje o jej wystąpieniu w formie pisemnej drugą stronę w ciągu 5 dni od dnia jej zaistnienia. Brak zawiadomienia drugiej strony o wystąpieniu siły wyższej, spowoduje brak możliwości powołania się na nią jako przyczyna zwolnienia z odpowiedzialności za niewykonanie usługi. Termin realizacji usługi może zostać wydłużony o czas uniemożlwiający wykonie usługi.
e) Zmiany w zakresie podwykonawców, wskazanych w ofercie do realizacji części zamówienia, z zastrzeżeniem, że jeśli Wykonawca powoływał się na spełnienie warunków udziału w postępowaniu na zasadach określonych w art. 118 ust.2 ustawy PZP, nowo wskazany podwykonawca nie podlega wykluczeniu i wykaże spełnienie tych warunków.
3. Okoliczności, opisane w ust.2, należy zgłosić Zamawiającemu w formie pisemnej w terminie 7 dni od ich wystąpienia, pod rygorem utraty przez Wykonawcę prawa do powoływania się na te okoliczności.
4. Zmiany umowy wymagające zachowania formy pisemnej ( w formie aneksu ), pod rygorem nieważności.
5. Zamawiający nie będzie ponosił ujemnych skutków finansowych spowodowanych zmniejszeniem zakresu i wartości przewidzianych w umowie.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-01-28 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę przekazuje się w postępowaniu przu użyciu środków kominikacji elektornicznej w rozumienu art.68 ustawy Pzp, z apośrednictwem platformyu zakupowej.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-01-28 08:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Nie dotyczy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.