eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dobrzyca › Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Karminek i TrzebowaOgłoszenie z dnia 2022-01-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Karminek i Trzebowa

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Dobrzyca

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250854984

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 14

1.5.2.) Miejscowość: Dobrzyca

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-330

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.7.) Numer telefonu: 62 74 13 013

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@ugdobrzyca.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://dobrzyca.bipgmina.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Karminek i Trzebowa

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-91f1843f-79f7-11ec-83b1-bea871b78b5b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00028801

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00019229/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Karminek i Trzebowa

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_dobrzyca

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_dobrzyca

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania zostały zawarte w dziale XIII SWZ - Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): TOŻSAMOŚĆ I DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Gminy Dobrzyca z siedzibą w Urzędzie Miejskim Gminy Dobrzyca przy ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca.
Z administratorem mogą się Państwo skontaktować poprzez adres email: gmina@ugdobrzyca.pl bądź pod wskazanym wyżej adresem.
DANE KONTAKTOW INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się pisemnie – kancelaria@drmendyk.pl
CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w celu obowiązku prawnego nałożonego na administratora (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO) wynikającego z Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn.
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Karminek i Trzebowa - nr postępowania ZPI.271.1.1.2022
WYMOGI I KONSEKWENCJE
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania wymaganych danych jest brak możliwości udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH OSOBOWYCH
Odbiorcami Państwa danych osobowych są lub mogą być:
• Inspektor Ochrony Danych Bartosz Mendyk z siedzibą ul. Sędomierska 2/3, 05-300 Mińsk Mazowiecki;
• właściwie upoważnione osoby fizyczne, prawne lub inni odbiorcy posiadający podstawę prawną żądania dostępu do danych osobowych oraz odbiorcy, którym muszą zostać ujawnione dane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne, podmioty świadczące usługi pocztowe, kurierskie oraz prawne na rzecz Urzędu.
osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania na podstawie.
CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Administrator będzie przechowywać Państwa dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, a następie przez okres wynikający z zasad określonych w Rozporządzeniu z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
PRAWA OSÓB FIZYCZNYCH
Przysługujące prawa:
• prawo do kopii danych i dostępu do informacji o przetwarzaniu;
• w uzasadnionych przypadkach prawo do sprostowania niepoprawnych bądź nieaktualnych danych osobowych;
• w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia niepoprawnych bądź niepotrzebnych danych osobowych;
• w uzasadnionych przypadkach prawo do ograniczenia przetwarzania do momentu wykazania celu przetwarzania i zgodności z prawem;
• w uzasadnionych przypadkach prawo do wniesienia sprzeciwu w stosunku do przetwarzania związku ze szczególną sytuacja osoby fizycznej, której dane dotyczą;
• jeżeli decyzje w stosunku do danych osobowych będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, to prawo do niepodlegania zautomatyzowanej decyzji;
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie na ulicy Stawki 2i wszystkie dane kontaktowe znajdują się na platformie www.uodo.gov.pl.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): -

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZPI.271.1.1.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Karminek i Trzebowa

1. Sieć kanalizacji
Zadanie obejmuje zabudowę terenu w postaci obiektów infrastruktury technicznej stanowiącej sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Karminek i Trzebowa w Gminie Dobrzyca ze zrzutem ścieków do istniejącej studni zaworowej kanalizacji tłocznej w miejscowości Karmin na działce ewidencyjnej nr 10. obr. 0008 Karmin przygotowanej do przejęcia ścieków z planowanego rurociągu tłocznego.
Sieć kanalizacji sanitarnej zlokalizowana zostanie w pasie dróg gminnych, w pasie drogi powiatowej nr 4174P, oraz na gruntach prywatnych.
Zakres robót budowlanych dotyczący budowy kanalizacji sanitarnej obejmuje:
• Kolektor kanalizacji sanitarnej PVC200mm mb 3201,5
• Studnie rewizyjne bet. 1000mm szt. 25
• Studnie rewizyjne 425mm szt. 63
• Studnie rozprężne bet. 1200mm szt. 2
• Odgałęzienia kanalizacyjne PVC160mm wraz ze studniami przyłączeniowymi 315mm mb/szt. 430,8/81
• Zawory napowietrzająco – odpowietrzające szt. 3
• Sieć kanalizacji tłocznej PEHD90mm mb 2049,3
• Przepompownia ścieków 1500-2000mm szt. 3
• Przewiert w rurze ochronnej PEHD200mm mb/szt. 49,0/6
• Przewiert w rurze ochronnej PEHD250mm mb/szt. 207/32
• Przewiert w rurze ochronnej PEHD315mm mb/szt. 142/25

Teren na którym będą przeprowadzane prace jest terenem uzbrojonym w sieć wodociągową, gazową, telekomunikacyjną i elektroenergetyczną.
Planowane roboty prowadzone będą w wykopach wąskoprzestrzennych zabezpieczanych
szalunkami. Przejście poprzeczne pod nawierzchnią drogi lub innymi przeszkodami terenowymi należy wykonać metodą przewiertu, a rurociąg umieścić w rurze ochronnej PEHD.
Szczelność przewodów i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantować
utrzymanie przez okres 30 min ciśnienia próbnego, wywołanego wypełnieniem badanego odcinka wodą do poziomu terenu.
Poprawność ułożenia kolektorów grawitacyjnych kanalizacji sanitarnej należy dokonać za pomocą kamerowania z pomiarem spadków poszczególnych odcinków rur.
Rurociągi tłoczne po wykonaniu należy poddać badaniu szczelności przewodu zgodnie z normą PN-97/BN-10725. Przeprowadzona próba hydrauliczna powinna gwarantować utrzymanie ciśnienia próbnego przez okres 30 minut, przy wartości ciśnienia wynoszącym 1,5 ciśnienia roboczego, nie mniej niż 1,0 MPa.
2. Przepompownie ścieków
Zadanie obejmuje wykonanie 3 przepompowni ścieków z wewnętrznym zasilaniem energetycznym. Zbiornik należy wykonać z kręgów betonowych w systemie dwupompowym o naprzemiennej pracy pomp, wyposażone w pompy zatapialne, ze stopą sprzęgającą, wyposażoną w kwasoodporny osprzęt i instalację hydrauliczną oraz automatyczne sterowanie pracy pomp z sygnalizacja alarmową i możliwością awaryjnego zasilania agregatem prądotwórczym.
Uwaga! W PROJEKCIE ZOSTAŁY WSKAZANE PRZYKŁADOWE POMPY – Oferowane przez Wykonawcy pompy muszą być dostosowane do istniejącego systemu na terenie Gminy Dobrzyca. Oferowane pompy należy przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji przed zakupem. W zakresie pomp zastosowanych w przepompowniach ścieków należy stosować zapisy tabeli równoważności zawartej w załączniku nr 14 do SWZ.
3. Umocnienie i dojazd do pompowni
Do pompowni należ wykonać zjazdy z drogi o nawierzchni z kostki betonowej ograniczonej opornikami. Zjazdy wyposażone będą w półtora metrowe skrzydełka od strony nawierzchni drogi. Teren wokół przepompowni należy ogrodzić
4. Roboty nawierzchniowe
Lokalizację sieci rurociągów kanalizacyjnych zaprojektowano głównie w ciągach komunikacyjnych, które stanowią drogi powiatowe i gminne.
W zakresie robót nawierzchniowych, związanych z budową sieci kanalizacyjnej,
uwzględniono roboty rozbiórkowe na które składają się:
1) w jezdniach o nawierzchni asfaltowej: mechaniczne cięcie szczelin w nawierzchni z betonu asfaltowego, rozbiórkę wraz z wywiezieniem gruzu stanowiącego nawierzchnię z betonu asfaltowego, rozbiórkę warstw podbudowy,
2) w jezdniach o nawierzchni z kruszywa łamanego: rozbiórkę nawierzchni i podbudowy z tłucznia z odwiezieniem na hałdę i późniejszym jego wykorzystaniem
3) w chodnikach i podjazdach o nawierzchni z kostki brukowej lub innej (płyty
chodnikowe, płyty betonowe, trylinka): rozbiórkę nawierzchni i krawężnika z późniejszym jego wykorzystaniem
4) w jezdniach o nawierzchni z kostki brukowej betonowej: rozbiórkę nawierzchni i krawężnika z późniejszym jego wykorzystaniem.

Wszelkie prace związane z lokalizacją sieci kanalizacyjnej należy wykonać zgodnie z wydanymi przez zarządców dróg decyzjami i zawartymi w nich warunkami. O terminie rozpoczęcia robót należy powiadomić wszystkich użytkowników urządzeń podziemnych oraz właścicieli poszczególnych działek na których prowadzone będą roboty. Należy dokonać geodezyjnego wytyczenia sieci kanalizacji sanitarnej. Teren robót odpowiednio oznakować i zabezpieczyć a po robotach doprowadzić do stanu pierwotnego. Projekt nie przewiduje zamknięcia dróg dla ruchu kołowego i pieszego na okres robót. Wszystkie wykopy na czas budowy należy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. Należy przestrzegać minimalnych odległości sieci kanalizacji sanitarnej od przewodów telekomunikacyjnych, energetycznych oraz słupów energetycznych, sieci gazowej i wodociągowej i znaków geodezyjnych. Montowane materiały muszą posiadać atesty i aprobaty techniczne oraz posiadać aktualne atesty higieniczne. Wszystkie roboty zanikowe muszą zostać geodezyjnie zainwentaryzowane na otwartych wykopach.
5. Dostawa agregatu prądotwórczego z przyczepą
Dostarczone produkty musza być fabrycznie nowe, wolne od wad posiadające atesty i certyfikaty umożliwiające stosowanie na terenie kraju.
a) dostawa agregatu prądotwórczego o mocy 40KW/50kVA o następujących parametrach i wyposażeniu:
• obudowa wyciszająca odporna na działanie czynników atmosferycznych,
• komplet płynów eksploatacyjnych (olej silnikowy, płyn chłodniczy, olej napędowy w ilości umożliwiającej uruchomienie, rozruch, sprawdzenie i przeszkolenie obsługi- 6 osób?) i komplet filtrów,
• zewnętrzny wskaźnik poziomu ilości paliwa w zbiorniku,
• 2 kryte gniazda Schuko 16A,
• wyłącznik silnika w przypadku niedoboru oleju,
• licznik motogodzin pracy agregatu,
• komplet narzędzi serwisowych,
• instrukcja obsługi + książka serwisowa (PL)
• Agregat powinien być dodatkowo wyposażony w 1 szt. przedłużaczy gumowanych na bębnie 3 x 1.5 z termikiem z 4 gniazdami 230V, długość kabla min. 15 m.
b) dostawa przyczepy transportowej przeznaczonej do przewozu agregatu o następujących parametrach i wyposażeniu:
• Przyczepa musi być wyposażona w minimum 4 stabilne wysuwne podpory, rozmieszczone na każdym z rogów przyczepy. Podpory powinny umożliwiać podparcie przyczepy. Konstrukcja podpór powinna umożliwiać ich wysunięcie przez 1 osobę i nie może wymagać użycia dodatkowych narzędzi.
• dopuszczalna masa całkowita minimum 3 500 kg,
• Przyczepa wyposażona w hamulec bezwładnościowy i postojowy,
• Zastosowane światła powinny być przystosowane do współpracy z pojazdem z instalacją 12 V. Całość oświetlenia zewnętrznego diodowa,
• Przyczepa musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, w szczególności ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity - Dz. U. z 2021 r. poz. 450),
• Obręcze kół min. 14". Przyczepa powinna posiadać ogumienie pneumatyczne, bezdętkowe o nośności dostosowanej do nacisku koła oraz dostosowane do prędkości pojazdu (min. 90 km/h). Ciśnienie w ogumieniu powinno być zgodne z zaleceniami wytwórcy dla danej opony i obciążenia pojazdu. Przyczepę należy wyposażyć w opony z bieżnikiem uniwersalnym, wielosezonowe. Wartości nominalne ciśnienia w ogumieniu powinny być trwale umieszczone nad kołami,
• Zamontowane na przyczepie pełnowymiarowe koło zapasowe, z możliwością łatwego zdejmowania i obsługi. Miejsce mocowania koła zapasowego powinno być takie, aby nie zmniejszało prześwitu przyczepy oraz nie ograniczało możliwości manewrowania,
• Wyposażone w koło podporowe,
• Dyszel przyczepy z zaczepem przystosowanym do współpracy z hakiem holowniczym kulowym.
Wykonawca dostarczy wraz z przyczepą dokumentację niezbędną do rejestracji oraz m.in. karty gwarancyjne, certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, instrukcje oraz opisy techniczne i inne dokumenty wymagane odrębnymi przepisami prawa – dokumentacja w języku polskim.

6. Zakup wraz z dostawą i montażem tablic informacyjnych i pamiątkowych
Wykonanie przez Wykonawcę na własny koszt i umieszczenie tablic - 4 szt. informacyjnych i pamiątkowych zgodnych z wytycznymi instytucji dofinansowującej w ramach programu Polski Ład.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45232440-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 19 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
Lp. Nazwa kryterium Waga Maksymalna liczba punktów jakie możne otrzymać oferta za dane kryterium
1 Cena – „C” 60% 60 punktów
2 Gwarancja „G” 40% 40 punktów
Łączna liczba punktów 100 % 100 punktów

Ad. 1) Kryterium „Cena”

Cmin/Cb * 100* 60% = ilość punktów w kryterium C
gdzie:
Cmin – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych;
Cb – cena oferty rozpatrywanej;
100 – stały wskaźnik;
60% - procentowe znaczenie kryterium ceny

Ad. 2) Kryterium „Gwarancja”
Kryterium będzie oceniane na podstawie udzielonego okresu gwarancji w latach, na wykonane roboty budowlane.

Go/Gm * 100* 40% = ilość punktów w kryterium G
gdzie:
Gm – liczba punktów przypisana do maksymalnego okresu gwarancji określonego w SWZ;
Go – liczba punktów przypisana do oferowanego okresu gwarancji w ofercie rozpatrywanej
100 – stały wskaźnik;
40% - procentowe znaczenie kryterium „Gwarancja”.
Zamawiający przyzna punkty Wykonawcom zgodnie z poniższą tabelą:

Minimum 3 lata – 36 miesięcy 0 pkt
Minimum 4 lata – 48 miesięcy 10 pkt
Minimum 5 lat – 60 miesięcy 20 pkt
Minimum 6 lat – 72 miesiące 40 pkt

Uwaga: Minimalny oceniany okres gwarancji na roboty budowlane to 3 lata, a maksymalny to 6 lat. Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na minimum 36 miesięcy, jeżeli Wykonawca na druku formularza ofertowego nie określi zobowiązania dotyczącego okresu gwarancji, Zamawiający uzna, że gwarancja została udzielona na okres 36 miesięcy.


Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów liczoną wg wzoru:
LP= C+G

gdzie:
LP – liczba zdobytych punktów;
C – liczba punktów uzyskana (wyliczona) w kryterium „Cena ”;
G – liczba punktów uzyskana (wyliczona) w kryterium „Gwarancja”
2. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam wskaźnik oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.
3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 2 000 000,00 zł (słowie: dwa miliony złotych 00/100).
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
1) W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy posiadający doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. udokumentowanie wykonania w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej trzech robót budowlanych polegających na wykonaniu rurociągów kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicy nie mniejszej niż 200 mm w tym jednej o długości niemniejszej niż 3 km w pasach drogowych oraz wykonaniu rurociągów kanalizacji grawitacyjnej o średnicy nie mniejszej niż 90 mm w tym jednej o długości minimum 2 km. Za ukończone roboty budowlane zamawiający uważa roboty, dla których wystawiono i podpisano Świadectwo Przyjęcia lub Protokół odbioru końcowego.
2) W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy dysponujący/którzy będą:
a) osobą, która będzie pełnić funkcję Kierownika Budowy, posiadającą wykształcenie wyższe, uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy (robót) w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, oraz kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacje i sieci sanitarne, w tym przynajmniej przy trzech zamówieniach obejmujących budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości co najmniej 3 km każda;
b) osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń oraz posiada co najmniej 2-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy (robót) w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych;
c) osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, posiadającą co najmniej 2-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy (robót) w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych.

UWAGA: Kierownik budowy oraz kierownicy robót powinni posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji I Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
3. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy w odniesieniu do warunków, które zostały opisane w ust. 2.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: h) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału
w postępowaniu Zamawiający wymaga następujących dokumentów:
1. Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym Wykonawca, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 6 do SWZ;
2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
3. zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
4. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
5. Oświadczenie dotyczące braku zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne -załącznik nr 9 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 4. Na wezwanie zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów (podmiotowe środki dowodowe):
g) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, porównywalnych z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane- załącznik nr 7 do SWZ wraz z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami - załącznik nr 8 do SWZ;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

-

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ;
2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

8. Zamawiający udzieli Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania zamówienia w wysokości 5% wynagrodzenia brutto wynikającego z umowy – do wysokości kwoty wkładu własnego określonego przez Gminę Dobrzyca we wniosku o przyznanie pomocy w ramach Rządowego Funduszu „Polski Ład” Program Inwestycji Strategicznych z zastrzeżeniem pkt 9 §1 wzoru umowy.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Możliwości zmiany umowy wskazane zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ - §8 (klauzula waloryzacyjna) i §13

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-02-11 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_dobrzyca

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-02-11 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-03-12

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

-

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.