eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tresna › Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej na terenie Gminy Czernichów wzdłuż DW 948Ogłoszenie z dnia 2022-01-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej na terenie Gminy Czernichów wzdłuż DW 948

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA CZERNICHÓW

1.3.) Oddział zamawiającego: Tresna

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072182580

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Żywiecka 2

1.5.2.) Miejscowość: Tresna

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-311

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.7.) Numer telefonu: 338661325

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@czernichow.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.czernichow.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej na terenie Gminy Czernichów wzdłuż DW 948

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-db0d1391-79ed-11ec-beb3-a2bfa38226ab

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00028774

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00023964/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tłocznej na terenie Gminy Czernichów wzdłuż DW 948

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/; https://www.czernichow.finn.pl/bipkod/006

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
Identyfikator postępowania dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępny jest na liście wszystkich postępowań na miniPortalu jak również stanowi załącznik nr 7 do SWZ (plik Identyfikator postępowania).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Rozdział 22 do SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Rozdział 22 do SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.2.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane dla zadania p.n.: „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tłocznej na terenie Gminy Czernichów wzdłuż DW 948” obejmujące budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w Tresnej długości około 440 m wraz z przepompownią oraz budową odcinka kanalizacji sanitarnej tłocznej ciśnieniowej oraz budowę kanalizacji sanitarnej tłocznej ciśnieniowej w Międzybrodziu Bialskim długości około 1 km.
Miejsce realizacji: Gmina Czernichów, ul. Żywiecka w Tresnej i w Międzybrodziu Bialskim (ciąg drogi wojewódzkiej nr 948).
Szczegółowy zakres przedmiotu niniejszego zamówienia precyzuje: Dokumentacja Projektowa (projekt budowlany oraz techniczny (wykonawczy)), Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, Przedmiar robót (pomocniczo).
Pożądane jest, aby przed złożeniem Oferty Wykonawca przeprowadził wizję lokalną terenu, na którym zlokalizowane będą roboty objęte przedmiotem niniejszego zamówienia. Przeprowadzenie wizji nie jest warunkiem dla złożenia oferty w niniejszym postępowaniu. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca.
Zamawiający informuje o trwającej przebudowie drogi wojewódzkiej nr 948 na terenie gminy Czernichów oraz gmin ościennych (od DK 52 (rondo w m. Kobiernice) do skrzyżowania z dr wojewódzką nr 946 w m. Żywiec (Oczków)). W związku z trwającą przebudową wprowadzana jest tymczasowa organizacja ruchu oraz ograniczenia w poruszaniu się po poszczególnych odcinkach drogi związane zarówno z zamknięciami drogi wojewódzkiej 948 dla ruchu pojazdów oraz objazdami i ograniczeniami tonażowymi na tychże objazdach. Wykonawca powinien powyższe okoliczności uwzględnić w składanej przez siebie ofercie, bowiem nie będą one stanowiły podstawy zamiany zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Zamawiający podkreśla, że inwestycja w przeważającej części będzie realizowana na nieruchomościach niebędących własnością Gminy Czernichów, ani niepozostających w jej zarządzie, w obrębie jezdni i pasa drogowego czynnej drogi wojewódzkiej i powiatowej. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wymaganych zgód, pozwoleń, decyzji, przygotowania i zatwierdzenia oraz wdrożenia tymczasowej organizacji ruchu, etc. uprawniających do wejścia w teren w celu realizacji robót, zgodnie z treścią uzgodnień zawartych w dokumentacji projektowej.
6. Roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia należy wykonać zgodnie z niniejszą SWZ, Dokumentacją projektową, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót, przedmiarem robót (pomocniczo), Projektem Umowy oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami. Zobowiązanie wykonania robót zgodnie z powyższymi dokumentami nie zwalnia Wykonawcy m. in. od obowiązku weryfikacji tej dokumentacji w trakcie trwania umowy i zgłaszania Zamawiającemu wykrytych w niej wad czy uchybień skutkujących możliwością niedochowania warunków umowy lub naruszeniem przepisów prawa.
Od dnia odbioru placu budowy Wykonawca odpowiada za wszystkie zdarzenia, które zaistnieją podczas wykonywania umowy. Za wszystkie wyrządzone komukolwiek szkody podczas budowy lub w związku z budową odpowiada Wykonawca, chyba, że nie zachodzi związek przyczynowy pomiędzy prowadzeniem robót a wyrządzoną szkodą. Wykonawca przyjmie odpowiedzialność w szczególności za:
a) szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników Wykonawcy oraz osób trzecich przebywających w rejonie prowadzonych robót;
b) szkody wynikające ze zniszczeń oraz innych zdarzeń w odniesieniu do robót, materiałów sprzętu i innego mienia ruchomego związanego z prowadzeniem robót podczas realizacji przedmiotu niniejszej umowy;
c) szkody w robotach spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie gwarancji i rękojmi;
d) niewłaściwe zabezpieczenie terenu budowy oraz dopuszczenie na teren budowy osób nieupoważnionych.
Zamawiający, zgodnie z zapisami art. 99 ust. 5 i art. 101 ust. 4 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne dla robót, materiałów, systemów spełniające obowiązujące standardy i wymagania. Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam, gdzie w treści opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego opis przedmiotu zamówienia, zostały w opisie tego przedmiotu wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie urządzeń lub materiałów należy je traktować wyłącznie jako propozycje projektanta. Zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się więc zaproponowanie w ofercie wszelkich równoważnych odpowiedników rynkowych o właściwościach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. W ofercie można przyjąć metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentów, jednak o parametrach technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających metodom, materiałom, urządzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym w SWZ. Ponadto zamienne urządzenia przyjęte do wyceny: winny spełniać funkcję, jakiej mają służyć, winny być kompatybilne z pozostałymi urządzeniami, aby zespół urządzeń dawał zamierzony efekt, nie mogą wpływać na zmianę rodzaju i zakresu robót budowlanych. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek udowodnienia, iż zastosowane rozwiązania równoważne pozwolą osiągnąć wszystkie założenia techniczne dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego, biorąc pod uwagę całość inwestycji, a nie wybrany fragment całości. Ciężar udowodnienia, że materiał lub urządzenie jest równoważne w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy. Jeżeli materiały lub/i urządzenia zaoferowane przez Wykonawcę jako równoważne nie będą równoważne w świetle przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów, oferta tego Wykonawcy zostanie odrzucona jako nieodpowiadająca treści SWZ. W przypadku zaś opisania przedmiotu zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza wykonanie zamówienia z zastosowaniem rozwiązań równoważnych opisywanym. W takim wypadku, procedurę opisaną na wstępie niniejszego punktu stosuje się odpowiednio.
W przypadku przyjętych przez Wykonawcę do wyceny technologii, systemów, materiałów lub urządzeń równoważnych, do oferty musi być dołączony wykaz tych technologii, systemów, urządzeń lub materiałów, który będzie w swej treści zawierał podanie: rodzaj i opis zastosowanej technologii lub systemu, nazwy zastosowanego urządzenia/materiału, nazwy producenta, precyzyjnego i jednoznacznego typu urządzenia lub materiału.
Ponadto dla technologii/ systemów/ urządzeń/ materiałów równoważnych Zamawiający wymaga udokumentowania równoważności, m.in. za pomocą załączonych do wykazu technologii/systemów/urządzeń/materiałów równoważnych; obliczeń, szczegółowych rysunków technicznych, atestów, aprobat, deklaracji zgodności z przepisami i normami oraz kart katalogowych producentów urządzeń/materiałów równoważnych. Niniejsze dokumenty muszą w sposób jednoznaczny stwierdzać równoważność proponowanych technologii/ systemów/ urządzeń/ materiałów.
W przypadku wątpliwości co do równoważności zaproponowanych w ofercie zamienników technologii/ systemów/ urządzeń/ materiałów równoważnych, Zamawiający w porozumieniu z projektantem na etapie badania oferty może wymagać wykazania (udokumentowania) równoważności. W szczególności w tym celu może żądać przedstawienia przez Wykonawcę katalogów producenta danej technologii/ systemów/ urządzeń/ materiałów równoważnych. W szczególności technologia/ systemy/ urządzenia/ materiały równoważne oceniane będą pod względem możliwości uzyskania określonych dla technologii/ systemów/ urządzeń/ materiałów poziomu funkcjonalności, kosztów eksploatacji, niezawodności działania.
Zamawiający podkreśla, iż nie ogranicza katalogu dokumentów jakie Wykonawca, w celu udowodnienia równoważności, winien przedłożyć w ofercie.
Jeżeli do oferty Wykonawcy nie zostanie załączony wykaz proponowanych technologii/systemów/urządzeń/materiałów równoważnych Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca odstępuje od oferowania tego rodzaju technologii, systemów, urządzeń lub materiałów.
Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy został opisany w Załączniku nr 4 do SWZ – Projekcie Umowy.
Zamawiający wymaga, aby pracownicy fizyczni skierowani przez wykonawcę lub podwykonawcę do wykonania czynności: roboty budowlane wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia, byli zatrudnieni na podstawie stosunku pracy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

45233260-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego
2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryteria:
1) Najniższa Cena (C): waga kryterium – 60,00 punktów
2) Okres gwarancji i rękojmi (G): waga kryterium – 40,00 punktów
3. Zasady oceny kryterium Najniższa Cena (C).
Porównywaną ceną będzie cena brutto.
W przypadku kryterium Najniższa Cena oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:
Pi (C) = Cmin/Ci • Max (C)
gdzie:
Pi(C) ilość punktów, jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Najniższa Cena";
Cmin najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;
Ci cena oferty "i";
Max (C) maksymalna ilość punktów, jakie może otrzymać oferta za kryterium "Najniższa Cena".
4. Zasady oceny kryterium Okres gwarancji i rękojmi (G).
W przypadku kryterium „Okres gwarancji i rękojmi”, Wykonawca zobowiązany jest wskazać w składanej ofercie oferowany okres gwarancji i rękojmi dla wykonanych robót budowlanych.
Zamawiający przyzna punkty oceniając następująco:
1) za zaoferowanie okresu gwarancji i rękojmi 60 m-cy – 0,00 pkt,
2) za zaoferowanie okresu gwarancji i rękojmi 72 m-cy – 20,00 pkt,
3) za zaoferowanie okresu gwarancji i rękojmi 84 m-cy – 40,00 pkt.
UWAGA: (W przypadku nie usunięcia/nie przekreślenia dwóch z podanych trzech terminów oferowanej gwarancji i rękojmi w formularzu oferty, Zamawiający przyjmie do oceny oferty najmniejszy z nieusuniętych/nie przekreślonych terminów).
5. Ostateczna ocena punktowa Oferty.
Ocena punktowa Oferty "i" będzie zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbą wynikającą ze zsumowania ilości punktów, jakie otrzyma ta Oferta za poszczególne kryteria:
Pi = Σ Pi (X)
gdzie:
Pi ocena punktowa Oferty "i";
Σ Pi (X) suma ilości punktów jakie otrzyma Oferta "i" za poszczególne kryteria.
6. Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione wyżej kryteria. Punkty obliczone będą w wartościach liczbowych do drugiego miejsca po przecinku, najkorzystniejsza oferta może otrzymać maksymalnie 100,00 punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja i rękojmia

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu:
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1) – 6) ustawy Pzp, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie Pzp – do potwierdzenia oświadczeniem do oferty – załącznik nr 2 do SWZ.
Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowych warunków.
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowych warunków.
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowych warunków.
d) zdolności technicznej lub zawodowej:
- Warunek dotyczący zdolności technicznej zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną (1) robotę budowlaną, której zakres obejmował budowę, przebudowę lub remont sieci kanalizacji sanitarnej o długości minimum 600 mb w pasie drogi powiatowej, wojewódzkiej lub krajowej.
Zamawiający wymaga, aby w/w robota budowlana została wykonana należycie.
- Warunek dotyczący zdolności zawodowej zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, iż dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, uprawniające do kierowania robotami budowlanymi stanowiącym przedmiot zamówienia oraz przynależność do Okręgowej Izby Budownictwa.
Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.).
Dopuszcza się uprawnienia równoważne – dla osoby, która posiada uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, uprawnienia lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie i zachowała uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.
W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane, lub którzy nabyli prawa do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności w oparciu o przepisy prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a kwalifikacje te zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1646 z późn. zm.).
Wszystkie wymienione powyżej, osoby winny posiadać biegłą znajomość języka polskiego. Zamawiający dopuszcza zmianę tego wymogu wyłącznie w przypadku, gdy Wykonawca na własny koszt zapewni tłumacza języka polskiego, który zapewni stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach pomiędzy Zamawiającym a personelem Wykonawcy, a także zapewni tłumaczenie na bieżąco wszystkich dokumentów związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia, stworzonych zarówno przez Wykonawcę, jak i dostarczonych przez Zamawiającego. Wykonawca zatrudniając tłumacza winien wziąć pod uwagę, iż z uwagi na złożony zakres przedmiotu zamówienia, tłumacz ten winien być biegły w bezbłędnym i jednoznacznym tłumaczeniu zagadnień technicznych, ekonomicznych i prawnych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących środków dowodowych:
1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty miejsca wykonania i podmiotów na rzecz, których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie. Przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku określonego w rozdziale 6 pkt 1 ppkt 2) lit. d) tiret pierwszy (załącznik nr 6 do SWZ).
2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie i nadzorowanie robotami, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacja do dysponowania tymi osobami w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku określonego w rozdziale 6 pkt 1 ppkt 2) lit. d) tiret drugi (załącznik nr 5 i nr 5a do SWZ).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający przewiduje obowiązek wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert, w wysokości 18 000 PLN (słownie: osiemnaście tysięcy złotych).
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu (w tytule przelewu należy wpisać nazwę zadania)
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Porąbce nr 68 8124 0009 2001 0000 0172 0003.
4. Terminowe wniesienie wadium w formie pieniężnej oznacza, że żądana przez Zamawiającego kwota została wpłacona w pełnej wysokości przelewem na wskazany przez niego rachunek bankowy. Oznacza to, że wniesienie wadium w tej postaci jest skuteczne dopiero z chwilą uznania rachunku Zamawiającego kwotą wadium przed upływem terminu składania ofert.
5. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 2, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej, do upływu terminu składania ofert. Zaleca się gwarancję lub poręczenie, o których mowa powyżej, dołączyć do dokumentów składanych wraz z ofertą.
6. Wadium wniesione w formie poręczeń lub gwarancji będzie akceptowane przez Zamawiającego, jeżeli będzie zawierać wszystkie określone ustawą przypadki utraty wadium przez Wykonawcę, klauzulę o nieodwołalności oraz zapewnienie bezwarunkowej wypłaty przez gwaranta na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, pełnej kwoty wadium w przypadkach wymienionych w art. 98 ust. 6 ustawy pzp.
7. Oferta nie zabezpieczona wadium zostanie odrzucona.
8. Wadium będzie utrzymane nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy.
9. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w art. 98 ust. 2 ustawy, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej.
10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 2 występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:
1) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, innych dokumentów lub oświadczeń, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3) ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;
2) wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) – ustanawiają oni pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być udzielone przez wszystkich wykonawców wchodzących w skład konsorcjum lub spółki cywilnej oraz złożone w postaci elektronicznej w oryginale lub elektronicznej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców (konsorcjum, spółka cywilna) aktualne na dzień składania ofert oświadczenia, o których mowa w rozdziale 7 ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców (każdy z członków konsorcjum, wspólnik spółki cywilnej) wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy w wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
2. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę.
3. Propozycja zmian umowy inicjowana przez Wykonawcę nie ma charakteru roszczeniowego.
4. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy, o których mowa w 454 ust. 2 ustawy Pzp, chyba że zmiana będzie dotyczyła następujących postanowień umowy w zakresie:
a) zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu robót budowlanych,
b) aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny,
c) zmiany producenta urządzeń lub wyposażenia,
d) zmiany zakresu, wymiarów, położenia lub wysokości części robót budowlanych,
e) zmiany kolejności i terminów wykonywania robót budowlanych lub ich części, w tym także terminu końcowego,
f) zmiany ilości robót budowlanych, usług lub dostaw w stosunku do przedmiaru, pod warunkiem, że wynikają one z dokumentacji projektowej i zasad wiedzy technicznej,
g) zwiększenia zakresu robót budowlanych,
h) rezygnacji z wykonania części robót budowlanych, przy czym minimalny zakres świadczenia Wykonawcy nie może być niższy od 75% całości umowy,
i) przerw w realizacji zadania, wynikłych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. ekstremalne warunki atmosferyczne, wystąpienie osuwisk, czy klęsk żywiołowych), uniemożliwiających wykonywanie każdego z możliwych frontów robót. Ilość dni przedłużonego terminu realizacji nie może być większa od sumy dni zgłoszonych przerw,
j) zmiany warunków płatności,
k) zmian w zakresie podwykonawców z zastosowaniem procedury, o której mowa w § 10 ust. 3 i następne umowy,
l) tych postanowień, które mają związek ze zmienionymi regulacjami prawnymi, wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmiany umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, w przypadku zmiany:
 stawki podatku od towaru i usług,
 wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. 2020 poz. 2207),
 zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
 zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. 2020 poz. 1342), jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. Strony dokonają ponownego ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy w oparciu o cenę netto z oferty, z uwzględnieniem już rozliczonych prac.
5. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 4, jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego:
a) opis propozycji zmiany,
b) uzasadnienie zmiany,
c) obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy,
d) opis wpływu zmiany na Harmonogram rzeczowo – finansowy na termin wykonania umowy.
Ze względu na ograniczoną ilość znaków, dalszy ciąg zmian umowy znajduje się w załączniku nr 4 do SWZ - Projektowane Postanowienia Umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-02-04 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca sklada ofertę za pośrednictwem "Formularza do zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePuap i udostępnionego na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-02-04 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-03-04

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.