eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Głubczyce › Poprawa efektywności energetycznej budynku Starostwa Powiatowego w GłubczycachOgłoszenie z dnia 2022-01-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Poprawa efektywności energetycznej budynku Starostwa Powiatowego w Głubczycach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Głubczycki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531412467

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kochanowskiego 15

1.5.2.) Miejscowość: Głubczyce

1.5.3.) Kod pocztowy: 48-100

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL523 - Nyski

1.5.7.) Numer telefonu: 77 405 36 60

1.5.8.) Numer faksu: 77 485 65 33

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: m.stupinska@powiatglubczycki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatglubczycki.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Poprawa efektywności energetycznej budynku Starostwa Powiatowego w Głubczycach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-877914d3-79df-11ec-beb3-a2bfa38226ab

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00028711

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00016398/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Poprawa efektywności energetycznej budynku Starostwa Powiatowego w Głubczycach

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://e-propublico.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy on-line działającej pod adresem https://e-propublico.pl.
W postępowaniu, wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są za pośrednictwem Platformy (karta ”Wiadomości”). Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przesłanych za pośrednictwem Platformy, przyjmuje się datę ich zamieszczenia na Platformie.
Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: w zakresie formalnym:
Marta Stupińska - tel.: (77) 405 36 66, e-mail: m.stupinska@powiatglubczycki.pl
w zakresie merytorycznym: Wioletta Makselan - tel.: (77) 405 36 93, e-mail: sekretarz@powiatglubczycki.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy on-line działającej pod adresem https://e-propublico.pl. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne. Na Platformie postępowanie prowadzone jest pod nazwą: ”Poprawa efektywności energetycznej budynku Starostwa Powiatowego w Głubczycach” – znak sprawy: OR.272.1.2022. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://e-propublico.pl oraz uznaje go za wiążący. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto na Platformie. Do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy ważnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego. Ilekroć w niniejszej SWZ jest mowa o: a) podpisie zaufanym – należy przez to rozumieć podpis, o którym mowa art. 3 pkt 14a ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j Dz.U. z 2021 r. poz. 2070 z późn. zm.); b) podpisie osobistym – należy przez to rozumieć podpis, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j Dz.U. z 2021 r. poz. 816 z późn. zm.). Zalecenia Zamawiającego odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego: a) dokumenty sporządzone i przesyłane w formacie .pdf zaleca się podpisywać kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES; b) dokumenty sporządzone i przesyłane w formacie innym niż .pdf (np.: .doc, .docx, .xlsx, .xml) zaleca się podpisywać kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie XAdES; c) do składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego zaleca się stosowanie algorytmu SHA-2 (lub wyższego). Zamawiający określa następujące wymagania sprzętowo – aplikacyjne pozwalające na korzystanie z Platformy: a) stały dostęp do sieci Internet; b) posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail), c) komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 7 (lub nowszym) albo Linux, d) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa - Platforma współpracuje z najnowszymi, stabilnymi wersjami wszystkich głównych przeglądarek internetowych (Internet Explorer 10+, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera), e) włączona obsługa JavaScript oraz Cookies. Zamawiający dopuszcza następujący format przesyłanych danych: pliki w formatach określonych odpowiednimi przepisami prawa, tj. m.in.: .doc, .docx, .txt, .xls, .xlsx, .ppt, .csv, .pdf, .jpg, .git, .png, .tif, .dwg, .ath, .kst, .zip, .rar, przy czym zaleca się wykorzystywanie plików w formacie .pdf, .doc, .docx., .xlsx, .xml. Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku to 80 MB, przy czym nie określa się limitu liczby plików. Zamawiający określa następujące informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych: a) załączony i przesłany przez Wykonawcę za pomocą Platformy plik oferty wraz z załącznikami, nie jest dostępny dla Zamawiającego i przechowywany jest na serwerach Platformy w formie zaszyfrowanej. Zamawiający otrzyma dostęp do pliku dopiero po upływie terminu otwarcia ofert; b) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przyporządkowaną do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), widoczne przy wysłanym dokumencie w kolumnie ”Data przesłania”; c) o terminie przesłania decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji pliku na Platformie. Ofertę, wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami, składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy, podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego – na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (“RODO”) informujemy, że:
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH - Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Głubczycki reprezentowany przez Starostę Głubczyckiego, ul. Kochanowskiego 15, 48-100 Głubczyce, nr tel. 77 405 36 60, adres e-mail: starostwo@powiatglubczycki.pl
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH - Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, pana Andrzeja Pawłowicza, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw poprzez adres e-mail; iod@powiatglubczycki.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA - Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja ustawowych obowiązków Administratora oraz podjęcie działań przed zawarciem umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO. Dane osobowe przetwarzane będą w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarciem umowy na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
ODBIORCY DANYCH - Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania. Odbiorcami danych osobowych mogą być także organy publiczne, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa a także podmioty świadczące usługi informatyczne na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych. Nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych poza teren Polski.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH - Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu, w jakim je pozyskano, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym ustawy Prawo zamówień publicznych.
PRAWA PODMIOTÓW DANYCH - W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, przysługuje Pani/Panu;
- prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii;
- prawo do sprostowania (poprawiania) danych, przy czym korzystanie z tego prawa nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym nie ma ono zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych) – w przypadku, gdy uważa Pani/Pan, że przetwarzamy Pani/Pana dane niezgodnie z prawem.
INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH - Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zawarcie umowy o udzielenie zamówienia.
INFORMACJA O PROFILOWANIU - Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OR.272.1.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Projekt obejmuje remont, przebudowę i zmianę sposobu użytkowania części pomieszczeń wewnątrz budynku w ramach adaptacji poddasza na cele użytkowe w budynku Starostwa Powiatowego w Głubczycach. Rozwiązania projektowe zawarte w dokumentacji nie wprowadzają zmian w istniejącym zagospodarowaniu terenu, wymagających wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
W zakresie zmian w częściach zewnętrznych obiektu przewidziano następujące elementy:
- wykonanie dodatkowego wejścia do projektowanego wewnętrznego wiatrołapu projektowanego dźwigu osobowego - elewacja północna, wejście z poziomu terenu przylegającego parkingu
- powiększenie istniejącego północnego wejścia do klatki schodowej do szer. 120 cm w świetle otwartych drzwi - spełnienie wymogów przepisów ochrony przeciwpożarowej (szerokość ewakuacji i napowietrzanie klatki schodowej)
- montaż na dachu płaskim elementów wyposażenia instalacyjnego: dodatkowe kominy wentylacyjne, wyrzutnie, komin spalinowy projektowanej kotłowni gazowej, ogniwa fotowoltaiczne oraz elementów budowlanych: nadszybie dźwigu osobowego, okna i wyłaz do dachów płaskich, klapa oddymiająca klatkę schodową - elementy instalowane na dachu nie mają wpływu na odbiór obiektu, ponieważ są niewidoczne z terenu i obiektów sąsiadujących.
W zakresie zmian w częściach wewnętrznych obiektu przewidziano następujące elementy:
Powierzchnia istniejąca ulegnie zmianie po wykonaniu projektowanych robót budowlanych w zakresie poddasza - w wyniku nowych podziałów pomieszczeń. Zmieni się jedynie sposób użytkowania części pomieszczeń.
- piwnice: 280,17 m2
- parter: 549,36 m2
- piętro pierwsze: 429,82 m2
- piętro drugie: 325,88 m2
- poddasze: 313,69 m2 po przebudowie i zmianie sposobu użytkowania, obecnie: 344,75 m2 (zmniejszenie z powodu większej ilości ścian działowych oraz obudowaniu drewnianych elementów konstrukcji dachowej)
Razem: 1898,92 m2
W ramach zadania należy wykonać:
a) branża architektoniczno - budowlana
- wykonanie robót rozbiórkowych wg schematu wyburzeń - wywóz i utylizacja odpadów
- przebudowę wskazanych pomieszczeń poddasza
- budowę nowego, wewnętrznego szybu windowego wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem dźwigu osobowego
- budowę nowych stropów żelbetowych w pomieszczeniach wskazanych w projekcie
- przebudowę wskazanych otworów drzwiowych z zabudową podciągów i nadproży
- wydzielenie pożarowe klatki schodowej wraz z jej oddymianiem
- kompleksowy remont kondygnacji piwnicznej z adaptacją na funkcje magazynowe i archiwalne
- odkopanie odcinkowe i wykonanie izolacji zewnętrznej północno - zachodniego narożnika budynku
- wymiana całej nawierzchni asfaltowej parkingu wewnętrznego
- wykonanie zaprojektowanych ścian, ścianek działowych murowanych i lekkich oraz sufitów podwieszanych
- dostaw i montaż stolarki budowlanej zgodnie z zestawieniem
- konserwacja i renowacja zabytkowych drzwi zewnętrznych
- wykonanie robót konstrukcyjnych związanych z przebudową poddasza: podciągi, stolarka dachowa, przebudowa wskazanych elementów konstrukcji dachowej
- wykonanie robót wykończeniowych: płytkowanie, malowanie, układanie wykładzin, renowacja i konserwacja wykładzin i parkietów istniejących, wykonanie lamperii mozaikowych,
b) branża instalacji sanitarnych
- kompleksowe wykonanie projektowanej kotłowni gazowej na poddaszu obiektu
- demontaż całego istniejącego układu centralnego ogrzewania
- wykonanie nowego rurarzu układu centralnego ogrzewania wraz z dostawą i montażem grzejników
- wymiana przyłącza wodociągowego częściowo w wykopie, a częściowo przewiertem w pasie drogi gminnej
- demontaż całego istniejącego układu instalacji wodnej
- wykonanie nowej instalacji wody bytowej oraz wody do gaszenia pożaru wraz z hydrofornią
- montaż i badania hydrantów wewnętrznych
- dostawa i montaż całego wyposażenia białego montażu zgodnie z projektem
- kompleksowe wykonanie nowego układu kanalizacji ściekowej
- dostawa i montaż kompletnego centralnego układu klimatyzacji wskazanych w projekcie pomieszczeń oraz układu klimatyzacji serwerowni
- dostawa i montaż kompletnych systemów wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej z odzyskiem ciepła dla wskazanych części budynku oraz wentylacji wywiewnych
- dostawa i montaż dodatkowych przewodów wentylacji grawitacyjnej
- wykonanie wszystkich wymaganych prób, regulacji i sprawdzeń dla w/w instalacji
c) branża instalacji elektrycznych
- dostawa wszystkich nowych rozdzielni kondygnacyjnych oraz rozdzielni głównej
- wykonanie od podstaw instalacji gniazd wtykowych
- wykonanie od podstaw instalacji oświetleniowej podstawowej, awaryjnej i kierunkowej
- wykonanie systemu CCTV
- wykonanie sieci strukturalnej w całym obiekcie
- rozbudowa instalacji odgromowej dla nowych elementów montowanych na dachu
- wykonanie instalacji oddymiania i napowietrzania wydzielonej pożarowo klatki schodowej, ewakuacyjnej
- dostawa i montaż instalacji PV na dachu budynku
- dostawa, montaż i uruchomienie systemu kolejkowego wydziału komunikacji
- wykonanie wszystkich wymaganych prób, regulacji i sprawdzeń dla w/w instalacji
Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia mebli z możliwością ewentualnego dostępu do dokumentów stanowiących ich zawartość oraz do zabezpieczenia sprzętu znajdującego się w budynku Starostwa Powiatowego w Głubczycach na cały okres realizacji zadania.
Niniejszy opis jest ogólną charakterystyka opisującą przedmiot zamówienia - wszystkie szczegółowe dane niezbędne do oszacowania oferty i realizacji zadania znajdują się w dokumentacji technicznej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39714110-4 - Wentylatory wyciągowe

39717000-1 - Wentylatory i urządzenia klimatyzacyjne

39717100-2 - Wentylatory

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

45261211-6 - Kładzenie płytek dachowych

45261320-3 - Kładzenie rynien

45261400-8 - Pokrywanie

45261410-1 - Izolowanie dachu

45261420-4 - Uszczelnianie dachu

45261900-3 - Naprawa i konserwacja dachów

45262300-4 - Betonowanie

45262321-7 - Wyrównywanie podłóg

45262350-9 - Betonowanie bez zbrojenia

45262360-2 - Cementowanie

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45262522-6 - Roboty murarskie

45262600-7 - Różne specjalne roboty budowlane

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45312310-3 - Ochrona odgromowa

45312311-0 - Montaż instalacji piorunochronnej

45314310-7 - Układanie kabli

45315000-8 - Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu elektrycznego w budynkach

45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych

45316200-7 - Instalowanie urządzeń sygnalizacyjnych

45317000-2 - Inne instalacje elektryczne

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45324000-4 - Roboty w zakresie okładziny tynkowej

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 - Tynkowanie

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421111-5 - Instalowanie framug drzwiowych

45421120-1 - Instalowanie progów

45421141-4 - Instalowanie przegród

45421146-9 - Instalowanie sufitów podwieszanych

45421152-4 - Instalowanie ścianek działowych

45431000-7 - Kładzenie płytek

45442100-8 - Roboty malarskie

45442110-1 - Malowanie budynków

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

71315410-6 - Kontrola systemu wentylacji

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 190 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie niżej podane kryteria:

1. Cena - waga: 60 %
2. Okres gwarancji i rękojmi - waga: 40 %

Punkty przyznawane za podane kryteria będą liczone według następujących wzorów:
1. Cena
Liczba punktów = (Cmin/Cof) * 100 * waga
gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof - cena podana w ofercie
2. Okres gwarancji i rękojmi łącznie
Liczba punktów = (Gof/Gmax) * 100 * waga
gdzie:
- Gof - okres gwarancji i rękojmi podany w ofercie
- Gmax - najdłuższy okres gwarancji i rękojmi spośród wszystkich ofert

Minimalny okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane nie może być krótszy niż 30 miesięcy. Jeżeli Wykonawca, nie określi w złożonej ofercie okresu gwarancji i rękojmi lub zaproponowany okres gwarancji i rękojmi będzie krótszy niż 30 miesięcy - oferta zostanie odrzucona.
Maksymalny okres gwarancji i rękojmi wynosi 60 miesięcy. W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje okres dłuższy niż 60 miesięcy Zamawiający do obliczenia punktacji wszystkich Wykonawców przyjmie okres 60 miesięcy jako najdłuższy okres gwarancji i rękojmi spośród wszystkich ofert (Gmax).
Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.
Zamawiający poprawi w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
Jeżeli zaoferowana cena, lub jej istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zażąda od Wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny, lub jej istotnych części składowych. Wyjaśnienia mogą dotyczyć zagadnień wskazanych w art. 224 ust. 3 ustawy Pzp.
Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy.
Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień w wyznaczonym terminie, lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają rażąco niskiej ceny tej oferty.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi łącznie

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa - Wykonawca spełni warunek, jeżeli przedstawi dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 100.000,00 zł.
2. Zdolność techniczna lub zawodowa - Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca:
1) przedstawi wykaz osób, skierowanych przez niego do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje przy realizacji zamówienia co najmniej:
- kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane*) do kierowania budową w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub architektonicznej bez ograniczeń;
- osobą do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń*);
- osobą do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych bez ograniczeń*);
*) uprawnienia budowlane - wymagane przepisami ustawy Prawo budowlane oraz spełniające wymagania ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2) przedstawi wykaz robót budowlanych polegających na remoncie, przebudowie i zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń wewnątrz budynku wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty. Wykaz musi zawierać co najmniej 2 roboty budowlane w w/w zakresie (w tym: wykonanie instalacji elektrycznych, instalacji sanitarnych - instalacje wod-kan, c.o., wentylacji
i klimatyzacji) o wartości co najmniej 3 000 000,00 zł brutto.
3. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
4. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r.
poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenie
o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
2. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem. W przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat, wraz z zaświadczeniem, Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.
3. Zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem. W przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.
4. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
Dokumenty podmiotów zagranicznych:
1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast "Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego" lub "Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS" składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że Wykonawca nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast "Odpisu lub informacji z KRS lub CEIDG" składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz robót budowlanych polegających na remoncie, przebudowie i zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń wewnątrz budynku wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty. Wykaz musi zawierać co najmniej
2 roboty budowlane w w/w zakresie (w tym: wykonanie instalacji elektrycznych, instalacji sanitarnych - instalacje wod-kan, c.o., wentylacji i klimatyzacji) o wartości co najmniej 3 000 000,00 zł brutto. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz robót budowlanych dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
2. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje przy realizacji zamówienia co najmniej:
- kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane*) do kierowania budową w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub architektonicznej bez ograniczeń;
- osobą do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń*);
- osobą do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych bez ograniczeń*);
*) uprawnienia budowlane - wymagane przepisami ustawy Prawo budowlane oraz spełniające wymagania ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej - Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 100.000,00 zł.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę

Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć:
1. Formularz ofertowy.
2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
3. Dowód wpłaty wadium.
4. Kosztorys ofertowy szczegółowy.
5. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby - jeżeli dotyczy.
6. Pełnomocnictwo - jeżeli dotyczy.
7. Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych - jeżeli dotyczy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 34 500.00 PLN (słownie: trzydzieści cztery tysiące pięćset 00/100 PLN).
Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 2022-02-04 do godz. 09:00, według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 2022-03-05.
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO BP O/Głubczyce 25 1020 3714 0000 4502 0012 8348 (w tytule przelewu zaleca się wpisać nazwę i sygnaturę postępowania). Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego).
Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji należy załączyć do oferty
w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę poręczenia lub gwarancji oraz powinno zawierać:
a) wskazanie Beneficjenta poręczenia lub gwarancji, którym musi być Powiat Głubczycki, ul. Kochanowskiego 15, 48-100 Głubczyce;
b) nazwę i adres siedziby Wykonawcy;
c) kwotę i termin ważności gwarancji/poręczenia;
d) bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy poręczenia lub gwarancji do zapłaty kwoty wadium, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1-5 ustawy Pzp.
W przypadku, gdy Wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, wystąpi odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, w przypadkach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno ono zawierać w szczególności wskazanie:
1) postępowania o udzielenie zamówienie publicznego, którego dotyczy;
2) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia;
3) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument ”Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału”, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-02-04 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę, wraz z załącznikami, należy złożyć za pośrednictwem Platformy.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-02-04 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-03-05

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.