eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kostrzyn › Bieżąca obsługa Gminy Kostrzyn w zakresie: wywozu odpadów z utrzymania i sprzątania otwartych terenów gminnych (zadanie 1)Ogłoszenie z dnia 2022-01-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Bieżąca obsługa Gminy Kostrzyn w zakresie: wywozu odpadów
z utrzymania i sprzątania otwartych terenów gminnych (zadanie 1)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kostrzyn

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631259554

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Dworcowa 5

1.5.2.) Miejscowość: Kostrzyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-025

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.7.) Numer telefonu: +48 61 8178 565

1.5.8.) Numer faksu: +48 61 8178 191

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@kostrzyn.wlk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kostrzyn.wlkp.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Bieżąca obsługa Gminy Kostrzyn w zakresie: wywozu odpadów
z utrzymania i sprzątania otwartych terenów gminnych (zadanie 1)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d52cd60d-79f0-11ec-83b1-bea871b78b5b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00028696

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000632/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Bieżąca obsługa Gminy Kostrzyn w zakresie wywozu odpadów z utrzymania czystości placów i ulic oraz z koszy ulicznych w roku 2022

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania?ContractingEntityCity=kostrzyn

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Sposób
komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami w postępowaniu (nie dotyczy składania ofert!):
1) komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który
dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu dostępnego pod adresem:
https://epuap.gov.pl/wps/portal, za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do
komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. Zamawiający może
również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej na adres email:
zamowienia@kostrzyn.wlkp.pl, przetargi@kostrzyn.wlkp.pl.
2) Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń (inne
niż dołączane do oferty) składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do
komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza możliwość składania dokumentów
elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń (innych niż
dołączane do oferty) za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: zamowienia@kostrzyn.wlkp.pl,
przetargi@kostrzyn.wlkp.pl.
3) Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz „Formularz do komunikacji”.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu,
opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal dostępnym pod adresem
https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx oraz Warunkach korzystania z elektronicznej
platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz „Formularz do komunikacji” wynosi 150 MB. Przy komunikacji drogą mailową wielkość pliku wynosi maksymalnie 500 MB.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z rozdziałem XXVIII SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z rozdziałem XXVIII SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZI.271.1.1.2022.IZ

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wywóz odpadów z kontenerów, w których gromadzone będą
odpady ze sprzątania otwartych terenów gminnych, utrzymania gminnych terenów zielonych,
odpadów powstałych na festynach i innych wydarzeniach kulturalnych,
a także odpadów z likwidacji dzikich wysypisk.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

90513200-8 - Usługi wywozu stałych odpadów miejskich

90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1) Zamawiający informuje, że przy świadczeniu usługi będącej przedmiotem zamówienia
przewiduje zastosowanie prawo opcji, o którym mowa w art. 441 ust 1 ustawy Pzp.
Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać
w ramach realizacji niniejszej Umowy. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego
z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
2) Decyzję co do możliwości skorzystania z prawa opcji Zamawiający uzależnia od swoich
bieżących potrzeb oraz wykorzystania wartości umowy. Zamawiający przewiduje możliwość
zastosowania prawa opcji w przypadku niewyczerpania wartości umowy.
a) Prawo opcji dla zadania 1:
Ilości odpadów gromadzonych w kontenerach Zamawiającego wskazane w rozdz. IV SWZ -
Opisie Przedmiotu zamówienia ust. 1 pkt 1 lit a) mogą ulec zwiększeniu o 20% lub zmniejszeniu
o 10%. Zmiana ilości odpadów gromadzonych w kontenerach Zamawiającego uzależnione jest
od zapotrzebowania Zamawiającego. Zwiększenie ilości ilości odpadów gromadzonych
uzależnione jest od zapotrzebowania Zamawiającego opisanego w lit. h). W kontenerach
gromadzone będą odpady ze sprzątania otwartych terenów gminnych, utrzymania gminnych
terenów zielonych, odpadów powstałych na festynach i innych wydarzeniach kulturalnych, a
także odpadów z likwidacji dzikich wysypisk. Zamawiający zaznacza, że tym samym ulegnie
zmianie ilość odbieranych odpadów z kontenerów Zamawiającego. W trakcie realizacji
zamówienia wskazane w Opisie Przedmiotu zamówienia ust. 1 pkt 1 lit g) ilości opróżnień mogą
ulec zwiększeniu o 20% lub zmniejszeniu o 10%. Zmiana ilości opróżnień uzależnione jest od
zapotrzebowania Zamawiającego. Zwiększenie ilości opróżnień uzależnione jest od
zapotrzebowania Zamawiającego opisanego w lit. h).
Zamawiający informuje, że prawo opcji zostało uwzględnione przy szacowaniu wartości
zamówienia.
3) Zmiana w zakresie wskazanym w pkt 2 i tym samym zmiana wynagrodzenia Wykonawcy
może nastąpić wyłącznie z zastosowaniem prawa opcji - z odpowiednim zwiększeniem
/zmniejszeniem maksymalnej kwoty umowy, przeznaczonej na realizację zamówienia.
4) Warunkiem skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji będzie posiadanie w budżecie
środków finansowych na realizację usług.
5) Warunkiem uruchomienia - realizacji prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego
pisemnego oświadczenia woli skierowanego przez Zamawiającego do Wykonawcy
w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie, określenie ilości
oraz numer umowy, na podstawie której realizowane jest prawo opcji. Niezłożenie oświadczenia we wskazanym w zdaniu poprzednim terminie będzie oznaczało, że Zamawiający rezygnuje z zastosowania prawa opcji. W przypadku zastosowania przez Zamawiającego prawa opcji
oświadczenie, o którym mowa powyżej będzie stanowiło integralną część umowy.
6) Zasady dotyczące realizacji przedmiotu umowy objętego prawem opcji będą takie same jak
te, które obowiązują przy realizacji podstawowego przedmiotu umowy. Ceny jednostkowe
określone w ofercie złożonej przez Wykonawcę w ramach przedmiotowego postępowania będą
obowiązywać także w przypadku usług realizowanych w ramach prawa opcji. Wszystkie opcji. W przypadku zastosowania prawa opcji żadna cena wskazana w ofercie Wykonawcy, nie
ulegnie zmianie za wyjątkiem przypadków i na zasadach opisanych w umowie.
7) Zamawiający ma prawo skorzystania z prawa opcji wielokrotnie w terminie przewidzianym dla
wykonania zamówienia podstawowego, w dowolnym dniu przed upływem terminu realizacji
zamówienia.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień z wolnej ręki, o których mowa w art. 214
ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp o łącznej wartości do 50% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia te
polegać będą na powtórzeniu tego samego rodzaju usług, które objęte były zamówieniem
podstawowym, przy zastosowaniu stawek, cen jednostkowych – zgodnie ze złożoną ofertą w
postępowaniu na zadanie podstawowe, a w przypadku ich braku na podstawie indywidualnych
negocjacji.
Zamawiający uwzględnił całkowitą wartość tego zamówienia przy obliczaniu wartości niniejszego
zamówienia publicznego.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z rozdziałem XXI SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas opróżnień kontenerów na zlecenie Zamawiającego (K)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, spełniający warunki, o których mowa
w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp, i którzy wykażą ich spełnianie na poziomie wymaganym przez
Zamawiającego zgodnie z opisem zamieszczonym poniżej oraz niepodlegający wykluczeniu z
powodu okoliczności o których mowa w rozdziale V SWZ.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań z zakresu tego warunku.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów
Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że posiada:
- wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz
- wpis do rejestru BDO (bazy danych o odpadach) zezwalający na transport odpadów (Wpis do
rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach
i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 i następne ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.), i który to rejestr stanowi element
Bazy Danych o Odpadach, w zakresie transportu odpadów).
3) sytuacji ekonomicznej i finansowej
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną nie mniejszą niż 200 000,00 zł.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnianie
warunku w zakresie sytuacji finansowej i ekonomicznej Wykonawcy wykazują łącznie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej – o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się
Wykonawcy, którzy wykażą, że:
a) posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia tj. wykaże, że w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał z należytą starannością co najmniej:
 jedno zamówienie polegające na wywozie odpadów (zadanie 1).
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca w Wykazie zrealizowanych usług
(załącznik nr 8 do SWZ), wykaże, że w wymaganym okresie - przez min.
8 miesięcy w ramach jednej umowy: zrealizował lub aktualnie realizuje, co najmniej jedno
zamówienie dotyczące wywozu odpadów w ilości min. 150 Mg rocznie,
w zakresie zgodnym lub szerszym od zakresu przedmiotowego zamówienia oraz załączy do
niego dowody potwierdzające, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane w sposób
należyty.
UWAGA:
Zgodnie z art. 117 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający zastrzega, że W przypadku wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, niniejszy warunek nie podlega zsumowaniu,
co oznacza, że jeden z wykonawców musi wykazać się całym wymaganym doświadczeniem
(warunek nie będzie spełniony, jeśli wszyscy Wykonawcy w sumie wykazali się wymaganym
doświadczeniem, ale żaden z nich samodzielnie nie wykazał się całym wymaganym
doświadczeniem).
b) W zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym - Zamawiający wymaga,
aby Wykonawca dysponował odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do realizacji
przedmiotu zamówienia tj.:
Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że posiada wyposażenie umożliwiające
odebranie odpadów, tj. odpowiednią ilością pojazdów do zbierania odpadów i spełniających
wymagania przepisów ochrony środowiska i o ruchu drogowym:
 co najmniej 1 pojazd przystosowany do wywozu odpadów z kontenerów oraz co najmniej 1
pojazd przystosowany do opróżniania pojemników 1100 l (dla zadania 1);
Zamawiający uzna, za spełniony powyższy warunek, jeżeli Wykonawca w Wykazie sprzętu
niezbędnego do realizacji zadania wykaże pojazdy niezbędne do realizacji zamówienia
(załącznik nr 7 do SWZ), dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego
wraz informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.
􀀀 Pojazdy powinny być trwale i czytelnie oznakowane, w widocznym miejscu, nazwą firmy oraz
danymi adresowymi i numerem telefonu Wykonawcy.
􀀀 Pojazdy powinny być wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające uprzątnięcie
terenu w przypadku jego zanieczyszczenia podczas opróżnienia pojemników.
􀀀 Pojazdy realizujące przedmiot zamówienia muszą być sprawne i muszą posiadać ważne
przeglądy techniczne oraz polisy OC i NW;
􀀀 Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie pojazdów i urządzeń przed niekontrolowanym
wydostawaniem się na zewnątrz odpadów, podczas ich magazynowania, przeładunku, a także
transportu. W przypadku zanieczyszczenia terenu w wyniku działalności związanej z realizacją
przedmiotu zamówienia Wykonawca jest obowiązany do jego natychmiastowego uprzątnięcia.
c) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w
wykonaniu zamówienia
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań z zakresu tego warunku.
3. Odnośnie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do
warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, mogą oni polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi,
do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim wypadku wykonawcy dołączają do
oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy –
załącznik nr 5 do SWZ.
4. W przypadku posługiwania się przez wykonawcę cudzym potencjałem, w odniesieniu do
warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy
mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają
usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, zamawiający może, na każdym etapie
postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie
przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów
technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy
może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych
na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych oraz oświadczeń,
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 125 ust.1 ustawy Pzp:
w zakresie braku podstaw wykluczenia:
a) oświadczenie Wykonawcy aktualne na dzień złożenia w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp o
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę
częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej według załącznika nr 9
do SWZ;
b) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego według załącznika nr 10 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego
oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia
wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych oraz
oświadczeń, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 125 ust.1 ustawy Pzp:
w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz wpis do
rejestru BDO (bazy danych o odpadach) zezwalający na transport odpadów,
w celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia
określonej działalności zawodowej, związanej z realizacją przedmiotu zamówienia;
b) dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną na kwotę min.
200 000,00 zł, w celu potwierdzenia, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej
zapewniającej wykonanie zamówienia;
c) w celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada zdolności techniczne i zawodowe Wykonawca
przedstawi następujące dokumenty:
 wykaz usług zrealizowanych lub aktualnie realizowanych przez min. 8 miesięcy
w ramach jednej umowy co najmniej jedno zamówienie dotyczące wywozu odpadów w ilości min. 150
Mg rocznie (dla zadania nr 1) w zakresie zgodnym lub szerszym od zakresu przedmiotowego
zamówienia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane (zgodnie z załącznikiem nr 8 do
SWZ), oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych są wykonywane, a jeżeli
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być
wydane nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
 Wykaz sprzętu niezbędnego do realizacji zadania dostępnego wykonawcy w celu wykonania
zamówienia publicznego wraz informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ);

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga przedmiotowych środków dowodowych w niniejszym postępowaniu.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu Wykonawca w terminie wyznaczonym na
składanie ofert wraz z ofertą sporządzoną na Formularzu oferty (wypełniony i podpisany
formularz ofertowy) – stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ, jest zobowiązany złożyć za
pośrednictwem systemu miniPortal niżej wymienione wypełnione dokumenty:
1) Aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie
art. 125 ust. 1 ustawy o niepodleganiu wykluczeniu (dotyczące przesłanek wykluczenia
z postępowania wymienionych w Rozdziale V SWZ) oraz spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu – według wzoru stanowiącego załączniku nr 4 do SWZ, w zakresie wskazanym
przez Zamawiającego.
Informacje zawarte w oświadczeniu, stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Oświadczenie składają odrębnie:
- wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
w takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
- podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się wykonawca celem potwierdzenia spełnienia
warunków udziału w postępowaniu (Wykonawca, który korzysta z potencjału podmiotu trzeciego
przedstawia wraz z własnym oświadczeniem wstępnym dodatkowo oświadczenie podmiotu
udostępniającego zasoby). W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw
wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim
Wykonawca powołuje się na jego zasoby;
2) Pełnomocnictwo lub inny dokument (jeśli dotyczy) potwierdzający umocowanie do
reprezentowania Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego lub
podmiotu udostępniającego zasoby. Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z
dokumentów rejestrowych, wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika,
powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem
umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy.
Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wszystkich
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. umowa o
współdziałaniu). Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w
postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo
powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności wskazanie:
- postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
- wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z
nazwy z określeniem adresu siedziby,
- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
3) Zobowiązanie podmiotu trzeciego – omówiono szczegółowo w rozdziale XI SWZ – wzór
oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ (jeśli dotyczy). Składane w przypadku gdy
Wykonawca polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu wraz z pełnomocnictwami, jeżeli prawo do
podpisania danego zobowiązania nie wynika z dokumentów.
4) Dowód wniesienia wadium – forma i sposób wniesienia wadium omówiono w rozdziale XIV
SWZ - jeśli dotyczy.
5) Wykaz rozwiązań równoważnych – jeśli dotyczy.
6) Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa –omówione w rozdziale XV SWZ - jeśli dotyczy.
7) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
w zakresie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (oświadczenie, z którego wynika, które
roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy) - wzór oświadczenia
stanowi załącznik nr 5 do SWZ .

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy stosownie do treści art. 58 ust. 1 ustawy Pzp mogą wspólnie ubiegać się
o udzielenie niniejszego zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobligowani są do ustanowienia
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub
do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.
Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających
się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do
składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze oraz winno być dołączone do
oferty.
3. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, żaden z nich
nie może podlegać wykluczeniu, natomiast spełnienie warunków udziału w postępowaniu
Wykonawcy wykazują łącznie.
4. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z
pełnomocnikiem Wykonawców.
5. Zamawiający nie wymaga od wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia posiadania określonej formy prawnej w celu złożenia oferty lub wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za prawidłową realizację zamówienia. Wspólnicy spółki cywilnej/uczestnicy
konsorcjum są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną.
7. Zamawiający nie określił odmiennych wymagań związanych z realizacją zamówienia
w odniesieniu do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w inny
sposób niż w odniesieniu do pojedynczych wykonawców.
8. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie
wybrana, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego
przedłożenia kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, umowę
konsorcjum/umowę spółki cywilnej przy czym termin, na jaki została zawarta umowa, nie może
być krótszy niż termin realizacji zamówienia.
9. W przypadku złożenia oferty przez konsorcjum należy wymienić firmy wchodzące w jego
skład oraz wskazać Lidera Konsorcjum.
10. Przedsiębiorców prowadzących działalność w formie spółki cywilnej należy traktować jak
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączą odpowiednio do oferty oświadczenie,
stanowiące załącznik nr 5 do SWZ, z którego wynikać będzie, które usługi wykonają
poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj, zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia określone zostały w załączniku nr
3 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-01-28 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: system miniPortal pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-01-28 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-02-25

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.