eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ugoszcz › Dostawa oleju napędowego grzewczego do Domu Pomocy Społecznej "KOMBATANT" w Ugoszczu oraz Zespołu Szkół nr 5 im. ks. Jana Twardowskiego w RypinieOgłoszenie z dnia 2022-01-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa oleju napędowego grzewczego do Domu Pomocy Społecznej „KOMBATANT” w Ugoszczu oraz Zespołu Szkół nr 5 im. ks. Jana Twardowskiego w Rypinie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej ,,KOMBATANT" w Ugoszczu

1.3.) Oddział zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej ,,KOMBATANT" w Ugoszczu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 910506123

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ugoszcz 30

1.5.2.) Miejscowość: Ugoszcz

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-522

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL616 - Grudziądzki

1.5.7.) Numer telefonu: 54 270 11 33

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kombatant30@idsl.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.dps-ugoszcz.rbip.mojregion.info

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa oleju napędowego grzewczego do Domu Pomocy Społecznej „KOMBATANT” w Ugoszczu oraz Zespołu Szkół nr 5 im. ks. Jana Twardowskiego w Rypinie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-52bd26ae-79d7-11ec-83b1-bea871b78b5b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00028647

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00018537/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup i dostawa oleju opałowego dla Zespołu Szkół nr 5 im. Ks. Jana Twardowskiego w Rypinie oraz Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" w Ugoszczu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:
1) miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
2) ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
- obowiązkowo w zakresie składania, zmiany lub wycofania oferty przez Wykonawcę
lub
3) poczty elektronicznej pod adresem: kombatant30@idsl.pl , w szczególności w przypadku składania wniosków, zawiadomień oraz przekazywania informacji i wyjaśnień, z wyłączeniem składania, zmiany lub wycofania oferty.
Zamawiający nie przewiduje komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu komunikacji elektronicznej.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu korespondencja elektroniczna (inna niż składanie oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza („Formularz do komunikacji”) dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana.
2. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje zawarte w rozdziale XXII SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacje zawarte w rozdziale XXII SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DPS.ZP.341-1/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa oleju napędowego grzewczego przeznaczonego do celów opałowych z dowozem do Domu Pomocy Społecznej „KOMBATANT” w Ugoszczu (adres dostawy: Ugoszcz 30, 87-522 Ostrowite) – szacowana ilość 48 m3.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09135100-5 - Olej opałowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji polegające na zwiększeniu maksymalnie do 30% szacunkowej ilości dostawy (w ramach każdej z części zamówienia) stosownie do aktualnych potrzeb jednostek organizacyjnych powiatu, wynikających z warunków atmosferycznych, jakie będą panować w okresie realizacji zamówienia. Jeżeli Zamawiający nie skorzysta z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia, w tym o zapłatę odszkodowania z tytułu niezrealizowania opcji lub jej części, jak również nie może być podstawą do odmowy wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia szacunkowej ilości dostawy (w ramach każdej
z części zamówienia) do aktualnych potrzeb jednostek organizacyjnych powiatu, wynikających z warunków atmosferycznych, jakie będą panować w okresie realizacji zamówienia, przy czym Zamawiający gwarantuje realizację minimum 70% szacunkowej ilości dostaw. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia, w tym o zapłatę odszkodowania, z tytułu zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia, jak również nie może być podstawą do odmowy wykonania gwarantowanej części przedmiotu zamówienia.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 25

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności

4.3.6.) Waga: 15

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa oleju napędowego grzewczego przeznaczonego do celów opałowych z dowozem do Zespołu Szkół nr 5 im. ks. Jana Twardowskiego w Rypinie (adres dostawy: ul. Warszawska 52, 87-500 Rypin) – szacunkowa ilość 4 m3

4.2.6.) Główny kod CPV: 09135100-5 - Olej opałowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji polegające na zwiększeniu maksymalnie do 30% szacunkowej ilości dostawy (w ramach każdej z części zamówienia) stosownie do aktualnych potrzeb jednostek organizacyjnych powiatu, wynikających z warunków atmosferycznych, jakie będą panować w okresie realizacji zamówienia. Jeżeli Zamawiający nie skorzysta z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia, w tym o zapłatę odszkodowania z tytułu niezrealizowania opcji lub jej części, jak również nie może być podstawą do odmowy wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia szacunkowej ilości dostawy (w ramach każdej z części zamówienia) do aktualnych potrzeb jednostek organizacyjnych powiatu, wynikających z warunków atmosferycznych, jakie będą panować w okresie realizacji zamówienia, przy czym Zamawiający gwarantuje realizację minimum 70% szacunkowej ilości dostaw. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia, w tym o zapłatę odszkodowania, z tytułu zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia, jak również nie może być podstawą do odmowy wykonania gwarantowanej części przedmiotu zamówienia.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 25

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności

4.3.6.) Waga: 15

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada aktualną koncesję na obrót paliwami płynnymi wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U z 2021 r. poz. 716 ze zm.);
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie;
4) zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie Wykonawcy (sporządzone wg wzoru określonego w załączniku nr 3 do SWZ), w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: aktualną koncesję na obrót paliwami płynnymi wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne; w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia koncesję składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w takim zakresie, w jakim będzie on wykonywał dostawę objętą uprawnieniem (koncesją).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

- dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty/odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy);
- pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy tylko ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
- oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, z którego wynikać będzie, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy, zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp - jeżeli dotyczy;
- uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicę przedsiębiorstwa – jeżeli dotyczy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w rozdziale VIII ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te wstępnie potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5. Warunek udziału w postępowaniu dotyczącego uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje dostawy, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają wraz z ofertą oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w zakresie wynikającym z art. 454 i art. 455 ustawy Pzp oraz wskazanym w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-01-28 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-01-28 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zgodnie z Uchwałą nr 494/2021 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 24 listopada 2021 r. Dom Pomocy Społecznej „KOMBATANT” w Ugoszczu został wyznaczony jako zamawiający właściwy do przygotowania, przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego na dostawę oleju napędowego grzewczego, w imieniu i na rzecz następujących jednostek organizacyjnych powiatu:
1) Dom Pomocy Społecznej „KOMBATANT” w Ugoszczu, Ugoszcz 30, 87-522 Ostrowite;
2) Zespół Szkół nr 5 im. ks. Jana Twardowskiego w Rypinie, ul. Młyńska 12, 87-500 Rypin.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.