eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Biała Podlaska › Remont instalacji domofonowo-przyzywowej w budynku koszarowym B Zakładu Karnego w Białej PodlaskiejOgłoszenie z dnia 2021-04-06


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00028244 z dnia 2021-04-06

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont instalacji domofonowo-przyzywowej w budynku koszarowym B Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD KARNY W BIAŁEJ PODLASKIEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000320905

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Prosta 33

1.5.2.) Miejscowość: Biała Podlaska

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-500

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL811 - Bialski

1.5.7.) Numer telefonu: 83 344 75 00

1.5.8.) Numer faksu: 83 311 10 84

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zk_biala_podlaska@sw.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: sw.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Zakład Karny

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont instalacji domofonowo-przyzywowej w budynku koszarowym B Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b273ddb4-96ef-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00028244

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00015247/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Remont systemu domofonowo przyzywowego Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.zp.sw.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/https://epuap.gov.pl/wps/portal

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych w rozdz. VIII), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP, TED lub ID postępowania);2) Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: dkw_biala@sw.gov.pl;3) Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 2 adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa RadyMinistrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: www.zp.sw.gov.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:administratorem Pani/Pana danych jest Zakład Karny w Białej Podlaskiej, ul. Prosta 33, 21-500 Biała Podlaska, tel.: (83) 344 75 00, e-mail: zk_biala_podlaska@sw.gov.pl;inspektorem ochrony danych w Zakładzie Karnym w Białej Podlaskiej jest por. Grzegorz Jakóbczuk, tel.: (83) 344 75 24, iod_biala_podlaska@sw.gov.pl,;Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż Remont instalacji domofonowo-przyzywowej w budynku koszarowym B Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 2019);odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18, art. 19 oraz art. 72 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 dalej „ustawa Pzp”;Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;posiada Pani/Pan:na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1;na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczeniaprzetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2;prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;nie przysługuje Pani/Panu:w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: D/Kw.2232.13.2021.LT

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 129600,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu remontu instalacji domofonowo przyzywowej w budynku zakwaterowania B Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej ul. Prosta 33, 21-500 Biała Podlaska, w trybie zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca wykona i uzgodni z Zamawiającym dokumentację projektową, a następnie na jej podstawie wykona roboty budowlane i instalacyjne polegające na remoncie instalacji domofonowej w budynku zakwaterowania B, zgodnie z Programem funkcjonalno-użytkowym dla zadania pn. „Remont instalacji domofonowo-przyzywowej w budynku koszarowym B Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej” (załącznik nr 1 SWZ).Na przedmiot zamówienia składa się następujący zakres rzeczowy:1) Dokumentacja projektowa;2) Demontaż uszkodzonych elementów systemu domofonowo-przyzywowego;3) Remont instalacji domofonowo-przyzywowej;4) Szkolenie użytkowników.

4.2.6.) Główny kod CPV: 32500000-8 - Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-10-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteria oceny ofert – Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:1) oferta spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,2) oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,3) wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniuoraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.1. Warunki udziału w postępowaniu:1) posiadają zdolność do występowania w obrocie gospodarczym;2) posiadają uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lubzawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonaniezamówienia;4) posiadają zdolność techniczną lub zawodową do należytego wykonaniazamówienia.Zamawiający uzna ww. warunki za spełnione na podstawie oświadczenia, złożonegoprzez Wykonawcę zgodnie z treścią załącznika nr 4 do SWZ.2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne przeprowadzona będzie w oparciu o złożone przez wykonawców oświadczenia zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby dołącza również oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Prawidłowo wypełniony i podpisany formularz ofertowy - załącznik nr 2 do SWZ.2. W celu potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy należy przedłożyć:1) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (w formie oryginału) według wzoru stanowiącego - załącznik nr 3 do SWZ.2) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (w formie oryginału) według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ.3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, stanowiące załącznik nr 3 i 4 do swz składa każdy z wykonawców.4) Wykonawca w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby dołącza również oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby – załącznik nr 3 i 4 do swz

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, stanowiące załącznik nr 3 i 4 do swz składa każdy z wykonawców.4) Wykonawca w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby dołącza również oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby – załącznik nr 3 i 4 do swz

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Dopuszcza się zmianę postanowień niniejszej Umowy. Zmiany Umowy mogą dotyczyć terminu jej wykonania, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, lecz tylko omówionych wcześniej w niniejszej Umowie również wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy (roboty zamienne lub dodatkowe). Zmiana niniejszej Umowy wymaga zgody każdej ze stron, która zostanie wyrażona na piśmie. Strona, która wnosi o zmianę Umowy zobowiązana jest do pisemnego wskazanie okoliczności, które w jej ocenie uzasadniają dokonanie stosowanej zmiany jej zapisów.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-20 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: ePUAP: Skrytka/ZK_Biala_Podlaska/Skrytka_Esp

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-20 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

2021-04-06 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2020

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.