eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gliwice › Dostawa energii elektrycznej do budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w GliwicachOgłoszenie z dnia 2022-01-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa energii elektrycznej do budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 278160946

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2

1.5.2.) Miejscowość: Gliwice

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-100

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.7.) Numer telefonu: 32 2389830

1.5.8.) Numer faksu: 323321396

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: adm@gliwice.wsa.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gliwice.wsa.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa energii elektrycznej do budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d0de79b6-79c2-11ec-beb3-a2bfa38226ab

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00028020

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu
https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP
ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany i wycofania oferty oraz do formularza do
komunikacji.
8.3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów
elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz informacji przekazywanych
przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie
ePUAP.
8.4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie
miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego
regulaminu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016.119.1), dalej zwanego „RODO”,
informuję że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice;
2. z inspektorem ochrony danych osobowych w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym
w Gliwicach można się skontaktować poprzez e-mail prezydialny@gliwice.wsa.gov.pl
bądź telefonicznie pod nr telefonu 32 238 98 30;
3. dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji praw i obowiązków wynikających
z niniejszego postępowania, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO;
4. odbiorcą danych osobowych będzie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach, Poczta Polska S.A.;
5. dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz w obowiązkowym
okresie przechowywania dokumentacji, ustalanym zgodnie z odrębnymi przepisami;
6. przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania -
na zasadach określonych w RODO oraz ustawie;
7. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania
lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie
zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą;
8. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia
przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych
osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych
osobowych jeśli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących
Pani/Pana narusza przepisy RODO;
10. podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Ich nieprzekazanie
spowoduje niemożność udziału w niniejszym postępowaniu

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ADM/24/1/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej na potrzeby budynku
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego usytuowanego w Gliwicach przy
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2
Szacunkowa ilość dostarczanej energii w okresie dostawy: 205 MWh

4.2.6.) Główny kod CPV: 09000000-3 - Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-08-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Podstawą do określenia ceny jest pełen zakres zamówienia określony w załączniku nr 1
do SWZ. Cena musi zawierać: zapłatę za przedmiot zamówienia, inne koszty związane
z jego realizacją wraz z podatkiem od towarów i usług VAT, oraz wszystkie pochodne

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-01-28 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-01-28 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-03-01

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.