eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Stalowa Wola › Świadczenie usług w zakresie usuwania śniegu z dachów obiektów jednostek podlegających Gminie Stalowa Wola w sezonie zimowym 2022 r.Ogłoszenie z dnia 2022-01-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług w zakresie usuwania śniegu z dachów obiektów jednostek podlegających Gminie Stalowa Wola w sezonie zimowym 2022 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi zamawiający centralny

1.2.) Nazwa zamawiającego: Stalowowolskie Centrum Usług Wspólnych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 384503002

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. Jana Pawła II 25A

1.5.2.) Miejscowość: Stalowa Wola

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-450

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@stalowawola.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.stalowawola.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-1657

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług w zakresie usuwania śniegu z dachów obiektów jednostek podlegających Gminie Stalowa Wola w sezonie zimowym 2022 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f3950501-7763-11ec-beb3-a2bfa38226ab

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00028010

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f3950501-7763-11ec-beb3-a2bfa38226ab

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/ocds-148610-f3950501-7763-11ec-beb3-a2bfa38226ab

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 3.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Instrukcji interaktywnej korzystania z platformy e-zamówienia pod adresem:
https://epzpygmggrsicd.blob.core.windows.net/pod/2021/10/Komunikacji-wpostepowaniu-
3.2_20211016.pdf
4. Składanie ofert/wniosków/prac konkursowych dostępne jest tylko dla użytkowników będących
Wykonawcami, posiadającymi uprawnienie do składania ofert/wniosków/prac konkursowych. W celu
założenia oferty należy przejść do szczegółów postępowania, wybrać zakładkę oferty/wnioski,
następnie przycisk złóż ofertę.
5. Ofertę należy złożyć na właściwym formularzu (aktualnym formularzu ofertowym pobranym z
platformy do tego postępowania) – jeśli formularz będzie nieprawidłowy system poinformuje o tym w
trakcie składania oferty.
6. W celu pobrania wzorców formularza (ofertowego, wniosku o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu lub konkursowego) oraz pozostałych dokumentów postępowania należy przejść do
szczegółów postępowania.
7. Funkcjonalność wypełnienia formularza dostępna jest tylko dla użytkowników będących
Wykonawcami posiadającymi uprawnienie do Przygotowania ofert/wniosków/prac konkursowych.
8. Ofertę należy złożyć przed terminem składania ofert – oferta złożona po terminie nie zostanie
przyjęta.
9. Formularz ofertowy i złączniki należy podpisać cyfrowo. Dokumenty można podpisać podpisem
kwalifikowanym. Wypełniony formularz oferty podpisujemy podpisem wewnętrznym. Załączniki można
podpisać podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. Dokumenty spakowane należy podpisać
zewnętrznym. Jeśli będzie brakowało podpisu system poinformuje o tym w trakcie składania
dokumentów, zostaną one przyjęte przez Platformę mimo braku podpisu.
10. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej,
email: rkordyka@stalowawola.pl lub zp@stalowawola.pl. lub za pośrednictwem ePuap.
11. Szczegółowa instrukcja dotycząca składania ofert dostępna jest pod adresem:
https://epzpygmggrsicd.blob.core.windows.net/pod/2021/10/Oferty-3.2¬¬_20211016.pdf
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Stalowowolskiego Centrum Usług Wspólnych al. Jana Pawła II 25A, 37-450 Stalowa Wola – Pani Danuta Bednarz.
 inspektorem ochrony danych osobowych w Stalowowolskim Centrum Usług Wspólnych jest Pani Alina Pyz ODO PARTNER, Kępa Rzeczycka 10, 37-455 Radomyśl nad Sanem, adres e-mail: odopartner@gmail.com telefon 604 274 299.
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „Świadczenie usług w zakresie usuwania śniegu z dachów obiektów jednostek podlegających Gminie Stalowa Wola w sezonie zimowym 2022 r.” ” prowadzonym w trybie zamówienia podstawowego zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp.
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-II.271.9.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia świadczenie usług w zakresie usuwania śniegu z dachów obiektów jednostek podlegających Gminie Stalowa Wola (wraz ze z hałdowaniem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego do odległości 2 m od obiektu w sezonie zimowym 2022 r.”, w podziale na trzy części:
Część 1:
1) Przedszkole nr 1
ul. Niezłomnych 2A
37-450 Stalowa Wola
NIP: 8651520325, REGON: 830220609
2) Przedszkole nr 2 im. Jana Brzechwy
ul. Skoczyńskiego 5
37-450 Stalowa Wola
NIP: 8651520354 REGON: 830220615
3) Przedszkole nr 3
ul. Poniatowskiego 57
37-450 Stalowa Wola
NIP: 8651494378, REGON: 830220696
4) Przedszkole nr 6
ul. Partyzantów 10
37-450 Stalowa Wola
NIP: 8651494792, REGON: 830220727
5) Przedszkole nr 9
Al. Jana Pawła II 5
37-450 Stalowa Wola
NIP: 865149480, REGON: 830220740
6) Przedszkole nr 10 im. Marii Konopnickiej
Al. Jana Pawła II 11
37-450 Stalowa Wola
NIP: 8651520377, REGON 830220756
7) Przedszkole nr 11
Al. Jana Pawła II 6
37-450 Stalowa Wola
NIP: 8651494384, REGON: 830220762
8) Przedszkole Integracyjne nr 12
ul. Okulickiego 20
37-450 Stalowa Wola
NIP: 8651500311, REGON:830220779
9) Przedszkole nr 15
ul. Obrońców Westerplatte 1
37-450 Stalowa Wola
NIP: 8651522034, REGON: 830220791
10) Przedszkole nr 18
ul. Józefa Poniatowskiego 33
37-450 Stalowa Wola
NIP: 8651427264, REGON: 830220816
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje odśnieżanie dachów:
Część nr 1
1) dach budynku dwupiętrowy o powierzchni ok. 366 m2 x 2 usługa łączna powierzchnia ok. 732 m2 Przedszkole nr 1 przy ul. Niezłomnych 2A
2) dach budynku o powierzchni ok. 350 m2 x 3 usługa łączna powierzchnia ok. 1050 m2 Przedszkole nr 2 przy ul. Skoczyńskiego 5.
3) dach budynku płaski o powierzchni ok. 647,80 m2 Przedszkole nr 3 przy ul. Poniatowskiego 57.
4) dach budynku o powierzchni ok. 500 m2 x 2 usługa łączna powierzchnia ok. 1000 m2 Przedszkole nr 6 przy ul. Partyzantów 10.
5) dach budynku o powierzchni ok. 700 m2 x 4 usługa łączna powierzchnia ok. 2800 m2 Przedszkole nr 9 Al. Jana Pawła II 5.
6) dach budynku płaski o powierzchni ok. 890 m2 x 2 usługa łączna powierzchnia ok. 1780 m2 Przedszkole nr 10 Al. Jana Pawła II 11.
7) dach budynku płaski o powierzchni ok. 400 m2 Przedszkole nr 11 Al. Jana Pawła II 6.
8) dach budynku o powierzchni ok. 877 m2 Przedszkole Integracyjne nr 12 im. J.Ch. Andersena przy ul. Okulickiego 20
9) dach budynku o powierzchni ok. 999,66 m2 x 3 usługa łączna powierzchnia ok. 2998 m2 Przedszkole nr 15 przy ul. Obrońców Westerplatte 1.
10) dach budynku o powierzchni 400 m2 Przedszkole nr 18 przy ul. Poniatowskiego 33.
Łączna powierzchnia (orientacyjna) w okresie realizacji zamówienia części wynosi: 12 685,60 m2
3. Płatnikami za świadczoną usługę odśnieżania dachów na obiektach będą poszczególne jednostki organizacyjne podległe Gminie Stalowa Wola.
4. Wykonawca do dnia podpisania Umowy przekaże osobie odpowiedzialnej merytorycznie od strony Zamawiającego wykaz osób realizujących zamówienie oraz kopie aktualnych orzeczeń lekarskich dopuszczających te osoby do pracy na wysokości powyżej 3 m na cały okres trwania umowy. W razie potrzeby wykaz zgłoszonych pracowników może być rozszerzony w okresie umowy. W razie potrzeby wykaz zgłoszonych pracowników może być rozszerzony w okresie realizacji o nowych pracowników, również z załączeniem wymienionych orzeczeń lekarskich.
5. Prace wykonywane będą w czynnych, eksploatowanych obiektach: mogą być realizowane w każdym dniu tygodnia w godzinach uzgodnionych z Zamawiającym.
6. Przed rozpoczęciem odśnieżania dachu, należy wyznaczyć strefy zrzutu śniegu, w sposób widoczny je wygrodzić i przez cały okres zrzutu nie dopuścić pieszych lub parkowania samochodów. Strefa zrzutu powinny być wskazane przez Właściciela lub Zarządcę obiektu.
7. Realizacja zamówienia będzie wykonywana w sposób opisany poniżej:
1.) Zamawiający dokona zlecenia odśnieżania dachu, jeżeli grubość pokrywy śnieżnej na dachu osiągnie min. 15 cm.
2.) Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania usługi w następujący sposób:
a. za odśnieżony uważa się dach z którego usunięto warstwę śniegu, sople i wszelkie nawisy;
b. ze względu na możliwość uszkodzenia pokrycia dachów obiektów, zamawiający wymaga pozostawienia warstwy ok. 1,5 cm zlodowacenia przylegającego do odśnieżanego podłoża, o ile ono występuje, oraz wpisania w protokole odbioru prac grubości pozostawionej warstwy zlodowacenia;
c. niedopuszczalne jest tworzenie hałd śniegu na dachach;
d. do usuwania śniegu wykonawca użyje sprzętu, który nie będzie powodował uszkodzeń pokrycia dachowego odśnieżanych budynków;
e. hałdy śniegu nie mogą przylegać do elewacji odśnieżanego obiektu oraz nie mogą utrudniać ruchu pieszego i samochodowego. Hałdy nie mogą uniemożliwiać korzystania z wyjść, w tym także ewakuacyjnych z obiektów;
f. wszystkie uszkodzenia elewacji, pokryć dachowych oraz urządzeń będących w pobliżu, wynikłe przy odśnieżaniu, spowodowane między innymi przez nacisk zwałów z hałdowanego śniegu na elementy obiektu (takie jak bramy, drzwi itp.) - zostaną naprawione na koszt Wykonawcy;
g. każde miejsce zrzutu śniegu musi być wygrodzone i trwale oznakowane przez Wykonawcę, zgodnie z przepisami BHP;
h. śnieg zrzucony z dachów powinien zostać ;
i. Wykonawca musi dysponować osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje oraz aktualne zezwolenia upoważniające do pracy na wysokości;
j. Wykonawca musi dysponować potencjałem technicznym niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia;
k. usługa musi być wykonywana zgodnie z przepisami BHP;
l. Wykonawca zabezpieczy na bieżąco teren, na którym będzie wykonywana usługa, w sposób uniemożliwiający wyrządzenie szkód w mieniu lub osobom trzecim;
m. Wykonawca ma obowiązek być ubezpieczonym od odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków dotyczących zatrudnionych pracowników oraz osób trzecich i mienia;
n. Zamawiający przewiduje kilkukrotne odśnieżanie dachów obiektów podczas trwania umowy, co uzależnione jest od zaistniałych warunków atmosferycznych;
3.) Przy opracowaniu oferty należy wziąć pod uwagę fakt, że Zamawiający nie przewiduje zapłaty za gotowość tylko za efektywną pracę.
4.) Obiekty do odśnieżania zgłaszane będą przez Zamawiającego na bieżąco (pisemnie), w razie wystąpienia okoliczności, w których niezbędne jest wykonanie usługi.
5.) Odpowiedzialny za nadzór nad wykonaniem zleconych prac będzie kierownik poszczególnego obiektu.
6.) Rozliczenie usługi nastąpi fakturami po wykonaniu i odbiorze prac. Podstawę do rozliczenia usługi będą stanowiły protokoły odbioru prac potwierdzone przez kierownika poszczególnego obiektu.
7.) Wykonawca zobowiązany będzie przyjmować pisemne zlecenia (sms, e-mail lub faks) od Zamawiającego oraz wykonywania usługi określonej w zleceniu oraz przystępować do realizacji zlecenia w terminie określonym w ofercie.
8.) Maksymalny czas realizacji zlecenia wymagany przez Zamawiającego wynosi 24 godziny od momentu zgłoszenia zlecenia przez Zamawiającego.
9.) Zaleca się zaznajomienie z topografią terenu i dokonanie wizji lokalnej jako czynności pomocniczej przy przygotowaniu oferty. Brak udziału w wizji lokalnej obiektów nie wyklucza możliwości składania ofert.
10.) Wykonawca przed podpisaniem umowy wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności oraz następstw nieszczęśliwych wypadków dotyczących zatrudnionych pracowników oraz osób trzecich i mienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

Odśnieżanie dachów w kolejnych sezonach zimowych

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia świadczenie usług w zakresie usuwania śniegu z dachów obiektów jednostek podlegających Gminie Stalowa Wola (wraz ze z hałdowaniem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego do odległości 2 m od obiektu w sezonie zimowym 2022 r.”, w podziale na trzy części:Część 2:
1) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Wacława Górskiego
ul. Romana Dmowskiego 9
37-450 Stalowa Wola
NIP: 8651427287, REGON: 000837413
2) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
ul. Mickiewicza 15
37-450 Stalowa Wola
NIP: 8652264568 REGON: 368003453
3) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3
ul. Prymasa Wyszyńskiego 14
37-450 Stalowa Wola
NIP: 8651426997, REGON: 000837420
4) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4
ul. Niezłomnych 1
37-450 Stalowa Wola
NIP: 8651427270 REGON: 000837436
5) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5
ul. Energetyków 18
37-450 Stalowa Wola
NIP: 865140665, REGON: 000837442
6) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7
ul. Okulickiego 14
37-450 Stalowa Wola
NIP: 8651427241 REGON: 000837465
7) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9
ul. Rozwadowska 10
37-450 Stalowa Wola
NIP: 8652471913 REGON: 831201146
8) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
ul. Wojska Polskiego 9
37-450 Stalowa Wola
NIP: 8651450926, REGON: 001321670
9) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 12
ul. Poniatowskiego 55
37-450 Stalowa Wola
NIP: 8651451328, REGON:830003591
Część nr 2
1) dach budynku o powierzchni ok. 981 m2 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. W. Górskiego przy ul. Dmowskiego 9.
2) dach budynku o powierzchni ok. 1300 m2 x Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 2 im. Jana Pawła II przy ul. Mickiewicza 15.
3) dach budynku o powierzchni ok. 2700 m2 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bohaterów Westerplatte przy ul. Wyszyńskiego 14.
4) dach budynku o powierzchni ok. 1442,30 m2 x 2 usługa łączna powierzchnia ok. 2884,60 m2 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. E. Kwiatkowskiego przy ul. Niezłomnych 1.
5) dach budynku o powierzchni ok. 1000 m2 x 2 usługa łączna powierzchnia ok. 2000 m2 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Energetyków przy ul. Energetyków 18.
6) dach budynku o powierzchni ok. 1524,50 m2 x 2 usługa łączna powierzchni ok. 3049,00 m2 Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 im. Mikołaj Kopernika przy ul. gen. L. Okulickiego 14.
7) dach budynku o powierzchni ok. 1287 m2 x 3 usługa łączna powierzchnia ok. 3861 m2 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 przy ul. Rozwadowska 10.
8) dach budynku o powierzchni ok. 2400 m2 x 2 usługa łączna powierzchnia ok. 4800 m2 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 im. Szarych Szeregów przy ul. Wojska Polskiego 9.
9) dach budynku płaski o powierzchni ok. 1166 m2 x 3 usługa łączna powierzchnia ok. 3500 m2 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 12 przy ul. Poniatowskiego 55.
Łączna powierzchnia (orientacyjna) w okresie realizacji zamówienia części wynosi: 25075,60 m2
3. Płatnikami za świadczoną usługę odśnieżania dachów na obiektach będą poszczególne jednostki organizacyjne podległe Gminie Stalowa Wola.
4. Wykonawca do dnia podpisania Umowy przekaże osobie odpowiedzialnej merytorycznie od strony Zamawiającego wykaz osób realizujących zamówienie oraz kopie aktualnych orzeczeń lekarskich dopuszczających te osoby do pracy na wysokości powyżej 3 m na cały okres trwania umowy. W razie potrzeby wykaz zgłoszonych pracowników może być rozszerzony w okresie umowy. W razie potrzeby wykaz zgłoszonych pracowników może być rozszerzony w okresie realizacji o nowych pracowników, również z załączeniem wymienionych orzeczeń lekarskich.
5. Prace wykonywane będą w czynnych, eksploatowanych obiektach: mogą być realizowane w każdym dniu tygodnia w godzinach uzgodnionych z Zamawiającym.
6. Przed rozpoczęciem odśnieżania dachu, należy wyznaczyć strefy zrzutu śniegu, w sposób widoczny je wygrodzić i przez cały okres zrzutu nie dopuścić pieszych lub parkowania samochodów. Stery zrzutu powinny być wskazane przez Właściciela lub Zarządcę obiektu.
7. Realizacja zamówienia będzie wykonywana w sposób opisany poniżej:
1.) Zamawiający dokona zlecenia odśnieżania dachu, jeżeli grubość pokrywy śnieżnej na dachu osiągnie min. 15 cm.
2.) Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania usługi w następujący sposób:
a. za odśnieżony uważa się dach z którego usunięto warstwę śniegu, sople i wszelkie nawisy;
b. ze względu na możliwość uszkodzenia pokrycia dachów obiektów, zamawiający wymaga pozostawienia warstwy ok. 1,5 cm zlodowacenia przylegającego do odśnieżanego podłoża, o ile ono występuje, oraz wpisania w protokole odbioru prac grubości pozostawionej warstwy zlodowacenia;
c. niedopuszczalne jest tworzenie hałd śniegu na dachach;
d. do usuwania śniegu wykonawca użyje sprzętu, który nie będzie powodował uszkodzeń pokrycia dachowego odśnieżanych budynków;
e. hałdy śniegu nie mogą przylegać do elewacji odśnieżanego obiektu oraz nie mogą utrudniać ruchu pieszego i samochodowego. Hałdy nie mogą uniemożliwiać korzystania z wyjść, w tym także ewakuacyjnych z obiektów;
f. wszystkie uszkodzenia elewacji, pokryć dachowych oraz urządzeń będących w pobliżu, wynikłe przy odśnieżaniu, spowodowane między innymi przez nacisk zwałów z hałdowanego śniegu na elementy obiektu (takie jak bramy, drzwi itp.) - zostaną naprawione na koszt Wykonawcy;
g. każde miejsce zrzutu śniegu musi być wygrodzone i trwale oznakowane przez Wykonawcę, zgodnie z przepisami BHP;
h. śnieg zrzucony z dachów powinien zostać ;
i. Wykonawca musi dysponować osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje oraz aktualne zezwolenia upoważniające do pracy na wysokości;
j. Wykonawca musi dysponować potencjałem technicznym niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia;
k. usługa musi być wykonywana zgodnie z przepisami BHP;
l. Wykonawca zabezpieczy na bieżąco teren, na którym będzie wykonywana usługa, w sposób uniemożliwiający wyrządzenie szkód w mieniu lub osobom trzecim;
m. Wykonawca ma obowiązek być ubezpieczonym od odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków dotyczących zatrudnionych pracowników oraz osób trzecich i mienia;
n. Zamawiający przewiduje kilkukrotne odśnieżanie dachów obiektów podczas trwania umowy, co uzależnione jest od zaistniałych warunków atmosferycznych;
3.) Przy opracowaniu oferty należy wziąć pod uwagę fakt, że Zamawiający nie przewiduje zapłaty za gotowość tylko za efektywną pracę.
4.) Obiekty do odśnieżania zgłaszane będą przez Zamawiającego na bieżąco (pisemnie), w razie wystąpienia okoliczności, w których niezbędne jest wykonanie usługi.
5.) Odpowiedzialny za nadzór nad wykonaniem zleconych prac będzie kierownik poszczególnego obiektu.
6.) Rozliczenie usługi nastąpi fakturami po wykonaniu i odbiorze prac. Podstawę do rozliczenia usługi będą stanowiły protokoły odbioru prac potwierdzone przez kierownika poszczególnego obiektu.
7.) Wykonawca zobowiązany będzie przyjmować pisemne zlecenia (sms, e-mail lub faks) od Zamawiającego oraz wykonywania usługi określonej w zleceniu oraz przystępować do realizacji zlecenia w terminie określonym w ofercie.
8.) Maksymalny czas realizacji zlecenia wymagany przez Zamawiającego wynosi 24 godziny od momentu zgłoszenia zlecenia przez Zamawiającego.
9.) Zaleca się zaznajomienie z topografią terenu i dokonanie wizji lokalnej jako czynności pomocniczej przy przygotowaniu oferty. Brak udziału w wizji lokalnej obiektów nie wyklucza możliwości składania ofert.
10.) Wykonawca przed podpisaniem umowy wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności oraz następstw nieszczęśliwych wypadków dotyczących zatrudnionych pracowników oraz osób trzecich i mienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

Wykonanie usługi w kolejnych sezonach zimowych

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia świadczenie usług w zakresie usuwania śniegu z dachów obiektów jednostek podlegających Gminie Stalowa Wola (wraz ze z hałdowaniem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego do odległości 2 m od obiektu w sezonie zimowym 2022 r.”, w podziale na trzy części:Część 3:
1) Miejski Żłobek Integracyjny
ul. Poniatowskiego 55 A
37-450 Stalowa Wola
NIP: 8652565324, REGON: 365876488
2) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Hutnicza 15
37-450 Stalowa Wola
NIP: 8651005770 REGON: 830217582
3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Dmowskiego 1
37-450 Stalowa Wola
NIP: 8652063924, REGON: 005660296
Część nr 3
1) dach budynku o powierzchni ok 1000 m2 x 3 usługa łączna powierzchnia ok. 3000 m2 Miejski Żłobek Integracyjny przy ul. Poniatowskiego 55A.
2) dach budynku o powierzchni ok. 4000 m2 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji przy ul. Hutnicza 15.
3) dach budynku o powierzchni ok. 1100 m2 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. R. Dmowskiego 1.
Łączna powierzchnia (orientacyjna) w okresie realizacji zamówienia części wynosi: 8100,00 m2

3. Płatnikami za świadczoną usługę odśnieżania dachów na obiektach będą poszczególne jednostki organizacyjne podległe Gminie Stalowa Wola.
4. Wykonawca do dnia podpisania Umowy przekaże osobie odpowiedzialnej merytorycznie od strony Zamawiającego wykaz osób realizujących zamówienie oraz kopie aktualnych orzeczeń lekarskich dopuszczających te osoby do pracy na wysokości powyżej 3 m na cały okres trwania umowy. W razie potrzeby wykaz zgłoszonych pracowników może być rozszerzony w okresie umowy. W razie potrzeby wykaz zgłoszonych pracowników może być rozszerzony w okresie realizacji o nowych pracowników, również z załączeniem wymienionych orzeczeń lekarskich.
5. Prace wykonywane będą w czynnych, eksploatowanych obiektach: mogą być realizowane w każdym dniu tygodnia w godzinach uzgodnionych z Zamawiającym.
6. Przed rozpoczęciem odśnieżania dachu, należy wyznaczyć strefy zrzutu śniegu, w sposób widoczny je wygrodzić i przez cały okres zrzutu nie dopuścić pieszych lub parkowania samochodów. Stery zrzutu powinny być wskazane przez Właściciela lub Zarządcę obiektu.
7. Realizacja zamówienia będzie wykonywana w sposób opisany poniżej:
1.) Zamawiający dokona zlecenia odśnieżania dachu, jeżeli grubość pokrywy śnieżnej na dachu osiągnie min. 15 cm.
2.) Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania usługi w następujący sposób:
a. za odśnieżony uważa się dach z którego usunięto warstwę śniegu, sople i wszelkie nawisy;
b. ze względu na możliwość uszkodzenia pokrycia dachów obiektów, zamawiający wymaga pozostawienia warstwy ok. 1,5 cm zlodowacenia przylegającego do odśnieżanego podłoża, o ile ono występuje, oraz wpisania w protokole odbioru prac grubości pozostawionej warstwy zlodowacenia;
c. niedopuszczalne jest tworzenie hałd śniegu na dachach;
d. do usuwania śniegu wykonawca użyje sprzętu, który nie będzie powodował uszkodzeń pokrycia dachowego odśnieżanych budynków;
e. hałdy śniegu nie mogą przylegać do elewacji odśnieżanego obiektu oraz nie mogą utrudniać ruchu pieszego i samochodowego. Hałdy nie mogą uniemożliwiać korzystania z wyjść, w tym także ewakuacyjnych z obiektów;
f. wszystkie uszkodzenia elewacji, pokryć dachowych oraz urządzeń będących w pobliżu, wynikłe przy odśnieżaniu, spowodowane między innymi przez nacisk zwałów z hałdowanego śniegu na elementy obiektu (takie jak bramy, drzwi itp.) - zostaną naprawione na koszt Wykonawcy;
g. każde miejsce zrzutu śniegu musi być wygrodzone i trwale oznakowane przez Wykonawcę, zgodnie z przepisami BHP;
h. śnieg zrzucony z dachów powinien zostać ;
i. Wykonawca musi dysponować osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje oraz aktualne zezwolenia upoważniające do pracy na wysokości;
j. Wykonawca musi dysponować potencjałem technicznym niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia;
k. usługa musi być wykonywana zgodnie z przepisami BHP;
l. Wykonawca zabezpieczy na bieżąco teren, na którym będzie wykonywana usługa, w sposób uniemożliwiający wyrządzenie szkód w mieniu lub osobom trzecim;
m. Wykonawca ma obowiązek być ubezpieczonym od odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków dotyczących zatrudnionych pracowników oraz osób trzecich i mienia;
n. Zamawiający przewiduje kilkukrotne odśnieżanie dachów obiektów podczas trwania umowy, co uzależnione jest od zaistniałych warunków atmosferycznych;
3.) Przy opracowaniu oferty należy wziąć pod uwagę fakt, że Zamawiający nie przewiduje zapłaty za gotowość tylko za efektywną pracę.
4.) Obiekty do odśnieżania zgłaszane będą przez Zamawiającego na bieżąco (pisemnie), w razie wystąpienia okoliczności, w których niezbędne jest wykonanie usługi.
5.) Odpowiedzialny za nadzór nad wykonaniem zleconych prac będzie kierownik poszczególnego obiektu.
6.) Rozliczenie usługi nastąpi fakturami po wykonaniu i odbiorze prac. Podstawę do rozliczenia usługi będą stanowiły protokoły odbioru prac potwierdzone przez kierownika poszczególnego obiektu.
7.) Wykonawca zobowiązany będzie przyjmować pisemne zlecenia (sms, e-mail lub faks) od Zamawiającego oraz wykonywania usługi określonej w zleceniu oraz przystępować do realizacji zlecenia w terminie określonym w ofercie.
8.) Maksymalny czas realizacji zlecenia wymagany przez Zamawiającego wynosi 24 godziny od momentu zgłoszenia zlecenia przez Zamawiającego.
9.) Zaleca się zaznajomienie z topografią terenu i dokonanie wizji lokalnej jako czynności pomocniczej przy przygotowaniu oferty. Brak udziału w wizji lokalnej obiektów nie wyklucza możliwości składania ofert.
10.) Wykonawca przed podpisaniem umowy wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności oraz następstw nieszczęśliwych wypadków dotyczących zatrudnionych pracowników oraz osób trzecich i mienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

Wykonanie usługi w kolejnych sezonach zimowych

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Nie

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzeżeniem ust. 2,3.
2. Zmiany umowy dokonywanej na podstawie art 455 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Zmianę końcowego terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku przedłużenia sezonu zimowego, które uzależnione będzie od zaistniałych warunków atmosferycznych.
4. Warunkiem dokonania zmian postanowień umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany w formie aneksu do umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-01-28 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: SCUW Stalowa Wola

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-01-28 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.