eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdynia › "Przebudowa Falochronu Zachodniego i Zabezpieczenie Ścianki Szczelnej na Nabrzeżu Zachodnim oraz Zabezpieczenie Ścianki Szczelnej na Nabrzeżu Wschodnim w Porcie Jastarnia"Ogłoszenie z dnia 2022-01-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Przebudowa Falochronu Zachodniego i Zabezpieczenie Ścianki Szczelnej na Nabrzeżu Zachodnim oraz Zabezpieczenie Ścianki Szczelnej na Nabrzeżu Wschodnim w Porcie Jastarnia”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000145000

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Chrzanowskiego 10

1.5.2.) Miejscowość: Gdynia

1.5.3.) Kod pocztowy: 81-338

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zam_pub@umgdy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.umgdy.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Przebudowa Falochronu Zachodniego i Zabezpieczenie Ścianki Szczelnej na Nabrzeżu Zachodnim oraz Zabezpieczenie Ścianki Szczelnej na Nabrzeżu Wschodnim w Porcie Jastarnia”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-333feeab-7913-11ec-beb3-a2bfa38226ab

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00027945

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Programu Rybactwo i morze

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://umgdy.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1.Komunikacja odbywać się będzie za pomocą Platformy Zakupowej MarketPlanet znajdującej się pod adresem:https://umgdy.ezamawiajacy.pl (zwanej dalej Platformą) oraz poczty elektronicznej: zam_pub@umgdy.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 2.Ogólne zasady korzystania z Platformy w Roz. VIII SWZ. 3. Dostawca platformy zakupowej tel. +48 (22) 257 22 23 (infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00) e-mail: oneplace@marketplanet.pl. Przekazywanie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
4.Zamawiający, zgodnie z rozporządzeniem, o którym mowa w Rozdziale VIII pkt. 9 SWZ określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie tj.: 1)Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
3) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej
w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
4) Włączona obsługa JavaScript;
5) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
5. Zamawiający, zgodnie z rozporządzeniem, o którym mowa w pkt 9 powyżej określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające prawidłowe złożenie kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego oraz podpisu profilem zaufanym:
a) rekomendowaną przeglądarką do złożenia oferty jest MS Internet Explorer lub Firefox w wersji wpieranej przez producenta.
b) aby złożyć podpis profilem zaufanym pod ofertą elektroniczną, należy spełnić powyższe wymagania techniczne oraz posiadać aktywny profil zaufany.
c) uruchomienie oprogramowania do składania podpisu wymaga również zainstalowania Java w wersji 1.8.0_65 lub nowszej, koniecznie w wersji 32-bitowej, pozwalające na przyjmowanie przez użytkownika sesyjnych plików cookie oraz obsługującej szyfrowanie. Konieczne jest również dodanie adresu witryny platformy eZamawiający (ezamawiający.pl) do wyjątków (exception site list) w Javie. Uwaga: wymaga to uprawnień administracyjnych na komputerze.
a) Należy zainstalować dedykowany komponent Szafir SDK oraz aplikację Szafir Host, który odpowiada za obsługę funkcjonalności podpisu elektronicznego w platformie eZamawiający. Po zainstalowaniu rozszerzenia Szafir SDK oraz aplikacji Szafir Host należy przeładować bieżącą stronę.czytnik z kartą kryptograficzną do komputera.
d) przed uruchomieniem platformy eZamawiający, w pierwszej kolejności należy podłączyć czytnik z kartą kryptograficzną do komputera.
e) przy złożeniu podpisu podpisem osobistym (e-Dowód), aby móc korzystać z elektronicznych funkcji e-Dowodu, należy posiadać wszystkie powyższe komponenty oraz dodatkowo wymagane jest oprogramowanie do obsługi e-dowodu „E-dowód menadżer”. Oprogramowanie dostępne jest do pobrania na stronie: https://www.gov.pl/web/mswia/oprogramowanie-do-pobrania
6.Informacje dotyczące odpowiedniego przygotowania stanowiska, znajdą Państwa na stronie: https://oneplace.marketplanet.pl/przygotuj-stanowisko-pc-wykonujac-ponizsze-kroki.
7.Zamawiający, zgodnie z rozporządzeniem, o którym mowa w pkt 9 powyżej określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.
8.Zamawiający, zgodnie z rozporządzeniem, o którym mowa w pkt 9 powyżej, określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.: plik załączony przez Wykonawcę na Platformie i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu po upływie terminu otwarcia ofert.
9.Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z Rozdziałem XXIV SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z Rozdziałem XXIV SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.371.2.2022.JL

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 1: „Przebudowa Falochronu Zachodniego i Zabezpieczenie Ścianki
Szczelnej na Nabrzeżu Zachodnim”
Przedmiotem niniejszego zadania jest Przebudowa Falochronu Zachodniego
i Zabezpieczenie Ścianki Szczelnej na Nabrzeżu Zachodnim w Porcie Jastarnia.
Celem proj. przedsięwzięcia jest utrzymanie sprawności technicznej i wartości użytkowej falochronu i nabrzeża po blisko 50-letnim okresie użytkowania.
Przewiduje się wykonanie robót budowlanych na falochronie polegających na:
• nadbudowaniu tj. podwyższeniu korpusu istniejącego falochronu do rzędnej +1.20mKr i wykonstruowanie ściany przeciwzalewowej sięgającej rzędnej +1.80m Kr
z nieodzownym poszerzeniem tego korpusu i posadowieniem na dwóch rzędach pali.
• podwyższenie głowicy falochronu do rzędnej +1.80m Kr, przy jednoczesnym niezbędnym poszerzeniu jej korpusu na zewnątrz poza ist. zarys głowicy (bez jej rozbiórki) i stabilnym posadowieniu na stalowej ściance szczelnej wykonanej jako zamknięta szczelna grodza.
Przewiduje się również wykonanie robót budowlanych na nabrzeżu Zachodnim polegających na zabezpieczeniu stalowej ścianki szczelnej nabrzeża poniżej dolnej krawędzi istniejącego żelbetowego oczepu nabrzeża. Zaprojektowano obniżenie oczepu do rzędnej -1.0m. W trakcie prowadzenia prac, może zajść potrzeba, aby zweryfikować tą rzędną i ją lokalnie obniżyć, na poszczególnych sekcjach dylatacyjnych nabrzeża. Decyzję o ewentualnym obniżeniu podejmie nadzór inwestorski w porozumieniu z nadzorem autorskim po przeprowadzeniu aktualnego na okres budowy przeglądu ścianki szczelnej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 3A do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45241500-3 - Roboty budowlane w zakresie nabrzeży

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45243200-4 - Roboty budowlane w zakresie falochronów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najwyższą ilość punktów w kryterium:
a) „Cena ofertowa” – C;
b) „Okres gwarancji oraz rękojmi”- O;
c) „Oferowane skrócenie terminu wykonania/zakończenia robót” – ST

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji oraz rękojmi

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Oferowane skrócenie terminu wykonania/zakończenia robót

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 2: „Zabezpieczenie Ścianki Szczelnej na Nabrzeżu Wschodnim w Porcie Jastarnia”
Przedmiotem niniejszego zadania jest Zabezpieczenie Ścianki Szczelnej na Nabrzeżu Wschodnim w Porcie Jastarnia.
Przewiduje się wykonanie robót budowlanych na nabrzeżu Wschodnim polegających na zabezpieczenia stalowej ścianki szczelnej nabrzeża poniżej dolnej krawędzi istniejącego żelbetowego oczepu nabrzeża. Zaprojektowano obniżenie oczepu do rzędnej -1.0m.
W trakcie prowadzenia prac, może zajść potrzeba, aby zweryfikować tą rzędną i ją lokalnie obniżyć, na poszczególnych sekcjach dylatacyjnych nabrzeża. Decyzję o ewentualnym obniżeniu podejmie nadzór inwestorski w porozumieniu z nadzorem autorskim po przeprowadzeniu aktualnego na okres budowy przeglądu ścianki szczelnej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 3B do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45241500-3 - Roboty budowlane w zakresie nabrzeży

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najwyższą ilość punktów w kryterium:
a) „Cena ofertowa” – C;
b) „Okres Gwarancji oraz rękojmi”- O;
c) „Oferowane skrócenie terminu wykonania/zakończenia robót” – ST.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres Gwarancji oraz rękojmi

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Oferowane skrócenie terminu wykonania/zakończenia robót

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1.4. zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia powyższy warunek, jeżeli wykaże że:
Część 1:
a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie 2 (dwie) roboty budowlane, których przedmiotem było wykonanie morskich budowli hydrotechnicznych polegających na budowie lub przebudowie falochronów, nabrzeży lub pirsów w dowolnej technologii o wartości robót hydrotechnicznych nie mniejszej niż 1 mln zł brutto (słownie: jeden milion 00/100) każda.
b) skieruje do realizacji zamówienia publicznego osoby, posiadające kwalifikacje zawodowe, uprawnienia i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia publicznego, tj.:
- 1 (jedną) osobę która będzie pełniła funkcję Kierownika Budowy, posiadającą wykształcenie wyższe techniczne, uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń lub w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej bez ograniczeń w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r., w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
i co najmniej 5 (pięć) lat doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika budowy , w tym w pełnieniu w/w funkcji na 2 (dwóch) robotach budowlanych (na każdej przez cały okres realizacji od rozpoczęcia do zakończenia7), lub przez okres minimum 12 miesięcy), których przedmiotem było wykonanie morskich budowli hydrotechnicznych8) takich jak falochron wyspowy lub półwyspowy, nabrzeże
lub pirs, o wartości robót hydrotechnicznych nie mniejszej niż 1 mln zł brutto (słownie: jeden milion 00/100) każda.

Uwaga zgodnie z Rozdziałem XVII pkt. 1 ppkt. 1.4. dla Części 1.

Część nr 2:
a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie 1 (jedną) robotę budowlaną, których przedmiotem było wykonanie morskich budowli hydrotechnicznych polegających na budowie lub przebudowie falochronów, nabrzeży
lub pirsów w dowolnej technologii o wartości robót hydrotechnicznych nie mniejszej niż 1 mln zł brutto (słownie: jeden milion 00/100) każda.

b) skieruje do realizacji zamówienia publicznego osoby, posiadające kwalifikacje zawodowe, uprawnienia i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia publicznego, tj.:
- 1 (jedną) osobę która będzie pełniła funkcję Kierownika Budowy, posiadającą wykształcenie wyższe techniczne, uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń lub w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej bez ograniczeń w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r., w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie i co najmniej 5 (pięć) lat doświadczenia zawodowego
na stanowisku kierownika budowy , w tym w pełnieniu w/w funkcji na 2 (dwie) roboty budowlane (na każdej przez cały okres realizacji od rozpoczęcia
do zakończenia7), lub przez okres minimum 12 miesięcy), których przedmiotem było wykonanie morskich budowli hydrotechnicznych8) takich jak falochron wyspowy lub półwyspowy, nabrzeże lub pirs, o wartości robót hydrotechnicznych nie mniejszej niż 1 mln zł brutto (słownie: jeden milion 00/100) każda.

Uwaga zgodnie z Rozdziałem XVII pkt. 1 ppkt. 1.4. dla Części 2

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Rozdz. XI pkt. 10 SWZ :
a)wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, dat wykonania, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty te były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;
b)wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
c)informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
-art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”,
-art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,
sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
d)oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
e)zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
f)zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
oraz lit. g) i h).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o którym mowa w Rozdz. XVIII SWZ pkt. 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający wskazał w Załączniku nr 5 do SWZ w § 21. Zmiany Umowy oraz w § 22. Zmiany umowy w związku z epidemią wirusa SARS-CoV2 COVID-19

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-02-03 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Ofertę w postaci elektronicznej należy złożyć do dnia 03.02.2022 r. do godz. 10:00, poprzez Platformę pod adresem: https://umgdy.ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY”

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-02-03 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-02-26

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

I.Termin wykonania zamówienia w terminie: maksymalnie 13 miesięcy od dnia podpisania umowy. Termin stanowi kryterium określone w Rozdziale III pkt. 4 SWZ.
II.Do oferty należy dołączyć:
1 oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych
w oświadczeniu, o którym mowa wart. 125 ust.1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp (Załącznik nr 10 do SWZ);
2. Kosztorys ofertowy, który stanowi Załącznik nr 2A i 2B (odpowiednio do części zamówienia) do SWZ;
3 W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania - odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru;
4 Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 3. -pełnomocnictwo lub inny dokument (np. akt powołania na stanowisko prezesa zarządu, członka zarządu spółki lub, w przypadku spółek działających w systemie common law, członka rady dyrektorów spółki, a także umowa spółki cywilnej lub uchwała jej wspólników, wskazująca jednego ze wspólników jako umocowanego do reprezentacji spółki) potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy;
5 Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
6. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do SWZ;
7. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepoleganiu wykluczeniu, o którym mowa w pkt. 5 - składa każdy z Wykonawców;
8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni współkonsorcjanci (Załącznik nr 9 do SWZ);
9. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, które potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega
w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą (Załącznik nr 8 do SWZ).
III.Od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wymagane będzie wniesienie, przed zawarciem umowy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie (dla każdej z części zamówienia) za wykonanie całości przedmiotu zamówienia. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy (zgodnie z rozdziałem XXII SWZ).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.