eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Miedźna › Budowa i przebudowa dróg, chodników oraz parkingów w Gminie Miedźna.Ogłoszenie z dnia 2022-01-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa i przebudowa dróg, chodników oraz parkingów w Gminie Miedźna.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIEDŹNA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276258291

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wiejska 131

1.5.2.) Miejscowość: Miedźna

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-227

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@miedzna.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.miedzna.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa i przebudowa dróg, chodników oraz parkingów w Gminie Miedźna.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-67d8fa61-7920-11ec-83b1-bea871b78b5b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00027764

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00019125/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa i przebudowa dróg, chodników i parkingów w Gminie Miedźna.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miedzna.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy do elektronicznej obsługi zamówień, zwanej dalej platformą przetargową, dostępną pod adresem internetowym: https://miedzna.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html zadanie pn.: Budowa i przebudowa dróg, chodników oraz parkingów w Gminie Miedźna. IR.271.3.1.2022

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w instrukcjach użytkowników na Platformie przetargowej. Link: https://miedzna.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html - instrukcja pn.: Wymagania techniczne.
Szczegóły dotyczące komunikacji zostały opisane w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Miedźna jest Wójt Gminy Miedźna z siedzibą w Urzędzie Gminy Miedźna, ul. Wiejska 131, 43-227 Miedźna, tel. 32 211 61 96, adres e-mail: urzad@miedzna.pl;
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: ul. Wiejska 131, 43-227 Miedźna, tel. 32 211 61 96, adres e-mail: iod@miedzna.pl;
3. Przetwarzanie, podanych danych osobowych, odbywa się w celu:
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Zamawiającym w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego /dane identyfikujące postępowanie, np. nazwa, numer/ prowadzonym w trybie podstawowym ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
b) realizacji umów zawartych z kontrahentami Zamawiającego (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
c) dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, w tym wypadku podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora polegający na dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
d) wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych takich m.in. jak udzielanie odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt. 3, odbiorcami danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Zamawiającym przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Zamawiający;
c) osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust.3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych;
5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, przy czym Zamawiający przechowuje protokół postępowania o udzielenie zamówienia wraz z załącznikami przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność. Jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, zamawiający przechowuje umowę przez cały czas trwania umowy oraz przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
6. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości współpracy z Administratorem. Obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowy.
Ciąg dalszy w następnej sekcji.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych. W przypadku gdy wykonanie prawa dostępu do informacji (art. 15 ust. 1- 3 RODO) wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne. Korzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. Wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 ust. 1 RODO), nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
d) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Zamawiającego Pani/Pana danych osobowych, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
9. Dane osobowe nie są przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych.
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
11. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IR.271.3.1.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie pn.: Budowa i przebudowa dróg, chodników oraz parkingów w gminie Miedźna obejmuje: Budowa ulicy Krótkiej w Górze.
Modernizacja ul. Długiej (bocznej) w Górze.
Modernizacja ul. Wiejskiej (bocznej w Grzawie pomiędzy numerami 39-42).
Modernizacja ul. Topolowej (bocznej) w Górze.
Przebudowa ul. Cmentarnej w Górze.
Przebudowa nawierzchni ul. Wąskiej w Górze.
Przebudowa chodnika na ul. Dębowej (Wola)- etap II.
Budowa parkingu na ul. Górniczej w Woli.
Przebudowa nawierzchni drogi ul. Górniczej w Woli – II etap.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45223300-9 - Roboty budowlane w zakresie parkingów

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233226-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu następujące kryteria oceny ofert: cena brutto i okres gwarancji.
Szczegółowy opis sposoby oceny ofert Zamawiający opisał w SWZ-IR.271.3.1.2022.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający określa poniżej warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w ww. zakresie.

2) Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu w ww. zakresie.

3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie niższej niż 1 000 000,00 zł

4) zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykonawca wykaże, że:
4.1. wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył minimum dwie roboty z zakresu budowy, remontu, modernizacji bądź przebudowy drogi – każda o wartości: 250 000,00 zł.
4.2. skieruje do realizacji zamówienia:
a) jedną osobę do pełnienia funkcji kierownika budowy – posiadającą uprawnienia w specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia równoważne, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zrzeszonych we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów lub spełniającą warunki, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane lub spełniającej warunki, o których mowa w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 2.2.1. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp – rozdz. VII pkt. 2 ppkt 2.1 SWZ.
2.2.2. oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania o których mowa w rozdz. VII SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2.3.1. wykazu robót budowlanych – załącznik nr 5 do SWZ wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
2.3.2. Wykazu osób – załącznik nr 6 do SWZ, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego – rozdz. VIII pkt 4.2 SWZ, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego a także zakresu wykonanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
2.3.3. Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego w rozdz. VIII pkt 2 ppkt 3 SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

10.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
10.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, oraz w przypadkach wskazanych w rozdz. VII pkt 2 SWZ. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z postanowieniami rozdz. VIII SWZ.
10.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o którym mowa w rozdz. IX pkt 1 ppkt 1.2 SWZ (art. 125 ust. 1 ustawy Pzp) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
10.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
10.5. W przypadku, o którym mowa w ust. 10.4, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy (art. 117 ust 4 ustawy Pzp).
10.6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców są oni zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć aktualne na dzień złożenia podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w rozdz. IX SWZ, przy czym podmiotowe środki dowodowe o których mowa w rozdz. IX pkt. 2 SWZ składa odpowiednio wykonawca/wykonawcy który/którzy wykazuje/ą spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie i na zasadach opisanych w rozdz. VIII SWZ.
10.7. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

Informacje na temat zaliczki określają zapisy załącznika nr 2 do SWZ - wzór umowy -IR.271.3.1.2022 paragraf 4.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje, zgodnie z art. 455 ustawy Pzp, możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie:
1) zmiany przedmiotu zamówienia poprzez zmianę zakresu robót budowlanych przewidzianych w dokumentacji projektowej;
2) zmiany terminu wykonania;
3) zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy;
4) zmiany technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej, jeżeli w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego możliwe jest wykonanie robót przy zastosowaniu innej technologii lub materiałów;
5) zmiany technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadku niedostępności odpowiednich surowców lub materiałów na rynku budowlanym albo zaniechania produkcji materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej, co utrudnia możliwość wykonania przedmiotu umowy, tj. w szczególności powoduje opóźnienie w postępie robót, a Wykonawca, pomimo zachowania należytej staranności, nie mógł temu zapobiec;
6) zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym polegające na zmianie kolejności wykonania robót, zmianie terminu wykonania poszczególnych etapów lub robót, zmianie zakresu robót do wykonania w poszczególnych etapach;
7) zmiany osób skierowanych do realizacji zamówienia w odniesieniu do osób wskazanych przez wykonawcę na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zmiana jest dopuszczalna w sytuacji, gdy będzie polegać na zastąpieniu dotychczasowej osoby inną osobą, która będzie posiadać doświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę;
8) zmiany podwykonawców, na zasobach których Wykonawca opierał się wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnienie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne dotychczasowy podwykonawca.
9) Zamawiający dopuszcza zmiany sposobu realizacji Umowy lub zmiany zakresu świadczeń Wykonawcy, wynikające ze zmiany przepisów prawa lub wydania przez odpowiednie organy nowych wytycznych lub interpretacji dotyczących stosowania przepisów prawa, odpowiednio opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim, Dzienniku Urzędowym właściwego ministra kierującego działem administracji rządowej, a także mając na uwadze wydanie promesy Nr 01/2021/2310/ PolskiLad, zmiany ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2020.568 t.j. ze zm.), Uchwały Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych oraz Regulaminu Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych lub innych oficjalnych publikatorach (w szczególności, choć niewyłącznie w zakresie przepisów dotyczących ochrony i przetwarzania danych osobowych), które zostały wymuszone takimi zmianami prawa.
Szczegółowy zakres zmian jak też warunki zmian Zamawiający opisał w SWZ-IR.271.3.1.2022

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-02-04 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem platformy przetargowej https://miedzna.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html zgodnie z instrukcją dostępną na stronie internetowej https://miedzna.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html pn.: “Udział w trybie podstawowym bez negocjacji”

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-02-04 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-02-05

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający informuje, iż zamówienie jest dofinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program inwestycji strategicznych NR 01/2021/2310/PolskiLad.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.