eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lidzbark Warmiński › Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów do Medycznego Laboratorium Diagnostycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku WarmińskimOgłoszenie z dnia 2022-01-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów do Medycznego Laboratorium Diagnostycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000308459

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 37

1.5.2.) Miejscowość: Lidzbark Warmiński

1.5.3.) Kod pocztowy: 11-100

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.7.) Numer telefonu: 89 767 75 10

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@zozlw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zozlw.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów do Medycznego Laboratorium Diagnostycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-94d66873-7793-11ec-83b1-bea871b78b5b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00027659

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.zozlw.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem: miniPortal-u dostępnym na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAP-u dostępnym na stronie: https://epuap.gov.pl/wps/portal. Adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: /ZOZLidzbarkWarm/SkrytkaESP
Zamawiający dopuszcza również możliwość komunikowania się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej zamowienia.publiczne@zozlw.pl. Nie dotyczy składania, zmiany, wycofania ofert!
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: www.zozlw.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Rejestracja i korzystanie z ePUAP-u jest bezpłatne. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do: - formularza złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz - formularza do komunikacji.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna, (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty), odbywa się:
- za pośrednictwem w/w Formularza do komunikacji dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana - poczty elektronicznej : zamowienia.publiczne@zozlw.pl.Sposób komunikacji między Zamawiającym, a Wykonawcą za pomocą dedykowanych formularzy Platformy ePUAP, opisano szczegółowo w Rozdziale VIII „Instrukcji użytkownika systemu miniPortal”, która dostępna jest na stronie:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu systemu miniPortalu oraz ePUAP opisane zostały odpowiednio w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal,
dostępnym na stronie: (https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi) oraz w Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) dostępnych na stronie (https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/regulamin). Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w szczególności w: - rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U z 2020 r., poz. 2452) oraz - rozporządzeniu Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 r., poz. 2415). Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi
150 MB. Zamawiający rekomenduje w szczególności następujące formaty przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, .odt..xls, .rtf.
Zamawiający wymaga aby dokumenty składane były w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej:
- podpisem zaufanym, o którym mowa w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
(Dz. U. z 2020 r. poz. 346, z późn. zm.) lub
- podpisem osobistym, o którym mowa w ustawie z dnia z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2020 r. poz. 332, z późn. zm. ).
- pod pojęciem formy elektronicznej rozumie się dokument (elektroniczny bądź skan) opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
- pod pojęciem postaci elektronicznej rozumie się dokument (elektroniczny bądź skan) opatrzony podpisem zaufanym (e-Puap) bądź osobistym (przy użyciu e-dowodu).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacja o przetwarzaniu danych osobowych została zawarta w załączniku nr 11 do SWZ pn. Obowiązek informacyjny dot. przetwarzania danych osobowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZOZ.V.260-8/ZP/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 10

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

INNE ODCZYNNIKI - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, asortyment i ilości zawiera Formularz cenowy (załącznik nr 1 do SWZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-03-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób obliczania ceny został określony w Rozdziale XVI SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin realizacji dostawy odczynników

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

ODCZYNNIKI DO OZNACZEŃ BIOCHEMICZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, asortyment i ilości zawiera Formularz cenowy (załącznik nr 1 do SWZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33696200-7 - Odczynniki do badania krwi

38434000-6 - Analizatory

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-03-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert został określony w Rozdziale XVI SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: parametry techniczno- użytkowe aparatów diagnostycznych

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin realizacji dostawy odczynników

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

ODCZYNNIKI DO OZNACZANIA RÓWNOWAGI KWASOWO-ZASADOWEJ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, asortyment i ilości zawiera Formularz cenowy (załącznik nr 1 do SWZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33696200-7 - Odczynniki do badania krwi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-03-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert został określony w Rozdziale XVI SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin realizacji dostawy odczynników

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

TESTY DO OZNACZEŃ IMMUNOCHEMICZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, asortyment i ilości zawiera Formularz cenowy (załącznik nr 1 do SWZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33696200-7 - Odczynniki do badania krwi

38434000-6 - Analizatory

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-03-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert został określony w Rozdziale XVI SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: parametry techniczno- użytkowe aparatów diagnostycznych

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin realizacji dostawy odczynników

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

TESTY - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, asortyment i ilości zawiera Formularz cenowy (załącznik nr 1 do SWZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33696200-7 - Odczynniki do badania krwi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-03-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert został określony w Rozdziale XVI SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin realizacji dostawy odczynników

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

JEDNORAZOWY SPRZĘT LABORATORYJNY - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, asortyment i ilości zawiera Formularz cenowy (załącznik nr 1 do SWZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 38437000-7 - Pipety i akcesoria laboratoryjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-03-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert określony został w Rozdziale XVI SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin realizacji dostawy odczynników

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

ODCZYNNIKI DO OZNACZANIA ELEKTROLITÓW - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, asortyment i ilości zawiera Formularz cenowy (załącznik nr 1 do SWZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33696200-7 - Odczynniki do badania krwi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-03-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert określony został w Rozdziale XVI SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin realizacji dostawy odczynników

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 8

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

ODCZYNNIKI DO OZNACZANIA CRP - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, asortyment i ilości zawiera Formularz cenowy (załącznik nr 1 do SWZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33696200-7 - Odczynniki do badania krwi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-03-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert określony został w Rozdziale XVI SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin realizacji dostawy odczynników

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 9

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

PASKI DO ANALIZY MOCZU - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, asortyment i ilości zawiera Formularz cenowy (załącznik nr 1 do SWZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-03-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert określony został w Rozdziale XVI SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin realizacji dostawy odczynników

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 10

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

ODCZYNNIKI DO BADAŃ SEROLOGICZNYCH WRAZ Z DOSTAWĄ SYSTEMU DO OZNACZEŃ SEROLOGICZNYCH MIKROMETODĄ KOLUMNOWO – ŻELOWĄ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, asortyment i ilości zawiera Formularz cenowy (załącznik nr 1 do SWZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33696200-7 - Odczynniki do badania krwi

38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-03-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert określony został w Rozdziale XVI SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: parametry techniczno- użytkowe aparatów diagnostycznych

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin realizacji dostawy odczynników

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust 1 pkt 4 ustawy pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem
2) oświadczenia o przynależności lub braku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do SWZ.
Jeżeli Wykonawca należy do grupy kapitałowej z innym Wykonawcą, który złożył ofertę – załącza dokument/informację potwierdzające przygotowanie oferty niezależnie od Wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w dokumentacji zamówienia, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą :
1) Dotyczy Części 2, 4, 10:
Deklaracji zgodności UE/WE oferowanych analizatorów: biochemicznego, immunochemicznego, systemu do oznaczeń serologicznych mikrometodą kolumnowo – żelową.
2) Dotyczy Części 10:
Dokument potwierdzający, że oferowana metoda kolumno-żelowa posiada pozytywną opinię IHiT w Warszawie.
Na potwierdzenie parametru dodatkowo ocenianego: pozycja 18 załącznik nr 4 pn. ” Tabela nr 3 system do oznaczeń serologicznych mikrometodą kolumnowo – żelową – wymagania, w/w dokument musi być złożony wraz z ofertą. Brak złożenia przedmiotowego środka dowodowego wraz z ofertą będzie skutkował brakiem przyznanych punktów ofercie w zakresie parametru dodatkowo ocenianego (dot. pozycji 18 załącznika nr 4).

Dotyczy wszystkich części i pozycji zamówienia:
3) Deklaracje zgodności lub Certyfikat zgodności CE zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi i unijnymi, z zaznaczeniem, której Części i pozycji dotyczy.
4) katalogi producenta/ inne materiały informacyjne producenta (w języku polskim) zawierające opis oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający zgodność
z opisem przedmiotu zamówienia oraz numer katalogowy.
W/w dokumenty powinny być oznaczone Częścią zamówienia i pozycją, której dotyczą oraz mieć zaznaczony numer katalogowy, zgodny z numerem katalogowym w Formularzu cenowym.
5) Oświadczenie Wykonawcy, że wyroby medyczne będące przedmiotem oferty są dopuszczone do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
Na każde wezwane Zamawiającego Wykonawca dostarczy niezwłocznie deklaracje zgodności oferowanych wyrobów.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1) Dotyczy Części 2, 4, 10:
Deklaracja zgodności UE/WE oferowanych analizatorów: biochemicznego, immunochemicznego, systemu do oznaczeń serologicznych mikrometodą kolumnowo – żelową.
2) Dotyczy Części 10:
Dokument potwierdzający, że oferowana metoda kolumno-żelowa posiada pozytywną opinię IHiT w Warszawie.

Dotyczy wszystkich części i pozycji zamówienia:
3) Deklaracja zgodności lub Certyfikat CE zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi i unijnymi, z zaznaczeniem, której Części i pozycji dotyczy.
4) katalogi producenta/ inne materiały informacyjne producenta (w języku polskim) zawierające opis oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający zgodność z opisem przedmiotu zamówienia oraz numer katalogowy.
W/w dokumenty powinny być oznaczone Częścią zamówienia i pozycją, której dotyczą oraz mieć zaznaczony numer katalogowy, zgodny z numerem katalogowym w Formularzu cenowym.
5) Oświadczenie Wykonawcy, że wyroby medyczne będące przedmiotem oferty są dopuszczone do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Na każde wezwane Zamawiającego Wykonawca dostarczy niezwłocznie deklaracje zgodności oferowanych wyrobów.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj, zakres zmian do umowy oraz warunki ich wprowadzenia zawarte zostały w Projektach umów: Załączniku nr 9 i 10 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-02-04 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany lub wycofania oferty dostępnego na platformie ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu, wybierając skrzynkę podawczą e PUAP Zamawiającego.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-02-04 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-03-05

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.