eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Toruń › Wykonywanie usług powtórzonych do umowy z roku 2020 z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń w roku 2021Ogłoszenie z dnia 2021-04-05

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00027643 z dnia 2021-04-05

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Wykonywanie usług powtórzonych do umowy z roku 2020 z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń w roku 2021

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 870530023

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Konstancjewo 3A

1.5.2.) Miejscowość: Toruń

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-400

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: celina.iwan-szlagowska@torun.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://golub-dobrzyn.torun.lasy.gov.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://golub-dobrzyn.torun.lasy.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


prowadzenie gospodarki leśnej

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonywanie usług powtórzonych do umowy z roku 2020 z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń w roku 2021

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-57e1341e-9377-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00027643

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

Zamówienie polegające na powtórzeniu wykonywanych usług w okresie ostatnich 3 lat zamówienia podstawowego tylko z 1 Wykonawcom

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SA.270.3.1.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 11464,02 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 11464,02 PLN

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej

4.5.3.) Główny kod CPV: 77200000-2 - Usługi leśnictwa

4.5.5.) Wartość części: 3308,94 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej

4.5.3.) Główny kod CPV: 77200000-2 - Usługi leśnictwa

4.5.5.) Wartość części: 8155,08 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3573,66

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3573,66

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3573,66

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: KADAT KAMILA WILAMOWSKA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5030017657

7.3.3) Ulica: WROCKI 86

7.3.4) Miejscowość: GOLUB-DOBRZYŃ

7.3.5) Kod pocztowy: 87-400

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-03-05

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3573,66

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2021-03-26

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 8807,48

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 8807,48

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 8807,48

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: KADAT KAMILA WILAMOWSKA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5030017657

7.3.3) Ulica: WROCKI 86

7.3.4) Miejscowość: GOLUB-DOBRZYŃ

7.3.5) Kod pocztowy: 87-400

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-03-05

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 8807,48

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2021-03-26
2021-04-05 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o wyniku postępowania - - Usługi

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.